Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název projektu: U č ení pro ž ivot Reg. č íslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0645 Č íslo šablony: III / 2 Název sady A: Ve ř ejná správa – obecná č ást.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název projektu: U č ení pro ž ivot Reg. č íslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0645 Č íslo šablony: III / 2 Název sady A: Ve ř ejná správa – obecná č ást."— Transkript prezentace:

1

2 Název projektu: U č ení pro ž ivot Reg. č íslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0645 Č íslo šablony: III / 2 Název sady A: Ve ř ejná správa – obecná č ást Autor: JUDr. Lenka Zemanová Lindová Název DUM: Zájmová samospráva Č íslo DUM: V Y_32_INOVACE_02LINA13 Anotace: Prezentace se vyu ž ije p ř i výkladu pojmu samospráva. V rámci zájmové se p ř edstaví Č eská léka ř ská komora, na které si ž áci dob ř e doká ž í p ř edstavit její p ř ínos a fungování. Ž áci jsou vyzváni k vytvo ř ení vlastní prezentace. Jazyk: Č eština O č ekávaný výstup: Ve ř ejná správa Speciální vzd ě lávací pot ř eby: Ž ádné Klí č ová slova: Správa, ve ř ejná správa Druh u č ebního materiálu: Prezentace Druh aktivity: Kombinované Cílová skupina: Ž ák Stupe ň a typ vzd ě lávání: St ř edoškolské odborné Typická v ě ková skupina: 16 – 19 let Celková velikost:203 kb Zdroje:KÁ Ň A, Pavel. Základy ve ř ejné správy. Praha: Montanex, 2010, ISBN 9788072253197 MASA Ř ÍK, Ji ř í; KRICNER, Václav. Správní právo. Obecná č ást. Praha: ARMEX PUBLISHING s.r.o., 2008, ISBN 978-80-86795-65-2 ŠVP pro obor ve ř ejnosprávní č innost klipart programu PowerPoint Pokud není uvedeno jinak, autorem text ů a fotografií je JUDr. Lenka Zemanová Lindová

3  Znamená decentralizaci  P ř enesení č ásti ve ř ejné správy na jiné subjekty  Souvisí s demokratickým uspo ř ádáním státu

4  Má své volené p ř edstavitele  Má právní subjektivitu (právní osobnost)  Hospoda ř í se svým majetkem podle schváleného rozpo č tu  Vytvá ř í právnickou osobu  Samostatn ě rozhoduje

5 P Ř ÍKLADY P Ř ÍJM Ů P Ř ÍKLADY VÝDAJ Ů - Vlastní zdroje - Subvence státu - Dotace - D ě dictví - P ř ísp ě vky č len ů - Dary - Náklady na mzdy - Pojišt ě ní - Údr ž ba majetku - Vlastní č innost - Nájem - Energie

6  Normotvorná – Vytvá ř ení vlastních právních norem - Obecn ě závazná vyhláška obce - Vnit ř ní ř ád  Výkonná - Schopnost organizovat, tvo ř it, ř ídit č innost svých orgán ů

7 Sdru ž ování ob č an ů se stejnými zájmy, cíli nebo profesí Znaky  Vnit ř ní struktura  Sídlo  Vlastní č innost  Vnit ř ní p ř edpisy  Pravomoc jednat, zodpov ě dnost

8 PROFESNÍ SDRU Ž ENÍZÁJMOVÁ SDRU Ž ENÍ  Č eská léka ř ská komora  Č eská advokátní komora  Č eská stomatologická komora  Politické strany  Svazy  Zájmové kluby  Sportovní organizace

9  Projev samosprávy  dbá, aby její č lenové vykonávali své povolání odborn ě, v souladu s jeho etikou a zp ů sobem, stanoveným ř ády komor,  zaru č uje odbornost svých č len ů a potvrzuje spln ě ní podmínek k výkonu léka ř ského povolání podle zvláštních p ř edpis ů,  posuzuje a hájí práva a profesní, sociální a hospodá ř ské zájmy svých č len ů  chrání profesní č est svých č len ů

10  Ka ž dý léka ř, který vykonává na území Č eské republiky léka ř ské povolání v lé č ebné a preventivní pé č i, musí být č lenem Č LK  Č LK nejen garantuje odbornost svých č len ů, hájí je a poskytuje jim servis, ale zákon jí ukládá i povinnost pln ě ní disciplinární pravomoci v ůč i svým č len ů m  Zákon č. 220/1991 Sb., o Č eské léka ř ské komo ř e

11  Komoru navenek zastupuje prezident. Sou č asným prezidentem Č LK je MUDr. Milan Kubek,  Sjezd delegát ů ( nejvyšší orgán ),  P ř edstavenstvo komory ( ř ídící a výkonný orgán komory ),  Č estná rada komory ( vykonává disciplinární pravomoc v ůč i všem č len ů m komory ),  Revizní komisi komory ( kontroluje č innost komory a má pravomoc pozastavit výkon rozhodnutí prezidenta)

12  Údaje o Č eské advokátní komo ř e  Č eské stomatologické komo ř e  Výsledek prezentuj spolu ž ák ů m

13  KÁ Ň A, Pavel. Základy ve ř ejné správy. Praha: Montanex, 2010, ISBN 9788072253197  MASA Ř ÍK, Ji ř í; KRICNER, Václav. Správní právo. Obecná č ást. Praha: ARMEX PUBLISHING s.r.o., 2008, ISBN 978-80-86795- 65-2  klipart programu PowerPoint  Pokud není uvedeno jinak, autorem text ů a fotografií je JUDr. Lenka Zemanová Lindová


Stáhnout ppt "Název projektu: U č ení pro ž ivot Reg. č íslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0645 Č íslo šablony: III / 2 Název sady A: Ve ř ejná správa – obecná č ást."

Podobné prezentace


Reklamy Google