Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RVP a jejich transformace do školních vzdělávacích programů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RVP a jejich transformace do školních vzdělávacích programů"— Transkript prezentace:

1 RVP a jejich transformace do školních vzdělávacích programů
Tvorba a ověřování pilotních školních vzdělávacích programů na vybraných SOŠ a SOU Projekt je financován Evropským sociálním fondem a rozpočtem ČR

2 Charakteristika RVP (funkce, pojetí,pojmy)
Struktura RVP Charakteristika RVP (funkce, pojetí,pojmy) Cíle SOV Kompetence absolventa Uplatnění absolventa Organizace vzdělávání Kurikulární rámce pro jednotlivé oblasti vzdělávání Průřezová témata Zásady tvorby SVP Základní podmínky pro uskutečňování vzdělávacího programu Vzdělávání žáků se SVP Vzdělávání dospělých Ze struktury RVP odvodíme, které části jsou společné pro danou úroveň vzdělání které jsou specifické pro každý RVP. V konkrétním RVP doporučujeme si uvědomit, zda je tento RVP monotypní nebo zda je větvený a dává nám možnost vytvářet určitá zaměření. Odpovězme si na několik často kladených dotazů. Zaměření v ŠVP vytváříme tehdy, pokud nám to dovoluje takto koncipovaný RVP. Nepleťme si tedy zaměření a vlastní specifický záměr školy v daném ŠVP. Na tato nedorozumění narážíme v současné praxi velmi často. RVP je pro školy závazný.Potřebné informace naleznete v příslušném RVP, v metodice tvorby ŠVP vydané a zveřejněné na Dále jsou důležité odkazy uveřejněné na posledním obrázku této prezentace. Pokud budete mít určitý dotaz vyžadující vysvětlení doporučujeme obrátit se přímo na garanta v NÚOV za tuto oblast- seznam garantů je zveřejněn na webové stránce NÚOV. Dále je potřeba si v této fázi ujasnit, zda budeme ŠVP zpracovávat předmětově nebo modulárně. ( Uvědomit si výhody a nevýhody) Odkaz na metodiku

3 Úvodní identifikační údaje Obsah Profil absolventa
Struktura ŠVP 1 Titulní list Úvodní identifikační údaje Obsah Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu Učební plán Tabulka – přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Jednotlivé body budeme probírat postupně. Titulní list Úvodním identifikačním údajům předchází titulní list, který je vizitkou každého ŠVP. Proto je třeba promyslet si jeho formální úpravu, použití loga školy, popř. použití fotografie. Obsahuje plný název a adresu školy a název školního vzdělávacího programu (event. také zaměření, není-li součástí názvu ŠVP), popř. kód a název oboru vzdělání. Titulní list si škola vypracuje tak, aby byl atraktivní a aby zahrnoval potřebné údaje vztahující se k danému ŠVP. Tedy školu, kód a název oboru vzdělání, (případně zaměření - je li vytvářeno) - je uvedeno dle RVP.Dále název ŠVP, případně logo, fotografii apod. Nezapomeňte si připravit jednotnou šablonu pro dílčí dokumenty ŠVP, zejména pro učební osnovy nebo moduly. Neuvádějte ve ŠVP zkratky, které nejsou obecně známé. Pozor na to, abyste používali terminologii v souladu se školským zákonem

4 Struktura ŠVP 2 Učební osnovy nebo vzdělávací moduly
Popis personálního a materiálního zajištění výuky Charakteristika spolupráce se sociálními partnery Poslední dva body se týkají popisu personálního a materiálního zajištění výuky podle daného ŠVP a charakteristiky spolupráce se sociálními partnery. Tyto dvě kapitoly budou v ŠVP zpracovány samostatně. Jedná se o konkrétní informace např. se kterými sociálními partner škola spolupracuje a jakým způsobem.

5 Identifikační údaje Název a adresa školy Zřizovatel Název ŠVP
Kód a název oboru vzdělání, zaměření Stupeň poskytovaného vzdělání Délka a forma vzdělávání Platnost ŠVP od ( datum) Jméno ředitele Identifikační údaje řadíme za obsah ŠVP. Jejich zpracování je jednoduché. Uvedeme název a adresu školy, zřizovatele školy.Název ŠVP si stanovíme sami. Doporučujeme, aby byl vhodně zvolený, měl vztah k obsahu vzdělávání, byl motivační, atraktivní. Také je možné, zcela jednoduše zvolit shodný název jako má RVP. Uvedeme kód a název oboru vzdělání - podle RVP), případně zaměření, vytváříme- li ho. Stupeň poskytovaného vzdělání, délku a formu vzdělávání opíšeme z příslušného RVP.Platnost ŠVP uvedeme od data, kdy začneme podle ŠVP vyučovat. Jméno ředitele plné, nezkrácené , razítko a podpis ředitele. Název ŠVP Škola si může vytvořit vlastní , nebo může být totožný s názvem oboru vzdělání nebo odborného zaměření. Pokud vytvoříte vlastní název ŠVP, pak má vyjadřovat vztah k příslušnému oboru vzdělání, být v souladu s profilem absolventa a charakterem oboru vzdělání. Srozumitelný pro trh práce. Vhodné je, má-li nový název motivační charakter. Název ŠVP se uvádí na vysvědčení. Délka a forma vzdělávání Uvede se délka a forma vzdělávání platná pro příslušnou formu vzdělávání v souladu s kapitolou 5. RVP. O délce některých forem vzdělávání (např. dálkového, večerního) rozhodne škola sama podle vzdělávacích podmínek a charakteristik žáků. Platnost ŠVP Uveďte datum počátku platnosti daného ŠVP počínaje prvním ročníkem, celé jméno a příjmení ředitele školy, titul. Platnost ŠVP stvrzuje ředitel školy svým podpisem a razítkem školy.

6 Profil absolventa 1 Komu slouží především profilu absolventa?
Tvůrci ŠVP Žáci a jejich rodiče při volbě vzdělávacího programu Zaměstnavatelská sféra Profil absolventa je určen jako informace o absolventovi směrem navenek, tedy sociálním partnerů, rodičům žáků a uchazečům o studium. Proto by měl být stručný a napsaný jasně a srozumitelně. Kompetence formulujeme tak, aby jasně vyjadřovaly co od absolventa můžeme očekávat. Vycházíme z kapitoly 3, kde jsou kompetence naformulovány, případně je vhodně rozšíříme. Vycházíme z požadavků sociálních partnerů na absolventa, z výsledků autoevaulace školy a specifického záměru školy. Profil absolventa je nejdůležitější součástí ŠVP, v něm si stanovíme fakticky svůj cíl, jakého chceme mít absolventa a k němu se budeme snažit dospět. Proto profilem absolventa práci na ŠVP začínáme, ale také se k němu často vracíme, abychom ho zdokonalili ještě v průběhu prací na ŠVP.

7 Odkud se čerpají informace do profilu absolventa?
Profil absolventa 2 Odkud se čerpají informace do profilu absolventa? Z kompetencí absolventa vymezených v RVP Z výsledků vzdělávání vymezených v RVP, odpovídajících záměrům školy Profil absolventa tvoří nejvýznamnější komponentu ŠVP. Specifikuje kompetence absolventa a vymezené v RVP z hlediska záměrů školy. Odvíjí se od něj koncepce a obsah celého vzdělávacího programu; je východiskem pro zpracování všech dalších částí ŠVP. Měl by být psán srozumitelným jazykem a ne víc než 2 stránky textu. Kompetence absolventa– výstup – čemu chceme žáky naučit, co budou nebo mají umět. Ptáme se na požadavek trhu práce, s žádostí o vyjádření se obraťte na významné sociální partnery ( doporučujeme dotazník) V rámci týmu by měla o profilu panovat shoda. (Vnitřní připomínkové řízení a vnější směrem k soc. partnerům)

8 Profil absolventa 3 - obsah
Identifikační údaje Popis uplatnění absolventa v praxi Kompetence absolventa Způsob ukončení vzdělávání, stupeň dosaženého vzdělání Profil absolventa má tato náležitosti. Identifikační údaje uvádíme zde z toho důvodu, že se předpokládá využití profilu absolventa samostatně nezávisle na celku ŠVP. Uplatnění absolventa doporučujeme převezít z  příslušného RV a doplnit, rozšířit o uplatnění vyplývající například ze specifického záměru ŠVP, zaměření apod. Kompetence absolventa Odborné kompetence, klíčové kompetence. Nalezneme v kapitole 3 RVP. Do profilu je vybíráme velice pečlivě a dbáme na správnou formulaci. Kompetence řadíme podle významnosti v pořadí - odborné, specifické odborné ( podle zaměření a specifického záměru školy pro daný ŠVP), klíčové ( ty pro obor zvláště významné), postojové ( vyjadřující postoje žáků, ke kterým je vedeme). Můžeme uvést příklad jek kompetence uvést a formulovat. Způsob ukončení vzdělávání a stupeň dosaženého vzdělání je uveden v příslušném RVP.

9 Charakteristika ŠVP 1 Pro každou formu vzdělávání zvlášť
Komu je určena ? Společné vzdělávací strategie Identifikační údaje Celkové pojetí vzdělávání v programu Podmínky pro přijetí Zdravotní způsobilost Charakteristika je určena vzdělavatelům, tedy učitelům. Jsou zde popsány způsoby, kterými chceme dospět k naplnění profilu absolventa.Charakteristika nemusí být rozsáhlá, ale musí být napsána tak, aby umožňovala učinit si dostatečně jasnou představu o průběhu vzdělávání podle daného ŠVP. Zpracovává se pro každou nabízenou formu vzdělávání. Pojetí vzdělávání Charakteristika ŠVP popisuje společné vzdělávací strategie, na které bude ve výuce kladen důraz, a které povedou k získání požadovaných kompetencí ve vzdělávacím programu. Při vymezování společných vzdělávacích strategií je třeba dbát na rozvoj odborných a klíčových kompetencí a na realizaci průřezových témat. Jedná se například o: metody výuky využívané v rámci teoretického a praktického vyučování - odborného výcviku, učební a odborné nebo umělecké praxe a cvičení; způsoby rozvoje odborných a klíčových kompetencí ve výuce; způsoby začlenění průřezových témat do výuky; způsoby začlenění dalších vzdělávacích a mimovyučovacích aktivit podporujících záměr školy v daném ŠVP; didaktické přístupy, které je škola schopna zajistit při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Účelem charakteristiky není podat kompletní popis vyučovacích metod a postupů (ty budou detailněji rozvedeny u jednotlivých předmětů), ale vymezit ty, které jsou významné a nejčastěji používané pro realizaci vzdělávacích cílů a rozvoj kompetencí v daném školním vzdělávacím programu. Podmínky pro přijetí Škola zapíše jaké jsou požadavky na přijetí žáka ( talentové zkoušky, zájem o obor apod.¨) Podmínky zdravotní způsobilosti budou s novou soustavou oborů stanoveny vládním nařízením. Nutno sledovat vyhlášky.

10 Charakteristika ŠVP 2 Organizace výuky (realizace praktického vyučování, projektové týdny, obsah a forma závěrečné zkoušky nebo profilové části maturitní zkoušky) Způsob hodnocení žáků Organizace vzdělávání Jedná se o popis organizace výuky v rámci teoretického a praktického vyučování pro všechny nabízené formy vzdělávání. - tzn. denní a ostatní formy vzdělávání. Popsat způsoby organizace vzdělávacího procesu v teoretickém a zejména v praktickém vyučování. Jaké jsou formy praxe, jak je organizována a kde. Způsob hodnocení žáků Hodnocení žáků vychází ze stanovení jasných cílů a konkrétních kritérií, jimiž lze žákovu činnost a její výsledky poměřovat, na jejichž základě může i žák hodnotit svoji práci. V pravidlech pro hodnocení se stanovují způsoby hodnocení a kritéria hodnocení, která musí být vymezena pro celý vzdělávací cyklus. Nezapomeňme že se hodnotí výkony žáka nejenom známkováním, ale i slovním oceněním, hodnocení přístupu žáka k práci, plnění povinností, předepsané ročníkové práce a akritzeria jejich hodnocení apod. Obsah profilové části maturitní zkoušky Podle příslušného RVP určí ředitel školy nabídku povinných zkoušek a jejich formu. Jedna z povinných zkoušek musí být konána formou praktické zkoušky nebo formou maturitní práce a její obhajoby před maturitní komisí.

11 Z čeho vychází učební plán?
Z rámcového rozvržení obsahu vzdělávání uvedeného v RVP Jednotlivé vyučovací předměty mohou, ale nemusí odpovídat konkrétním obsahovým okruhům v RVP Ukážeme tabulku s obsahovými okruhy a jejich hodinovými dotacemi. Vysvětlíme práci s nimi při stanovování učebních předmětů. Stanovení názvu i obsahu vyučovacích předmětů je v kompetenci školy, může vycházet ze stávajících názvů předměů nebo nalezneme jiný vhodný název - dbejme aby se vztahoval k obsahu předmětu, aby nebyl příliš dlouhý apod.

12 Učební plán 2 Dbejme, aby učební plán Odpovídal profilu absolventa
Dodržel celkové minimální počty hodin stanovené v RVP Obsahoval odpovídající hodinovou dotaci pro praktické vyučování Při sestavování UP je třeba dbát aby: struktura vyučovacích předmětů, jejich časová dotace a posloupnost jejich realizace odpovídá profilu absolventa byly dodrženy celkové minimální počty vyučovacích hodin za studium pro jednotlivé vzdělávací oblasti a okruhy stanovené v RVP oboru vzdělání bylo zařazeno praktické vyučování Neužíváme zkratky předmětů - uvádíme celý název Dbáme na: návaznost předmětů podle ročníků, stoupající náročnosti, návaznosti na MZ, ZZ zkontrolujeme zda nejsou chyby v součtu týdenních a celkových hodinových dotací, zapomenutý součet celkové hodinové dotace návaznost předmětů z hlediska času (pololetí, ročníky) a obsahu učiva způsob uvedení názvu cizího jazyka ( uvádět 1. cizí jazyk , 2. cizí jazyk, v poznámkách k učebnímu plánu rozepsat ) zařazení praktického vyučování

13 Učební plán 3 Odborná praxe
Forma (odborný výcvik, cvičení, učební a odborná praxe) Obsah Rozsah Organizace (zařazení do ročníků, způsob realizace) Praxe bude popsána v charakteristice případně v poznámkách k UP Bude vytvořena osnova - obsah a cíle praktického vyučování

14 Učební plán 4 Identifikační údaje
Výčet všech vyučovacích předmětů v tabulce Hodinová dotace předmětů a rozvržení do ročníků Celkové počty vyučovacích hodin (týdně, za období apod. adekvátně k formě vzdělávání) v jednotlivých ročnících i celkem za studium Tabulka přehledu využití týdnů ve školním roce Poznámky k učebnímu plánu Učební plán tvoříme pro všechny formy studia zvlášť Obsahuje identifikační údaje Tabulku s výčtem vyučovacích předmětů, rozvržení do ročníků, hodinovými dotacemi v ročnících a celkem Učební plán doporučujeme sestavovat po zpracování profilu absolventa, určíme v něm jaké vyučovací předměty budeme vyučovat

15 Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP - Tabulka
Ukazuje pokrytí jednotlivých vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů z RVP v předmětech daného ŠVP Vysvětlíme tabulku a její funkci na příkladu např. uvedeném v metodice. Na tomto místě lze dobře vysvětlit i přesah některých vyučovacích předmětů mezi více obsahovými okruhy.

16 Doporučený postup Vize, specifika ŠVP Profil absolventa Učební plán
Učební osnovy Charakteristika vzdělávacího programu Přehled rozpracování RVP/ŠVP Popis personálního a materiálního zajištění Charakteristika spolupráce se sociálními partnery Shrnutí doporučeného postupu prací: Začínáme s určitou vydiskutovanou představou o našem ŠVP Zpracujeme profil absolventa, prodiskutujeme ( vnitřní a vnější diskuse směrem s SP) Sestavíme učební plán. Na učebním plánu doporučujeme aby pracoval menší tým s předchozími zkušenostmi Pracujeme na jednotlivých učebních osnovách Charakteristiku vzdělávacího programu může zpracovat opět menší tým, vyjde z navržených učebních osnov, prodiskutovaných strategií výuky apod. Zpracujeme tabulku Kapitolu popis personálního a materiálního zajištění výuky může zpracovat opět pověřený menší tým, stejně jako charakteristiku spolupráce se SP. Vracíme se znovu k profilu absolventa a jeho formulacím

17 Konečná kontrola Splnění odborných kompetencí z RVP
Vazba na pojetí a charakteristiku ŠVP Tabulka souladu - počet hodin podle okruhů z RVP x učební plán Vyváženost podání jednotlivých předmětů Splnitelnost tematických celků v daném rozsahu hodin Zařazení výsledků vzdělávání a učiva z RVP v jednotlivých předmětech Formální a jazyková úprava Kontrolujeme podle RVP: kompletnost a zařazení jednotlivých kapitol splnění kompetencí z RVP zařazení jednotlivých výsledků vzdělávání ze vzdělávacích okruhů vyváženost rozpracování učebních osnov formulace výsledků vzdělávání v UO jednotnost UO po formální stránce jazykovou stránku

18 Informační zdroje Metodika www.nuov.cz Metodický portál www.rvp.cz
Zde můžete uvést další odkazy k ulehčení práce na ŠVP

19 Děkuji Vám za pozornost
Tvorba a ověřování pilotních školních vzdělávacích programů na vybraných SOŠ a SOU Přeji hodně zdaru při zpracování ŠVP. Ing. Taťána Vencovská Projekt je financován Evropským sociálním fondem a rozpočtem ČR


Stáhnout ppt "RVP a jejich transformace do školních vzdělávacích programů"

Podobné prezentace


Reklamy Google