Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Specifika zpracování vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů: Čtení – globální a analyticko–syntetická metoda – vzhledem k vícečetnému postižení bylo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Specifika zpracování vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů: Čtení – globální a analyticko–syntetická metoda – vzhledem k vícečetnému postižení bylo."— Transkript prezentace:

1 Specifika zpracování vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů: Čtení – globální a analyticko–syntetická metoda – vzhledem k vícečetnému postižení bylo nutné rozpracovat vyučovací předmět Čtení do metod analyticko–syntetické a globální. Psaní – 3 varianty - hůlkové písmo, psací písmo, psaní na PC Řečová výchova – verbální a neverbální komunikace Člověk a svět práce – zařazení keramiky – vychází z potřeb (rozvoj jemné motoriky) a zájmů žáků, z technického vybavení školy Umělecká dílna – UD, Zdravotní tělesná výchova – ZTV předměty speciálně pedagogické péče – důraz na odbornost pedagogů, na variabilitu - využití kreativního přístupu při plnění školních výstupů, na mezipředmětové vztahy Učební osnovy

2 Ukázka: 1. ročník – Globální čtení Školní výstupy Žák by měl: UčivoPřesahy a vazby poznávat a přiřadit k sobě dva stejné obrázky k obrázku se slovem doplnit samostatné stejné slovo používat „A“ ve funkci spojky mezi obrázky Zraková diferenciace předmětů a obrázků Cvičení na poznávání stejných a rozdílných předmětů, tvarů, obrázků Nácvik řazení zleva doprava Nácvik vlastního jména a slov označujících nejbližší osoby Vkládání písmen, doplňování obrázku ke spojce M – zraková diferenciace, orientace na ploše PS – zraková diferenciace tvarů ŘV – pojmenovávání obrázků ČJS – předměty denní potřeby – poznávání předmětů, jména osob

3 Ukázka: 5. ročník – Psaní na počítači Školní výstupy Žák by měl: UčivoPřesahy a vazby opisovat známá slova a příklady na +, - umět napsat své jméno s pomocí psát známá slova a příklady Opis slov a příkladů podle předlohy Psaní jednotlivých písmen jména vedle sebe podle diktátu Psaní vlastního jména zpaměti Psaní písmen a číslic do řádku podle diktátu Přepis hůlkových a tiskacích písmen na počítači Psaní známých slov a příkladů ČT – opis písmen, slabik M – psaní číslic a příkladů, orientace na ploše ČJS – opis tematických slov, popis k obrázkům, vlastní jméno IKT – používání klávesnice a orientace na ní

4 Ukázka – Umělecká dílna předmět speciálně pedagogické péče Cíle předmětu na 1. a 2. stupni Rozvíjení základních dovedností komunikace. Směřování k porozumění a utvoření pozitivního postoje k sobě samému a k druhým. Podporování dovedností týkajících se duševní hygieny. Napomáhání ke zvládnutí vlastního chování a přispění k primární prevenci sociálně patologických jevů a rizikového chování. Rozvíjení kreativity, fantazie a estetického vnímání. Tematické okruhy (1. a 2. stupeň) Osobnostní rozvoj Rozvíjí schopnosti poznávání, smyslového vnímání, pozornosti a soustředění. Žáci získávají informace o svém těle a nacvičují dovednosti pro pozitivní naladění mysli a k vytvoření dobrého vztahu k sobě samým a k druhým. Sociální rozvoj Na 1. stupni se žáci vzájemně poznávají, seznamují se s technikami neverbální komunikace (řeč těla, řeč zvuků – hudební vyjadřování), cvičí se v pozorování jevů a dějů, rozvíjí individuální dovednosti pro spolupráci (souhlas, prosba). Na 2. stupni se žáci zdokonalují v neverbálních a verbálních technikách, učí se komunikovat v různých situacích (odmítnutí, prosba, omluva, řešení konfliktů, vysvětlování). Snaží se o pěstování dobrých mezilidských vztahů, učí se respektovat, pomáhat a podporovat druhé.


Stáhnout ppt "Specifika zpracování vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů: Čtení – globální a analyticko–syntetická metoda – vzhledem k vícečetnému postižení bylo."

Podobné prezentace


Reklamy Google