Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROJEKT 5.ročník - anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Téma: Rok – měsíce – dny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROJEKT 5.ročník - anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Téma: Rok – měsíce – dny."— Transkript prezentace:

1 PROJEKT 5.ročník - anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Téma: Rok – měsíce – dny

2 Časová dotace, mězipředmětové vztahy Projekt bude probíhat 4 vyučovací hodiny Aj, Projekt bude probíhat 4 vyučovací hodiny Aj, v průběhu jednoho týdne v průběhu jednoho týdne Mězipředmětové vztahy: anglický jazyk, přírodopis, výtvarná výchova, hudební výchova Mězipředmětové vztahy: anglický jazyk, přírodopis, výtvarná výchova, hudební výchova

3 Pomůcky a metody Pomůcky: kalendář 2009, papíry, čtvrtky, pastelky, fixy, výpočetní technika, rozmanité druhy oblečení Pomůcky: kalendář 2009, papíry, čtvrtky, pastelky, fixy, výpočetní technika, rozmanité druhy oblečení Metody, které jsou v projektu použity: Metody, které jsou v projektu použity: metoda názorně demonstrační (módní přehlídka) metoda názorně demonstrační (módní přehlídka) metoda fixační (opakování formou hry) metoda fixační (opakování formou hry) metoda aplikační (znalosti uplatňují při výrobě metoda aplikační (znalosti uplatňují při výrobě produktu – kalendáře) produktu – kalendáře)

4 Cíle a očekávané výstupy Místo, kde výuka probíhala: třída, učebna výpočetní techniky Místo, kde výuka probíhala: třída, učebna výpočetní techniky Cíle výuky: zopakování, procvičení a prověření znalostí žáků probíraného tématu, procvičení práce ve skupině Cíle výuky: zopakování, procvičení a prověření znalostí žáků probíraného tématu, procvičení práce ve skupině Očekávané výstupy: Očekávané výstupy: rozumí obsahu a smyslu jednotlivých pojmů, využívá je v práci sestaví gramaticky a formálně správně krátký text aktivně se zapojí do jednoduché konverzace o daném tématu, odpoví na otázku aktivně se zapojí do jednoduché konverzace o daném tématu, odpoví na otázku Dílčí cíle: Dílčí cíle: Žák pojmenuje dny, měsíce, roční období Žák pojmenuje různé druhy oblečení Žák pracuje ve skupině, poslouchá názor druhého a pomáhá skupině Žák pracuje s modely a pomůckami, pozorováním těchto předmětů zjišťuje nové informace

5 Rozvíjené kompetence Kompetence k učení vyhledává informace v knize a na internetu, třídí je a dává do souvislého sledu vyhledává informace v knize a na internetu, třídí je a dává do souvislého sledu Kompetence komunikativní formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu se vztahem formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu se vztahem k osvojovaným tématům k osvojovaným tématům naslouchá jednoduchým promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje naslouchá jednoduchým promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje Kompetence sociální a personální účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu podílí se na vytváření příjemné atmosféry v týmu, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá podílí se na vytváření příjemné atmosféry v týmu, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu Kompetence pracovní dodržuje bezpečnostní pravidla a udržuje pořádek v pracovním prostředí dodržuje bezpečnostní pravidla a udržuje pořádek v pracovním prostředí

6 Úvod – seznámení s tématem 1) Seznámení s tématem – diskuze se třídou 2) Žáci jsou rozděleni do čtyř skupin - každá skupina si vylosuje jedno z ročních období - každá skupina si vylosuje jedno z ročních období - metodou brainstormingu vytvoří pojmovou mapu ke každému ze svých měsíců (např. zima – prosinec, leden, únor) - metodou brainstormingu vytvoří pojmovou mapu ke každému ze svých měsíců (např. zima – prosinec, leden, únor) (žáci mohou používat veškeré materiály – knihy, sešity, časopisy, slovníky) (žáci mohou používat veškeré materiály – knihy, sešity, časopisy, slovníky) 3) Podle pokynů učitele žáci v učebnici vyhledají text týkající se ročního období a aktivit, které v daném období mohou děti dělat a s pomocí dvojjazyčného slovníku ho ve skupině přeloží 4) V diskuzi skupiny shrnou získané informace

7 Práce ve skupině

8 Práce na PC 1) Žáci si zábavnou formou procvičí, prohloubí a ověří svou znalost slovní zásoby a gramatiky prostřednictvím online cvičení a her na PC 2) Žáci vyhledávají další informace na internetu

9 Práce na PC

10 Anglická píseň, módní přehlídka 1) V úvodu hodiny si zopakujeme názvy oblečení s pomocí nástěnných obrazů 2) Navážeme anglickou písní popisující holčičku, která se obléká v každém ročním období jinak 3) Následuje módní přehlídka, při které žáci jako moderátoři popisují, co mají jejich spolužáci na sobě

11 Módní přehlídka

12 Práce s textem, výtvarné vyjádření 1) Žáci ve skupině metodou diskuze zkompletují získané informace a s pomocí dvojjazyčného slovníku napíší krátký text, který charakterizuje měsíce, které si skupina vylosovala 2) Každá skupina dostane tři čtvrtky - na každou z nich mají napsat název měsíce, nakreslit tabulku se dny tohoto měsíce, přepsat text charakterizující tento měsíc a výtvarně ho vyjádřit - na každou z nich mají napsat název měsíce, nakreslit tabulku se dny tohoto měsíce, přepsat text charakterizující tento měsíc a výtvarně ho vyjádřit 3) Sebereflexe – po prohlédnutí veškeré práce jsme se s dětmi posadili do kruhu a krátce pohovořili o tom, která část projektu se dětem líbila, co je bavilo, co je nebavilo a proč

13 Výsledný produkt Výsledným produktem týdenní práce žáků byl kalendář, při jehož vzniku si děti užili mnoho legrace. Hravou formou se naučili nové slovní zásobě, kterou využili jak v projevu mluveném, tak psaném. Výsledným produktem týdenní práce žáků byl kalendář, při jehož vzniku si děti užili mnoho legrace. Hravou formou se naučili nové slovní zásobě, kterou využili jak v projevu mluveném, tak psaném.


Stáhnout ppt "PROJEKT 5.ročník - anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Téma: Rok – měsíce – dny."

Podobné prezentace


Reklamy Google