Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Environmentální výchova pro základní školu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Environmentální výchova pro základní školu"— Transkript prezentace:

1 Environmentální výchova pro základní školu
(Náplň práce v kroužku pro projekt „Systém využití počítačem podporovaných experimentů k posilování kompetencí žáků základních a středních škol“) Mgr. Pavel Olšovský Prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc. Workshop č.3 ( květen 2011) Ostravská univerzita Přírodovědecká fakulta Katedra fyziky

2 Obsah 1. Úvod 2. Teoretická východiska materiálu
3. Učební texty pro žáky 4. Rozšiřující učební texty pro žáky 5. Počítačem podporované experimenty 6. Pracovní listy pro žáky 7. Metodická doporučení pro lektora 8. Obsahová náplň kroužku - návrh

3 Úvod ● Výukové a metodické materiály jsou zaměřeny na průřezové téma Environmentální výchova na základní škole ● V České republice je environmentální výchova součástí šesti průřezových témat v rámci rámcového vzdělávacího programu (RVP) na základních školách ● Průřezová témata reprezentují v rámcovém vzdělávacím programu základního vzdělávání okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání

4 ● k poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti
Environmentální výchova vede ● jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí ● k pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti ● k poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti i každého jedince ● jedince k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje v zájmu udržitelného rozvoje lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci žáků

5 2. Teoretická východiska materiálů
V etapě základního vzdělávání v rámci RVP ZŠ jsou vymezena tato průřezová témata: ● Osobnostní a sociální výchova ● Výchova demokratického občana ● Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech ● Multikulturní výchova ● Environmentální výchova ● Mediální výchova

6 ● Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Průřezové téma Environmentální výchova je členěno do tematických okruhů, které umožňují celistvé pochopení problematiky vztahů člověka k životnímu prostředí: ● Ekosystémy ● Základní podmínky života ● Lidské aktivity a problémy životního prostředí ● Vztah člověka k prostředí

7 Výukový a metodický materiál „Environmentální výchova pro ZŠ“
Výukový a metodických materiál obsahuje následující části: 1. Učební texty pro žáky 2. Rozšiřující učební texty pro žáky 3. Pracovní listy pro žáky 4. Metodická doporučení pro lektora

8 3. Učební texty pro žáky ZŠ
1. Co bychom měli vědět o naší atmosféře Země? 2. Znečišťování ovzduší 3. Kyselé deště 3. Oteplování Země 4. Ozonová vrstva Země 5. Znečišťování ovzduší v České republice 7. Otázky a úkoly z environmentální problematiky 8 Úlohy z environmentální problematiky 9. Slovník environmentální problematiky 11. Environmentální kompetence pro žáky

9 4. Rozšiřující učební texty pro žáky
1. Projekty z environmentální problematiky 2. Využití ICT v environmentální problematice ve fyzice 3. Hry s environmentální problematikou 5. Desatero environmentální problematiky 6. Komiks s environmentální problematikou

10 5. Počítačem podporované experimenty
1. Měření vybraných složek slunečního záření 2. Kyselé deště 3. Měření vybraných vlastností vzduchu Poznámka: Ukázka pracovního listu pro žáky – „Měření vybraných vlastností vzduchu“ (MS Word 2007)

11 6. Pracovní listy pro žáky
1. Co znamenají následující pojmy? 2. Přiřaď následující pojmy 3 Vysvětli jevy a děje z environmentální problematiky 4. Doplň tabulku se skleníkovými plyny 5. Uveď příklady globální klimatické změny 6. Dotazník environmentální problematiky 7. Test environmentální problematiky 8 Křížovka s environmentální problematikou 9. Pojmová mapa s environmentální problematikou

12 7. Metodická doporučení pro učitele
1. Evaluační činnosti a kritéria hodnocení žáků 2. Doporučené vyučovací metody a formy 7. Didaktické poznámky 8. Environmentální kompetence pro učitele (lektora) 9. Řešení testů, úloh, křížovek a pojmových map

13

14 8. Realizace kroužků – obsahová náplň
Povinná část náplně kroužku – lektor bude v kroužku závazně pracovat s učebními texty pro žáky a realizuje 3 počítačem podporované experimenty s environmentální problematikou Volitelná část náplně kroužku – na lektorovi kroužku bude záležet výběr témat, environmentálních aktivit a případná implementace „pracovních listů pro žáky“ a „rozšiřujících učebních textů pro žáky. Metodická doporučení pro lektora slouží jako metodický návod pro práci v kroužku


Stáhnout ppt "Environmentální výchova pro základní školu"

Podobné prezentace


Reklamy Google