Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

(komentovaný přehled) Jakub Kalista Klíčové kompetence.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "(komentovaný přehled) Jakub Kalista Klíčové kompetence."— Transkript prezentace:

1 (komentovaný přehled) Jakub Kalista Klíčové kompetence

2 Představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot Vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ V pojetí RVP je právě soubor kompetencí klíčovým bodem => snaha vybavit žáky na dosažitelné úrovni a připravit je tak pro další život (studium, zaměstnání)

3 Osvojování kompetencí je dlouhodobý proces, avšak tvoří důležitý základ pro celoživotní učení žáka Kompetence nejsou izolované => vzájemně se prolínají Jsou chápány jako celkový výsledek procesu vzdělávání Klíčové kompetence

4 Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence pracovní Kompetence občanské Klíčové kompetence

5 Zná vhodné způsoby a metody učení Vyhledává a třídí informace Operuje s obecně užívanými termíny a znaky Uvádí věci do souvislostí Samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává Kompetence k učení

6 Rozpozná a pochopí problém Vyhledá informace vhodné k řešení problému Samostatně řeší problémy Kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit Kompetence k řešení problémů

7 Formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu Naslouchá promluvám druhých lidí Rozumí různým typům textů a záznamů Využívá informační a komunikační prostředky Kompetence komunikativní

8 Účinně spolupracuje ve skupině Přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy Vytváří si pozitivní představu o sobě samém Oceňuje zkušenosti druhých lidí Kompetence sociální a personální

9 Respektuje přesvědčení druhých lidí Váží si jejich vnitřních hodnot Chápe základní principy na nichž spočívají zákony a normy Rozhoduje se zodpovědně podle dané situace Chápe základní ekologické souvislosti Kompetence občanské

10 Používá bezpečně stroje a vybavení Dodržuje vymezená pravidla Využívá získané znalosti a zkušenosti Chápe podstatu, cíl a riziko podnikání Rozvíjí své podnikatelské myšlení Kompetence pracovní

11 Použitá literatura Kolektiv autorů. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: VÚP, 2004. 113 str. Dostupný z Internetu: www.msmt.cz Klíčové kompetence


Stáhnout ppt "(komentovaný přehled) Jakub Kalista Klíčové kompetence."

Podobné prezentace


Reklamy Google