Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lisabonské cíle vzdělávání v evropském a národním kontextu Lisabonské cíle vzdělávání v evropském a národním kontextu Praha, 30.10. – 31.10. 2003 Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lisabonské cíle vzdělávání v evropském a národním kontextu Lisabonské cíle vzdělávání v evropském a národním kontextu Praha, 30.10. – 31.10. 2003 Praha."— Transkript prezentace:

1 Lisabonské cíle vzdělávání v evropském a národním kontextu Lisabonské cíle vzdělávání v evropském a národním kontextu Praha, 30.10. – 31.10. 2003 Praha 30.10. – 31.10. 2003M.Procházka, NÚOV

2 Zvýšení přitažlivosti učení, posílení celkové propojenosti systémů vzdělávání se světem práce, s výzkumem a se společností vůbec Miroslav Procházka Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV) Praha 30.10. – 31.10. 2003M.Procházka, NÚOV

3 3 strategické cíle 13specifickýchcílů (kontext) 3 strategické cíle 13 specifických cílů (kontext) Zlepšení kvality a efektivity … Usnadnění přístupu k … pro všechny Cíl 2.2: Zvýšení přitažlivosti učení Otevření … širšímu světu Cíl 3.1: Posílení celkové propojenosti systémů vzdělávání se světem práce, výzkumem a společností vůbec Praha 30.10. – 31.10. 2003M.Procházka, NÚOV

4 Sedm klíčových témat Praha 30.10. – 31.10. 2003M.Procházka, NÚOV Podněcování mladých lidí ke zdělávání i po ukončení povinné školní docházky, motivování dospělých ke vzdělávání Vytvoření způsobů úředního potvrzení zkušeností nabytých neformálním učením Zvýšení přitažlivosti učení v rámci formálních vzdělávacích systémů i mimo ně Posilování vědomí kultury učení pro všechny a posílit uvědomování si společenských a ekonomických výhod plynoucích z učení

5 Sedm klíčových témat Praha 30.10. – 31.10. 2003M.Procházka, NÚOV Prosazování úzké spolupráce mezi systémy vzdělávání a odborné přípravy a společností jako celku Navázání vzájemně výhodných partnerských vztahů mezi vzdělávacími institucemi, firmami a výzkumnými institucemi Podpoření role zainteresovaných stran v rozvíjení počátečního i dalšího vzdělávání, vč. učení se na pracovišti

6 Čtyři prioritní oblasti Praha 30.10. – 31.10. 2003M.Procházka, NÚOV Učení podporující prostředí (pro novou kulturu učení) Flexibilita formálního vzdělávacího systému a flexibilita institucí Partnerství a vytváření prostoru pro spolupráci Oceňování učení: Hodnocení a standardy

7 Priorita 1: Učení podporující prostředí (pro novou kulturu učení) Praha 30.10. – 31.10. 2003M.Procházka, NÚOV Nové aktivní metodologie učení Rozvoj učebních návyků od předškolního věku Učení se při práci Posilování a podpora potřeby učit se v průběhu celého života

8 Doporučení pro Prioritu 1 Učení podporující prostředí (pro novou kulturu učení) Praha 30.10. – 31.10. 2003M.Procházka, NÚOV Aktivní podpora projektového učení, učení na pracovišti a v různorodých skupinách, využívání různých médií Učitelé jako aktivní partneři při navrhování nových prostředí pro učení (vč. kurikulárních reforem) Zaměstnavatelé i zaměstnanci aktivními partnery Politická podpora růstu účasti na vzdělávání (vč. podpory ohroženým skupinám)

9 Priorita 2: Flexibilita formálního vzdělávacího systému a flexibilita institucí Praha 30.10. – 31.10. 2003M.Procházka, NÚOV Flexibilní vzdělávací dráhy Iniciativy podněcující návrat k učení těch, kteří ukončili vzdělávání bez kvalifikace Podpora v klíčových bodech přechodu (poradenství)

10 Doporučení pro Prioritu 2 Flexibilita formálního vzdělávacího systému a flexibilita institucí Praha 30.10. – 31.10. 2003M.Procházka, NÚOV Rozvoj modulárního uspořádání Opatření k rozrůznění vzdělávacích cest Rozvoj poradenských služeb Podpora těm, kteří opustili vzdělávání bez kvalifikace, pro návrat ke vzdělávání

11 Priorita 3: Partnerství a vytváření prostoru pro spolupráci Praha 30.10. – 31.10. 2003M.Procházka, NÚOV Spolupráce formálního vzdělávacího systému se soukromými a veřejnými institucemi a s občanskou společností Spolupráce na lokální úrovni pro dosahování společných vzdělávacích, sociálních a ekonomických cílů Spolupráce se světem vědy a výzkumu

12 Doporučení pro Prioritu 3 Partnerství a vytváření prostoru pro spolupráci Praha 30.10. – 31.10. 2003M.Procházka, NÚOV Partnerství jako integrální součást politik na všech úrovních (národní, regionální, místní), nové formy organizace a řízení Aktivní partnerství mezi lidmi z pedagogické praxe a výzkumníky v rozvíjení nových modelů učení a nových kurikulárních rámců

13 Priorita 4: Oceňování učení: Hodnocení a standardy Praha 30.10. – 31.10. 2003M.Procházka, NÚOV Národní systémy kvalifikací Propojování existujících systémů Oceňování neformálního a informálního učení

14 Doporučení pro Prioritu 4 Oceňování učení: Hodnocení a standardy Praha 30.10. – 31.10. 2003M.Procházka, NÚOV Zaznamenání všech úspěchů spíše než dokumentovat neúspěchy u jednotlivců, vč. částečných kvalifikací Kombinování výsledků učení v různých životních situací, vč. akumulace a přenosu kreditů Společné principy pro oceňování neformálního a informálního učení

15 Ukazatele, referenční úrovně Praha 30.10. – 31.10. 2003M.Procházka, NÚOV Ukazatele Ukazatele : nástroj sledování pokroku v určených cílech, porovnání v čase i mezi jednotlivými zeměmi Referenční úrovně Referenční úrovně : cíle, kterých má být v průměru dosaženo na evropské úrovni do roku 2010, nejedná se o konkrétní cíle pro jednotlivé země. Ty mají posoudit, jak mohou k dosažení cílů na evropské úrovni přispět.

16 Ukazatele, referenční úrovně Praha 30.10. – 31.10. 2003M.Procházka, NÚOV Zvýšení přitažlivosti učení Počet hodin v dalším odborném vzdělávání na 1000 hodin práce podle odvětví Účast na vzdělávání podle věku, pohlaví a stupně vzdělání Podíl populační skupiny ve věku 18-24 pouze se základním vzděláním, která se dále nevzdělává

17 Účast na vzdělávání, populace 15-24, rok 2000/01 Praha 30.10. – 31.10. 2003M.Procházka, NÚOV

18 Účast na dalším vzdělávání, hodiny na 1000 h práce, 1999 Praha 30.10. – 31.10. 2003M.Procházka, NÚOV

19 Expertní skupina pro budoucí potřeby kompetencí (Irsko) Praha 30.10. – 31.10. 2003M.Procházka, NÚOV identifikuje budoucí potřeby kompetencí reprezentanty klíčových ministerstev, soukromého sektoru, univerzit a nezávislými experty Skupina systematicky identifikuje budoucí potřeby kompetencí v různých sektorech a asistuje vládě v rozvoji národní strategie pro identifikaci a dosahování kompetencí potřebných pro ekonomický rozvoj. Skupina je tvořena reprezentanty klíčových ministerstev, soukromého sektoru, univerzit a nezávislými experty.

20 Uznávání neformálního a informálního učení Praha 30.10. – 31.10. 2003M.Procházka, NÚOV Individuální práva Kvalita Spolehlivost

21 Uznávání neformálního a informálního učení: Individuální práva Praha 30.10. – 31.10. 2003M.Procházka, NÚOV Každý má právo na uznání znalostí a dovedností získaných i mimo formální vzdělávací systém Výsledky procesu uznávání jsou majetkem jednotlivce, účast je dobrovolná

22 Uznávání neformálního a informálního učení: Kvalita Praha 30.10. – 31.10. 2003M.Procházka, NÚOV Proces uznávání musí zajistit důvěryhodnost výsledků Metodologie uznávání musí být jasně stanovena (praktické testy, písemná zkouška apod.) Kritéria pro uznávání musí být dostupná a transparentní pro každého

23 Uznávání neformálního a informálního učení: Kvalita Praha 30.10. – 31.10. 2003M.Procházka, NÚOV Požadavky musí být formulovány tak přesně, aby různé „uznávací autority“ dospěly u konkrétního žadatele k obdobným výsledkům Posuzovatelé musí procházet systematickým proškolováním

24 Uznávání neformálního a informálního učení: Spolehlivost Praha 30.10. – 31.10. 2003M.Procházka, NÚOV Vývoje kritérií se musejí účastnit všichni relevantní aktéři (např. sociální partneři při hodnocení pracovních zkušeností) „Uznávací autorita“ musí být nestranná


Stáhnout ppt "Lisabonské cíle vzdělávání v evropském a národním kontextu Lisabonské cíle vzdělávání v evropském a národním kontextu Praha, 30.10. – 31.10. 2003 Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google