Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dosavadní možnost studia učitelství Mgr. - odborné (s možností učitelské způsobilosti) – FF - učitelství (PdF, FTK, PřF)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dosavadní možnost studia učitelství Mgr. - odborné (s možností učitelské způsobilosti) – FF - učitelství (PdF, FTK, PřF)"— Transkript prezentace:

1 Dosavadní možnost studia učitelství Mgr. - odborné (s možností učitelské způsobilosti) – FF - učitelství (PdF, FTK, PřF)

2 Nové možnosti studia učitelství Bc - odborné – FF - s vyznačením učitelství (učiteli se však absolventi na základě titulu Bc. nestanou) Mgr. - odborné (s možností učitelské způsobilosti) – FF - učitelské – PdF, PřF, FTK

3 Možnosti studia učitelství Dosavadní: a) Mgr. - odborné s možností učitel. způsobilosti – FF - učitelství (PdF, FTK, PřF) Nově: a) Bc. - odborné – FF - s vyznačením učitelství (učiteli se však absolventi nestanou) b) Mgr. - odborné (s možností učitelské způsobilosti) – FF - učitelské – PdF, PřF, FTK

4 Úvod do pedagogiky, Obecná pedagogika Seznámení studentů s filozofickými, etickými hodnotami, nutnými pro výkon pedagogické profese. Seznámení studentů se základní pedagogickou terminologií. Analýza výchovného procesu s ohledem na cíle, obsah a prostředky výchovy. Komparativní přístup. Studenti si mají osvojit teoretický systém pedagogiky, terminologii, postavení v systému věd a současný stav vědní disciplíny i školského systému. Z hlediska jejich profilace je podstatná orientace v současné školské a výchovné situaci a zřetel k měnící se roli osobnosti pedagoga a humanizaci přístupu k vychovávanému jedinci.

5 Školní didaktika Výuka jako řízený proces. Činitele výuky - žák, učitel, učivo. Formy výuky. Metody výuky. Materiální didaktické prostředky. Učebnice. Pedagogická komunikace ve výuce. Pedagogická diagnostika ve výuce. Alternativní didaktické systémy.

6 Volitelné předměty Tvorba kurikula: Po ukončení předmětu by student/ka měl/a být schopen/a: řešit problémy spojené s otázkami čemu vyučovat a jak výuku organizovat, koncipovat kurikulum včetně modulárního přístupu, ovládat teoretické problémy kurikulární tvorby. Tvorba vzdělávacího programu pro neučitelské obory: Ve společnosti znalostí by měli být odborníci všech profesí připraveni předávat své dovednosti. Studující si v rámci disciplíny osvojí algoritmus tvorby vzdělávacího programu a základní didaktické poznatky. Toho využijí při tvorbě konkrétního vzdělávacího projektu.

7 Volitelné předměty Aktivizační metody ve výuce: - Prezentace a implementace metod, které rozvíjejí u žáků samostatnost, tvořivost, kooperaci, sebedůvěru a zodpovědnost. - Představení, aplikace a implementace metod výuky, které vedou k rozvoji tvořivosti, kritického myšlení, samostatnosti a schopnosti sebeprosazení se, spolupráce, odpovědnosti. Důraz na učení jako aktivní proces a "umění myslet".

8 Další zdroje informací pro studenty PRÁŠILOVÁ, M. Tvorba vzdělávacího programu. Praha : TRITON, 2006. ISBN 80- 7254-712-7. GRECMANOVÁ, H. k aktivizačním metodám, kritickému myšlení OBST, O. ke školnímu managementu, k řízení kvality a dalšímu vzdělávání pedag. pracovníků http://www.civ-up.cz/ http://www.kritickemysleni.cz/aktuality.php http://www.upol.cz/fakulty/pdf/e-pedagogium- odborny-casopis/

9 Konstruktivismus Jean Piaget, konstruktivistické x transmisivní, základem nového konstruovaného poznání jsou dosavadní znalosti, zkušenosti, tzv. prekoncepty, aktivní role učícího se subjektu, který si své znalosti konstruuje, činnost žáka vede k rozvoji jeho poznávacích schopností, myšlení, tvořivosti, samostatnosti, k podpoře motivace.

10 Humanizace výchovy a vzdělávání metodologickým východiskem humanizace je orientace na osobnost dítěte, tvořit, ochraňovat a rozvíjet lidský rozměr výchovy a vzdělávání, tak aby systém produkoval svébytné lidské bytosti, koncepce vzdělávání má být založena na individuálním rozvoji osobnosti každého žáka podle jeho možností a schopností (přiblížit výchovu lidské přirozenosti, potřebám dítěte, všestranně rozvíjet žákův růst, vnímat jej jako osobnost).

11 Základy didaktické transformace přenos vědeckého nebo odborného obsahu do školního vzdělávání, rozlišovat vědecký systém a didaktický systém obsahu (předmět jako zmenšenina vědy/oboru X předmět jako příprava na život), předmět má být k užitku studenta (zvážit jeho maximální efektivnost).

12 Kompetence RVP pro obory SOV: v textově společné části pojem charakterizují jako „ ohraničené struktury schopností a znalostí a s nimi související postoje a hodnotové orientace, které jsou předpokladem pro výkon žáka – absolventa ve vymezené činnosti (vyjadřují jeho způsobilost nebo schopnost něco dělat, jednat určitým způsobem “, klíčové kompetence (www.rvp.cz, články L. Hučínové, O. Hausenblase).


Stáhnout ppt "Dosavadní možnost studia učitelství Mgr. - odborné (s možností učitelské způsobilosti) – FF - učitelství (PdF, FTK, PřF)"

Podobné prezentace


Reklamy Google