Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bohumínská 152/25 Ostrava - Muglinov. Statutární m ě sto Ostrava m ě stský obvod Slezská Ostrava odbor sociálních v ě cí, odd ě lení sociálních slu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bohumínská 152/25 Ostrava - Muglinov. Statutární m ě sto Ostrava m ě stský obvod Slezská Ostrava odbor sociálních v ě cí, odd ě lení sociálních slu."— Transkript prezentace:

1 Bohumínská 152/25 Ostrava - Muglinov

2

3 Statutární m ě sto Ostrava m ě stský obvod Slezská Ostrava odbor sociálních v ě cí, odd ě lení sociálních slu ž eb T ě šínská 35, 710 00 Slezská Ostrava

4 Dle ustanovení § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních slu ž bách a dále dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. :  poskytnutí ubytování  pomoc p ř i zajišt ě ní stravy  pomoc p ř i uplat ň ování práv, zájm ů a p ř i obstarávání osobních zále ž itostí  základní sociální poradenství  aktiviza č ní č innost

5  pomoci u ž ivatel ů m zmírnit jejich slo ž itou ž ivotní situaci spojenou se ztrátou bydlení, domácím násilím č i jinou krizí,  sni ž ovat jejich závislost na systému sociální pomoci,  podporovat je v aktivním ř ešení vlastní nep ř íznivé situace,  nabídnout p ř ístup ke vzd ě lání, zdravotní pé č i, soc. slu ž bám, lepší kultu ř e bydlení, zam ě stnanosti, volno č asovým aktivitám aj.

6 Rodiny s nezaopat ř enými d ě tmi, které se ocitly v nep ř íznivé sociální situaci z d ů vodu ztráty bydlení, krizové ž ivotní situace č i z jiných záva ž ných p ř í č in, pro které jim hrozí sociální vylou č ení. Osoby do 26 let, které opouští školská za ř ízení pro výkon ústavní pé č e. Osoby ž ijící v sociálním vylou č ení, osoby v krizi, osoby vedoucí rizikový zp ů sob ž ivota nebo tímto ž ivotem ohro ž ené, p ř íslušníci etnických menšin, osoby bez p ř íst ř eší. Tyto osoby za p ř edpokladu, ž e pe č ují o nezaopat ř ené dít ě.

7  Vstupní byty nabízí k dispozici byty o velikosti 2+1 (ke ka ž dému bytu takté ž nále ž í v mezipat ř e komora)  KA Ž DÝ BYT S Č ÍTÁ NASLEDUJÍCÍ VYBAVENÍ: kuchy ň ská linka se sporákem, jídelní st ů l a 4 ž idle  kuchy ň ská linka se sporákem, jídelní st ů l a 4 ž idle  koupelna se sprchovým koutem, WC  nábytek: rozkládací pohovka, 2 válendy, 2 sk ř í ň ky, 2 sk ř ín ě

8

9 Trolejbusová zastávka č. 105 - MEXIKO

10  POND Ě LÍ--  ÚTERÝ8.00-11.3012.30-14.00  ST Ř EDA-12.30-17.00  Č TVRTEK8.00-11.3012.30-14.00  PÁTEK8.00-12.00

11  Odborné sociální poradenství se poskytuje bezplatn ě.  Za ubytování ve vstupních bytech nájemce hradí:  Nájem (50 K č /m ² )  Zálohy za elekt ř inu  Slu ž by (TUV,SV…)  Odvoz odpadu  Rozhlasový a televizní poplatek

12 Mgr. KATE Ř INA KREN Ž ELOKOVÁ Adresa: Vstupní byty Bohumínská 25 Bohumínská 25 Ostrava-Muglinov Ostrava-Muglinov Tel.: 725 876 755 E-mail: kkrenzelokova@slezska.cz KONTAKTY

13 Bc. AL Ž B Ě TA HYKLOVÁ Adresa: Vstupní byty Bohumínská 25, Ostrava-Muglinov Bohumínská 25, Ostrava-Muglinov Tel.: 725 533 227 E-mail: vstupnibyty@slezska.cz

14 Další informace naleznete na stránkách www.slezska.cz


Stáhnout ppt "Bohumínská 152/25 Ostrava - Muglinov. Statutární m ě sto Ostrava m ě stský obvod Slezská Ostrava odbor sociálních v ě cí, odd ě lení sociálních slu."

Podobné prezentace


Reklamy Google