Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém kurikulárních dokumentů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém kurikulárních dokumentů"— Transkript prezentace:

1 Systém kurikulárních dokumentů
Národní program vzdělávání . Státní úroveň Rámcové vzdělávací programy RVP GV RVP PV RVP ZV Jiné RVP RVP SOV Manuály Školní úroveň Školní vzdělávací programy Portál

2 Struktura RVP ZV Část A Vymezení RVP ZV
Část B Charakteristika oboru základní vzdělávání - odkazy na zákon Část C Pojetí a cíle RVP ZV Klíčové kompetence Vzdělávací oblasti Průřezová témata Rámcový učební plán Část D Vzdělávání žáků se spec. vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Podmínky pro realizaci RVP ZV Zásady pro tvorbu ŠVP Slovníček použitých výrazů Příloha - RVP ZV upravený pro žáky s mentálním postižení

3 Část A Systém kurikulárních dokumentů
Principy, z nichž vycházejí všechny RVP Principy RVP ZV Tendence ve vzdělávání navozované a podporované RVP ZV

4 Část A Vstupní část vymezuje:
- základní vztahy v kurikulární reformě a místo RVP ZV v systému kurikulárních dokumentů základní principy, na nichž je RVP ZV budován inovativní tendence ve vzdělávání navozované a podporované RVP ZV Pro tvorbu ŠVP nemá tato část přímý význam, jde spíše: o pochopení základních vztahů a tendencí a jejich promítnutí do způsobu uvažovaní o vzdělávání na dané škole, o ŠVP a jeho konkrétní podobě

5 Část B Charakteristika oboru základní vzdělání
Povinnost školní docházky Organizace základního vzdělávání Hodnocení výsledků vzdělávání Získání stupně vzdělání a ukončování základního vzdělávání

6 Část B Část propojující RVP ZV se školským zákonem
- odkazuje na § školského zákona, které mají souvislost s realizací základního vzdělávání podle RVP ZV a ŠVP. S RVP ZV a ŠVP souvisejí i další paragrafy školského zákona, na něž Část B neodkazuje a které jsou platné pro kurikulární reformu jako takovou: - vzdělávací programy, vyučovací jazyk a vzdělávání národnostních menšin, vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, organizace vzdělávání ve školách, ředitel školy, Rada školy, ČŠI aj. Pro tvorbu ŠVP má Část B spíše nepřímý význam.

7 Část C Pojetí a cíle základního vzdělávání Klíčové kompetence
Vzdělávací oblasti - charakteristika, cílové zaměření vzdělávací oblasti, vzdělávací obsah Průřezová témata Rámcový učební plán

8 Část C - Pojetí a cíle Kapitola vymezující pojetí základního vzdělávání na 1. a 2. stupni a určující cíle základního vzdělávání. Význam kapitoly Pojetí a cíle ZV je v tom, že: - navozuje způsob práce se žáky a stanovuje, co je ve snažení škol podstatné, k čemu má škola ve vzdělávání směřovat. Při tvorbě ŠVP se projeví: v charakteristice ŠVP - při formulování výchovných a vzdělávacích strategií školy

9 Část C Klíčové kompetence
Kapitola vymezuje 6 klíčových kompetencí na úrovni výstupu ze základního vzdělávání. Podstata klíčových kompetencí je v tom, že: - představují předpokládaný výsledek celého základního vzdělávání srovnatelný s výsledky vzdělávání v jiných zemích. Při tvorbě ŠVP se projeví: - v charakteristice ŠVP, v rozpracování učebních osnov jednotlivých předmětů i v části týkající se hodnocení žáků a autoevaluace školy

10 Část C Vzdělávací oblasti
Stěžejní část celého RVP ZV, která vymezuje obsah základního vzdělávání. Každá z 9 vzdělávacích oblastí obsahuje: - charakteristiku vzdělávací oblasti, její cílové zaměření a vzdělávací obory s očekávanými výstupy a učivem Pro tvorbu ŠVP má část zcela zásadní význam v tom, že: je podkladem pro tvorbu učebních osnov

11 Část C Průřezová témata
Část vymezující nadpředmětová témata a činnosti jako povinnou součást základního vzdělávání. Do RVP ZV bylo zařazeno 6 průřezových témat. Pro tvorbu ŠVP mají průřezová témata zásadní význam v tom, že: doplňují vzdělávací obsah a budou tedy ovlivňovat jak učební plán, tak především učební osnovy ŠVP.

12 Část C Rámcový učební plán
Kapitola podstatná pro organizaci vzdělávání na škole. Rámcový učební plán stanovuje: celkové počty hodin na 1. a 2. stupni ZV minimální počty hodin pro jednotlivé vzdělávací oblasti - vázanou a volnou disponibilní časovou dotaci poznámky pro vymezování předmětů a nakládání s pevnou a disponibilní časovou dotací. Pro tvorbu ŠVP má podstatný význam: je podkladem pro konkrétní učební plán školy a pro vymezení jednotlivých předmětů ovlivňuje tím i podobu učebních osnov.

13 Část D Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Podmínky … pro realizaci RVP ZV Zásady pro tvorbu ŠVP

14 Část D Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků mimořádně nadaných
Tyto kapitoly vymezují obsahová a organizační opatření pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Při tvorbě ŠVP se obsah těchto kapitol odrazí: v charakteristice ŠVP, v UP a v konkrétním znění učebních osnov.

15 Část D Podmínky pro realizaci RVP ZV
Část týkající se podmínek vymezuje optimální a minimální stav vhodný (potřebný) pro realizaci vzdělávání podle RVP ZV. Pro tvorbu ŠVP má kapitola podstatný význam: promítne se do charakteristiky školy i do charakteristiky ŠVP, případně do konkrétních charakteristik jednotlivých předmětů v učebních osnovách i do konkrétního obsahu předmětů

16 Část D Zásady pro tvorbu ŠVP
Struktura ŠVP ZV Identifikační údaje Charakteristika školy a školního vzdělávacího programu stručná charakteristika školy charakteristika školního vzdělávacího programu Učební plán učební plán pro 1. a 2. stupeň poznámky k učebnímu plánu Učební osnovy název vyučovacího předmětu charakteristika vyučovacího předmětu vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hodnocení žáků a autoevaluace školy pravidla pro hodnocení žáků autoevaluace školy a její evaluační činnost

17 Manuál a vzdělávací portál
Manuál - metodický text přibližující postup tvorby ŠVP z RVP ZV (s konkrétními příklady) Portál - Internetová podoba kurikulárních dokumentů a realizace vzdělávání podle nich; průběžně doplňovaná nabídka praktických příkladů tvorby ŠVP, námětů pro výuku podle ŠVP, podnětů pro hodnocení žáků i autoevaluaci školy atd.

18 Co nás ještě čeká Vytištění a distribuce RVP ZV
Dopracování a vytištění Manuálu Vzdělávání koordinátorů tvorby ŠVP pro všechny školy realizující základní vzdělávání Dopracování a vytištění přílohy k RVP ZV Příprava ŠVP na všech školách Ověřování výuky podle ŠVP Vyhodnocení zkušeností z ověřování Plošné zahájení výuky podle ŠVP


Stáhnout ppt "Systém kurikulárních dokumentů"

Podobné prezentace


Reklamy Google