Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2014 / 2015 Hospodaření Kateřina Hrdličková - Matýsek Fiscus.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2014 / 2015 Hospodaření Kateřina Hrdličková - Matýsek Fiscus."— Transkript prezentace:

1 2014 / 2015 Hospodaření Kateřina Hrdličková - Matýsek Fiscus

2 2014 / 2015 Fiscus Finan č ní ř ízení Komplex č inností Cílem je vhodnými prost ř edky a metodami zajistit dostate č né mno ž ství finan č ních prost ř edk ů (v pot ř ebném mno ž ství a č ase) Sou č ástí je pé č e o prost ř edky a zdroje (hospodárné vyu ž ití)

3 2014 / 2015 Fiscus Finan č ní ř ízení Funkce F Ř plánovací integrativní preventivní monitorovací informa č ní eviden č ní FŘ jako proces má tyto kroky: finanční plánování teoretický fundraising praktický fundraising běžné hospodaření organizace zhodnocení uplynulého období

4 2014 / 2015 Fiscus Rozpo č et a jeho tvorba Významný nástroj finan č ního plánování Soubor naplánovaných polo ž ek výdaj ů a p ř íjm ů vztahující se k ur č ité č innosti na ur č ité období nebo k plánované akci/projektu Rozpo č et není dogma Kvalitní rozpo č et je základem akce

5 2014 / 2015 Fiscus D ů vody k sestavování rozpo č tu Kvalitní plánování Celkový pohled na č innost Kvalitní rozhodování Organiza č ní pravidla Hodnocení č innosti organizace

6 2014 / 2015 Fiscus Metody sestavování rozpo č tu Ze skute č nosti minulého roku Z nulového základu Kombinace uvedených

7 2014 / 2015 Fiscus Metoda ze skute č nosti minulého roku Velmi snadno se dají ur č it výdaje na č innost OJ dle skute č nosti lo ň ského roku ↑ nebo ↓ p ř íjm ů a výdaj ů v závislosti na zm ě n ě plánovaných č inností Nevýhody – V okam ž iku sestavování rozpo č tu není ješt ě minulé období uzav ř eno – Málokterá OJ d ě lá ka ž dý rok stejné akce – Nebezpe č í p ř evzetí chyb, kterých jsme se dopustili v minulosti

8 2014 / 2015 Fiscus Metoda tvorby z nulového základu Zalo ž ena na sestavení úpln ě nového rozpo č tu Nevýhodou je pracnost a informa č ní náro č nost Výhodou je aktuálnost a v ě tší p ř esnost Vychází z vytvá ř ení plánu č innosti OJ Pou ž ívá se u nových akcí/projekt ů

9 2014 / 2015 Fiscus P ř ebytkový vs. schodkový rozpo č et Schodkový = p ř íjmy < výdaje – Dlouhodob ě neudr ž itelný – Uva ž ovat č ím bude schodek financován P ř ebytkový = p ř íjmy > výdaje – Tvorba finan č ních rezerv (lze tvo ř it pouze z vlastních zdroj ů ) Vyrovnaný rozpo č et = p ř íjmy = výdaje – U financování z dotací…

10 2014 / 2015 Fiscus Typy rozpo č t ů Programový – Naplánované č innosti (akce) a k nim p ř i ř azeny p ř íjmy a výdaje Zdrojový – Ke ka ž dému výdaji je ur č en i zdroj Kombinovaný

11 2014 / 2015 Fiscus Práce s rozpo č tem Sestavení rozpo č tu Pr ů b ěž né pln ě ní / č erpání rozpo č tu (hlavn ě u velkých/dlouhodobých akcí) Vyhodnocení rozpo č tu – Sestavení plánu a skute č nosti a porovnání

12 2014 / 2015 Fiscus Hospoda ř ení akce Velká akce – Rozpo č et nad 10 000 K č – Akce delší ne ž 6 dn ů Malá akce – Všechny ostatní O ka ž dé akci musíme ú č tovat Tábor = velká akce – Je t ř eba vyplnit hlášenku

13 2014 / 2015 Fiscus Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "2014 / 2015 Hospodaření Kateřina Hrdličková - Matýsek Fiscus."

Podobné prezentace


Reklamy Google