Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VOŠ, SPŠ a OA Čáslav. VOŠ, SPŠ a OA Čáslav Středa 2. 12. 2011 VOŠ, SPŠ a OA Čáslav * Toto spojení t ř í škol vzniklo v roce 1993 rozší ř ením SPŠ strojnické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VOŠ, SPŠ a OA Čáslav. VOŠ, SPŠ a OA Čáslav Středa 2. 12. 2011 VOŠ, SPŠ a OA Čáslav * Toto spojení t ř í škol vzniklo v roce 1993 rozší ř ením SPŠ strojnické."— Transkript prezentace:

1 VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

2 VOŠ, SPŠ a OA Čáslav Středa 2. 12. 2011 VOŠ, SPŠ a OA Čáslav * Toto spojení t ř í škol vzniklo v roce 1993 rozší ř ením SPŠ strojnické o Obchodní akademii a Vyšší odbornou školu * V pr ů b ě hu n ě kolika let se škola rozrostla na trojnásobek své velikosti

3 VOŠ, SPŠ a OA Čáslav Středa 2. 12. 2011 VOŠ, SPŠ a OA Čáslav * Rozvoj po č áte č ního vzd ě lávání na úrovni st ř ední a vyšší odborné školy dopln ě n o aktivity v oblasti dalšího vzd ě lávání v rámci mo ž ností a zájmu * Školení mistr ů Č KD Kutná Hora, technik ů Philip Moris Kutná Hora atd.

4 VOŠ, SPŠ a OA Čáslav Středa 2. 12. 2011 VOŠ, SPŠ a OA Čáslav * Centrum celo ž ivotního vzd ě lávání (CCV) – sou č ást školy zalo ž ená v roce 1997 * Projekt PHARE – Palmif, ve spolupráci s ÚP Kutná Hora * Organiza č ní zajišt ě ní chodu CCV – samostatný pracovník školy * CCV zalo ž eno zejména pro pot ř eby podnik ů, ve ř ejnosti a Ú ř adu práce Kutná Hora

5 VOŠ, SPŠ a OA Čáslav Středa 2. 12. 2011 VOŠ, SPŠ a OA Čáslav * 2001 -2006 CCV Informa č ním centrem SIPVZ * Zorganizováno p ř es 60 kurz ů pro u č itele v úrovni Z a P * Proškoleno cca 700 u č itel ů ze škol v regionu

6 VOŠ, SPŠ a OA Čáslav Středa 2. 12. 2011 VOŠ, SPŠ a OA Čáslav * 2004 – CCV získalo akreditaci ECDL pro oblast školství * Testování probíhá dodnes

7 VOŠ, SPŠ a OA Čáslav Středa 2. 12. 2011 VOŠ, SPŠ a OA Čáslav * Další vzd ě lávání je rozvíjeno i v podob ě neprezen č ních forem studia zejména na VOŠ * V roce 1996 dálková forma studia, výuka v sobotu, p ř ípadn ě i v ned ě li, zna č ná č asová náro č nost * Od roku 2007 kombinovaná forma studia * Studium za podpory ICT, informa č ní systém IS VOŠ

8 VOŠ, SPŠ a OA Čáslav Středa 2. 12. 2011 VOŠ, SPŠ a OA Čáslav * Zavedení prvk ů distan č ního studia (pr ů vodci studiem, studijní opory, tutoriály, konzultace prost ř ednictvím systému IS VOŠ, e-mail ů a telefon ů, koresponden č ní úkoly, …) * CCV se spolupodílí na organiza č ním zajišt ě ní chodu této formy vzd ě lávání * Personální opat ř ení * Materiální zajišt ě ní – vznik studijního a tiskového st ř ediska – význam školní knihovny

9 VOŠ, SPŠ a OA Čáslav Středa 2. 12. 2011 VOŠ, SPŠ a OA Čáslav * CCV – organiza č ním útvarem * Do jeho nápln ě č innosti spadá i práce na vývoji VP pro UNIV 2K * Tým pru UNIV 2K tvo ř í u č itelé se zkušeností s prací v kurzech nebo v neprezen č ních formách studia * VP - vycházejí z technicko-ekonomického vyprofilování studijního programu školy

10 VOŠ, SPŠ a OA Čáslav Středa 2. 12. 2011 VOŠ, SPŠ a OA Čáslav * VP 1 – zam ěř ený na ekonomickou problematiku dopln ě nou cizími jazyky * VP2 – zam ěř ený na problematiku ICT ve volné souvislosti s ECDL * VP3 – zam ěř ený na technickou problematiku zam ěř enou na CNC a automatizaci

11 VOŠ, SPŠ a OA Čáslav Středa 2. 12. 2011 VOŠ, SPŠ a OA Čáslav * P ř ínos UNIV 2K pro další zkvalit ň ování práce školy na úseku dalšího vzd ě lávání * Nezbytnost zm ě ny myšlení a zab ě haných stereotyp ů u u č itel ů * Nezbytnost rozší ř ení vzd ě lávací nabídky školy v oblasti dalšího vzd ě lávání v dob ě malého po č tu ž ák ů st ř ední školy v oblasti po č áte č ního vzd ě lávání

12 VOŠ, SPŠ a OA Čáslav Středa 2. 12. 2011 Děkuji za pozornost Kontakt: Ing. Petr Richter, ř editel školy Vyšší odborná škola, St ř ední pr ů myslová škola a Obchodní akademie, Č áslav, P ř emysla Otakara II. 938 tel.: 327 312 611 e-mail: richter@sps-caslav.cz www.sps-caslav.cz


Stáhnout ppt "VOŠ, SPŠ a OA Čáslav. VOŠ, SPŠ a OA Čáslav Středa 2. 12. 2011 VOŠ, SPŠ a OA Čáslav * Toto spojení t ř í škol vzniklo v roce 1993 rozší ř ením SPŠ strojnické."

Podobné prezentace


Reklamy Google