Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOMOV A CENTRUM AKTIVITY, p.o. Hodkovice nad Mohelkou z ř izovatel : LIBERECKÝ KRAJ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOMOV A CENTRUM AKTIVITY, p.o. Hodkovice nad Mohelkou z ř izovatel : LIBERECKÝ KRAJ."— Transkript prezentace:

1 DOMOV A CENTRUM AKTIVITY, p.o. Hodkovice nad Mohelkou z ř izovatel : LIBERECKÝ KRAJ

2 poskytuje slu ž by mláde ž i a dosp ě lým osobám s mentálním posti ž ením a mláde ž i a dosp ě lým osobám, kte ř í mají vedle mentálního posti ž ení té ž t ě lesnou, nebo smyslovou vadu a tyto slu ž by cht ě jí a pot ř ebují. Dolní v ě ková hranice je 19 let, horní v ě ková hranice není omezena. Domov je za ř ízení, ve kterém klienti celoro č n ě bydlí i tráví sv ů j volný č as. Jsou rozd ě leni do p ě ti skupin, z nich ž ka ž dá má svou domácnost a klienti se aktivn ě podílejí na jejím chodu za stálé asistence pracovník ů sociální pé č e. Sou č ástí domova jsou t ř i samostatné byty, kde je umo ž n ě no individuální bydlení šesti klient ů s podporou asistenta. V Centru aktivity probíhá v b ěž ném pracovním týdnu pracovní rehabilitace, vzd ě lávání a zájmová č innost. N ě kte ř í klienti jsou v rámci pracovní rehabilitace za ř azeni na odlou č ená pracovišt ě u vybraných soukromých podnikatel ů. Posláním za ř ízení je poskytovat podporu a pomoc t ě mto lidem v oblastech, ve kterých mají deficit a umo ž nit jim tak, aby se jejich ž ivot co nejvíce p ř ibli ž oval b ěž nému zp ů sobu ž ivota lidí bez handicapu. Rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti tak, aby v maximáln ě mo ž né mí ř e byli schopni sebeobsluhy a práce. Usilujeme o to, aby naši u ž ivatelé mohli uspokojovat své zájmy, pot ř eby a p ř ání.

3 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTI Ž ENÍM Posláním Domova pro osoby se zdravotním posti ž ením je poskytování pobytových slu ž eb dosp ě lým lidem s mentálním posti ž ením takovým zp ů sobem, aby mohli uspokojovat své zájmy, pot ř eby a p ř ání. Podporujeme jejich rozvoj schopností a dovedností, aby v maximální mo ž né mí ř e byli schopni sebeobsluhy a práce a jejich ž ivot se tak co nejvíce p ř iblí ž il ž ivotu vrstevník ů. Cílová skupina – poskytujeme sociální slu ž by dosp ě lým mobilním lidem s mentálním posti ž ením, kte ř í se ocitli v nep ř íznivé sociální situaci a jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby a je jim p ř iznán p ř ísp ě vek na pé č i a plný invalidní d ů chod. Dolní v ě ková hranice je 19 let, horní bez omezení.

4 předmět činnosti: Poskytnutí ubytování Poskytnutí stravy Pomoc p ř i zvládání b ěž ných úkon ů pé č e o vlastní osobu Pomoc p ř i osobní hygien ě, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Výchovné, vzd ě lávací a aktiviza č ní č innosti Zprost ř edkování kontaktu se spole č enským prost ř edím Sociáln ě terapeutické č innosti Pomoc p ř i uplat ň ování práv, oprávn ě ných zájm ů a p ř i obstarávání osobních zále ž itostí.

5 CHRÁN Ě NÉ BYDLENÍ Posláním slu ž by Chrán ě ného bydlení je poskytovat dosp ě lým lidem s mentálním posti ž ením takovou podporu, kterou pot ř ebují k tomu, aby mohli ž ít v samostatných bytech zp ů sobem ž ivota srovnatelným se ž ivotem svých vrstevník ů. Cílová skupina – poskytujeme sociální slu ž bu dosp ě lým mobilním lidem s mentálním posti ž ením, kte ř í se ocitli v nep ř íznivé sociální situaci a jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby. Mají však takové schopnosti a dovednosti, ž e nepot ř ebují tuto pomoc nep ř etr ž it ě a jsou schopni ž ít v samostatných bytech pouze s individuáln ě nastavenou podporou. Dolní v ě ková hranice je 19 let, horní je bez omezení.

6 předmět činnosti: Poskytnutí ubytování Poskytnutí stravy, nebo pomoc p ř i zajišt ě ní stravy Pomoc p ř i zajišt ě ní chodu domácnosti Výchovné, vzd ě lávací a aktiviza č ní č innosti Zprost ř edkování kontaktu se spole č enským prost ř edím Sociáln ě terapeutické č innosti Pomoc p ř i uplat ň ování práv, oprávn ě ných zájm ů a p ř i obstarávání osobních zále ž itostí.

7 DENNÍ STACIONÁ Ř Posláním Denního stacioná ř e je rozvíjet schopnosti a dovednosti t ě chto lidí v jednotlivých pracovních č innostech, zájmových aktivitách a vzd ě lávání. Cílová skupina – poskytujeme sociální slu ž by mladším dosp ě lým a dosp ě lým mobilním lidem s mentálním posti ž ením, kte ř í jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby.

8 Poskytnutí stravy Pomoc p ř i zvládání b ěž ných úkon ů pé č e o vlastní osobu Pomoc p ř i osobní hygien ě, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Výchovné, vzd ě lávací a aktiviza č ní č innosti Zprost ř edkování kontaktu se spole č enským prost ř edím Sociáln ě terapeutické č innosti Pomoc p ř i uplat ň ování práv, oprávn ě ných zájm ů a p ř i obstarávání osobních zále ž itostí předmět činnosti:

9 VÝROBKY NAŠICH KLIENT Ů sví č ky stojánky misky svícny „kusovky“ zápichy

10 stromy polštá ř e prostírání koberce ov ě sy podsedáky

11 papírové ryby ku ř átkapanenky košíky………... atd.

12 Kontakty: Domov pro osoby se zdravotním posti ž ením, Liberecká 451, tel. : 482725292, e-mail: dca.kancl@volny.czdca.kancl@volny.cz Denní stacioná ř, Mánesova 494, tel, fax.: 485145136, e-mail: domovacentrum@volny.czdomovacentrum@volny.cz www. dca-hodkovice.webnode.cz BANKOVNÍ SPOJENÍ 78-6239580227/0100 I Č 71220097

13 D Ě KUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM hudba: Stanislav Pali č


Stáhnout ppt "DOMOV A CENTRUM AKTIVITY, p.o. Hodkovice nad Mohelkou z ř izovatel : LIBERECKÝ KRAJ."

Podobné prezentace


Reklamy Google