Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D. Katedra sociální práce FF UK v Praze Služby pro rodiny v ČR výzvy a perspektivy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D. Katedra sociální práce FF UK v Praze Služby pro rodiny v ČR výzvy a perspektivy."— Transkript prezentace:

1 PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D. Katedra sociální práce FF UK v Praze Služby pro rodiny v ČR výzvy a perspektivy

2 Obsah příspěvku Sou č asnost a perspektiva sociální pé č e ve spole č nosti 21.století, 2.-3.9.2010, Litomyšl  Výsledky šet ř ení služeb pro rodiny v Č R.  Výzvy a perspektivy v oblasti služeb.  P ř íklady inovativního p ř ístupu.

3 Sou č asnost a perspektiva sociální pé č e ve spole č nosti 21.století, 2.-3.9.2010, Litomyšl  Pravidelná šet ř ení služeb pro rodiny v letech 2006-2010  2006 – služby poskytované nestátními neziskovými organizacemi ve vybraných krajích  2007 – služby z pohledu orgán ů sociáln ě právní ochrany ve všech krajích  2008 – služby pro žadatele o náhradní rodinou pé č i a p ě stouny  2009 – metodika hodnocení situace ohrožené rodiny  2010 – plánování služeb pro rodiny ve vybraných krajích

4 Cíle šetření Sou č asnost a perspektiva sociální pé č e ve spole č nosti 21.století, 2.-3.9.2010, Litomyšl  Zjišt ě ní stavu a nabídky služeb pro rodiny, kapacit, p ř ekážek, možností a limit ů spolupráce.  Komplexní pohled na služby pro rodiny z pohledu všech ú č astník ů

5 Jak to vidí NNO? Sou č asnost a perspektiva sociální pé č e ve spole č nosti 21.století, 2.-3.9.2010, Litomyšl  Organizace se zam ěř ují na cílové skupiny,se kterými se pracuje relativn ě snadno (neklinické rodiny),nebo tam kde situace vyvolává p ř irozenou pot ř ebu pomáhat (rodiny s postiženým dít ě tem)  Služby náro č né na materiální a profesionální zázemí jsou pro nestátní subjekty č asto p ř íliš náro č né.

6 Sou č asnost a perspektiva sociální pé č e ve spole č nosti 21.století, 2.-3.9.2010, Litomyšl  Organizace cítí z ř etelnou pot ř ebu rozší ř ení n ě kterých služeb, nejvíce sociáln ě aktiviza č ních služeb pro rodinu.

7 Jak to vidí OSPOD? Sou č asnost a perspektiva sociální pé č e ve spole č nosti 21.století, 2.-3.9.2010, Litomyšl  Problém s kvalifikací pracovník ů  Administrativní zát ě ž  Velký po č et klient ů  Nedostate č ná lokální spolupráce  Spolupráce spíš s „tradi č ními“ partnery  Náhradní rodinná pé č e na okraji zájmu  Zájmy ohrožených rodin se nedostate č n ě promítají do komunitního plánování

8 Shrnutí Sou č asnost a perspektiva sociální pé č e ve spole č nosti 21.století, 2.-3.9.2010, Litomyšl  Sociální pracovnice OSPOD mají p ř íliš vysoké po č ty p ř ípad ů a nemají dostate č né kapacity k efektivní práci s ohroženými rodinami.  Postrádají dostate č nou nabídku místn ě dostupných služeb.  NNO jsou v poskytování služeb pružn ě jší, ale nemají (v ě tšinou) kapacity na rozvoj a dlouhodobé udržení náro č n ě jších služeb.

9 Co s tím? Sou č asnost a perspektiva sociální pé č e ve spole č nosti 21.století, 2.-3.9.2010, Litomyšl  Výkonný orgán zodpov ě dný za agendu rodiny v č. sledování stavu práv d ě tí.  Zm ě na systému financování služeb pro rodiny a d ě ti – peníze za dít ě tem, motivace obcí.  Taxativní vymezení max. po č tu klient ů na pracovnici OSPOD.  Deinstitucionalizace služeb.  Transformace n ě kterých pobytových za ř ízení.  Podpora rozvoje terénních a ambulantních služeb.

10 Příklady inovativních přístupů Sou č asnost a perspektiva sociální pé č e ve spole č nosti 21.století, 2.-3.9.2010, Litomyšl  Rozši ř ování terénních a ambulantních služeb  Transformace služeb  Nové metody práce

11 Rozšiřování terénních a ambulantních služeb Sou č asnost a perspektiva sociální pé č e ve spole č nosti 21.století, 2.-3.9.2010, Litomyšl  Sociáln ě aktiviza č ní služby pro rodiny v Karlovarském, Zlínském a Jihomoravském kraji p ř ipravované SOS D ě tskými vesni č kami na rok 2011  Nový model služeb pro ohrožené rodiny jako prevence institucionální pé č e.

12 Transformace služeb Sou č asnost a perspektiva sociální pé č e ve spole č nosti 21.století, 2.-3.9.2010, Litomyšl  Vznik Centra pro rodinu p ř i d ě tském domov ě v Novém Strašecí v roce 2009.  Poskytování terénních služeb rodinám d ě tí v DD o.s. Č lov ě k hledá č lov ě ka s cílem návratu d ě tí do rodinného prost ř edí.

13 Nové metody práce Sou č asnost a perspektiva sociální pé č e ve spole č nosti 21.století, 2.-3.9.2010, Litomyšl  Rodinné konference  Model z Nového Zélandu, dnes rozší ř ený v Evrop ě (Holandsko, Velká Británie, Slovensko, Srbsko)  Forma zplnomocn ě ní rodiny pro ř ešení problém ů pomocí vlastních zdroj ů.  Profesionálové jsou facilitátory procesu.  Role rodiny je výrazn ě jší n ě ž u p ř ípadových konferencí.

14 Průběh rodinné konference Sou č asnost a perspektiva sociální pé č e ve spole č nosti 21.století, 2.-3.9.2010, Litomyšl  Rodinný koordinátor p ř ipraví všechny ú č astníky na pr ů b ě h konference.  Na úvod všichni ú č astníci informují o svém pohledu na situaci (rodina i profesionálové)  Privátní rodinná fáze – rodina diskutuje o možnostech ř ešení a navrhuje plán  Rodinným koordinátor shrnuje výstupy pro všechny ú č astníky i s jejich rolí v celém plánu

15 Zkušenosti z Holandska Sou č asnost a perspektiva sociální pé č e ve spole č nosti 21.století, 2.-3.9.2010, Litomyšl  Rodiny mají pr ů m ě rn ě 3 r ů zné problémy = multiproblémové rodiny.  Pr ů m ě rn ě se rodinné konference ú č astní 13 osob (min. 3, max. 50 osob) a je stanoveno 18 úkol ů.  P ř i využití rodinných konferencí mén ě d ě tí odchází do pé č e mimo rodinu a setrvávají v ní kratší dobu.  Rodiny i profesionálové hodnotí p ř ínos konferencí pozitivn ě.  Dobré zkušenosti s využitím u rodin odlišného etnického p ů vodu – inspirace pro práci s romskými rodinami.

16 Kontakt: hana.pazlarova@ff.cuni.cz Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D. Katedra sociální práce FF UK v Praze Služby pro rodiny v ČR výzvy a perspektivy."

Podobné prezentace


Reklamy Google