Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

N ORMÁLNÍ JE NEKOU Ř IT Ž ALOUDÍKOVÁ, I., H RUBÁ, D. P D F A LF MU BRNO Výchova ke zdravému životnímu stylu a nekuřáctví na I.stupni ZŠ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "N ORMÁLNÍ JE NEKOU Ř IT Ž ALOUDÍKOVÁ, I., H RUBÁ, D. P D F A LF MU BRNO Výchova ke zdravému životnímu stylu a nekuřáctví na I.stupni ZŠ."— Transkript prezentace:

1 N ORMÁLNÍ JE NEKOU Ř IT Ž ALOUDÍKOVÁ, I., H RUBÁ, D. P D F A LF MU BRNO Výchova ke zdravému životnímu stylu a nekuřáctví na I.stupni ZŠ

2 C HARAKTERISTIKA PROGRAMU Program je zam ěř en na komplexní podporu zdravého ž ivotního stylu a prevenci kou ř ení u d ě tí mladšího školního v ě ku – 7 – 11 let Pr ů vodcem programu je veverka V ě rka Zábavnou formou se seznamují s tím, ž e kou ř ení není normální sou č ástí našeho ž ivotního stylu ( co je zdravé, orientace v rizicích apod.)

3 V ÝCHODISKA PROGRAMU rámcový vzd ě lávací program pro základní vzd ě lávání zavádí vzd ě lávací oblast „ Č lov ě k a jeho sv ě t“, jeho ž sou č ástí je tematický okruh Č lov ě k a jeho zdraví. program „Zdraví 21“ – zdraví do 21. století Preventivní protiku ř ácké programy (My nechceme kou ř it ani pasivn ě, Já kou ř it nebudu a vím pro č, Kou ř ení a já) Tento program vypl ň uje mezeru v eduka č ním p ů sobení pro mladší školní v ě k

4 C ÍLE PROGRAMU Dosáhnout toho, aby se dít ě v ě dom ě stalo neku ř ákem Dlouhodobý cíl, nutno vytý č it další cíle krátkodobého charakteru : Formování pozitivního postoje ke zdravému zp ů sobu ž ivota Formování odpov ě dného p ř ístupu ke svému zdraví Sní ž ení po č tu d ě tí vystavených pasivnímu kou ř ení Získání poznatk ů a dovedností, jak si chránit své zdraví

5 O BSAH PROJEKTU Je zam ěř en komplexn ě na ovliv ň ování postoj ů a chování d ě tí, vede je ke zdravému ž ivotnímu stylu, dostatku pohybu, získání základních znalostí o svém t ě le a jeho funkci, dodr ž ování hygienických návyk ů a zásad zdravé vý ž ivy, informovanost o d ů sledcích kou ř ení apod.

6 Sou č ástí programu je práce s pracovními listy, motiva č ními p ř íb ě hy veverky V ě rky, úkoly pro spole č nou práci d ě tí a rodi čů Podrobná metodika k jednotlivým lekcím, která je otev ř ená dává mo ž nost tv ů r č ího dopln ě ní Informa č ní dopisy pro rodi č e

7 M ETODY Pro ž itkové u č ení – hry, písni č ky, omalovánky, hraní rolí, vypráv ě ní p ř íb ě h ů apod. Realizace nevy ž aduje aktivity nad rámec obvyklého školního programu U č itel nepot ř ebuje zvláštní proškolení Tvo ř ivé vyu ž ití v dalších p ř edm ě tech – VV, TV, PV, č tení apod.

8 Z OBSAHU METODIKY : podrobný popis ka ž dé lekce (úkoly, pracovní listy, motiva č ní p ř íb ě hy, scéná ř e atp.) Plyšová veverka V ě rka Videokazeta Dopis rodi čů m (úvodní a pr ů b ěž né informativní) Vstupní a kontrolní dotazníky

9 D Ě KUJEME ZA POZORNOST.


Stáhnout ppt "N ORMÁLNÍ JE NEKOU Ř IT Ž ALOUDÍKOVÁ, I., H RUBÁ, D. P D F A LF MU BRNO Výchova ke zdravému životnímu stylu a nekuřáctví na I.stupni ZŠ."

Podobné prezentace


Reklamy Google