Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kurikulum ve školní TV Kurikulum – koncepce, pojetí a obsah edukace. Neboli program vzdělávání a výchovy. Soubor učebních plánů učebních osnov. V širším.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kurikulum ve školní TV Kurikulum – koncepce, pojetí a obsah edukace. Neboli program vzdělávání a výchovy. Soubor učebních plánů učebních osnov. V širším."— Transkript prezentace:

1 Kurikulum ve školní TV Kurikulum – koncepce, pojetí a obsah edukace. Neboli program vzdělávání a výchovy. Soubor učebních plánů učebních osnov. V širším smyslu budeme chápat kurikulum jako ucelenou koncepci cílů, kompetencí, obsahu, zásad, forem, metod a dalších edukačních prostředků. Ve školní TV zahrnuje kurikulum specifické učební plány (např. s rozšířeným vyučování TV), učební osnovy, specifické didaktické zásady, organizační formy, didaktické postupy, didaktické metody a další didaktické prostředky.

2 Školní vzdělávací programy Systém kurikulárních dokumentů. Rámcové vzdělávací programy RVP PV RVP ZV RVP GV RVP SOV Jiné RVP Státní úroveň Školní úroveň Manuály Portál Národní program vzdělávání

3 Struktura rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) Část A Vymezení RVP ZV Část B Charakteristika oboru základní vzdělávání - odkazy na zákon Část C Pojetí a cíle RVP ZV Klíčové kompetence Vzdělávací oblasti Průřezová témata Rámcový učební plán Část D Vzdělávání žáků se spec. vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Podmínky pro realizaci RVP ZV Zásady pro tvorbu ŠVP Slovníček použitých výrazů Příloha - RVP ZV upravený pro žáky s mentálním postižení

4 Část A Systém kurikulárních dokumentů Principy, z nichž vycházejí všechny RVP Principy RVP ZV Tendence ve vzdělávání navozované a podporované RVP ZV

5 Část B Charakteristika oboru základní vzdělání Povinnost školní docházky Organizace základního vzdělávání Hodnocení výsledků vzdělávání Získání stupně vzdělání a ukončování základního vzdělávání

6 Část C Pojetí a cíle základního vzdělávání Klíčové kompetence Vzdělávací oblasti - charakteristika, cílové zaměření vzdělávací oblasti, vzdělávací obsah Průřezová témata Rámcový učební plán

7 Část C Klíčové kompetence Kapitola vymezuje 6 klíčových kompetencí na úrovni výstupu ze základního vzdělávání.6 klíčových kompetencí Podstata klíčových kompetencí je v tom, že:klíčových kompetencí -představují předpokládaný výsledek celého základního vzdělávání srovnatelný s výsledky vzdělávání v jiných zemích. Při tvorbě ŠVP se projeví: - v charakteristice ŠVP, v rozpracování učebních osnov jednotlivých předmětů i v části týkající se hodnocení žáků a autoevaluace školy

8 Kompetence Klíčové kompetence – přenosný a univerzálně použitelný soubor vědomostí, dovedností a postojů, které potřebuje každý jedinec pro své osobní naplnění a rozvoj, pro zapojení se do společnosti a úspěšnou zaměstnatelnost. Kompetence: - kroskurikulární (nadpředmětové) - předmětové (kompetence v tělesné výchově) Klíčové kompetence: komunikační, přírodovědné, informačně technologické, k učení (učit se učit), interpersonální-sociální-občanské, podnikatelské, kulturní.

9 Očekávané kompetence v TV na konci středoškolského vzdělávání - zvládá osvojované pohybové dovednosti na úrovni svých předpokladů; - do denního režimu vkládá pohybové činnosti i podle aktuálních potřeb svého organismu; - připraví pro sebe kondiční program; - sestaví kompenzační cvičení v závislosti na předchozím druhu zátěže; - posoudí kvalitu pohybové činnosti; - zvládne řízení nácviku jednoduchých pohybových činnost s mladšími; - vědomě naplňuje olympijské myšlenky; - odmítá všechny škodliviny a podpůrné látky neslučitelné s etikou sportu; - respektuje práva a povinnosti, vyplývající z různých sportovních rolí; - uplatňuje bezpečné chování i v neznámém prostředí; - zorganizuje (sám, ve spolupráci) sportovní soutěž; dále viz RVP

10 Část C Vzdělávací oblasti Stěžejní část celého RVP ZV, která vymezuje obsah základního vzdělávání. Každá z 9 vzdělávacích oblastí obsahuje:vzdělávacích oblastí - charakteristiku vzdělávací oblasti, její cílové zaměření a vzdělávací obory s očekávanými výstupy a učivemvzdělávací obory Pro tvorbu ŠVP má část zcela zásadní význam v tom, že: je podkladem pro tvorbu učebních osnov Oblast „Člověk a zdraví“ zahrnuje: a)Výchova ke zdraví b)Tělesná výchova

11 Cílové zaměření oboru vzdělávací oblasti TV směřuje k: - poznávání významu tělesné a duševní zdatnosti pro zdraví a pracovní výkonnost a k osvojování způsobu jejího cíleného ovlivňování a hodnocení; - rozvíjení základních pohybových dovedností a ke kultivaci pohybového projevu; - poznávání vlastních fyzických a zdravotních předpokladů i pohybových možností; - rozvíjení sociálních vztahů a rolí v pohybových činnostech a k využívání fair play jednání při pohybových činnostech i v běžném životě; - vnímání radostných prožitků z (intenzivní) pohybové činnosti (individuální i ve skupině žáků) a k využívání pohybu pro tělesnou a duševní pohodu; - osvojování dovedností organizovat jednoduché pohybové činnosti (soutěže) a k uplatňování zásad bezpečnosti při těchto aktivitách; poznávání zdrojů informací o TV a sportu a jejich využívání.

12 Část C Průřezová témata Část vymezující nadpředmětová témata a činnosti jako povinnou součást základního vzdělávání. Do RVP ZV bylo zařazeno 6 průřezových témat.průřezových témat Pro tvorbu ŠVP mají průřezová témata zásadní význam v tom, že:průřezová témata - doplňují vzdělávací obsah a budou tedy ovlivňovat jak učební plán, tak především učební osnovy ŠVP. Zahrnují výchovu: demokratického občana, osobnostní a sociální, environmentální, mediální, k myšlení v evropských a globálních souvislostech, interkulturní.

13 Část C Rámcový učební plán Kapitola podstatná pro organizaci vzdělávání na škole. Rámcový učební plán stanovuje: Rámcový učební plán - celkové počty hodin na 1. a 2. stupni ZV - minimální počty hodin pro jednotlivé vzdělávací oblasti - vázanou a volnou disponibilní časovou dotaci - poznámky pro vymezování předmětů a nakládání s pevnou a disponibilní časovou dotací.disponibilní časovou dotací Pro tvorbu ŠVP má podstatný význam: - je podkladem pro konkrétní učební plán školy a pro vymezení jednotlivých předmětů -ovlivňuje tím i podobu učebních osnov.

14 RočníkMinimum Předmět1.2.3.4.5.6.7.8.9.6. - 9. ročník Český jazyk910 7716 Cizí jazyk33x) 12 Matematika4555516 Prvouka223 Přírodověda34 Vlastivěda Chemie4 Fyzika6 Přírodopis6 Zeměpis6 Dějepis6 Občanská výchovax) 4 Rodinná výchova4 Hudební výchova1114 Výtvarná výchova111446 Praktické činnosti1114 Tělesná výchova222228 Volitelné předměty6 Disponibilní dotace *) 11114 Týdenní dotace povinných předmětů 2022232425282931 119 Nepovinné předměty Učební plán vzdělávacího programu základní škola

15 Minimální počet hodin pro jednotlivé předměty v 6. - 9. ročníku: tělesná výchova - 8, volitelné předměty - 6. Disponibilní dotaci lze využít: V 6., 8. a 9. ročníku pouze na zvýšení hodinové dotace některého povinného předmětu, na zvýšení hodinové dotace některého předmětu s jeho současnou integrací s jiným předmětem, na zvýšení hodinové dotace některého volitelného předmětu nebo na zařazení volitelného nebo dalšího volitelného předmětu pro žáka. V 7. ročníku pouze na zvýšení hodinové dotace některého volitelného předmětu nebo na zařazení volitelného nebo dalšího volitelného předmětu. Tělesná výchova Podle pokynu MŠMT ČR čj. 14697/98-50 využívat možností učebního plánu ke zvýšení počtu hodin tělesné výchovy všude tam, kde jsou pro to vytvořeny odpovídající podmínky. Nepovinné předměty Od 1. ročníku ZŠ mohou být zavedeny nepovinné předměty, které se zařazují nad rámec týdenní časové dotace povinných předmětů. Ředitel školy může koncipovat nepovinné předměty po dohodě s vyučujícím podle podmínek školy a podle zájmu žáků. Výběr a počet nepovinných předmětů není pro žáka omezen. Doporučené nepovinné předměty 1. – 9. ročník ZŠ : pohybové a sportovní aktivity zdravotní tělesná výchova

16 Modelový učební plán vzdělávacího programu s rozšířeným vyučováním TV RočníkMinimum Předmět1.2.3.4.5.6.7.8.9.6. - 9. ročník Český jazyk910 7716 Cizí jazyk33x) 12 Matematika4555516 Prvouka223 Přírodověda34 Vlastivěda Chemie4 Fyzika6 Přírodopis6 Zeměpis6 Dějepis6 Občanská výchovax) 4 Rodinná výchova4 Hudební výchova1114 Výtvarná výchova111446 Praktické činnosti1114 Tělesná výchova22222555520 Disponibilní dotace *) 11114 Týdenní dotace povinných předmětů 2022232425282931 119 Nepovinné předměty

17 Část D Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Podmínky … pro realizaci RVP ZV Zásady pro tvorbu ŠVP

18 Část D Zásady pro tvorbu ŠVP Struktura ŠVP ZV: Identifikační údaje Charakteristika školy a školního vzdělávacího programu stručná charakteristika školy charakteristika školního vzdělávacího programu Učební plán učební plán pro 1. a 2. stupeň poznámky k učebnímu plánu Učební osnovy název vyučovacího předmětu charakteristika vyučovacího předmětu vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hodnocení žáků a autoevaluace školy pravidla pro hodnocení žáků autoevaluace školy a její evaluační činnost

19 Tvorba školního vzdělávacího programu z hlediska učitele TV a) Charakteristika školy a ŠVP prosazovat širokou oblast tělesné kultury do pojetí ŠVP (ve smyslu „zdravé školy“, školy aktivního životního stylu, s rozšířeným vyučováním TV, „image školy“ založené na výchovných kvalitách a volnočasových aktivitách apod. usilovat o změnu školního režimu v pojetí zdravého životního stylu i v „pracovním procesu“ (rozvrh, aktivní přestávky apod.) prosadit specifické kompetence za TV (např. osvojit si celoživotní aktivity – spojení chodeckých aktivit s kulturně poznávacími aktivitami, ekologickými aktivitami, přírodovědeckými aktivitami apod. b) Učební plán usilovat o rozšiřování počtu hodin TV pokud jsou tomu odpovídající podmínky a nepovinný předmět „zdravotní TV“ a „pohybové a sportovní aktivity“, mezipředmětovou integraci na určitá témata s hodinovou dotací prosazovat nové organizační formy integrovaného charakteru (integrované dny – zdravého životního stylu, tématické bloky - pohyb- zdraví-příroda v životě člověka, „žákovský den“ - žáci navrhují obsah, podílí se řízení edukačního procesu apod.)

20 c) Učební osnovy zpracovat učební osnovy tělesné výchovy v souladu s moderní kurikulární teorií zvážit název vyučovacího předmětu charakterizovat vyučovací předmět, objasnit pojetí charakterizovat hlavní organizační formy modifikovat a doplnit cíle, kompetence a další specifika vymezit obsah (vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje atd.) d) Hodnocení a autoevaluace školy stanovit způsob hodnocení v TV vymezit podíl TV na evaluačních procesech školy

21 Didaktické zásady Didaktickými zásadami rozumíme nejobecnější normativy řízení učebního procesu, respektující didaktické zákonitosti a zkušenosti a usměrňující činnost pedagoga a jeho svěřenců v souladu s cíli edukačního procesu. Mezi nejčastěji uváděné obecné didaktické zásady patří: - zásada uvědomělosti a aktivity - zásada názornosti - zásada cílevědomosti a soustavnosti - zásada přiměřenosti a individuálního přístupu - zásada trvalosti

22 Specifické didaktické zásady - zásada výchovného vlivu pohybové aktivity - zásada všestranného tělesného a pohybové rozvoje - zásada jednoty rozvoje pohybových schopností, dovedností, vědomostí a vlastností osobnosti - zásada postupného zvyšování tělesného a psychického zatížení - zásada jednoty edukačního procesu s volnočasovou pohybovou aktivitou - zásada kompenzačnosti - zásada bezpečnosti

23 Organizační formy ve školní TV Organizačními formami v TV rozumíme relativně stálý a uspořádaný systém hlavních činitelů edukačního procesu a vztahů mezi těmito činiteli (učitel, žáci, podmínky, kurikulum), determinovaný především edukačními cíli, obsahem, časem a prostředím.

24 Hlavní organizační formy školní TV - Vyučovací jednotka TV, zdravotní tělesné výchovy apod. - Cvičení před vyučováním (může zahrnovat i ranní cvičení v internátních zařízeních nebo ve školách v přírodě) - Pohybové chvilky (zahrnují i pohybovou aktivitu o přestávkách, ale i v průběhu vyučovacího procesu) - Lyžařské a sportovní kurzy (včetně plaveckých kurzů - pravidelná plavecká výuka) - Cvičení v přírodě (jakou součást povinné TV na základních školách) - Školní sportovní soutěže a soutěže vyšších kategorií (školních sportovních klubů, v rámci sportu pro všechny, zdatné děti apod.) - Veřejná tělovýchovná vystoupení, akademie, veřejné vyučovací jednotky, besedy apod. - Vycházky, výlety a další akce s pohybovým zaměřením - Sportovní dny


Stáhnout ppt "Kurikulum ve školní TV Kurikulum – koncepce, pojetí a obsah edukace. Neboli program vzdělávání a výchovy. Soubor učebních plánů učebních osnov. V širším."

Podobné prezentace


Reklamy Google