Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školní vzdělávací programy Systém kurikulárních dokumentů. Rámcové vzdělávací programy RVP PV RVP ZV RVP GV RVP SOV Jiné RVP Státní úroveň Školní úroveň.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školní vzdělávací programy Systém kurikulárních dokumentů. Rámcové vzdělávací programy RVP PV RVP ZV RVP GV RVP SOV Jiné RVP Státní úroveň Školní úroveň."— Transkript prezentace:

1 Školní vzdělávací programy Systém kurikulárních dokumentů. Rámcové vzdělávací programy RVP PV RVP ZV RVP GV RVP SOV Jiné RVP Státní úroveň Školní úroveň Manuály Portál Národní program vzdělávání

2 Struktura RVP ZV Část A Vymezení RVP ZV Část B Charakteristika oboru základní vzdělávání - odkazy na zákon Část C Pojetí a cíle RVP ZV Klíčové kompetence Vzdělávací oblasti Průřezová témata Rámcový učební plán Část D Vzdělávání žáků se spec. vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Podmínky pro realizaci RVP ZV Zásady pro tvorbu ŠVP Slovníček použitých výrazů Příloha - RVP ZV upravený pro žáky s mentálním postižení

3 Část A Systém kurikulárních dokumentů Principy, z nichž vycházejí všechny RVP Principy RVP ZV Tendence ve vzdělávání navozované a podporované RVP ZV

4 Část A Vstupní část vymezuje: - základní vztahy v kurikulární reformě a místo RVP ZV v systému kurikulárních dokumentůvztahy - základní principy, na nichž je RVP ZV budován - inovativní tendence ve vzdělávání navozované a podporované RVP ZVinovativní tendence Pro tvorbu ŠVP nemá tato část přímý význam, jde spíše: -o pochopení základních vztahů a tendencí a jejich promítnutí do způsobu uvažovaní o vzdělávání na dané škole, o ŠVP a jeho konkrétní podobě

5 Část B Charakteristika oboru základní vzdělání Povinnost školní docházky Organizace základního vzdělávání Hodnocení výsledků vzdělávání Získání stupně vzdělání a ukončování základního vzdělávání

6 Část propojující RVP ZV se školským zákonem - odkazuje na § 36 - 56 školského zákona, které mají souvislost s realizací základního vzdělávání podle RVP ZV a ŠVP.odkazuje S RVP ZV a ŠVP souvisejí i další paragrafy školského zákona, na něž Část B neodkazuje a které jsou platné pro kurikulární reformu jako takovou: -vzdělávací programy, vyučovací jazyk a vzdělávání národnostních menšin, vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, organizace vzdělávání ve školách, ředitel školy, Rada školy, ČŠI aj. Pro tvorbu ŠVP má Část B spíše nepřímý význam. Část B

7 Část C Pojetí a cíle základního vzdělávání Klíčové kompetence Vzdělávací oblasti - charakteristika, cílové zaměření vzdělávací oblasti, vzdělávací obsah Průřezová témata Rámcový učební plán

8 Část C - Pojetí a cíle Kapitola vymezující pojetí základního vzdělávání na 1. a 2. stupni a určující cíle základního vzdělávání. Význam kapitoly Pojetí a cíle ZV je v tom, že:Pojetí a cíle ZV -navozuje způsob práce se žáky a stanovuje, co je ve snažení škol podstatné, k čemu má škola ve vzdělávání směřovat. Při tvorbě ŠVP se projeví: -v charakteristice ŠVP - při formulování výchovných a vzdělávacích strategií školy

9 Část C Klíčové kompetence Kapitola vymezuje 6 klíčových kompetencí na úrovni výstupu ze základního vzdělávání.6 klíčových kompetencí Podstata klíčových kompetencí je v tom, že:klíčových kompetencí -představují předpokládaný výsledek celého základního vzdělávání srovnatelný s výsledky vzdělávání v jiných zemích. Při tvorbě ŠVP se projeví: - v charakteristice ŠVP, v rozpracování učebních osnov jednotlivých předmětů i v části týkající se hodnocení žáků a autoevaluace školy

10 Část C Vzdělávací oblasti Stěžejní část celého RVP ZV, která vymezuje obsah základního vzdělávání. Každá z 9 vzdělávacích oblastí obsahuje:vzdělávacích oblastí - charakteristiku vzdělávací oblasti, její cílové zaměření a vzdělávací obory s očekávanými výstupy a učivemvzdělávací obory Pro tvorbu ŠVP má část zcela zásadní význam v tom, že: -je podkladem pro tvorbu učebních osnov

11 Část C Průřezová témata Část vymezující nadpředmětová témata a činnosti jako povinnou součást základního vzdělávání. Do RVP ZV bylo zařazeno 6 průřezových témat.průřezových témat Pro tvorbu ŠVP mají průřezová témata zásadní význam v tom, že:průřezová témata - doplňují vzdělávací obsah a budou tedy ovlivňovat jak učební plán, tak především učební osnovy ŠVP.

12 Část C Rámcový učební plán Kapitola podstatná pro organizaci vzdělávání na škole. Rámcový učební plán stanovuje: Rámcový učební plán - celkové počty hodin na 1. a 2. stupni ZV - minimální počty hodin pro jednotlivé vzdělávací oblasti - vázanou a volnou disponibilní časovou dotaci - poznámky pro vymezování předmětů a nakládání s pevnou a disponibilní časovou dotací.disponibilní časovou dotací Pro tvorbu ŠVP má podstatný význam: - je podkladem pro konkrétní učební plán školy a pro vymezení jednotlivých předmětů -ovlivňuje tím i podobu učebních osnov.

13 Část D Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Podmínky … pro realizaci RVP ZV Zásady pro tvorbu ŠVP

14 Část D Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Tyto kapitoly vymezují obsahová a organizační opatření pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných.speciálními vzdělávacími potřebami mimořádně nadaných Při tvorbě ŠVP se obsah těchto kapitol odrazí: -v charakteristice ŠVP, v UP a v konkrétním znění učebních osnov.

15 Část D Podmínky pro realizaci RVP ZV Část týkající se podmínek vymezuje optimální a minimální stav vhodný (potřebný) pro realizaci vzdělávání podle RVP ZV.podmínek Pro tvorbu ŠVP má kapitola podstatný význam: -promítne se do charakteristiky školy i do charakteristiky ŠVP, případně do konkrétních charakteristik jednotlivých předmětů v učebních osnovách i do konkrétního obsahu předmětů

16 Část D Zásady pro tvorbu ŠVP Struktura Struktura ŠVP ZV Identifikační údaje Charakteristika školy a školního vzdělávacího programu stručná charakteristika školy charakteristika školního vzdělávacího programu Učební plán učební plán pro 1. a 2. stupeň poznámky k učebnímu plánu Učební osnovy název vyučovacího předmětu charakteristika vyučovacího předmětu vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hodnocení žáků a autoevaluace školy pravidla pro hodnocení žáků autoevaluace školy a její evaluační činnost

17 Manuál a vzdělávací portál Manuál - metodický text přibližující postup tvorby ŠVP z RVP ZV (s konkrétními příklady) Portál - Internetová podoba kurikulárních dokumentů a realizace vzdělávání podle nich; průběžně doplňovaná nabídka praktických příkladů tvorby ŠVP, námětů pro výuku podle ŠVP, podnětů pro hodnocení žáků i autoevaluaci školy atd.

18 Co nás ještě čeká Vytištění a distribuce RVP ZV Dopracování a vytištění Manuálu Vzdělávání koordinátorů tvorby ŠVP pro všechny školy realizující základní vzdělávání Dopracování a vytištění přílohy k RVP ZV Příprava ŠVP na všech školách Ověřování výuky podle ŠVP Vyhodnocení zkušeností z ověřování Plošné zahájení výuky podle ŠVP


Stáhnout ppt "Školní vzdělávací programy Systém kurikulárních dokumentů. Rámcové vzdělávací programy RVP PV RVP ZV RVP GV RVP SOV Jiné RVP Státní úroveň Školní úroveň."

Podobné prezentace


Reklamy Google