Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koordinační centrum EQF Základní a střední vzdělávání PhDr. Jana Kašparová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koordinační centrum EQF Základní a střední vzdělávání PhDr. Jana Kašparová."— Transkript prezentace:

1 Koordinační centrum EQF Základní a střední vzdělávání PhDr. Jana Kašparová

2 Přiřazení úrovně kvalifikací EQFStupně vzděláníKategorie oborů 44Střední vzdělání s maturitní zk. K, L, M 33Střední vzd. s výučním listem ( v délce 3 roky) H, E 22Základní vzd. ; střední vzd. ; střední vzd. s výučním listem (2 roky) C, E, J 11Základy vzdělání; nedokončené základní vzdělání B

3 Způsob přiřazování  Analýza a komparace : stupňů primárního a sekundárního vzdělávání, soustavy oborů vzdělání, soustavy vzdělávacích programů  Analýza kurikula - rámcových vzdělávacích programů (RVP  RVP jsou:  státem (MŠMT) vydávané vzdělávací programy  vydávají se pro všechny stupně (úrovně) vzdělání a pro všechny obory vzdělání  závazné pro tvorbu školních vzdělávacích programů

4 Rámcové vzdělávací programy RVP vymezují:  cíle vzdělávání  výsledky učení (vzdělávání) = znalosti, dovednosti a jiné schopnosti – tzv. kompetence  učivo = prostředek k dosažení požadovaných výsledků Konstrukce kompetencí v RVP: všeobecné, odborné (profesní) Všeobecné : kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní (k pracovnímu uplatnění a podnikatel. aktivitám, práce s ICT- 3. a 4. úroveň)

5 Vymezení výsledků vzdělávání  Kompetence k učení (2. úroveň, ZV): Žák -absolvent  Vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody, … projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživot. Učení,  Vyhledává a třídí informace …. a efektivně je využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě,  Samostatně pozoruje a experimentuje …  Kompetence pracovní (2. úroveň, ZV):  Používá bezpečně a účinně materiály, nástroje …, dodržuje vymezená pravidla, adaptuje se na nové pracovní podmínky …

6 Vymezení výsledků vzdělávání 3. úroveň  Personální a sociální kompetence: Žák - absolvent  Posuzoval reálně své možnosti, odhadoval důsledky svého jednání v různých situacích,  Stanovoval si cíle a priority podle svých schopností, … životních podmínek  Pracoval v týmu, …. Přijímal a plnil odpovědně svěřené úkoly  Obsluhovat strojní zařízení:  Řídil, sledoval, kontroloval podle návodů a předpisů chod strojů  Vedl předepsanou dokumentaci o provozu stroj. zařízení…

7 Přiřazení k úrovním EQF - 3. úroveň  Znalosti faktů, zásad, procesů, základních pojmů v oboru práce nebo studia: (příklady plánovaných výsledků)  Ovládat různé techniky učení, efektivně se učit …  Umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace  Znát práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků  Mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru, o požadavcích zaměstnavatelů …  Stanovovat technologický postup prací při opravách …  Osvojit si zásady a návyky bezpečné pracovní činnosti

8 Přiřazení úrovně kvalifikací EQFStupně vzděláníKategorie oborů 44Střední vzdělání s maturitní zk. K, L, M 33Střední vzd. s výučním listem ( v délce 3 roky) H, E 22Základní vzd. ; střední vzd. ; střední vzd. s výučním listem (2 roky) C, E, J 11Základy vzdělání; nedokončené základní vzdělání B

9 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Koordinační centrum EQF Základní a střední vzdělávání PhDr. Jana Kašparová."

Podobné prezentace


Reklamy Google