Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - aktuální problémy současného světa postoje, názory, jednání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - aktuální problémy současného světa postoje, názory, jednání."— Transkript prezentace:

1 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - aktuální problémy současného světa postoje, názory, jednání

2 ROLE PT V ŠVP pomáhají doplňovat a propojovat informace které si žáci během studia osvojili pomáhají utvářet a rozvíjet klíčové kompetence žáka mají osobnostní a výchovný charakter pomáhají rozvíjet osobnost žáka v oblasti postojů a hodnot a připravit jej lépe do života

3 STRUKTURA PT V RVP G charakteristika PT (význam daného PT, vztah PT ke vzdělávacím oblastem, konkrétní propojení s VO) přínos PT k rozvoji osobnosti žáka (klíčové kompetence, k jejichž rozvoji PT přispívá) tematické okruhy PT (vždy několik částí s doporučeným obsahem)

4 Další parametry PT do vzdělávání musí být zařazena všechna PT se všemi jejich tematickými okruhy PT se realizují v libovolných ročnících studia povinně je absolvují všichni žáci k realizaci je možné využít disponibilní časové dotace aktivity žáků související s realizací PT mohou být hodnoceny i jinak než klasifikací

5 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA RVP ZVRVP G Osobnostní a sociální Osobnostní a sociální výchova výchova Výchova k myšlení Výchova k myšlení v evropských a v evropských a globálních souvislostech globálních souvislostech Multikulturní výchova Multikulturní výchova Environmentální výchova Environmentální výchova Mediální výchova Mediální výchova Výchova demokratického Výchova demokratického občana občana

6 DVĚ ÚROVNĚ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT na celoškolní úrovni (osmá část Charakteristiky ŠVP) v rámci předmětu (Učební osnovy - část vzdělávací obsah vyučovacího předmětu)

7 MOŽNOSTI ZAČLENĚNÍ PT DO VZDĚLÁVÁNÍ -vytvoření samostatného předmětu -integrace do předmětu -projekt -jiná forma – seminář, kurz, stacionář

8 Průřezové témaTematické okruhy průřezových témat Námět činnostiVyučovací předmět Forma realizaceCílové skupiny Environmentální výchova  ekosystémy  základní podmínky života  lidské aktivity a problémy životního prostředí  vztah člověka k prostředí zpracováno podle tématických okruhů průřezového tématu environmentální výchova podle RVP ZV EvSamostatný vyučovací předmět Environmentální výchova Kvarta Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov SAMOSTATNÝ PŘEDMĚT

9 Průřezové témaTematické okruhy průřezových témat Námět činnostiVyučovací předmět Forma realizaceCílové skupiny Výchova demokratického občana občanská společnost a škola  význam aktivního zapojení žáků do žákovských rad a parlamentu OvIntegracePrima  občan, občanská společnost a stát  formy participace občanů v politickém životě  principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování  listina základních práv a svobod  parlamentní, krajské a komunální volby  ústava jako základní zákon země Ov IntegraceTercie Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov INTEGRACE DO PŘEDMĚTU

10 Průřezové témaTématické okruhy průřezový temat Námět činnostiVyučovací předmět Forma realizaceCílové skupiny Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  objevujeme Evropu a svět Den Evropy, život Evropanů a styl života, vzdělání mladých Evropanů CJ (A, N, Fr) Projekt Den Evropy (Europa - Eureka) Tercie  Evropa a svět nás zajímá  zvyky a tradice národů Evropy Kvarta Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov PROJEKT

11 Jiné formy - stacionář  Ministacionáře  Přírodovědný stacionář

12 OSV – nejobecnější průřezové téma Výrazné propojení s nejméně 4 klíčovými kompetencemi Souvislost se všemi vzdělávacími oblastmi RVP G Prakticky je realizováno v průběhu vzdělávání nepřetržitě

13 Realizace Zařazení TO do vybraných ročníků formou integrace v předmětu občanská výchova Projekty (realita – není naplněna potřeba nepřetržitého působení) Řešení – proškolit část pedagogického sboru v oblasti OSV

14 ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ Projekt financovaný z ESF Cílovou skupinou jsou žáci nižšího gymnázia – vícedenní stacionáře, které se stanou součástí ŠVP Heuréka Vedlejší produkty: - 1/3 pedagogů prošla sérií seminářů s různým zaměřením - posílení technického vybavení školy

15 Přírodovědný stacionář Slouží k realizaci PT Environmentální výchova Je zařazen do 4-letého a vyššího gymnázia V osmiletém studiu navazuje na vyučovací předmět Environmentální výchova Má podobu pětidenního kurzu,který absolvují žáci 2. ročníků a sexty mimo školu

16 Doplňující aktivity Projekty: Den stromů, Den vody Exkurze: Zelené bydlení (Zlín) Třídění odpadu

17  DĚKUJI ZA POZORNOST Mgr.Blažena Kubíčková kubickova@gymhol.cz


Stáhnout ppt "PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - aktuální problémy současného světa postoje, názory, jednání."

Podobné prezentace


Reklamy Google