Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Model je souhrn pravidel pro reprezentaci logické organizace dat v databázi.Rozeznáváme t ř i základní modely dat - hierarchický, sí ť ový a rela č.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Model je souhrn pravidel pro reprezentaci logické organizace dat v databázi.Rozeznáváme t ř i základní modely dat - hierarchický, sí ť ový a rela č."— Transkript prezentace:

1

2  Model je souhrn pravidel pro reprezentaci logické organizace dat v databázi.Rozeznáváme t ř i základní modely dat - hierarchický, sí ť ový a rela č ní.

3  Data jsou organizována do stromové struktury. Ka ž dý záznam p ř edstavuje uzel ve stromové struktu ř e, vzájemný vztah mezi záznamy je typu rodi č /potomek.

4

5  realita má hierarchickou strukturu Nalezení dat v hierarchické databázi vy ž aduje navigaci p ř es záznamy sm ě rem dol ů (potomek), nahoru (rodi č ) a do strany (další potomek). Mezi nevýhody hierarchického modelu pat ř í: - v n ě kterých p ř ípadech nep ř irozená organizace dat (zejména obtí ž né znázorn ě ní vztahu M:N, který se ř eší nap ř. pomocí virtuálních záznam ů ), - slo ž ité operace vkládání a rušení záznam ů.

6  zobecn ě ním hierarchického modelu dat, který dopl ň uje o mnohonásobné vztahy. Tyto vztahy jsou ozna č ovány jako C-mno ž iny neboli Sets (dále budeme pou ž ívat pojem set) Tyto sety propojují záznamy r ů zného č i stejného typu, p ř i č em ž spojení m ůž e být realizováno na jeden nebo více záznam ů.

7 Nevýhodou síťové databáze je zejména nepružnost a obtížná změna její struktury.

8  popsán v roce 1970 Dr. Coddem  Data jsou organizována v tabulkách, které se skládají z ř ádk ů a sloupc ů.  Všechny databázové operace jsou provád ě ny na t ě chto tabulkách. Dr. Codd definoval jako minimalisticky rela č ní ty systémy, které spl ň ují tyto dv ě vlastnosti: 1. Databáze je chápana u ž ivatelem jako mno ž ina relací a nic jiného. 2. V rela č ním S Ř BD jsou k dispozici minimáln ě operace selekce, projekce a spojení.

9  1. Informa č ní pravidlo Všechny informace v rela č ní databázi jsou vyjád ř eny hodnotami v tabulkách.  2. Pravidlo jistoty data v jsou zaru č en ě p ř ístupná kombinací jména tabulky s hodnotami primárního klí č e a jménem sloupce.  3. Systematické zpracování nulových hodnot Musí existovat indikátor chyb ě jící hodnoty, kterou neznáme. (NULL)  4. Databázový jazyk musí být jednoduchý a u ž ivatelsky p ř ív ě tivý  5. P ř ístup autorizovaným u ž ivatel ů m k metadat ů m pomocí stejného jazyka

10 .6. Pravidlo vytvo ř ení pohled ů Všechny pohledy, které jsou teoreticky mo ž né, jsou také systémem vytvo ř itelné.  7. Schopnost vkládání, vytvo ř ení a mazání Umo žň uje mno ž inové operace s celými tabulkami  8. Fyzická datová nezávislost Aplika č ní programy jsou nezávislé na fyzické datové struktu ř e.  9. Logická datová nezávislost Aplika č ní programy jsou nezávislé na zm ě nách v logické struktu ř e databázového souboru.  10. Integritní nezávislost Integritní omezení se musí dát definovat prost ř edky rela č ní databáze  11. Nezávislost distribuce Rela č ní S Ř BD musí být schopny implementace na jiných po č íta č ových architekturách.  12. Pravidlo p ř ístupu do databáze


Stáhnout ppt " Model je souhrn pravidel pro reprezentaci logické organizace dat v databázi.Rozeznáváme t ř i základní modely dat - hierarchický, sí ť ový a rela č."

Podobné prezentace


Reklamy Google