Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

+ REPORT Z VÝZKUMU A ANALÝZY POT Ř EB 531194-LLP-2012-LV-KA4-KA4MP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "+ REPORT Z VÝZKUMU A ANALÝZY POT Ř EB 531194-LLP-2012-LV-KA4-KA4MP."— Transkript prezentace:

1 + REPORT Z VÝZKUMU A ANALÝZY POT Ř EB 531194-LLP-2012-LV-KA4-KA4MP

2 + Statistické údaje Č asový rámec analýzy pot ř eb– 11/2012-05/2013 P ř ípravné úkoly– 11/2012-04/01/2013 Výzkum 04/01/2013-31/03/2013 Zpracování výsledk ů 03/2013-04/2013 P ř edb ěž ný report 14/05/2013 Dotazníky Rozeslány p ř edevším elektronicky Celkový po č et p ř ijatých odpov ě dí – 830 Osobní rozhovory Po č et dotazovaných - 52

3 + Respondenti dotazníku

4 + Ú č astníci osobních rozhovor ů

5 + Existuje / pro č existuje tento problém? Spolupráce mezi knihovnami a organizacemi poskytující celo ž ivotní u č ení je nedostate č ná a jejich mo ž ná sou č innost v oblasti ší ř ení informací by mohla být posílena; Organizace celo ž ivotního u č ení a knihovny o sob ě p ř íliš neví a nejsou informovány o mo ž nostech, které si mohou navzájem nabídnout; P ř esto ž e knihovny tvo ř í d ů le ž itou č ást procesu celo ž ivotního u č ení, jeho ší ř ení a propagace pro n ě nep ř edstavuje prioritu; Spolupráce mezi knihovnami a organizacemi celo ž ivotního u č ení je nepravidelná (v rámci samostatných projekt ů ) a není realizována ve stálých intervalech.

6 + Jak spolupracovat? Knihovny by m ě ly být lépe informovány a mít v ě tší pov ě domí o aktivitách organizací poskytujících celo ž ivotní u č ení. Organizace celo ž ivotního u č ení by m ě ly být lépe uvedeny do vize a hlavních aktivit knihoven – v pr ů b ě hu posledních desetiletí se role knihoven v informa č ní a znalostní spole č nosti výrazn ě zm ě nila. Ob ě strany (knihovny a organizace celo ž ivotního u č ení) by m ě ly mít jasnou p ř edstavu o výhodách této spolupráce. Formy spolupráce: B ěž né vzd ě lávací aktivity Vystavení fyzických i elektronických verzí projektových materiál ů v prostorách knihoven B ěž né události – diskuse, seminá ř e, p ř ednášky, prezentace Realizace projekt ů celo ž ivotního u č ení – knihovny v roli partnera Tato spolupráce by m ě la být podpo ř ena vládou (politiky).

7 + Jak diseminovat? Forma spolupráce by se m ě la dále rozvíjet do formy diseminace: Vystavení fyzických (letáky, banery, bro ž ury, knihy) i elektronických verzí projektových materiál ů (elektronické belletiny, č lánky o Programu celo ž ivotního u č ení uve ř ejn ě ných na webu a sociálních sítí) v prostorách knihoven; B ěž né události – diskuse, seminá ř e, p ř ednášky, prezentace; Realizace projekt ů celo ž ivotního u č ení – knihovny v roli partnera; Knihovny jako konzultanti pro celo ž ivotní u č ení; Za č lenit aktivity celo ž ivotního u č ení do pravidelné denní č innosti knihoven; Pro zajišt ě ní kvality diseminovaných informací by m ě ly knihovnám organizace celo ž ivotního u č ení poskytnout školení; Umo ž nit návšt ě vník ů m knihovny otestovat a vyzkoušet slu ž by (interaktivní workshopy celo ž ivotního u č ení v knihovn ě ). Formy diseminace by m ě ly být nakombinovány podle cílové skupiny a specifik výsledk ů jednotlivých projekt ů.

8 + Jaké dovednosti jsou pot ř eba? Schopnost komunikovat s r ů znými skupinami u ž ivatel ů ; Otev ř enost k novým trend ů m; Mana ž erské dovednosti; Zpracovávání statistických dat; Dovednosti a znalosti týkající se PR and marketingu; Budování týmu a týmová práce; Znalost práva; Základní znalost psychologie, andragogiky a ob č anských práv.

9 + Záv ě r Spolupráce mezi knihovnami a institucemi celo ž ivotního u č ení v oblasti diseminace je nedostate č ná. Ve v ě tšin ě p ř ípad ů ob ě strany – knihovny i organizace celo ž ivotního u č ení o sob ě vzájemn ě nemají pov ě domí a dostate č n ě nerozumí povaze svých aktivit. Organizace celo ž ivotního u č ení si d ř íve nedokázaly p ř edstavit, ž e by se knihovny mohly stát partnery pro diseminaci. Byly identifikovány kroky, které by m ě ly být pou ž ity pro rozvoj spolupráce za ú č elem posílení diseminace a sou č innosti obou stran.

10 + Doporu č ení V modelu spolupráce organizací celo ž ivotního u č ení s knihovnami by m ě ly být projednány dv ě hlavní otázky: Jak produkty projekt ů celo ž ivotního u č ení za č lenit do katalogu, fond ů a databází knihoven. Nejlepší formy vzd ě lávání/informování knihovník ů o ší ř ení a vyu ž ívání výsledk ů projekt ů celo ž ivotního u č ení. Knihovny a organizace poskytující celo ž ivotní u č ení by se m ě ly navzájem detailn ě p ř edstavit, nap ř. prost ř ednictvím vzd ě lávacích prohlídek knihoven s pr ů vodcem, spole č ných diskusí apod. M ě ly by být projednány p ř ínosy mo ž né spolupráce. Tv ů rci politik by m ě li být zapojeni do plánování a koordinace spolupráce mezi subjekty v oblasti celo ž ivotního u č ení.


Stáhnout ppt "+ REPORT Z VÝZKUMU A ANALÝZY POT Ř EB 531194-LLP-2012-LV-KA4-KA4MP."

Podobné prezentace


Reklamy Google