Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání"— Transkript prezentace:

1 Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

2 - PROČ?!? - existence ZUŠ v ČR – školský zákon
- legalizace již probíhajících aktivit - důrazné varování před formálním vypracováním ŠVP

3 Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání v systému kurikulárních dokumentů

4 - časový rámec reformy - do – školení partnerských škol, tvorba první pracovní verze RVP - od – školení partnerských škol, tvorba pilotní verze RVP - od – pilotní fáze, ověřování, psaní ŠVP na pilotních ZUŠ - od – počátek tvorby ŠVP na všech ZUŠ - od – povinnost všech ZUŠ v ČR učit podle ŠVP implementace ŠVP do praxe bude postupná

5 - vztah RVP - ŠVP - RVP – pouze rámec, minimum, které musí každá škola dodržet - PODLE RVP SE NEUČÍ!!! - podle RVP si teprve každá škola vypracuje svůj ŠVP

6 - preambule - historie uměleckého vzdělávání v českých zemích - provázanost uměleckého vzdělávání na jiné typy vzdělávání, přestože ZUV neposkytuje stupeň vzdělávání - smysl uměleckého vzdělávání – stanovuje vyšší úroveň: Žák nechodí do ZUŠ „učit se hrát na housle“, ale prostřednictvím hry na housle se učí, získává potřebné životní postoje a návyky. - cílem uměleckého vzdělávání není umělecky vzdělaný člověk, ale člověk, který je k uměleckému vzdělávání celoživotně motivován - tím pádem nám v ZUŠ půjde o výchovu vzdělaného amatéra, v druhém plánu pak o přípravu budoucích profesionálů

7 pojmy - kurikulum - klíčová kompetence
- jsou součástí slovníčku v RVP – zde jen ty podstatné - kurikulum - pedagogické dokumenty, které vymezují legislativní a obsahový rámec potřebný pro tvorbu školního vzdělávacího programu; základní dokument pro vzdělávání - klíčová kompetence - je obecná, “bod“, k němuž směujeme - Kompetence k umělecké komunikaci, Kompetence osobnostně sociální, Kompetence kulturní - výchovné a vzdělávací strategie - společně uplatňované postupy na úrovni školy nebo uměleckého oboru, kterými jsou utvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence žáků - vzdělávací oblast - recepce a reflexe - vnímání, akt přijetí umění v rámci umělecké komunikace a schopnost postihnout hlavní rysy díla na základě získaných teoretických poznatků - interpretace a tvorba - ztvárnění uměleckého obsahu umělcem (interpretem) - vyučovací předmět - forma didaktického uspořádání vzdělávacího obsahu a jeho organizačního zpracování ve školním vzdělávacím programu

8 pojmy - vzdělávací zaměření - studijní zaměření - očekávaný výstup
- jsou součástí slovníčku v RVP – zde jen ty podstatné - vzdělávací zaměření - vzdělávací zaměření představuje dílčí celek v hudebním oboru (hra na smyčcové nástroje, hra na klávesové nástroje ...) - studijní zaměření - zaměření v příslušném uměleckém oboru na úrovni školy; vzniká buď ze vzdělávacího zaměření popsaného v  RVP ZUV, nebo si jej škola v daném uměleckém oboru vytvoří; studijní zaměření obsahuje jeden nebo více vyučovacích předmětů (jazz dance, street ...) - očekávaný výstup - je konkrétní, měřitelný - osnovy - náplň vyučovacích předmětů = vzdělávací obsah - integrované studijní zaměření - studijní zaměření vzniklé v ŠVP na základě propojení vzdělávacích obsahů dvou a více uměleckých oborů základního uměleckého vzdělávání, z nichž jeden je určen jako dominantní pro určení hodinových dotací a způsob realizace vzdělávacích obsahů (multimédia, filmová tvorba) - vzdělávací modul - samostatný obsahový celek ve vzdělávacím zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba

9 shrnutí a souvislosti nejdůležitějších pojmů
klíčové kompetence stanovení konkrétních cílů a metod (= jak škola bude KK realizovat) výchovné a vzdělávací strategie RVP ZUV naše poznámky ŠVP RVP ZUV ŠVP umělecký obor vzdělávací zaměření (pouze v HO) studijní zaměření vyučovací předmět vzdělávací obsah rámcový učební plán učební plán studijního zaměření RVP ZUV ŠVP individuální vzdělávací plán pro žáky se spec. vzd. potřebami pro žáky mimořádně nadané studijní (tématický) plán individuální studijní plán

10 shrnutí a souvislosti nejdůležitějších pojmů
co je obsahem studijního zaměření? učební plán = tabulka předmětů s hodinovými dotacemi osnovy předmětů v učebním plánu nepovinně - charakteristika SZ - poznámky k UP a osnovám k tvorbě učebního plánu: vzdělávací oblasti výčet předmětů (jejich vzdělávací obsah musí pokrýt všechny vzdělávací oblasti) učební plán (= tabulka hodinových dotací předmětů vzniklá z RUP) k tvorbě osnov: očekávané výstupy vzdělávacího zaměření v HO nebo oboru (LDO, VO, TO) osnovy předmětů uvedených v tabulce UP

11 - hudební obor – rámcový učební plán
- Přípravné studium – 2 hodiny, lze snížit na 1 hodinu týdně - Základní studium I. stupně - Základní studium I.stupně – sborový zpěv

12 - hudební obor – rámcový učební plán
- Studium s rozšířeným počtem vyučovaných hodin - Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba (Modul A,B,C)‏

13 - hudební obor – rámcový učební plán
- Základní studium II. stupně Studium pro dospělé Vzdělávací obsah studia pro dospělé i způsob jeho organizace a realizace stanoví ředitel školy na základě individuálního plánu výuky (zaneseného pedagogem v třídní knize). Výuka se uskutečňuje minimálně v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně. - Studium pro dospělé Vzdělávací obsah studia pro dospělé, jeho způsob a forma realizace musí být v souladu s ŠVP, stanovuje je učitel na základě vzdělávacích potřeb žáka a zanese je do třídní knihy. Výuka se uskutečňuje minimálně v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně.

14 studijní zaměření: Hra na kytaru
charakteristika studijního zaměření - nemá předepsanou formu ani rozsah - nepovinný text poznámky k učebnímu plánu studijního zaměření - upřesňují tabulku – vše, co se do tabulky nevešlo - nepovinný text osnovy každého předmětu uvedeného v tabulce učebního plánu poznámky k osnovám - upřesnění – vše, co se do osnov nevešlo - nepovinný text

15 Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba
Vzdělávací zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba je v oblasti Hudební interpretace a tvorba uspořádán modulárně. Oblast Recepce a reflexe hudby je pak naplňována stejnými očekávanými výstupy jako u ostatních vzdělávacích zaměření. Modul A - Hra na elektronické klávesové nástroje (EKN) a jejich ovládání Modul B - Technika záznamu, zpracování a reprodukce zvuku Modul C - Tvorba hudby prostřednictvím digitálních technologií

16 - hudební obor – závazné pokyny
vyučuje se: - individuálně hře na hudební nástroj - individuálně nebo ve skupině maximálně dvou žáků ve hře na kytaru a sólovému zpěvu - individuálně nebo ve skupině maximálně čtyř žáků hře na zobcovou flétnu, hře na elektronické klávesové nástroje a EZHZT - individuálně sólovému zpěvu a hře na jakýkoliv hudební nástroj v rámci studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, - ve skupině maximálně dvaceti žáků u předmětů, které jsou vyučovány hromadně a vznikly na základě vzdělávací oblasti Recepce a reflexe hudby

17 zásady tvorby ŠVP ŠVP vychází z konkrétních vzdělávacích záměrů školy, zohledňuje potřeby a možnosti žáků, reálné podmínky školy a má na zřeteli postavení školy v regionu i sociální prostředí, ve kterém bude vzdělávání probíhat. Při tvorbě ŠVP vychází škola z informací získaných na základě vlastního hodnocení. Ředitel školy odpovídá za vypracování ŠVP a za soulad s RVPZUV. ŠVP je součástí povinné dokumentace školy, musí být zpřístupněn veřejnosti, aby se každý zájemce mohl seznámit s jeho obsahem, nahlížet do něj, pořizovat si z něj opisy a výpisy a popřípadě požádat o kopii. Česká školní inspekce zjišťuje a hodnotí v rámci své inspekční činnosti naplnění ŠVP, jeho soulad s RVP ZUV a s právními předpisy. ŠVP může být podle potřeby inovován i přepracováván, ale vždy s platností od 1. září následujícího školního roku a veškeré změny musí být včas zveřejněny.

18 struktura ŠVP Identifikační údaje školy Popis školy
Zaměření školy a její vize Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah uměleckých oborů Název oboru (identický s názvem v RVP ZUV) Studijní zaměření v daném oboru Učební plán - Tabulace učebního plánu (příp. poznámky k učebnímu plánu) -  uvedení názvů příslušných vyučovacích předmětů Učební osnovy vyučovacích předmětů

19 struktura ŠVP Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávaní žáků mimořádně nadaných Hodnocení žáků Platnost dokumentu

20 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání"

Podobné prezentace


Reklamy Google