Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROJEKT 5.ročník - anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Téma: Rok – měsíce – dny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROJEKT 5.ročník - anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Téma: Rok – měsíce – dny."— Transkript prezentace:

1 PROJEKT 5.ročník - anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Téma: Rok – měsíce – dny

2 Časová dotace, mězipředmětové vztahy
Projekt bude probíhat 4 vyučovací hodiny Aj, v průběhu jednoho týdne Mězipředmětové vztahy: anglický jazyk, přírodopis, výtvarná výchova, hudební výchova

3 Pomůcky a metody Pomůcky: kalendář 2009, papíry, čtvrtky, pastelky, fixy, výpočetní technika, rozmanité druhy oblečení Metody, které jsou v projektu použity: metoda názorně demonstrační (módní přehlídka) metoda fixační (opakování formou hry) metoda aplikační (znalosti uplatňují při výrobě produktu – kalendáře)

4 Cíle a očekávané výstupy
Místo, kde výuka probíhala: třída, učebna výpočetní techniky Cíle výuky: zopakování, procvičení a prověření znalostí žáků probíraného tématu, procvičení práce ve skupině Očekávané výstupy: rozumí obsahu a smyslu jednotlivých pojmů, využívá je v práci sestaví gramaticky a formálně správně krátký text aktivně se zapojí do jednoduché konverzace o daném tématu, odpoví na otázku Dílčí cíle: Žák pojmenuje dny, měsíce, roční období Žák pojmenuje různé druhy oblečení Žák pracuje ve skupině, poslouchá názor druhého a pomáhá skupině Žák pracuje s modely a pomůckami, pozorováním těchto předmětů zjišťuje nové informace

5 Rozvíjené kompetence Kompetence k učení
vyhledává informace v knize a na internetu, třídí je a dává do souvislého sledu Kompetence komunikativní formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu se vztahem k osvojovaným tématům naslouchá jednoduchým promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje Kompetence sociální a personální účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu podílí se na vytváření příjemné atmosféry v týmu, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu Kompetence pracovní dodržuje bezpečnostní pravidla a udržuje pořádek v pracovním prostředí

6 Úvod – seznámení s tématem
1) Seznámení s tématem – diskuze se třídou 2) Žáci jsou rozděleni do čtyř skupin - každá skupina si vylosuje jedno z ročních období - metodou brainstormingu vytvoří pojmovou mapu ke každému ze svých měsíců (např. zima – prosinec, leden, únor) (žáci mohou používat veškeré materiály – knihy, sešity, časopisy, slovníky) 3) Podle pokynů učitele žáci v učebnici vyhledají text týkající se ročního období a aktivit, které v daném období mohou děti dělat a s pomocí dvojjazyčného slovníku ho ve skupině přeloží 4) V diskuzi skupiny shrnou získané informace

7 Práce ve skupině

8 Práce na PC Žáci si zábavnou formou procvičí, prohloubí a ověří svou znalost slovní zásoby a gramatiky prostřednictvím online cvičení a her na PC Žáci vyhledávají další informace na internetu

9 Práce na PC

10 Anglická píseň, módní přehlídka
V úvodu hodiny si zopakujeme názvy oblečení s pomocí nástěnných obrazů Navážeme anglickou písní popisující holčičku, která se obléká v každém ročním období jinak Následuje módní přehlídka, při které žáci jako moderátoři popisují, co mají jejich spolužáci na sobě

11 Módní přehlídka

12 Práce s textem, výtvarné vyjádření
Žáci ve skupině metodou diskuze zkompletují získané informace a s pomocí dvojjazyčného slovníku napíší krátký text, který charakterizuje měsíce, které si skupina vylosovala Každá skupina dostane tři čtvrtky - na každou z nich mají napsat název měsíce, nakreslit tabulku se dny tohoto měsíce, přepsat text charakterizující tento měsíc a výtvarně ho vyjádřit 3) Sebereflexe – po prohlédnutí veškeré práce jsme se s dětmi posadili do kruhu a krátce pohovořili o tom, která část projektu se dětem líbila, co je bavilo, co je nebavilo a proč

13 Výsledný produkt Výsledným produktem týdenní práce žáků byl kalendář, při jehož vzniku si děti užili mnoho legrace. Hravou formou se naučili nové slovní zásobě, kterou využili jak v projevu mluveném, tak psaném.


Stáhnout ppt "PROJEKT 5.ročník - anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Téma: Rok – měsíce – dny."

Podobné prezentace


Reklamy Google