Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola pro udržitelný život 2010

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola pro udržitelný život 2010"— Transkript prezentace:

1 Škola pro udržitelný život 2010
Vzdělávací cíle a metody (projektová výuka a místně zakotvené učení) Jiří Kulich

2 Škola pro udržitelný život
- rozvíjí klíčové kompetence (RVP): Občanské K řešení problémů Pracovní Komunikativní Sociální a personální K učení a na ně navazující vzdělávací cíle (RVP, metodický pokyn k EVVO): - vytváří mezipředmětové vztahy, propojuje předměty (vzdělávací obory) a průřezová témata - využívá jako základní metody: projektovou výuku místně zakotvené učení - další související metody (např. občanské zapojování, komunitní učení, servisní učení…)

3 Klíčové kompetence dle RVP a Škola pro udržitelný život
Občanské * Chrání a oceňuje tradice a historické dědictví, projevuje tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění * Chápe ekologické souvislosti a problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu udržitelného rozvoje K řešení problémů * Vnímá různé problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o příčinách, promyslí a plánuje způsob řešení a využívá vlastního úsudku a zkušeností * Vyhledá informace k řešení problému, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá řešení problému * Samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy * Ověřuje prakticky správnost řešení problémů, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů * Kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

4 Klíčové kompetence dle RVP a Škola pro udržitelný život
Pracovní („přistupuje k výsledkům pracovní činnosti z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot“, „orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru, rozvíjí své podnikatelské myšlení“) Komunikativní („formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu“, „naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje“, „využívá získané komunikativní dovednosti k spolupráci s ostatními lidmi“) Sociální a personální („účinně spolupracuje ve skupině, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce, přispívá k diskusi ve skupině, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají“) K učení („plánuje, organizuje a řídí vlastní učení“, „vyhledává a třídí informace a efektivně je využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě“)

5 Vzdělávací cíle dle Metodického pokynu EVVO a Škola pro udržitelný život
Kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální, personální: • aktivně využívat kooperativní a komunikační dovednosti jako nástroje pro řešení problémů životního prostředí • hledat různé varianty řešení problémů životního prostředí • kriticky posuzovat a vyhodnocovat informace související s životním prostředím Pracovní kompetence, odborné kompetence • osvojit si praktické dovednosti při zacházení s přírodou a uplatňovat je v každodenním životě • uplatňovat principy udržitelného způsobu života v občanském a pracovním jednání (odpovědně a ekonomicky nakládat s přírodními zdroji a odpady, minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí)

6 Vzdělávací cíle dle Metodického pokynu EVVO a Škola pro udržitelný život
Kompetence občanské: • znát z vlastní zkušenosti přírodní a kulturní hodnoty ve svém okolí, chápat příčiny a následky jejich poškozování, rozumět jedinečnosti svého regionu a jeho potřebám, • uvažovat v souvislostech, vnímat závislost rozvoje lidské společnosti na přírodě a na stavu životního prostředí, porozumět zákonitostem biosféry, ekonomické, sociální a ekologické provázanosti světa, problémům životního prostředí z globálního i lokálního hlediska a jejich příčinám, • orientovat se ve vývoji vztahu člověka a přírody a poučit se z problémů životního prostředí od minulosti až po současnost a v tomto kontextu pak uvažovat o budoucnosti, • odpovědně jednat vůči přírodě a prostředí v každodenním životě a aktivně a kvalifikovaně se účastnit ochrany životního prostředí včetně zapojení do souvisejících veřejných diskusí a rozhodovacích procesů o využívání krajiny, • projevovat pokoru, úctu k životu ve všech jeho formách a k hodnotám, které neumí vytvořit člověk, oceňovat svébytnou hodnotu a krásu přírody a krajiny, vnímat a být schopen hodnotit různé postoje k postavení člověka v přírodě a k chování člověka vůči přírodě.

7 Mezipředmětové vztahy, průřezová témata a Škola pro udržitelný život
RVP - průřezová témata vycházející z “aktuálních problémů současného (a budoucího!) světa“: !!! Environmentální výchova !!! Výchova demokratického občana Osobnostní a sociální výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova (vede k poznání a uvědomění vlastní kulturní identity, tradic a hodnot, rozvíjí spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, generační příslušnost) Mediální výchova

8 Mezipředmětové vztahy, průřezová témata a škola pro udržitelný život
Evropská strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj: „Klíčová témata udržitelného rozvoje zahrnují mimo jiné: zmírňování bídy, občanství, mír, etiku, odpovědnost v lokálních a globálních souvislostech, demokracii a řízení, spravedlnost, bezpečnost, lidská práva, zdraví, rovnost pohlaví, kulturní rozmanitost, rozvoj venkova a měst, ekonomiku, vzorce produkce a spotřeby, firemní odpovědnost, ochranu životního prostředí, hospodaření s přírodními zdroji a biologickou a krajinnou rozmanitost.“ „Řešení tak různorodých témat ve VUR vyžaduje holistický přístup.“

9 Projekt a projektová výuka
Co je (a co není) „projekt“ a „projektová výuka“?: Projekt má konkrétní praktický cíl reagující na skutečnou potřebu/problém Projektová výuka je postavena na řešení komplexního úkolu, spjatého s životní realitou, který je potřeba řešit teoretickou i praktickou činností. Žák se úkolem identifikuje a přebírá za něj zodpovědnost, výsledné žádoucí výstupy je schopen na základě získaných zkušeností obhájit. Zásadní momenty „proejktové výuky“: - cíl reagující na skutečnou potřebu/problém - postavení učitele a žáka: Učitel má roli partnera (poradce,~facilitátora), který při procesu pomáhá a radí, hlavní aktivita zůstává na žákovi samotném – volí téma, které chce zpracovávat, vyhledává informace a učí se je zpracovávat, hledat souvislosti, překonávat překážky, spolupracovat a komunikovat. Vlastními postupy tak přirozeným způsobem dochází k cíli, prožívá svou vlastní, skutečnou roli.

10 Projektová výuka Další rysy projektové výuky:
orientace na reálné problémy, na život, kontakt s okolím, propojení života školy s životem okolním společná, týmová práce - žák se učí umění diskuze a formulovat své názory možnost učit se z omylů i ze správných kroků celým procesem se žák připravuje na řešení problémů v praxi a učí se s nimi efektivně pracovat

11 Projektová výuka → cílená, promyšlená a organizovaná
→ intelektuální (teoretická) i praktická → tvořivá, reaguje na změny v průběhu projektu → komplexně ovlivňuje a rozvíjí žákovu osobnost → vyžaduje od žáka převzetí odpovědnosti za vlastní učení, samostatnost a aktivitu → je především „záležitostí“ dětí, pedagog vystupuje především v roli konzultanta, partnera → nabízí celistvé poznání, zkoumá problém z různých úhlů pohledu → má praktické zaměření a směřuje k upotřebení v životě → důležitý je výsledný produkt (posiluje smysl učení) i proces (a jeho zazanmenávání/dokumentace) → založena na týmové spolupráci dětí → propojuje život školy se životem obce, širší společnosti

12 Projektová výuka Praktické tipy:
Nechat žáky průběžně dokumentovat (zapisovat, fotit, natáčet…) fáze projektu - viditelné postupy jsou motivační a lze snadněji předejít tomu, že na některý krok zapomeneme Žádat žáky, aby si dělali záznamy - zejména u dlouhodobějších projektů (po jednotlivcích nebo po celá skupina) Dokumentace viditelná a přístupná (např. arch balicího papíru na stěně, nástěnka) Prezentovat dílčí výstupy projektu (přehlednost) Po každé etapě udělat krátkou reflexi a hodnocení (zvýší efektivitu učení) Dělba rolí, tým si může určit různé funkce – např. dokumentaristy pro fotografie, videa a pro následné zpracování prezentace)

13 Místně zakotvené učení
Vznik na pomezí ekologické výchovy a komunitního rozvoje (a ochrany přírody) – viz: David Sobel (2005): Místně zakotvené učení – spojení třídy a obce Příručka „Učíme se dobře rozhodovat pro budoucnost“ Ekologická výchova vázaná na místo se zdůrazněním vazby na sociální a ekonomická témata ( ~ vzdělávání pro udržitelný rozvoj) Buduje a využívá silný vztah lidí k obci Cíl: dosáhnout ekologické a kulturní gramotnosti + připravit na zodpovědnou správu obce Účastníky nejsou jen žáci/studenti Příklady jiných přístupů: Globální výchova, Výchova o Zemi, „Badatelství“ v terénu…

14 Místně zakotvené učení
…pojetí vzdělávání, které využívá všech aspektů místního prostředí (včetně kulturních, historických a sociopolitických souvislostí a přírodního i antropogenního prostředí jako jednotícího kontextu pro výuku …klade důraz na zapojení veřejnosti v tzv. servisních projektech, které mají praktický význam pro místní školu a obec

15 Místně zakotvené učení
Lze využít kdekoli, pro kohokoli – propojuje proces učení s konkrétním místem Buduje sociální kapitál Posiluje vazbu k místu, zlepšuje znalosti o místě a rozvíjí kompetence potřebné ke správné péči o místo Podporuje vývoj místních partnerství

16 Místně zakotvené učení
Vazba na místní téma, realitu, priority obce – přispívá k lepšímu životu v obci Staví na blízkém vztahu lidí k místu, kde žijí Vícegenerační, multikulturní, partnerské, mezioborové Projektový charakter – prostor pro zkoumání, bádání, samostatné kritické myšlení, zaměření na žáky Propojení se sociálních, environmentálních a ekonomických témat Učení je spojeno s akcí, konkrétním činem, výsledkem (servisní projekty) Žáci se zapojují do veřejného života obce

17 Místně zakotvené učení - přínosy pro výuku
posiluje vazbu žáků k místu zlepšuje studijní výsledky žáků pomáhá žákům, aby se naučili pečovat o svět na základě poznání místa, kde žijí, a vyvíjením činnosti na vlastním území, ve vlastních obcích - nejdůležitějším výsledkem z dlouhodobého hlediska je celoživotní ekologická gramotnost žáků a pocit odpovědnosti za veřejné prostory v obci Rozvoj kompetencí cestou místně zakotveného učení: schopnost analyzovat a sdělovat informace potřebné k tvůrčímu řešení problémů schopnost vyvolávat a řídit efektivní diskusi efektivní naslouchání (naslouchání odlišným názorům) schopnost kritického myšlení vytváření konsensu skupinové stanovování cílů a řešení problémů V průběhu učení se veřejné prostory a obec stávají efektivním učebním prostorem pro výuku dovedností potřebných pro život v demokratické společnosti

18 Místně zakotvené učení - další přínosy pro žáky, učitele, školy
Roste zapojení a zaujetí žáků Povzbuzení učitelů, lepší udržitelnost Proměna školní kultury Posílení pozice školy v obci, vytváří živé a činorodé partnerství mezi školou a obcí Snadnější získávání zdrojů pro školu

19 Místně zakotvené učení - přínosy pro obec a další partnery
Roste sociální kapitál v obci Vznik a zrání partnerských vztahů Zlepšení kvality žiovtního prostředí Řešení konkrétních problémů/priorit obce, roste vitalita obce Lepší zapojení veřejnosti do péče o místo Realizace konkrétních praktických projektů Posiluje environmentální, sociální a ekonomickou vitalitu obce Projekty místně zakotveného učení pomáhají prolomit bariéry mezi ochranou přírody (např. správami chráněných území a lidmi.

20 Místně zakotvené učení - vznik dobrého programu vyžaduje čas, vytrvalost, tvůrčí přístup
Začněte v malém Budování vztahů, budování partnerství Plánujte předem, včas zapojte partnery Zapojte žáky i kolegy Zaměřte se na splnění vzdělávacích standardů – očekávaných výstupů jednotlivých stupňů Hledejte propojení mezi jednotlivými předměty Důležité nejsou jen výsledky, ale i proces Společné hodnocení Vzdělávejte se

21 Škola pro udržitelný život
„Škola pro udržitelný život“ - otázky, které řeší školy zapojené v programu, a co se při nich učí: NÁHLED DO PROBLÉMŮ OBCE: Jaké problémy naši obec/školu trápí? DEMOKRATICKÉ PROCESY, KOMUNIKACE, TÝMOVÁ PRÁCE: Jak se dohodnout, co budeme řešit? Jak se zapojí žáci, učitelé, další partneři? Jaký bude vliv na zapojování veřejnosti?

22 Škola pro udržitelný život
„Škola pro udržitelný život“ - otázky, které řeší školy zapojené v programu, a co se při nich učí: PARTNERSTVÍ, MEZISEKTOROVÁ SPOLUPRÁCE: S čím může pomoci veřejná správa, podnikatelé, neziskové organizace? PRÁCE S INFORMACEMI: Co všechno se ví o komunitě, o problému, o možnostech jeho řešení? Kde to vyhledat? Co z toho je důležité?

23 Škola pro udržitelný život
„Škola pro udržitelný život“ - otázky, které řeší školy zapojené v programu, a co se při nich učí: ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ, PLÁNOVÁNÍ: Jaký cíl bude mít náš projekt? Jaké budou měřitelné výstupy projektu, jak se bude vyhodnocovat jeho úspěšnost (množství zapojených osob, realizované úspory apod.). Jaké činnosti a v jakém pořadí budou probíhat (harmonogram)?

24 Škola pro udržitelný život
„Škola pro udržitelný život“ - otázky, které řeší školy zapojené v programu, a co se při nich učí: PRAKTICKÉ ČINNOSTI, PRACOVNÍ DOVEDNOSTI: Jaké práce bude potřebné v rámci projektu uskutečnit, kdo je bude dělat? PRÁCE S MÉDII, PR: Jak informovat co nejvíce lidí o projektu a zapojit je do jeho řešení (žáci, učitelé, rodiče, podnikatelé, samospráva, neziskové organizace)?

25 Škola pro udržitelný život
„Škola pro udržitelný život“ - otázky, které řeší školy zapojené v programu, a co se při nich učí: EKONOMIKA: Jaké budou třeba prostředky a kde je zajistíme? ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Jaká konkrétní změna nastane díky realizaci projektu? Jaký bude mít projekt přínos pro životní prostředí v obci? SPOLEČNOST, SOCIÁLNÍ OTÁZKY: Čím bude projekt přínosný pro místní lidi, komunitu? Na kolik lidí bude mít projekt dopad?


Stáhnout ppt "Škola pro udržitelný život 2010"

Podobné prezentace


Reklamy Google