Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Václav Víška, Ph.D. Katedra českého jazyka a literatury

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Václav Víška, Ph.D. Katedra českého jazyka a literatury"— Transkript prezentace:

1 Netradiční vyučování českého jazyka a literatury Využití reklamy v hodinách
Mgr. Václav Víška, Ph.D. Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové Tel.:

2 Osnova Průřezové téma Média ve škole Jak na mediální výchovu
Modelový projekt Zpravodajství Proměna žánru Kritický příjemce informací Reklama Náměty pro mediální výchovu Psaní scénáře Projekt Náměty do ČJ Literatura Portály

3 Průřezové téma Základní poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. Média a komunikace - velmi významný zdroj zkušeností, prožitků a poznatků Pro uplatnění jednotlivce ve společnosti je důležité umět zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z okolního světa.

4 Průřezové téma Důležitý socializační faktor - mají vliv na chování jedince a společnosti, na utváření životního stylu a na kvalitu života vůbec. Sdělení, jež jsou médii nabízena, mají nestejnorodý charakter. Správné vyhodnocení těchto sdělení z hlediska záměru jejich vzniku (informovat, přesvědčit, manipulovat, pobavit) a z hlediska jejich vztahu k realitě (věcná správnost, logická argumentační stavba, hodnotová platnost) vyžaduje značnou průpravu.

5 Průřezové téma V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: přispívá ke schopnosti úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace kritický přístup k médiím, učí využívat potenciál médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času, umožňuje pochopení cílů a strategií vybraných mediálních obsahů, vede k osvojení si základních principů vzniku významných mediálních obsahů (zvl. zpravodajských), umožňuje získat představy o roli médií v klíčových společenských situacích a v demokratické společnosti vůbec, vytváří představu o roli médií v každodenním životě, vede k rozeznávání platnosti a významu argumentů ve veřejné komunikaci rozvíjí komunikační schopnost, přispívá k využívání vlastních schopností v týmové práci i v redakčním kolektivu, přispívá ke schopnosti přizpůsobit vlastní činnost potřebám a cílům týmu.

6 Média ve škole Česká mediální krajina
Úvod, základní pojmy - co je to vůbec médium? Tisk noviny Základní informace – co čtou naši rodiče, bulvár vs. seriózní tisk, jak čteme noviny aneb co stojí nahoře, co dole, a proč jsou obrázky tam, kde jsou.

7 Média ve škole Časopisy Dětské časopisy. Film
Proč kino ještě neumřelo, když máme video? Co přináší DVD?

8 Média ve škole Televize
Základy fungování, zpravodajské pořady, ostatní pořady (hl. kreslené seriály a seriály pro děti, nové úspěšné žánry: reality show (SuperStar, Velký Bratr). Rozhlas Fungování, žánry; ač se nezdá, rádio je nejmasovější masové médium. – Proč?

9 Média ve škole Počítač PC hry, herní konzole; výukové hry a programy (Kazí nás hry? Můžeme se i něco naučit?), internet (užitečný, nekontrolovatelný, nebezpečný, nezbytný). Reklama Proč je v televizi? Kreativec – člověk reklamní (jak se dělá reklama, proč se dělá reklama). Co s námi dělá reklama?

10 Média ve škole Další média
Kniha, divadlo nebo opera jsou média? Fenomén hudba. Média, když jste ještě nebyli na světě Přehled a ukázky starých TV a rozhlasových pořadů, novin, časopisů, filmů, reklam. Média se mění přímo před našima očima - stále.

11 Jak na mediální výchovu
Vazba na regionální tisk. Školní média. Média jako zdroj informací. Média ve vztahu k propagaci činnosti školy. Mediální výchova a vazby na vzdělávací oblasti.

12 MOŽNÉ FORMY A METODY REALIZACE
Integrace dílčích témat do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů. Projekt či jiná forma specializované výuky.

13 Modelový projekt redakce školního internetového časopisu
Náčrt redakce školního internetového časopisu v tomto programu slouží jen jako ilustrace možností, které praktická výuka nabízí. Možností je ale daleko více: vedle internetového časopisu to může být i klasické ("papírové") periodikum, školní rozhlas, televizní vysílání apod., v závislosti na technických a organizačních možnostech školy a na ochotě vedení školy přijmout roli vydavatele či provozovatele.

14 Modelový projekt redakce školního internetového časopisu
Záměr: Vydávat internetový týdeník pro žáky školy zaměřený na aktuální dění ve škole, možnosti krátkodobého i dlouhodobého uplatnění žáků, nabídku další zábavy a běžný zpravodajský servis z města a okolí. Součástí týdeníku jsou fotografie a jednoduchá grafika. Vydavatelem časopisu bude škola, zastoupená členem vedení (důležité pro to, aby si žáci uvědomili podíl vydavatele na fungování redakce i výsledném projektu).

15 Modelový projekt redakce školního internetového časopisu
Realizace: Fáze přípravy Ustavení redakce, rozdělení rubrik, režim a zásady redakční práce, zvládnutí technických prostředků (od diktafonu po umístění textů na stránku), vyjasnění vztahů s vydavatelem (vedením školy), příprava nultého čísla. Fáze rutinního vydávání Režim porad a uzávěrek, redakční úpravy textů, služby při sestavování čísla, vyhodnocování výsledku, práce se čtenáři. Fáze závěrečného vyhodnocení Reflexe zkušeností s chodem redakce, reflexe zkušeností s vydavatelem, reflexe zkušeností s okolním světem.

16 Zpravodajství Na zpravodajství jsou podstatné čtyři základní rysy jeho existence: vztah mezi zpravodajskými obsahy a mimomediální realitou, (nevyřčené) hodnotící soudy o mimomediální realitě, jež jsou obsahem zpravodajství, výpověď o společnosti a jejích hodnotách, jež se do zpravodajství promítají, faktory, které podobu zpravodajství v poslední instanci určují.

17 Zpravodajství – invence žurnalisty
výběr toho, co se bude zpravodajsky pokrývat, rozhodování, na co se příslušná zpráva zaměří a určování, jak bude zpráva podána.

18 Proměna žánru Černá kronika

19 Proměna žánru Rudé právo – 22. 3. 1988
Pro trestný čin nedovolené výroby a držení omamných prostředků a jedů bylo zahájeno v Plzni stíhání proti osmnáctiletému muži bez pracovního poměru. Od loňského srpna si vyráběl z léků omamný roztok a vpichoval si ho do žil. Rudé právo Mužíček vyráběl perníček Od loňského března vyráběl 34letý muž podomácku psychotropní látku pervitin, znalci přezdívanou perník. Spolu se svou ženuškou si ji pak píchal do žil. Dopustil se tak trestného činu nedovolené výroby a držení omamných látek a jedů. Telegraf Okradli starouška. Čtyři zatím neznámí Romové krátce před půlnocí bez sebemenších rozpaků rozlomili vložku u zámku jednoho bytu v Duchcově na Teplicku. Vtrhli dovnitř, probudili spícího čtyřiaosmdesátiletého majitele a ohrožovali jej nožem. Výsledkem jejich lupu bylo necelých šest tisíc korun.

20 Možné úkoly pro žáky Jakou funkci mají texty publicistického stylu?
Informační a přesvědčovací – v některých žánrech dominuje první (zpráva), v některých dominuje druhá funkce (komentář). Doložte na ukázkách specifika mediální komunikace.

21 Kritický příjemce mediálního textu
Nepřijímá mediální zprávy jako hotová fakta, ale je si vědom, že zprávu je třeba podrobit analýze. Je si vědom toho, že média nezobrazují realitu, tak jak ve skutečnosti je. I ve stručné zprávě se objevuje subjektivnost autora. Kriticky vyhodnocuje informace z médií. Dokáže rozeznat text (komentář, zpráva, polemika apod. Je schopen rozpoznat manipulativní triky v textech (přece všichni víme …, přiložený obrázek dítěte apod.).

22 Reklama

23 Co je to reklama? Jakákoliv propagace výrobku, služby, společnosti apod. Cíl: především zvýšení prodeje. Může sloužit k propagaci – reklamní kampaň. Etymologie – z latinského slova reclamare (znovu křičet). Definice reklamy schválená Parlamentem ČR: „reklamou se rozumí přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek prostřednictvím komunikačních médií“. (Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy)

24 Historie První písemný záznam o reklamě – hliněná tabulka z Egypta v místě starobylého města Memfis. („Zde žiji já, Rinos z Kypru z milosti bohů obdařený uměním vyložit neomylně každý sen.“) Letáky známe od období vynálezu knihtisku. Dnešní podoba reklamy pochází z období Průmyslové revoluce. V českých podmínkách se s reklamou prokazatelně setkáváme až na počátku 20. století.

25 Reklama nesmí být … Klamavá, skrytá, podprahová, v rozporu s dobrými mravy. Nesmí podporovat chování poškozující zdraví, ohrožující bezpečnost osob nebo majetku, jednání podporující zájmy na ochranu ŽP. Nesmí propagovat zakázané.

26 Cíle reklam … Tvorba silné značky. Zvýšení poptávky.
Posílení pozice na trhu. Zlepšování pověsti firmy. Motivace vlastních pracovníků. Rozšíření distribuční sítě.

27 Záměrem každého reklamního sdělení je…
* přilákat pozornost * vzbudit zájem * vyvolat touhu * vést k činu

28 Reklama Komerční. Politická (propaganda): pokus nějaké autority (státní, církevní či stranické) o něčem přesvědčit co největší cílové skupiny; 4 pilíře: jednoduchost, vyvolání emocí, podpora představivosti, opakování. Sociální .

29 Reklamní slogan Originální, nápaditý, poutavý, výstižný.
Stručný, krátký, srozumitelný, zapamatovatelný. Sděluje výhody. Upoutá pozornost. Vyvolá touhu po potřebě.

30 Kreativec, člověk reklamní…
„Vaše paní neumí vařit? Nechte si ji doma pro potěšení a k nám choďte na obědy.“ (vývěska v jedné restauraci v Chicagu). „Nejlepší dárek pod stromeček je kniha, nebo gramodeska.“ Pozn.: knihy nemáme. (vývěska v „předrevoluční“ prodejně Supraphon. Pokuste se vytvořit slogan, který by mohl být umístěn ve vaší provozovně na cokoliv.

31 Přehled vybraných základních persvazivních prostředků (v souvislosti s reklamou)
opakování - název značky, základní slogan odměna - konkrétní saponát = dobrá hospodyně; konkrétní potravinový výrobek = dobrá matka trest - váš pes bude strádat, pokud nedostane „správnou“ stravu od odborníků, kt. vědí, co je pro „vašeho domácího miláčka“ nejvhodnější apel na sdílené hodnoty - myslet na stáří a patřičně se zajistit: životní pojištění

32 Přehled vybraných základních persvazivních prostředků (v souvislosti s reklamou)
ztotožnění a nápodoba - vybrat si mobil, počítač, jaký má James Bond; jíst jogurt, který jí v rekl. hvězda show byznysu skupinová identita - s produktem je nabízeno i členství v potenciálně přitažlivé komunitě splněná touha - „správná“ limonáda vyvolává pocity výjimečnosti a exotiky potřeby - např. výrobci alkoholu či provozovatelé telekomunikačních služeb využívají potřebu osobního uznání a sociálního kontaktu provokace

33

34

35

36

37

38 Miniprojekt brainstormingového typu nazvaný Moje reklama.

39 Moje reklama Žáci mají za úkol zpracovat informace o své osobě a nakonec je určitou formou prezentovat. Postup: 3 vybraní žáci mají za úkol někoho předvést. Ostatní se nejprve pokusí uhodnout osobu a následně diskutují o charakterových vlastnostech tajemné osoby. Na tabuli nebo jiné viditelné místo každý žák zaznamená jednu zápornou a jednu kladnou lidskou charakterovou vlastnost.

40 Moje reklama Každý žák si vybere a zapíše pět vlastností, které charakterizují jeho samotného. Každý žák si obkreslí na papír svou ruku a vlastnosti vypíše do prstů. Mezi prsty žák vepíše činnosti, které rád dělá.

41 Moje reklama Potom si každý sám doplní cvičení, které rozvíjí charakterové vlastnosti netradiční formou: Kdybych byl zvířetem, byl bych …, protože … Kdybych byl nábytkem, byl bych …, protože … Kdybych byl autem, byl bych …, protože … Kdybych byl barvou, byl bych …, protože … Kdybych byl jiným člověkem, byl bych …, protože … Kdybych byl hudebním nástrojem, byl bych …, protože …

42 Moje reklama V další činnosti, nazvané Moje reklama má žák napsat ve spolupráci s předchozími body reklamu o své osobě. Následuje prezentace vizuální a verbální.

43 Náměty pro mediální výchovu

44 Využití televizní zábavy ve škole
Riskuj Milionář AZ – kvíz Apod.

45 Námět na práci s reklamou
rozdíl mezi reklamou, kampaní, upoutávkou, inzerátem, …(viz. kampaň prezidenta Obamy, … dela-reklamu-Obamuv-tym-a-proc-byste-ji- meli-delat-take-tak.html )

46 Námět na práci s reklamou
Reklama, v níž slova začínají stejným počátečním písmenem.

47 Námět na práci s reklamou
reklama na vlastní osobu na spolužáka, stejným způsobem na nejrůznější předměty, města, země, budovy, snažit se o to, aby to bylo co nejvíce výstižné (př. nemocnice: nešťastná, empatická, mocná, obhospodařovávaná, celistvá, nudná, inteligentní, …).

48 Námět na práci s reklamou
rozhlasová reklama: d=4&akce=static_clanek&staticid=31

49 Srovnání bulvárních a seriózních periodik
Úvodník – jeho proměna v druzích periodik.

50 Imaginární rozhovor Vyberte známou osobnost (sportovec, zpěvák, herec). Pojmenujte ji a pokuste se ji charakterizovat na základě její práce. Vyberte otázky, které chcete položit (sestavte si hodnotové cíle vašeho rozhovoru – na co se budete ptát a proč).

51 Imaginární rozhovor Sestavte imaginární rozhovor s vaší známou osobností. Základní pojmy: rozhovor, interview, otázka, řečnická otázka)

52 Komparace zpráv o počasí
Třídu rozdělte do třech skupin. Každá ze skupin bude přidělena jedna televize (ČT, Nova, Prima). Žáci budou sledovat zpravodajství o počasí. Další den vybraní tři jedinci se pokusí relaci o počasí předvést.

53 Komparace zpráv o počasí
:55-1-predpoved- pocasi.html?online=1 v=predpoved

54 Základní informace o jednotlivých médiích
Česká mediální krajina. Typy médií. Důraz na tzv. veřejnoprávní média a média, která veřejnoprávní nejsou.

55 Novinový titulek Vymýšlet text k titulkům
Bezprostředně hrozí pandemie prasečí chřipky. Slavia podala protest proti výkonu rozhodčích v utkání s Mladou Boleslaví. Muž zabodl střep do zad bratrance, kterému obtěžoval matku. Vymýšlet titulek k textům Texty vhodně umístit do novin

56 Miniprojekt Psaní scénáře

57 Krteček K dispozici máme videonahrávku filmu, ve kterém je mnoho dějových zvratů, ale nemluví se v něm. Z hlediska přiměřenosti k věku je vhodný například Krteček.

58 Krteček a Ježek Pustíme žákům filmovou ukázku (celou, pouze část) a necháme je dopsat dialogy jednotlivým postavám. V našem případě se jedná o film Krteček a Ježek.

59 Chronologie práce Vypíšeme postavy. Pojmenujeme postavy.
Charakterizujeme postavy. Připravíme si tzv. scénář (může následovat vysvětlení pojmů – scénář, scénárista, režisér apod.) Píšeme dialogy. Ukázka.

60 Hlavní postavy Žáci si osvojí tyto vědomosti: Hlavní postavy.
Dialogy (rozhovory). Otázka. Odpověď. Oslovení.

61 Realizace Vybraný žák může ve finální fázi simultánně dabovat film.
Do této činnosti můžeme zapojit víc žáků – rozdělit role.

62 Další náměty pro realizaci
Ve třídě můžeme rozdělit „filmařské profese“ a vyzkoušet natáčení. Budeme potřebovat: režiséra, herce, skript, kameramana, maskérky, kulisáky apod.

63 Výstup na Mount Everest
Projekt Výstup na Mount Everest

64 Náměty pro práci v českém jazyce

65 Literární rovnice hledáme dětského spisovatele

66 Literární rovnice Čitatel: počet použitých hlásek hledaného slova.
Jmenovatel: celkový počet písmen slova z legendy. Legenda: Doba jinak. Sídlo ve středověku. Mužský zpěvný hlas. Část jinak.

67 Hledané slovo je Čtvrtek.
Literární rovnice Legenda: Doba jinak – čas. Sídlo ve středověku – tvrz. Mužský zpěvný hlas – tenor. Část jinak – kus. Hledané slovo je Čtvrtek.

68 Ú – Ů

69 Krátké úkoly a náměty – písmena
Napište všechna velká tiskací písmena, která lze napsat jen rovnými čárami. A E F H I K L M N T V W X Y Z Předveďte některé písmeno. Nakreslete obličej z písmen. Která písmena lze čarou rozdělit tak, že mají obě poloviny stejné, případně zrcadlově obrácené?

70 Krátké úkoly a náměty – výslovnost
Jazykolamy – zlomjazýčky. Výslovnost samohlásek. Výslovnost souhlásek. Průřez ústní dutinou – co všechno se realizuje při výslovnosti.

71 Krátké úkoly a náměty – pravopis
Napište pět slov, ve kterých se vyskytuje y po c – co mají tato slova společného? Napište deset slov s předponou z. Napište co nejdelší větu, ve které má každé slovo alespoň jedno i. Napište větu, ve které všechna slova začínají velkým písmenem. Napište pět slov, ve kterých se uprostřed píše ú.

72 Krátké úkoly a náměty Jak vzniklo slovo AUTOOPRAVNA?
Napište podstatné jméno na osm písmen. Pište slova od M – kolik jich napíšete? Napište slovo, které lze číst z obou stran. Pište slova tak, aby první slova tvořila abecedu. HAD JÍ NOK – kterou rostlinu skrývá tato věta?

73 Literatura HLOUŠKA, T. Škola hrou. 1. vyd. Praha: Tomáš Hlouška, 1991.
Kol. Učím s radostí. Praha: Kritické myšlení a Step by Step ČR, 2003. LOUDOVÁ, I.; VÍŠKA, V.; SLINTÁKOVÁ, M. Komunikace. Hradec Králové, 2009. KREJČOVÁ, Eva, VOLFOVÁ, Marta. Didaktické hry v matematice. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001. NELEŠOVSKÁ, Alena, SVOBODOVÁ, Jana. Hry zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj žáků mladšího školního věku. Olomouc: UP Olomouc, 2000. PASTYŘÍK, S., VÍŠKA, V. Češtinářský inspiromat II. Češtinář, 2001, roč. 12, č. 4. PASTYŘÍK, S., VÍŠKA, V. Základní jazykovědné pojmy. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. PIŠLOVÁ, Simona. Jazykové hry. Praha: Fortuna, 1996. POLÁK, M. Učitel českého jazyka a současná základní škola. 1. vyd. Olomouc: UP, I POLÍVKOVÁ, Dorota. Hry pro jazykové vyučování. Praha: SPN, 1963. ŠEBESTA, K. Od jazyka ke komunikaci. Didaktika českého jazyka a komunikační výchova vyd. Praha: Karolinum, 1999. VÍŠKA, V.; NOVÁKOVÁ, L. Čeština nás baví. Praha: Triton, 2005. VÍŠKA, V.; LOUDOVÁ, I.; SLINTÁKOVÁ, M. Dopis. Hradec Králové, 2009. VÍŠKA, V.; LOUDOVÁ, I.; SLINTÁKOVÁ, M. Tvaroslovné učivo. Hradec Králové, 2009. VÍŠKA, V., LOUDOVÁ, I. Procvičujeme češtinu ve škole i doma II. 1. vyd. Praha: Albra,

74 Zajímavé portály www.rvp.cz http://dum.rvp.cz http://lemill.net

75 Odkazy www.rvp.cz www.vuppraha.cz http://www.pripravy.estranky.cz/
osv.php?cast=pripravy


Stáhnout ppt "Mgr. Václav Víška, Ph.D. Katedra českého jazyka a literatury"

Podobné prezentace


Reklamy Google