Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Z ř izovatelem je Biskupství plze ň ské FARNÍ CHARITA Karlovy Vary.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Z ř izovatelem je Biskupství plze ň ské FARNÍ CHARITA Karlovy Vary."— Transkript prezentace:

1 Z ř izovatelem je Biskupství plze ň ské FARNÍ CHARITA Karlovy Vary

2 Pod patronací Řádu Křížovníku s červenou hvězdou provozujeme: Charitní d ů m svaté Anežky  Denní a Týdenní stacioná ř pro seniory  Odleh č ovací službu pro seniory Charitní d ů m svaté Zdislavy  Domov pro matky s d ě tmi v tísni Charitní d ů m svatého Josefa  D ů m na p ů l cesty a Krizová pomoc Charitní d ů m svatého Mikuláše  Denní stacioná ř pro zdravotn ě a mentáln ě postižené  Sociáln ě terapeutické dílny Poradna Farní charity Karlovy Vary

3 Začátky Denního stacionáře pro staré a zdravotně postižené občany  17. 2. 1996 – Denní stacioná ř Farní charity slavnostn ě otev ř en a vysv ě cen plze ň ským biskupem Mons. Františkem Radkovským.  Stacioná ř fungoval v budov ě polikliniky ve Staré Roli.  Bylo to kombinované za ř ízení, které plnilo funkci odborného ošet ř ení a rehabilita č ní pé č e po celých 24 hodin.  Pro denní návšt ě vníky p ř átelské posezení s pohošt ě ním, popovídáním a duchovním povzbuzením.

4 Připravuje se nový stacionář pro seniory  9. 2. 1998 zahájen první den v novém Denním stacioná ř i pro seniory v „dome č ku“.  Objekt bývalé školní družiny a mate ř ské školy ve Svobodov ě ulici 348, ve Staré Roli.

5 Slavnostní otevření charitního domu svaté Anežky  24. 9. 2001 slavnostní zahájení provozu Denního stacioná ř e pro staré a zdravotn ě postižené ob č any Karlovy Vary.  Farní charita Karlovy Vary, Svobodova 743/12.

6 A jak šel čas  Kv ě ten 2002 jsme zahájili poskytování Odleh č ovací služby. (d ř íve respitní pé č e)  Kapacita 6 l ů žek.  24 hodin po dobu 6-ti týdn ů.  Naším posláním je poskytnout úlevu pe č ujícím rodinám, které mohou pracovat a zapojit se tak do b ě žného pracovního života.

7 Týdenní stacionář pro seniory  Leden 2007 jsme otev ř eli novou službu - Týdenní stacioná ř.  Kapacita do za č átku bylo 1 l ů žko.  Provozní doba: Pond ě lí – Pátek 24 hodin denn ě.  Poskytování služeb sm ěř uje k hlavnímu cíli – zachovat a zlepšit kvalitu života uživatel ů s možností co nejdéle z ů stat v domácím prost ř edí.

8 Denní, Týdenní stacionář a odlehčovací služba dnes  Základní ideou je, aby si uživatel aktivn ě vybral z nabídky tu službu, která mu pom ů že ř ešit jeho situaci tak, aby z ů stal sou č ástí p ř irozeného spole č enství.  Denní stacioná ř – kapacita 19 klient ů  Týdenní stacioná ř – 7 l ů žek  Odleh č ovací služba – 3 l ů žka

9 Jsme odborníky na pomoc lidem s Alzheimerovou chorobou a jinými demencemi

10 Plánujeme do budoucna  V p ř íštím roce chceme dle poptávky poskytovat a rozši ř ovat nabídku služeb Týdenního stacioná ř e a Odleh č ovací služby. Uvoln ě né prostory „Stacioná ř e pro mentáln ě postižené“, nám umožní rozší ř it kapacitu l ů žek (15) a vytvo ř it tak d ů stojné prost ř edí pro ubytování našich senior ů.

11 Děkuji za pozornost ing. Jiří Novák, ředitel Farní charity Karlovy Vary


Stáhnout ppt "Z ř izovatelem je Biskupství plze ň ské FARNÍ CHARITA Karlovy Vary."

Podobné prezentace


Reklamy Google