Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Didaktika humanitních předmětů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Didaktika humanitních předmětů"— Transkript prezentace:

1 Didaktika humanitních předmětů
Mgr. Václav Víška, Ph.D. Tel.: Web: vviska.wordpress.com

2 Didaktika humanitních předmětů
Disciplína uvede studenty do širšího didaktického povědomí humanitních disciplín, jako je český jazyk a literatura, základy společenských věd, dějepis, filozofie apod. Bude upozorněno na dílčí didaktické aspekty jednotlivých předmětů na pozadí Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (RVP GV), rámcových vzdělávacích programů pro obory středního odborného vzdělávání. Posluchači budou seznámeni se základními postupy, které je možné v humanitních didaktikách aplikovat. Bude upozorněno na komplexní a aktivizující výukové metody využitelné v praxi. Posluchači budou seznámeni se základními tematickými okruhy jednotlivých humanitních disciplín stanovených RVP jako očekávané výstupy a snahou bude poukázat na jejich vhodné osvojování. Důraz bude kladen na rozvíjení klíčových kompetencí v humanitních předmětech. Akcentována budou také průřezová témata, zejména mediální výchova, multikulturní výchova a výchova v globálních souvislostech.

3 Osnova RVP GV Zajímavé weby Výukové metody Aplikace metod výuky
Český jazyk a literatura Mediální výchova Historie Základy společenských věd Shrnutí Literatura a webové odkazy

4 Zajímavé portály www.rvp.cz http://dum.rvp.cz http://lemill.net
osv.php?cast=pripravy

5 Aktivizující metody výuky
Jsou orientovány na žáka. Jedná se metody, ve kterých se žák aktivně podílí na procesu učení a výuka se přizpůsobuje jeho schopnostem a potřebám. V tradiční výuce je to obráceně, tam stojí v centru výuky učitel, výuka vyhovuje učiteli, žák se musí přizpůsobit. Aktivizující metody tedy uplatňují problémový přístup k učení. Jsou založeny na bázi tvořivého přístupu k učivu, proto jsou silně motivační.

6 Základní skupiny aktivizujících metod
diskuzní metody, situační metody, inscenační metody, didaktické hry.

7 Zábavné formy výuky

8 Český jazyk Je zábavný? Může být zábavný? Jak může být zábavný?

9 Několik možností Použít aktivizující metody výuky.
Transformovat tradiční metody výuky.

10 Výukové metody Aktivizující výukové metody.
Diskusní metody – volnější, nedirektivní, účastníci komunikace si při ní navzájem vyměňují názory na dané téma, argumentují, nacházejí řešení problému. Heuristické metody – metody, které umožňují řešit problém na základě samostatného objevování. Situační metody – vztahují se na širší zázemí problému – reálné případy ze života, obtížné problémy, které si žádají potřebu vypořádat se s nimi. Inscenační metody – sociální učení v modelových situacích. Didaktické hry – aktivita, která nemusí být považována výhradně za motivační záležitost.

11 Heuristické metody ukázka

12 Miniprojekt brainstormingového typu nazvaný Moje koláž.

13 Moje koláž Žáci mají za úkol zpracovat informace o své osobě a nakonec je určitou formou prezentovat. Postup: 3 vybraní žáci mají za úkol někoho předvést. Ostatní se nejprve pokusí uhodnout osobu a následně diskutují o charakterových vlastnostech tajemné osoby. Na tabuli nebo jiné viditelné místo každý žák zaznamená jednu zápornou a jednu kladnou lidskou charakterovou vlastnost.

14 Moje koláž Každý žák si vybere a zapíše pět vlastností, které charakterizují jeho samotného. Každý žák si obkreslí na papír svou ruku a vlastnosti vypíše do prstů. Mezi prsty žák vepíše činnosti, které rád dělá.

15 Moje koláž Potom si každý sám doplní cvičení, které rozvíjí charakterové vlastnosti netradiční formou: Kdybych byl zvířetem, byl bych …, protože … Kdybych byl nábytkem, byl bych …, protože … Kdybych byl autem, byl bych …, protože … Kdybych byl barvou, byl bych …, protože … Kdybych byl jiným člověkem, byl bych …, protože … Kdybych byl hudebním nástrojem, byl bych …, protože …

16 Moje koláž V další činnosti, nazvané Moje reklama má žák napsat ve spolupráci s předchozími body reklamu o své osobě. Následuje prezentace vizuální a verbální.

17 Situační metody

18 Komunikační situace Odpovídejte, prosím na otázky, pokuste se využít minimálně tři věty:
Jak je venku? Jak se cítíte? Kolik je hodin? Kolik stojí rohlík? Máte hlad? Půjdeme na kávu? Proč nemáte brýle? Proč máte dvě tašky? Je tu někdo? Máte tu návštěvu? Kolik umíte jazyků? Je vám dobře? Nezvoní vám mobil? Slyšel jste mě dobře? Jaké máte auto? Myslíte na jídlo? Proč nejdete domů?

19 Komunikační situace Simulujte, prosím, rozhovor na vybrané téma.
Dříve uvedený začíná rozhovor. Snažte se nemyslet na okolí. Přesvědčte svého partnera v dialogu o své pravdě – k tomu použijte modulaci hlasu, sílu hlasu, a také patřičnou argumentaci.

20 Rozhovory Novinář – hokejista (po prohraném utkání).
Novinář – hokejista (po vyhraném utkání. Soused – soused (větev trčí do zahrady). Novinář – politik (jak vysvětlíte svůj předvolební slib…?) Učitel – žák (zkoušení ve škole). Rodič – učitel (prospěch). Manžel – manželka (pozdní příchod). Otec – syn (16) (syn vypil svá první 4 piva). Rozhovor probíhá ráno. Zaměstnanec – zaměstnavatel (vyhazov). Daňový poplatník – úředník na FÚ – (pozdní podání DP). Prodavač – nakupující (krádež v supermarketu). Policista – řidič (silniční kontrola). Člověk – operátor mobilních tel. (problém s pozdní fakturou).

21 Rozhovor Mimika. Gesta. Haptika. Vzrušení. Vulgarismy.
Nedbalá výslovnost.

22 Napište, prosím, krátký text na téma:
Můj typický den. Denní režim. Popis osoby (já, moje dcera, syn, někdo jiný). Můj oblíbený sportovec. Můj oblíbený herec. Moje oblíbená zpěvačka. Napište svůj text alespoň na deset řádků.

23 Komunikační situace Pokuste se svůj text přečíst jako:
Pohřební (smuteční řeč). Strukturovaný životopis. Inzerát. Reportáž. Vtip. Tragickou událost. Sportovní utkání. Báseň.

24 Organizace pracoviště. Komunikace na pracovišti.
Pokuste se, prosím, charakterizovat svůj vymyšlený pracovní úsek jako jeho manažer z hlediska následujících kategorií: Charakter pracoviště. Organizace pracoviště. Komunikace na pracovišti. Hodnocení výkonů na pracovišti. Rozvoj mého pracoviště.

25 Obchodní jednání Kontaktní fáze. Vlastní obchodní jednání. Závěr.
Prodej výrobku – automobil značky Porsche 911 Carrera. Prodej výrobku – dlouhodobý prodej parfému Chanel.

26 MOBIL ve škole

27 MOBIL Práce ve dvojicích: promyšlení pravidel při telefonování,
shrnutí pravidel a zapsání na tabuli, dojde k určení doporučeného pořadí – oslovení, představení se, formulování dotazu (informace), vlastní dialog, ukončení hovoru.

28 MOBIL Třída se rozdělí na dvě skupiny – volající a volaní.
Volající si vylosují lísteček s názvem instituce nebo jménem osoby (na lístečku je popsána i tématika hovoru). Volaní si také vylosují své „zařazení“. Simulace telefonních hovorů – po dvojicích. Ostatní kontrolují pravidla telefonování.

29 MOBIL Děti získají další zkušenost při jednání s dospělými.
Podle chování volajícího, jeho reakcí, mimiky atd. se dá poznat, kam asi volá. Zjištění pocitu volajícího a „hodnocení“ od ostatních ve třídě. Uvědomění si, že svým telefonováním na sebe mohou volající přitahovat i nechtěnou pozornost (mimika, hlasitost, …). Automatické dodržování určitého společenského jednání při jakékoli komunikaci.

30 Didaktické hry

31 Didaktická hra Didaktická hra rozvíjí logické a kombinační myšlení žáků, zlepšuje koncentraci pozornosti, rozvíjí tvořivé myšlení, cvičí paměť, představivost. Hry mohou žáka velmi intenzivně zapojovat do výuky a přimět je k takovému soustředění, jakého nelze dosáhnout pomocí žádné jiné metody. Díky zvýšenému zájmu a motivaci, které jsou vyvolány zejména kratší hrou, mohou žáci získat k předmětu i k učiteli kladný vztah.

32 Nejcennější písmeno Zaměření: rozvíjení slovní zásoby.
Pomůcky: tabule, křída, psací potřeby. Pravidla: Učitel určí a napíše na tabuli písmeno, úkolem žáků je v daném časovém limitu vymyslet co nejvíce slov, která začínají na toto písmeno, která končí na toto písmeno, která začínají a zároveň končí na toto písmeno, ve kterých se dané písmeno objeví v určitém počtu (dvakrát, třikrát). M

33 Slovní kopaná Zaměření: rozvíjení slovní zásoby. Pravidla:
První žák řekne libovolné slovo – „vykopne“, soused musí vymyslet slovo, které bude začínat na poslední písmeno slova předchozího (např. 1. slovo tatínek, 2. slovo klouzačka). Obměny: Vymýšlíme slova na poslední dvě písmena, poslední slabiku; můžeme omezit zásobu slov na jeden určitý slovní druh (např. slovesa, zájmena) nebo zakázat opakování slov.

34 Sendvič Zaměření: rozvíjení slovní zásoby, schopnosti analyzovat slova. Pomůcky: tabule, křída. Pravidla: Učitel vybere 3-4 žáky a na tabuli napíše jedno písmeno. Žáci k němu postupně připisují po jednom písmenu, mohou si vybrat, zda před skupinu již napsaných písmen, nebo za ně. Každý žák musí mít představu o konečném slově, když doplňuje další písmeno. Snahou každého žáka je, aby připsáním písmena oddálil ukončení slova. Kdo ukončí slovo, prohrává. Když je slovo dokončeno, nelze ho již rozšiřovat.

35 Tři slova Zaměření: větná skladba, slovosled.
Pomůcky: křída, tabule, psací potřeby. Pravidla: Učitel vybere tři žáky, každý z nich napíše na tabuli jedno libovolné slovo. Všichni žáci potom vymýšlejí a zapisují věty, ve kterých jsou všechna tři slova obsažena. Obměna: Žáci mohou vymýšlet větu, ve které budou vybraná slova obsažena v předem daném pořadí.

36 Popiš svého souseda Zaměření: popis. Pravidla:
Učitel vybere dva žáky. Ti se před tabulí posadí na připravené židle zády k sobě, tak, aby na sebe neviděli. Jejich úkolem je ústně popsat žáka, který k nim sedí zády. Snaží se vzpomenout si, co má na sobě, jak má upravené vlasy atd. Obměna: Abychom do hry zapojili celou třídu, mohou si ve dvojicích zády k sobě sednout všichni žáci.

37 Na „nevidomé“ Zaměření: popis, rozvoj prostorového vnímání.
Pomůcky: šátek na zavázání očí. Pravidla: Učitel vybere dva žáky, jednomu zaváže oči šátkem a druhý žák se snaží popsat „nevidomému“ cestu tak, aby se dostal na předem určené místo. Abychom „nevidomému“ ztížili orientaci, můžeme ho několikrát otočit o 360 °.

38 Uhodni obrázek Zaměření: popis. Pomůcky: různé obrázky, psací potřeby.
Pravidla: Učitel rozmístí po třídě několik očíslovaných obrázků. Žáci se mají procházet po třídě a vybrat si jeden obrázek, který se jim nejvíce líbí a který budou popisovat. Potom učitel vybere jednoho žáka, ten se postaví před tabuli a odtud popisuje svůj obrázek. Ostatní žáci chodí během jeho popisu po třídě a snaží se uhodnout, o který obrázek se jedná. Kdo se domnívá, že správný obrázek našel, jde si sednout na místo a číslo obrázku si zapíše. Poté potichu čeká, až obrázek poznají i ostatní. Hra končí, až obrázek poznají všichni žáci.

39 Slovní kopaná potichu Zaměření: popis. Pravidla:
První žák řekne libovolné slovo – „vykopne“. Sousední žák musí vymyslet slovo, které bude začínat na poslední písmeno slova předchozího, toto slovo však neřekne nahlas, ale musí ho popsat tak, aby ostatní žáci pochopili, o jaké slovo jde. Pokud pokračující hráč stále nemůže uhodnout správné slovo, zjistíme, kolik hráčů již slovo uhodlo. Je-li jejich počet nadpoloviční, dostane pokračující hráč trestný bod, poslední slovo zveřejníme pro všecky žáky a ve hře se pokračuje. Výhodou této varianty hry je, že se při hře musí soustředit všichni žáci, jinak se „ztratí“. Např. 1. žák: „Motorka.“ - 2. žák: „Je to dopravní prostředek na čtyřech kolech.“ (Myslí auto.) - 3. žák: „Je to zvíře, které hýká.“ (Myslí osla.) atd.

40 Inzerát Zaměření: charakteristika Pomůcky: psací potřeby. Pravidla:
Žáci dostanou za úkol napsat vtipný inzerát. Př. Hledám pilnou, pracovitou dívku, věk a vzhled nerozhoduje. Zn. Potřebuji uklidit pokoj.

41 Doplň předepsaný text Zaměření: dopis, motivační cvičení.
Pomůcky: předtištěné formuláře s textem, psací potřeby. Pravidla: Učitel rozdá všem žákům předtištěný text. Žáci ho doplní a bez podpisu ho odevzdají učiteli. Ten texty čte a žáci hádají, kdo je autorem.

42 Milý(á) _____________. Je mi ___ let.
Má oblíbená barva je____________. Je mi smutni, když _____________. Ze zvířat mám nejraději __________. Mé nejoblíbenější jídlo je __________. Raduji se, když _______________. Můj nejhezčí zážitek z poslední doby je __________. Potěšilo by mě ___________. Ve škole mám strach z ___________. Až budu starší, přeji si, aby ___________. Mám k tobě prosbu, ___________. Často __________. Doufám, že __________. Chci ti ještě říci, že _____________. Tak se měj krásně, těším se na odpověď

43 Na poštu Zaměření: dopis, procvičování čtení, rozvoj fantazie, neverbální komunikace. Pomůcky: kartičky (na jedné straně vzkaz – umyj nádobí, kup noviny, vyvenči psa, …, na druhé straně nakreslená obálka). Pravidla: Učitel rozdá kartičky – dopisy žákům. Každý si svůj vzkaz přečte a rozmyslí si, jak by ostatním předvedl, co má v dopise napsáno. Poté každý žák beze slov obsah dopisu předvádí a ostatní hádají.

44 Kde je pes? Zaměření: vypravování. Pravidla:
Žáci mají vypravovat nebo napsat příběh, který končí slovy „… a tak se ztratil pes“ Je možné konec obměňovat.

45 SMS Zaměření: stylizace, schopnost stručně vystihnout podstatu textu.
Pomůcky: psací potřeby. Pravidla: Učitel přečte žákům snadno zapamatovatelný text (pro mladší žáky se doporučuje známý text, případně pohádka), ne příliš dlouhý. Úkolem žáků je zkrátit text do formy krátké textové zprávy, tedy s použitím 160 znaků tak, aby text neztratil smysl a vystihoval podstatu sdělení. (Pozor, mezera je také znak!)

46 Tvůrčí psaní Zaměření: stylizace, tvůrčí psaní.
Pomůcky: psací potřeby. Pravidla: Každý žák ve třídě si najde klidné místo, pokud tu možnost máme, mohou žáci sedět na koberci. Snaží se soustředit na vlastní dech. Jakmile jsou žáci soustředěni, učitel je vyzve, aby psali příběh na libovolné téma. Vždy po šedesáti vteřinách řekne učitel slovo, které musí být zakomponováno do příběhu. Celkem to bude deset slov. Při posledním slově učitel upozorní, že je konec. Je dobré volit dramatická slova. Příběhy čteme nahlas, hodnotí se originalita.

47 Kdo jsem Zaměření: formulační dovednosti, schopnost rychlého úsudku.
Pravidla: Učitel představuje známou osobu (zvolenou přiměřeně věku žáků). Žáci v předem určeném pořadí pokládají zjišťovací otázky, každý má právo položit vždy jednu. (Př: Jste muž? Žijete v současnosti?) Učitel může odpovědět pouze ano/ne. Pokud někdo tuší, koho učitel představuje, může se přihlásit a svou domněnku vyslovit. Když se mu „tajemnou osobu“ nepodaří uhodnout správně, vypadává ze hry. Kdo první „tajemnou osobu“ pozná, vyhrává a má právo stát se další „tajemnou osobou“.

48 Na řečníky Zaměření: komunikační dovednosti, kultivace mluveného projevu, schopnost improvizace. Pomůcky: klobouk obsahující lístky s tématy (např.: babiččiny brýle, boule na čele). Pravidla: Žák si z klobouku vylosuje jedno téma, jeho úkolem je bez přípravy na toto téma plynule hovořit po dobu jedné minuty. Obměna: je to úkol dost obtížný, můžeme žákovi poskytnout určitou dobu, aby si rozmyslel, o čem bude mluvit.

49 Neomezený vládce Pravidla:
Kdo chce být neomezený vládce, češtinář, sedne si na židli před tabuli. Žáci mu v předem určeném pořadí kladou otázky vztahující se k danému předmětu. Vládce na otázky odpovídá, ostatní dávají pozor a kontrolují správnost odpovědí společně s učitelem. Kdo položí otázku, na kterou vládce neumí odpovědět nebo odpoví nesprávně, střídá jej. Vítězí ten, kdo odpověděl správně na největší počet otázek v jednom sledu.

50 Sám proti všem Pomůcky: otáčecí tabule, křída, psací potřeby.
Pravidla: Jeden žák řeší úkol zadaný učitelem za otáčecí tabulí, tak, aby ostatní žáci neviděli, co píše. Ostatní ve třídě řeší stejný úkol do svých sešitů. Pokud je žák u tabule s úkolem hotový, ukončí hlasitě hru (řekne „stop“) a otočí tabuli, aby na ni viděli všichni žáci. Kdo z ostatních žáků je už rovněž s úkolem hotov, postaví se. Pokud je stojících méně než polovina, vítězí žák u tabule.

51 Literární rovnice hledáme dětského spisovatele

52 Literární rovnice Čitatel: počet použitých hlásek hledaného slova.
Jmenovatel: celkový počet písmen slova z legendy. Legenda: Doba jinak. Sídlo ve středověku. Mužský zpěvný hlas. Část jinak.

53 Hledané slovo je Čtvrtek.
Literární rovnice Legenda: Doba jinak – čas. Sídlo ve středověku – tvrz. Mužský zpěvný hlas – tenor. Část jinak – kus. Hledané slovo je Čtvrtek.

54 Komplexní výuková metoda - projekt

55 Výstup na Mount Everest
Mezipředmětovost Komunikativní kompetence Kompetence sociální a personální Kompetence k řešení problémů Osobnostní a sociální výchova

56 Aktivizující metody výuky vhodné v human. předmětech
metody projektové, miniprojekty, didaktické hry.

57 Projektová metoda Alternativou k tradičnímu pojetí výuky  je projektová metoda. Její podstatou je předložení určitého úkolu, který má komplexnější charakter a který žáci musí řešit. Primární motivace spočívající v samotném zadání úkolu vede k zájmu o získávání poznatků i dovedností, učení je výraznou potřebou a v této situaci je učení velice intenzivní.

58 Otázky a úkoly: Popište výhody integrace učiva. 2.Popište nevýhody integrace učiva.

59 Co by v projektu mělo být
Název projektu – motivační název (měl by na první pohled zaujmout). Zaměření – třída (v duchu RVP). Zaměření – učivo (meze se nekladou – mezipředmětové vztahy jsou jenom vítány). Úvod do projektu – čím se budete se žáky zabývat, kolik hodin tomu věnujete, co je cílem projektu apod. Počet hodin, typy vyučovacích hodin, předměty. Popis projektu – jak postupovat, cvičení a metody. Důležité jsou metody a formy práce (očekávány jsou ty inovační a netradiční). Literatura a pomůcky, které budete potřebovat při samotné realizaci projektu, uveďte pomůcky a literaturu, kterou můžou žáci využít při práci na projektu. Uveďte také literaturu (v soupisu), kterou jste měli v ruce při zpracovávání projektu.

60 Co by v projektu mělo být
Zapojte více vyučovacích předmětů než jen jeden. Popište prostředí, ve kterém se projekt realizuje (škola, mimoškolní prostředí, jiné prostředí: knihovny, muzea, příroda, domov, les, ulice, rozhlas, TV, tisk, virtuální prostředí apod.

61 Miniprojekty Výuková metoda, která je založená na podobných charakteristikách jako metody projektové. Zkrácená je pouze doba realizace nebo zaměření učiva. Moderní pojetí výuky českého jazyka se neschovává za pravopis a syntax, nebo za popis pracovního postupu či vypravování o zážitku z prázdnin. Cesta je v duchu změn a v duchu Rámcového vzdělávacího programu otevřená mezipředmětovým vztahům a tvořivé práci. Jedním ze způsobů jsou miniprojekty.

62 Miniprojekty Český jazyk

63 Dlažební kostka vypravuje
Miniprojekt Dlažební kostka vypravuje

64 Dlažební kostka vypravuje
Zaměření: vypravování, inzerát, reportáž, životopis, různé jazykové prostředky, osnova. Pravidla: Žáci mají za úkol napsat vyprávění na dané téma (Dlažební kostka vypravuje). Vybrané práce se přečtou nahlas. Každý si připíše, co se mu na své práci nejvíce líbí (Hodnocení). Každý nahlas řekne, co připsal.

65 Dlažební kostka vypravuje
Další činnosti: Vymyslet jméno hlavní postavě (kostce). Napsat jako formu SMS (zkrácení na podstatné). Převyprávět na inzerát (Hledá se..), reportáž (Stalo se…), smuteční oznámení (Vážení pozůstalí, ...), životopis, popis … Přečíst nahlas za použití jazykových prostředků (mimika, gesta, melodie hlasu, …). Napsat životopis hlavní postavy.

66 Další námět: Na podobný postup lze uplatnit další témata:
Sladkovodní piraňa vypravuje. Příběhy kuchyňského spotřebiče. Jak mobil na svět přišel. Rozhovor mobilu a dopisní obálky.

67 Vypravování: Na jedné rušné ulici žila byla jedna moc stará dlažební kostka. Jmenovala se Agáta. Ani sama nevěděla, jak dlouho už tam byla, ale za tu dobu stačila poznat život několika lidí a zažít s nimi pár příběhů.. Jednoho dne kolem Agáty prošla holčička Kája. Byla moc smutná, protože se jí ztratil pejsek. Maminka ji ráno poslala do obchodu, tak si s sebou vzala i Hafíka, aby jí cestou nebylo smutno. Před obchodem ho přivázala k zábradlí a šla nakupovat. Ale když vyšla, zarazila se. Hafík nikde! Běžela na konec ulice a zase zpátky, volala ho, ale po Hafíkovi ani vidu, ani slechu. „Co se mu tak mohlo stát?“, říkala si a začala vzlykat. Už si vůbec nevěděla rady, a tak šla pomalu domů a myslela na svého mazlíčka. Odbočila z ulice na cestičku, která vedla k jejich domečku a co nevidí. Hafík stojí před vchodem a spokojeně vrtí ocáskem! A není sám! Kolem něj pobíhá krásná, sněhově bílá psí slečna. „Tak Hafík si přivedl nevěstu!“, spráskla ruce Kája a rozběhla se k nim. Když ji Hafík spatřil, začal na ni samou radostí skákat. „Tys mi teda dal!“, pokárala ho Kája, ale byla moc ráda, že jsou zase spolu. A naše Agáta? Ta si jen spokojeně oddychla, že vše dobře dopadlo a samou únavou usnula.

68 Další činnosti: 1) Jméno: Agáta 2) SMS:
Dlažební kostka Agáta zažila několik příběhů.. Jednou se Káje ztratil pejsek Hafík. Hledala ho, nikde nebyl. Avšak před domem co nevidí. Hafík s nevěstou! To bylo radosti!

69 Další činnosti: 3)Popis:
Malá, špinavá, hranatá s odštípnutými růžky a se zašlápnutou žvýkačkou na pravé straně.

70 Další činnosti: Životopis: jméno a příjmení: Agáta Betonová
narozena: v České republice…možná bydliště: Velká 335, na půli mezi ulicemi Pouchovská a Na Dubech, Hradec Králové národnost: doufám, že česká rodný stav: zatím svobodná, bez závazků (pořád čekám na toho pravého) konference: účast na konferenci o inovaci dláždění v Bratislavě v r. 1890 zájmy: pozorování, pomoc přátelům, spánek, jídlo zdravotní stav: vzhledem ke svému věku velmi dobrý (až na pár šrámů)

71 Miniprojekt Cesta pohádkou

72 Cesta pohádkou Za devatero horami … Bylo, nebylo … Byl jednou jeden …
Za sedmero řekami … Co takto začíná? Jak ještě může začínat pohádka? Jak bude pohádka pokračovat? Jak pohádka končí?

73 Cesta pohádkou vymýšlíme:
Přídavná jména, která použijeme v pohádce o princezně: krásná, veselá, smutná, milá, bohatá… Jména pro princeznu: Jasněnka, Vodněna, Belzeba …

74 Cesta pohádkou vymýšlíme:
Pohádkové postavy: kouzelník, vodník, čert, král … Pohádkové předměty: kouzelný měšec, kouzelný prsten, sedmimílové boty … Pohádkové vlastnosti lidí: hloupý Honza, chytrá Horákyně, kouzelný dědeček …

75 Cesta pohádkou Teď nám již nezbývá než vymyslet celou pohádku.
Nezapomeňte na její název! Pohádky je dobré vyprávět.

76 Pohádka naruby Pokuste se stvořit pohádku, která bude celá psána naruby. Taková pohádka musí začínat jindy končící formulkou (např. … a jestli neumřeli, žijí dodnes). Na konci pohádky naruby samozřejmě najdeme věty jako Bylo nebylo …

77 Miniprojekt Lidské vlastnosti

78 Lidské vlastnosti MOTIVACE: Četba bajky od I.A.Krylova „Vrána a liška“. CÍL: Hlavním cílem je poznání lidských vlastností formou přirovnání k zvířecím typům. Vedlejším cílem vyplývajícím z podstaty projektu je seznámení s literární teorií (žánr bajka) a historií (autoři bajek). MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ: kniha bajek od I.A.Krylova, fixy, 3 čtvrtky A2, papíry

79 Lidské vlastnosti Motivace - četba bajky od I.A.Krylova „Liška a vrána“ rozbor bajky - vysvětlení žánru bajky (přisouzení lidských vlastností zvířatům, rostlinám nebo neživým předmětům včetně poučení) uvedení jmen autorů (Ezop, I.A.Krylov) příklady několika přirovnání (např.: pilná včelka, lstivá liška, pomalý šnek, moudrá sova atd.)

80 Lidské vlastnosti Na koberci leží 3 čtvrtky A3. Na jednu čtvrtku děti píší lidské vlastnosti, na druhou zvířata a na třetí přiřazují k vybranému zvířeti určitou vlastnost dle svého úsudku. Diskuse nad výsledkem práce na třetí čtvrtce (důvod zařazení vlastnosti k danému zvířeti).

81 Lidské vlastnosti Individuální práce - každý žák v lavici sám na papír namaluje libovolné zvíře, ke kterému napíše lidskou vlastnost, o níž si myslí, že zvíře nejlépe charakterizuje. Žáci mimicky s použitím citoslovcí předvádějí před ostatními zvolené zvíře tak, že chodí v prostoru a chovají se způsobem určujícím danou vlastnost a navzájem se zdraví (př.: pyšný páv přehlíží povýšeně ostatní, lstivá liška se všem vnucuje atd.). Poté, co se všichni předvedou, sednou si do kruhu na koberec, kde jsou připravené jejich obrázky - dalším úkolem je vzájemně se poznávat podle těchto obrázků. Následuje rozbor obrázků (zdůvodnění, proč určité zvíře charakterizuje určitá vlastnost).

82 Lidské vlastnosti Třída se rozdělí na skupinky nejlépe po pěti, z nichž každá dostane jedno téma bajky s poučením. Úkolem dětí bude zamyslet se nad bajkou a podle zadání ji secvičit a posléze ji s případným hudebním doprovodem před třídou zahrát.

83 Otázky a úkoly: 1. Projděte všechny náměty v této kapitole a u každého uveďte, jaké klíčové kompetence, očekávané výstupy a případně průřezová témata či mezipředmětové vztahy rozvíjejí.

84 Mediální výchova Využití reklamy v hodinách

85 Osnova Průřezové téma Média ve škole Jak na mediální výchovu
Modelový projekt Zpravodajství Proměna žánru Kritický příjemce informací Reklama Náměty pro mediální výchovu Psaní scénáře Projekt Náměty do ČJ Literatura Portály

86 Průřezové téma Základní poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. Média a komunikace - velmi významný zdroj zkušeností, prožitků a poznatků Pro uplatnění jednotlivce ve společnosti je důležité umět zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z okolního světa.

87 Průřezové téma Důležitý socializační faktor - mají vliv na chování jedince a společnosti, na utváření životního stylu a na kvalitu života vůbec. Sdělení, jež jsou médii nabízena, mají nestejnorodý charakter. Správné vyhodnocení těchto sdělení z hlediska záměru jejich vzniku (informovat, přesvědčit, manipulovat, pobavit) a z hlediska jejich vztahu k realitě (věcná správnost, logická argumentační stavba, hodnotová platnost) vyžaduje značnou průpravu.

88 Průřezové téma V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: přispívá ke schopnosti úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace kritický přístup k médiím, učí využívat potenciál médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času, umožňuje pochopení cílů a strategií vybraných mediálních obsahů, vede k osvojení si základních principů vzniku významných mediálních obsahů (zvl. zpravodajských), umožňuje získat představy o roli médií v klíčových společenských situacích a v demokratické společnosti vůbec, vytváří představu o roli médií v každodenním životě, vede k rozeznávání platnosti a významu argumentů ve veřejné komunikaci rozvíjí komunikační schopnost, přispívá k využívání vlastních schopností v týmové práci i v redakčním kolektivu, přispívá ke schopnosti přizpůsobit vlastní činnost potřebám a cílům týmu.

89 Média ve škole Česká mediální krajina
Úvod, základní pojmy - co je to vůbec médium? Tisk noviny Základní informace – co čtou naši rodiče, bulvár vs. seriózní tisk, jak čteme noviny aneb co stojí nahoře, co dole, a proč jsou obrázky tam, kde jsou.

90 Média ve škole Časopisy Dětské časopisy. Film
Proč kino ještě neumřelo, když máme video? Co přináší DVD?

91 Média ve škole Televize
Základy fungování, zpravodajské pořady, ostatní pořady (hl. kreslené seriály a seriály pro děti, nové úspěšné žánry: reality show (SuperStar, Velký Bratr). Rozhlas Fungování, žánry; ač se nezdá, rádio je nejmasovější masové médium. – Proč?

92 Média ve škole Počítač PC hry, herní konzole; výukové hry a programy (Kazí nás hry? Můžeme se i něco naučit?), internet (užitečný, nekontrolovatelný, nebezpečný, nezbytný). Reklama Proč je v televizi? Kreativec – člověk reklamní (jak se dělá reklama, proč se dělá reklama). Co s námi dělá reklama?

93 Média ve škole Další média
Kniha, divadlo nebo opera jsou média? Fenomén hudba. Média, když jste ještě nebyli na světě Přehled a ukázky starých TV a rozhlasových pořadů, novin, časopisů, filmů, reklam. Média se mění přímo před našima očima - stále.

94 Jak na mediální výchovu
Vazba na regionální tisk. Školní média. Média jako zdroj informací. Média ve vztahu k propagaci činnosti školy. Mediální výchova a vazby na vzdělávací oblasti.

95 MOŽNÉ FORMY A METODY REALIZACE
Integrace dílčích témat do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů. Projekt či jiná forma specializované výuky.

96 Modelový projekt redakce školního internetového časopisu
Náčrt redakce školního internetového časopisu v tomto programu slouží jen jako ilustrace možností, které praktická výuka nabízí. Možností je ale daleko více: vedle internetového časopisu to může být i klasické ("papírové") periodikum, školní rozhlas, televizní vysílání apod., v závislosti na technických a organizačních možnostech školy a na ochotě vedení školy přijmout roli vydavatele či provozovatele.

97 Modelový projekt redakce školního internetového časopisu
Záměr: Vydávat internetový týdeník pro žáky školy zaměřený na aktuální dění ve škole, možnosti krátkodobého i dlouhodobého uplatnění žáků, nabídku další zábavy a běžný zpravodajský servis z města a okolí. Součástí týdeníku jsou fotografie a jednoduchá grafika. Vydavatelem časopisu bude škola, zastoupená členem vedení (důležité pro to, aby si žáci uvědomili podíl vydavatele na fungování redakce i výsledném projektu).

98 Modelový projekt redakce školního internetového časopisu
Realizace: Fáze přípravy Ustavení redakce, rozdělení rubrik, režim a zásady redakční práce, zvládnutí technických prostředků (od diktafonu po umístění textů na stránku), vyjasnění vztahů s vydavatelem (vedením školy), příprava nultého čísla. Fáze rutinního vydávání Režim porad a uzávěrek, redakční úpravy textů, služby při sestavování čísla, vyhodnocování výsledku, práce se čtenáři. Fáze závěrečného vyhodnocení Reflexe zkušeností s chodem redakce, reflexe zkušeností s vydavatelem, reflexe zkušeností s okolním světem.

99 Zpravodajství Na zpravodajství jsou podstatné čtyři základní rysy jeho existence: vztah mezi zpravodajskými obsahy a mimomediální realitou, (nevyřčené) hodnotící soudy o mimomediální realitě, jež jsou obsahem zpravodajství, výpověď o společnosti a jejích hodnotách, jež se do zpravodajství promítají, faktory, které podobu zpravodajství v poslední instanci určují.

100 Zpravodajství – invence žurnalisty
výběr toho, co se bude zpravodajsky pokrývat, rozhodování, na co se příslušná zpráva zaměří a určování, jak bude zpráva podána.

101 Proměna žánru Černá kronika

102 Proměna žánru Rudé právo – 22. 3. 1988
Pro trestný čin nedovolené výroby a držení omamných prostředků a jedů bylo zahájeno v Plzni stíhání proti osmnáctiletému muži bez pracovního poměru. Od loňského srpna si vyráběl z léků omamný roztok a vpichoval si ho do žil. Rudé právo Mužíček vyráběl perníček Od loňského března vyráběl 34letý muž podomácku psychotropní látku pervitin, znalci přezdívanou perník. Spolu se svou ženuškou si ji pak píchal do žil. Dopustil se tak trestného činu nedovolené výroby a držení omamných látek a jedů. Telegraf Okradli starouška. Čtyři zatím neznámí Romové krátce před půlnocí bez sebemenších rozpaků rozlomili vložku u zámku jednoho bytu v Duchcově na Teplicku. Vtrhli dovnitř, probudili spícího čtyřiaosmdesátiletého majitele a ohrožovali jej nožem. Výsledkem jejich lupu bylo necelých šest tisíc korun.

103 Možné úkoly pro žáky Jakou funkci mají texty publicistického stylu?
Informační a přesvědčovací – v některých žánrech dominuje první (zpráva), v některých dominuje druhá funkce (komentář). Doložte na ukázkách specifika mediální komunikace.

104 Kritický příjemce mediálního textu
Nepřijímá mediální zprávy jako hotová fakta, ale je si vědom, že zprávu je třeba podrobit analýze. Je si vědom toho, že média nezobrazují realitu, tak jak ve skutečnosti je. I ve stručné zprávě se objevuje subjektivnost autora. Kriticky vyhodnocuje informace z médií. Dokáže rozeznat text (komentář, zpráva, polemika apod. Je schopen rozpoznat manipulativní triky v textech (přece všichni víme …, přiložený obrázek dítěte apod.).

105 Reklama

106 Co je to reklama? Jakákoliv propagace výrobku, služby, společnosti apod. Cíl: především zvýšení prodeje. Může sloužit k propagaci – reklamní kampaň. Etymologie – z latinského slova reclamare (znovu křičet). Definice reklamy schválená Parlamentem ČR: „reklamou se rozumí přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek prostřednictvím komunikačních médií“. (Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy)

107 Historie První písemný záznam o reklamě – hliněná tabulka z Egypta v místě starobylého města Memfis. („Zde žiji já, Rinos z Kypru z milosti bohů obdařený uměním vyložit neomylně každý sen.“) Letáky známe od období vynálezu knihtisku. Dnešní podoba reklamy pochází z období Průmyslové revoluce. V českých podmínkách se s reklamou prokazatelně setkáváme až na počátku 20. století.

108 Reklama nesmí být … Klamavá, skrytá, podprahová, v rozporu s dobrými mravy. Nesmí podporovat chování poškozující zdraví, ohrožující bezpečnost osob nebo majetku, jednání podporující zájmy na ochranu ŽP. Nesmí propagovat zakázané.

109 Cíle reklam … Tvorba silné značky. Zvýšení poptávky.
Posílení pozice na trhu. Zlepšování pověsti firmy. Motivace vlastních pracovníků. Rozšíření distribuční sítě.

110 Záměrem každého reklamního sdělení je…
* přilákat pozornost * vzbudit zájem * vyvolat touhu * vést k činu

111 Reklama Komerční. Politická (propaganda): pokus nějaké autority (státní, církevní či stranické) o něčem přesvědčit co největší cílové skupiny; 4 pilíře: jednoduchost, vyvolání emocí, podpora představivosti, opakování. Sociální .

112 Reklamní slogan Originální, nápaditý, poutavý, výstižný.
Stručný, krátký, srozumitelný, zapamatovatelný. Sděluje výhody. Upoutá pozornost. Vyvolá touhu po potřebě.

113 Kreativec, člověk reklamní…
„Vaše paní neumí vařit? Nechte si ji doma pro potěšení a k nám choďte na obědy.“ (vývěska v jedné restauraci v Chicagu). „Nejlepší dárek pod stromeček je kniha, nebo gramodeska.“ Pozn.: knihy nemáme. (vývěska v „předrevoluční“ prodejně Supraphon. Pokuste se vytvořit slogan, který by mohl být umístěn ve vaší provozovně na cokoliv.

114 Přehled vybraných základních persvazivních prostředků (v souvislosti s reklamou)
opakování - název značky, základní slogan odměna - konkrétní saponát = dobrá hospodyně; konkrétní potravinový výrobek = dobrá matka trest - váš pes bude strádat, pokud nedostane „správnou“ stravu od odborníků, kt. vědí, co je pro „vašeho domácího miláčka“ nejvhodnější apel na sdílené hodnoty - myslet na stáří a patřičně se zajistit: životní pojištění

115 Přehled vybraných základních persvazivních prostředků (v souvislosti s reklamou)
ztotožnění a nápodoba - vybrat si mobil, počítač, jaký má James Bond; jíst jogurt, který jí v rekl. hvězda show byznysu skupinová identita - s produktem je nabízeno i členství v potenciálně přitažlivé komunitě splněná touha - „správná“ limonáda vyvolává pocity výjimečnosti a exotiky potřeby - např. výrobci alkoholu či provozovatelé telekomunikačních služeb využívají potřebu osobního uznání a sociálního kontaktu provokace

116

117

118

119

120

121 Miniprojekt brainstormingového typu nazvaný Moje reklama.

122 Moje reklama Žáci mají za úkol zpracovat informace o své osobě a nakonec je určitou formou prezentovat. Postup: 3 vybraní žáci mají za úkol někoho předvést. Ostatní se nejprve pokusí uhodnout osobu a následně diskutují o charakterových vlastnostech tajemné osoby. Na tabuli nebo jiné viditelné místo každý žák zaznamená jednu zápornou a jednu kladnou lidskou charakterovou vlastnost.

123 Moje reklama Každý žák si vybere a zapíše pět vlastností, které charakterizují jeho samotného. Každý žák si obkreslí na papír svou ruku a vlastnosti vypíše do prstů. Mezi prsty žák vepíše činnosti, které rád dělá.

124 Moje reklama Potom si každý sám doplní cvičení, které rozvíjí charakterové vlastnosti netradiční formou: Kdybych byl zvířetem, byl bych …, protože … Kdybych byl nábytkem, byl bych …, protože … Kdybych byl autem, byl bych …, protože … Kdybych byl barvou, byl bych …, protože … Kdybych byl jiným člověkem, byl bych …, protože … Kdybych byl hudebním nástrojem, byl bych …, protože …

125 Moje reklama V další činnosti, nazvané Moje reklama má žák napsat ve spolupráci s předchozími body reklamu o své osobě. Následuje prezentace vizuální a verbální.

126 Náměty pro mediální výchovu

127 Využití televizní zábavy ve škole
Riskuj Milionář AZ – kvíz Apod.

128 Námět na práci s reklamou
rozdíl mezi reklamou, kampaní, upoutávkou, inzerátem, …(viz. kampaň prezidenta Obamy, … dela-reklamu-Obamuv-tym-a-proc-byste-ji- meli-delat-take-tak.html )

129 Námět na práci s reklamou
Reklama, v níž slova začínají stejným počátečním písmenem.

130 Námět na práci s reklamou
reklama na vlastní osobu na spolužáka, stejným způsobem na nejrůznější předměty, města, země, budovy, snažit se o to, aby to bylo co nejvíce výstižné (př. nemocnice: nešťastná, empatická, mocná, obhospodařovávaná, celistvá, nudná, inteligentní, …).

131 Námět na práci s reklamou
rozhlasová reklama: d=4&akce=static_clanek&staticid=31

132 Srovnání bulvárních a seriózních periodik
Úvodník – jeho proměna v druzích periodik.

133 Imaginární rozhovor Vyberte známou osobnost (sportovec, zpěvák, herec). Pojmenujte ji a pokuste se ji charakterizovat na základě její práce. Vyberte otázky, které chcete položit (sestavte si hodnotové cíle vašeho rozhovoru – na co se budete ptát a proč).

134 Imaginární rozhovor Sestavte imaginární rozhovor s vaší známou osobností. Základní pojmy: rozhovor, interview, otázka, řečnická otázka)

135 Komparace zpráv o počasí
Třídu rozdělte do třech skupin. Každá ze skupin bude přidělena jedna televize (ČT, Nova, Prima). Žáci budou sledovat zpravodajství o počasí. Další den vybraní tři jedinci se pokusí relaci o počasí předvést.

136 Komparace zpráv o počasí
:55-1-predpoved- pocasi.html?online=1 v=predpoved

137 Základní informace o jednotlivých médiích
Česká mediální krajina. Typy médií. Důraz na tzv. veřejnoprávní média a média, která veřejnoprávní nejsou.

138 Novinový titulek Vymýšlet text k titulkům
Bezprostředně hrozí pandemie prasečí chřipky. Slavia podala protest proti výkonu rozhodčích v utkání s Mladou Boleslaví. Muž zabodl střep do zad bratrance, kterému obtěžoval matku. Vymýšlet titulek k textům Texty vhodně umístit do novin

139 Miniprojekt Psaní scénáře

140 Krteček K dispozici máme videonahrávku filmu, ve kterém je mnoho dějových zvratů, ale nemluví se v něm. Z hlediska přiměřenosti k věku je vhodný například Krteček.

141 Krteček a Ježek Pustíme žákům filmovou ukázku (celou, pouze část) a necháme je dopsat dialogy jednotlivým postavám. V našem případě se jedná o film Krteček a Ježek.

142 Chronologie práce Vypíšeme postavy. Pojmenujeme postavy.
Charakterizujeme postavy. Připravíme si tzv. scénář (může následovat vysvětlení pojmů – scénář, scénárista, režisér apod.) Píšeme dialogy. Ukázka.

143 Hlavní postavy Žáci si osvojí tyto vědomosti: Hlavní postavy.
Dialogy (rozhovory). Otázka. Odpověď. Oslovení.

144 Realizace Vybraný žák může ve finální fázi simultánně dabovat film.
Do této činnosti můžeme zapojit víc žáků – rozdělit role.

145 Další náměty pro realizaci
Ve třídě můžeme rozdělit „filmařské profese“ a vyzkoušet natáčení. Budeme potřebovat: režiséra, herce, skript, kameramana, maskérky, kulisáky apod.

146 Literatura ČAPEK, V.; PÁTEK, J.; Světové dějiny I. Praha: Fortuna, 2003. ČAPEK, V.; PÁTEK, J.; ZWETTLER, O. Světové dějiny II. Praha: Fortuna, 1993. HLOUŠKA, T. Škola hrou. 1. vyd. Praha: Tomáš Hlouška, 1991. Kol. Učím s radostí. Praha: Kritické myšlení a Step by Step ČR, 2003. KREJČOVÁ, Eva, VOLFOVÁ, Marta. Didaktické hry v matematice. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001. LEHÁR, J., STICH, A., JANÁČKOVÁ, J., HOLÝ, J. Česká literatura od počátků k dnešku. Praha: NLN, 2000. LOUDOVÁ, I., VÍŠKA, V. Procvičujeme češtinu ve škole i doma II. 1. vyd. Praha : Albra – Práce, 2005. LOUDOVÁ, I.; VÍŠKA, V.; SLINTÁKOVÁ, M. Komunikace. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. MAŇÁK, J.; ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. MORAVEC, J. Pohledy do českých dějin. Praha: Fortuna, 2008. NELEŠOVSKÁ, Alena, SVOBODOVÁ, Jana. Hry zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj žáků mladšího školního věku. Olomouc: UP Olomouc, 2000. PASTYŘÍK, S., VÍŠKA, V. Češtinářský inspiromat II. Češtinář, 2001, roč. 12, č. 4. PIŠLOVÁ, Simona. Jazykové hry. Praha: Fortuna, 1996. POLÁK, M. Učitel českého jazyka a současná základní škola. 1. vyd. Olomouc: UP, 2002. POLÍVKOVÁ, Dorota. Hry pro jazykové vyučování. Praha: SPN, 1963. ŠEBESTA, K. Od jazyka ke komunikaci. Didaktika českého jazyka a komunikační výchova. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999. VÍŠKA, V.; NOVÁKOVÁ, L. Čeština nás baví. Praha: Triton, 2005. VÍŠKA, V.; LOUDOVÁ, I.; SLINTÁKOVÁ, M. Dopis. Hradec Králové, 2009. VÍŠKA, V., LOUDOVÁ, I. Procvičujeme češtinu ve škole i doma II. 1. vyd. Praha: Albra, 2005. VÍŠKA, V.; LOUDOVÁ, I.; SLINTÁKOVÁ, M. Dopis. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. VÍŠKA, V.; LOUDOVÁ, I.; SLINTÁKOVÁ, M. Tvaroslovné učivo a učivo o vlastních jménech. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009.


Stáhnout ppt "Didaktika humanitních předmětů"

Podobné prezentace


Reklamy Google