Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Týmová práce v družstvech v Projektu Já, občan

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Týmová práce v družstvech v Projektu Já, občan"— Transkript prezentace:

1 Týmová práce v družstvech v Projektu Já, občan
Sdružení pro výchovu k občanství a demokracii Žatec 15. dubna 2008

2 Kdo je družstvem - týmem?
Jsou skupinou lidí, jejichž schopnosti, zkušenosti a vlastnosti se vzájemně doplňují; jsou skupinou komunikujících lidí; jsou skupinou lidí, jejichž poslání je jednotné; jsou skupinou lidí ochotných spolupracovat; jsou skupinou odhodlaných. Žatec 15. dubna 2008

3 Pravidla týmové hry Každý člen prosazuje cíle projektu a dodržuje vyjednaná pravidla; všichni komunikují tak, aby se vzájemně podporovali; každý uplatňuje zejména to, co se při práci už osvědčilo; všichni dodržují dohody; dohoda není platná, pokud s ní někteří členové týmu nesouhlasí. Žatec 15. dubna 2008

4 Složení týmu Požadované typy osobnosti:
1. Tvůrčí typ – intuitivní, předvídavý, přehlíží drobnosti. 2. Analytický typ – analyzuje realitu, chápe možné důsledky jednání a rozumí jim. 3. Realizační typ - preferuje akci, okamžitý efekt, udržuje projekt v pohybu. 4. Administrativní typ - chrání a kontroluje pořádek, systém, „dotahování“ drobností. Žatec 15. dubna 2008

5 Tvůrčí typ Analytický typ
+ tvůrčí myšlení, intelekt, představivost, znalosti, řeší obtížné úkoly - tendence podceňovat praktické detaily Analytický typ + věcný, promýšlí věci do hloubky, vidí všechny možnosti, přesný úsudek - chybí mu inspirace a schopnost motivovat lidi Žatec 15. dubna 2008

6 Realizační typ Administrativní typ
+ organizační schopnosti, praktický úsudek, smysl pro disciplínu, pracovitý, dovede realizovat nápady - nepružný, odmítá nové myšlenky a postupy Administrativní typ + vyhledává chyby a opomenutí ostatních, odevzdává práci včas, perfekcionista - tendence zveličovat malé problémy, nerad deleguje své pravomoci Žatec 15. dubna 2008

7 Prostředky k dosažení cíle
Členové družstva se orientují na dosažení cíle prostřednictvím: Iniciativy a aktivity všech členů; vyhledávání informací a jejich vzájemným sdílením; kontinuální diskuze nad názory členů družstva; analýzy problému; koordinace jednotlivých fází a kroků projektu; zpětné vazby. Žatec 15. dubna 2008

8 Zásady úspěšné týmové práce
Vzájemné naslouchání členů týmu - názorové rozdíly nejsou rušivý faktor, ale poskytují potřebné zdroje; vždy se jedná na rovinu, postranní jednání jsou vyloučena; pro správné pochopení je nutné klást doplňující otázky, objasňovat, poskytovat shrnutí atd. Žatec 15. dubna 2008

9 Vztah ke klíčovým kompetencím kompetence pracovní
Na konci základního vzdělávání žák/yně: KP 1 - používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky KP 2 - přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot KP 3 - využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření KP 4 - orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení

10 Vztah ke klíčovým kompetencím kompetence občanské
Na konci základního vzdělávání žák/yně: KO 1 - respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí KO 2 - chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu KO 3 - rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka KO 4 - respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit KO 5 - chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti

11 Vztah ke klíčovým kompetencím kompetence sociální a personální
Na konci základního vzdělávání žák/yně: KSP 1 - účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce KSP 2 - podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá KSP 3 - přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají KSP 4 - vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

12 Vztah ke klíčovým kompetencím kompetence k učení
Na konci základního vzdělávání žák/yně: KU 1 - vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení KU 2 - vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě KU 3 - operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy KU 4 - samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti KU 5 - poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich

13 Vztah ke klíčovým kompetencím kompetence komunikativní
Na konci základního vzdělávání žák/yně: KK 1 - formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu KK 2 - naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje KK 3 - rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění KK 4 - využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem KK 5 - využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

14 Vztah ke klíčovým kompetencím kompetence k řešení problémů
Na konci základního vzdělávání žák/yně: KRP 1 - vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností KRP 2 - vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému KRP 3 - samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy KRP 4 - ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů KRP 5 - kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

15 Podíl Projektu Já, občan na rozvoji klíčových kompetencí
kompetence k řešení problémů – cca 99% kompetence komunikativní – cca 85% kompetence k učení – cca 45% kompetence sociální a personální – cca 30% kompetence občanské – cca 30% kompetence pracovní – cca 5%

16 Pedagogická podpora týmové práce
Učitel/ka pomáhá udržovat společné směřování a „tah na bránu“ povzbuzováním stálého vyjadřování názorů, hodnocením návrhů řešení atd.; zajištěním shodného informování všech členů družstva; sledováním, zda se družstvo neodchyluje od plnění společných úkolů a cílů; oceňováním a pozitivním hodnocením všech kroků, které vedou družstvo vpřed; odkrýváním konfliktů a vedením diskuze o jejich příčinách. Žatec 15. dubna 2008

17 Pedagogická podpora týmové práce
Učitel/ka musí už v zárodku eliminovat: agresivní chování; obstrukční jednání; exhibiční přístup; rivalitu uvnitř družstva; vytváření vnitřní opozice v družstvu; projevy klaunství; stažení se člena/ů do ulity. Žatec 15. dubna 2008

18 Sdružení pro výchovu k občanství a demokracii
Děkujeme za pozornost Sdružení pro výchovu k občanství a demokracii Žatec 15. dubna 2008


Stáhnout ppt "Týmová práce v družstvech v Projektu Já, občan"

Podobné prezentace


Reklamy Google