Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cíle dějepisné výuky, dějepisné kurikulum, RVP a výuka dějepisu Přednáška č. 4 AR 2013/2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cíle dějepisné výuky, dějepisné kurikulum, RVP a výuka dějepisu Přednáška č. 4 AR 2013/2014."— Transkript prezentace:

1 Cíle dějepisné výuky, dějepisné kurikulum, RVP a výuka dějepisu Přednáška č. 4 AR 2013/2014

2 Výchovně vzdělávací cíl Finální záměr, jehož dosažení předpokládá realizaci promyšleného systému odpovídajících dílčích aktivit. Složky: 1.informativní (vzdělávací, poznatková) – v D ? 2.formativní ( výchovná, hodnotová) – v D? 3.metodologická (schopnostní a dovednostní) - v D?

3 Hierarchie výchovně vzdělávacích cílů rámcové cíle – v kurikulu etapové cíle – vytváří učitel Při koncipování cílových struktur by měla výuka D respektovat: oddělení výkladu historie od propagandy a mýtů úctu ke kriticky zjištěnému faktu a toleranci k pluralitě jeho interpretací vědomí, že odpovědi na historické otázky nejsou konečné

4 Gloeckelovy kategorie záměrů ve výuce D Devět kategorií : 1.estetické záměry 2.teoretické záměry 3.etické záměry 4.monumentální záměry 5.antikvární záměry 6.kritické záměry 7.záměry utváření politického myšlení 8.antropologické záměry 9.filozofické záměry

5 Další formulace obecných cílu dějepisné výuky Robert Stradling ↓ cíle platné pro celou EU: odstranění stereotypů a předsudků rozvíjení smyslu pro místní, národní a evropskou identitu vytváření historického vědomí žáků důraz na demokratické principy a občanské hodnoty

6 Čapkovo pojetí cílů dějepisné výuky Vratislav Čapek rozlišuje: sféru kognitivní → historické myšlení sféru afektivní→ kultivace zájmu o dějepis, hodnocení historických jevů a událostí, schopnost empatie sféra chování a jednání →schopnost orientace v současném světě, schopnost sdělovat vlastní názor, diskutovat o problémech, schopnost jednat na základě vlastního poznání, schopnost jednat podle demokratických zásad a občanských principů

7 Dějepisné kurikulum Kurikulum – plánovaný obsah školní edukace, který obsahuje: 1.poznatky, dovednosti, postoje, zájmy, které mají být v žácích vytvářeny 2.formy, prostředky, metody výuky, plánované cíle a standardy vzdělávání

8 Kurikulární dokumenty 1.Teoretické pedagogické dokumenty – učební plány, učební osnovy, učebnice, didaktické testy pro žáky, metodické příručky pro učitele, standardy vzdělávání. 2.Dokumenty praktické – vnitřní řád školy, třídní kniha, katalogové a žákovské listy, žákovské knížky a studijní průkazy

9 Vzdělávací program VP obvykle obsahuje: koncepci vzdělávání pro vzdělávací soustavu celé země cíle vzdělávaní učební plán učivo cílové standardy implementační plán

10 Nové principy kurikulární politiky – Národní program vzdělávání v ČR (tzv. Bílá kniha ) Zakotveny v zákoně č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) Systém kurikulárních dokumentů ( pro žáky ve věku 3 – 19 let ) – vytvářen na dvou úrovních: 1.Státní úroveň – NPV a rámcové vzdělávací programy (RVP)+

11 Současný systém kurikulárních dokumentů v ČR NPV – formuluje požadavky na vzdělávání jako celek RVP - vymezují závazné rámce vzdělávání pro jednotlivé etapy 2. Školní úroveň – školní vzdělávací programy - ŠVP, vytváří si je každá škola sama podle zásad příslušného RVP

12 Postavení dějepisu v kurikulárních dokumentech Základní škola: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání ( verze platná od 1. 9. 2013) Charakteristika základního vzdělávání Pojetí a cíle základního vzdělávání Klíčové kompetence Vzdělávací oblasti:

13 1.Jazyk a jazyková komunikace 2.Matematika a její aplikace 3.Informační a komunikační technologie 4.Člověk a jeho svět 5.Člověk a společnost 6.Člověk a příroda 7.Umění a kultura 8.Člověk a zdraví 9.Člověk a svět práce 10.Doplňující vzdělávací obory

14 Průřezová témata 1.Osobnostní a sociální výchova 2.Výchova demokratického občana 3.Výchova k myšlení v evropských souvislostech 4.Multikulturní výchova 5.Environmentální výchova 6.Mediální výchova Rámcový učební plán Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Materiální, personální, hygienické, organizační a jiné podmínky pro uskutečňování RVP ZV Zásady pro zpracování, vyhodnocování a úprav ŠVP Slovníček použitých výrazů

15 Gymnázium: Rámcový vzdělávací program pro gymnázia( RVP G) Charakteristika vzdělávání Pojetí a cíle vzdělávání Klíčové kompetence Vzdělávací oblasti

16 Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Člověk a příroda Člověk a společnost Člověk a svět práce Umění a kultura Člověk a zdraví Informatika a komunikační technologie

17 Průřezová témata: 1.Osobnostní a sociální výchova 2.Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 3.Multikulturní výchova 4.Environmentální výchova 5.Mediální výchova

18 Rámcový učební plán Zásady pro tvorbu školního vzdělávacího programu pro čtyřletá gymnázia a vyšší stupeň víceletých gymnázií Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání mimořádně nadaných žáků Podmínky pro vzdělávání na gymnáziu Slovníček použitých výrazů

19 Rámcové vzdělávací programy pro odborné vzdělávání http://www.nuov.cz/ramcove-vzdelavaci- programy

20 Vzdělávací oblast Člověk a společnost Základní škola 2 vzdělávací obory Dějepis Výchova k občanství Gymnázium Občanský a společenskovědní základ Dějepis Geografie

21 Dějepis Charakteristika vzdělávací oblasti Cílové zaměření vzdělávací oblasti Obsah vzdělávacích oborů: Očekávané výstupy Učivo


Stáhnout ppt "Cíle dějepisné výuky, dějepisné kurikulum, RVP a výuka dějepisu Přednáška č. 4 AR 2013/2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google