Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KLÍČOVÉ KOMPETENCE Lucie Hučínová Výzkumný ústav pedagogický v Praze Research Institute of Education in Prague.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KLÍČOVÉ KOMPETENCE Lucie Hučínová Výzkumný ústav pedagogický v Praze Research Institute of Education in Prague."— Transkript prezentace:

1 KLÍČOVÉ KOMPETENCE Lucie Hučínová Výzkumný ústav pedagogický v Praze Research Institute of Education in Prague

2 Lucie Hučínová Výzkumný ústav pedagogický v Praze hucinova@vuppraha.cz Rozvíjet klíčové kompetence ve společnosti založené na znalostech Strategický cíl 1.2 Lisabonského procesu identifikovat klíčové kompetence a zajistit jejich integraci do kurikulí zpřístupnit osvojení klíčových kompetencí každému, tedy i méně nadaným žákům, žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, žákům, kteří předčasně opouští vzdělávací systém, a dospělým podpořit validitu klíčových kompetencí u širší veřejnosti a usnadnit tak další vzdělávání a zaměstnatelnost občanů

3 Lucie Hučínová Výzkumný ústav pedagogický v Praze hucinova@vuppraha.cz Identifikace klíčových kompetencí v rámci Lisabonského procesu Při identifikaci klíčových kompetencí byly sledovány tři priority: osobní naplnění a rozvoj jedince v průběhu celého života aktivní občanství a zapojení se do společnosti zaměstnatelnost jedince

4 Lucie Hučínová Výzkumný ústav pedagogický v Praze hucinova@vuppraha.cz Pojetí klíčových kompetencí v rámci Lisabonského procesu Vychází především z práce DeSeCo (OECD), iniciativy ASEM a zkušeností jednotlivých států s tvorbou kurikulárních dokumentů Klíčové kompetence jsou chápány jako přenosný a multifunkční soubor vědomostí, dovedností, postojů a hodnot, které potřebuje každý jedinec pro své osobní naplnění a rozvoj, pro zapojení se do společnosti a budoucí úspěšnou zaměstnatelnost Základy těchto klíčových kompetencí by měly být osvojeny v průběhu povinné školní docházky a měly by vytvářet východisko pro další vzdělávání v rámci celoživotního učení

5 Lucie Hučínová Výzkumný ústav pedagogický v Praze hucinova@vuppraha.cz Oblasti klíčových kompetencí doporučené v rámci Lisabonského procesu A.Kompetence vztahující se ke konkrétním disciplínám/vyučovacím předmětům Komunikace v mateřském jazyce Komunikace v cizím jazyce Matematická gramotnost a kompetence v oblasti přírodních věd a technologií Informační a komunikační technologie

6 Lucie Hučínová Výzkumný ústav pedagogický v Praze hucinova@vuppraha.cz Oblasti klíčových kompetencí doporučené v rámci Lisabonského procesu B. Kroskurikulární (nadpředmětové) kompetence Učit se učit Interpersonální, interkulturní a sociální kompetence a kompetence občanské Podnikatelské dovednosti Kulturní rozhled

7 Lucie Hučínová Výzkumný ústav pedagogický v Praze hucinova@vuppraha.cz Ukázka specifikace klíčových kompetencí Kompetence UČIT SE UČIT pro žáky na konci etapy povinného vzdělávání Jedná se o kompetence nezbytné pro organizaci a řízení vlastního učení (samostatně i ve skupině), pro získávání, zpracovávání, hodnocení a integraci nových znalostí a pro schopnost aplikovat tyto kompetence v různých situacích a kontextech, včetně samotného učení a řešení problémů doma, ve vzdělávacím procesu, v práci a ve společnosti.

8 Lucie Hučínová Výzkumný ústav pedagogický v Praze hucinova@vuppraha.cz Kompetence UČIT SE UČIT /Ukázka specifikace/ vědomostidovednostipostoje vlastní učební strategie: osvědčené metody učení, vlastní schopnosti a dovednosti a slabé stránky „time-management“: organizace vlastního učení pozitivní postoj k učení jako prostředku obohacování života a činností člověka orientace v dostupných příležitostech k dalšímu vzdělávání schopnost získávat nové znalosti a propojovat je s již osvojenými vlastní motivace k učení a důvěra ve vlastní schopnosti …samostatnost, vytrvalost při učení přizpůsobivost, flexibilita schopnost koncentrovat se na práci a učení … používat (včetně vlastní produkce) multimediální prostředky …

9 Lucie Hučínová Výzkumný ústav pedagogický v Praze hucinova@vuppraha.cz Některá zásadní doporučení pro implementaci klíčových kompetencí Chápat osm oblastí klíčových kompetencí jako společný základ pro evropské systémy vzdělávání a odborné přípravy Vést školy a učitele k tomu, aby vytvářeli vlastní vzdělávací programy, které by odpovídaly potřebám místních regionů Vzdělávat učitele a ostatní pedagogické pracovníky v tom, jak u žáků zajistit osvojování klíčových kompetencí Upřednostnit rozvoj klíčových kompetencí na poli vzdělávání a zaměstnanecké a sociální sféry v celé společnosti

10 Lucie Hučínová Výzkumný ústav pedagogický v Praze hucinova@vuppraha.cz Důsledky pro vzdělávání v ČR Princip dvoustupňové tvorby kurikula - Státní úroveň: rámcové vzdělávací programy - Školní úroveň: školní vzdělávací programy Začlenění klíčových kompetencí do rámcových vzdělávacích programů Propojenost klíčových kompetencí se vzdělávacím obsahem zaručující jejich osvojení - posílení mezioborového přístupu ve vzdělávacích oblastech a oborech - činnostní pojetí očekávaných výstupů a učivo


Stáhnout ppt "KLÍČOVÉ KOMPETENCE Lucie Hučínová Výzkumný ústav pedagogický v Praze Research Institute of Education in Prague."

Podobné prezentace


Reklamy Google