Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1993 - 2013 A je nám dvacet let. Školní rok 1993 - 1994  otev ř ení „Speciální základní školy p ř i MNOF“ 6.9.1993  úvodní projev p ř ednesl ř editel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1993 - 2013 A je nám dvacet let. Školní rok 1993 - 1994  otev ř ení „Speciální základní školy p ř i MNOF“ 6.9.1993  úvodní projev p ř ednesl ř editel."— Transkript prezentace:

1 1993 - 2013 A je nám dvacet let

2 Školní rok 1993 - 1994  otev ř ení „Speciální základní školy p ř i MNOF“ 6.9.1993  úvodní projev p ř ednesl ř editel školy Mgr. František Pícha  zcela nové za ř ízení svého druhu; nové, speciální p ř ístupy – propojení výchovn ě vzd ě lávacích č inností s rehabilita č ní pé č i  úzká spolupráce s vedením DRS a psycholožkou DRS  1.3.1990 otev ř ení DRS a zahájení p ř edškolního vzd ě lávání  spolupráce s dalšími d ě tskými specialisty = d ů raz kladen na týmovou práci  po č et t ř íd: 3  po č et žák ů : 17  po č et ped.prac.: 6  cílem – maximální podpora integrace našich žák ů do spole č nosti

3 Co jsme chtěli a stále chceme?  zajišt ě ní maximáln ě podn ě tného prost ř edí ve výuce  vytvá ř ení bezpe č ného, d ů v ě ryhodného prost ř edí pro žáky i rodi č e  individuální p ř ístup  pestrá nabídka akcí mimo školu – divadla, kina, výstavy, besedy, exkurze  ú č ast všech žák ů na všech akcích  velká nabídka volno č asových aktivit  stále nekon č ící vzd ě lávání pedagogických pracovník ů  velký význam nap ř. ú č ast ped. pracovník ů na Č FD (dnes EDH)

4 Školní rok 1994 - 1995  po č et žák ů : 21  škola v pop ř edí zájmu – návšt ě vy r ů zných organizací  d ů raz kladen na proškolování pedagogických pracovník ů  velký význam spolupráce s DRS, ú č ast na Č FD  zajišt ě ní rehabilita č ní pé č e u žák ů b ě hem dne - DRS  získávání prvních sponzorských dar ů  seznámení s hipoterapií

5 Školní rok 1995 - 1996  po č et žák ů : 23  1.1.1996 – p ř ísp ě vková organizace s právní subjektivitou  zrušení samostatné ZŠ a MŠ p ř i FN – o č ní – další elokované pracovišt ě speciální školy  stálé vzd ě lávání pedagogických pracovník ů  pokra č ující podpora volno č asových aktivit  zájem o pedagogické praxe student ů VŠ, SŠ

6 Školní rok 1996 - 1997  č tvrtý školní rok školy byl zahájen pod vedením paní ř editelky - Mgr. Jany N ě mcové  po č et žák ů : 28  nákup 3 osobních po č íta čů – umíst ě ní ve 3 t ř ídách  ú č ast pedagogických pracovník ů na školeních PC  spolupráce s b ě žnými základními školami  velký význam spolupráce s PPP, SPC  vybudování keramické dílny  vybudování muzikoterapeutické místnosti  další rozvíjení volno č asových aktivit

7 Školní rok 1997 - 1998  po č et žák ů : 40  otev ř ení elokovaného pracovišt ě - zahájení výuky na SOŠ prof. Zde ň ka Mat ě j č ka na ul.17.listopadu  rehabilita č ní pracovník také na nov ě otev ř eném pracovišti  první ro č ník akce s názvem: „Malé váno č ní radosti“  pokra č ující vzd ě lávání DVPP  další rozší ř ení volno č asových aktivit v ŠD  první smutný okamžik - vzpomínka na Pé ť u

8 Volnočasové aktivity školy  Keramický kroužek  Dív č í klub  Hudební  Jóga  Výtvarný  Teraristický  Kuliná ř  Tane č ní  P ř írodov ě dný  Dramatický  Noviná ř  Sportovní: turistický, boccia, lezecké aktivity, plavání  Hipoterapie  Canisterapie

9 Školní rok 1998 - 1999  po č et žák ů : 46  zm ě na názvu: „Speciální školy p ř i MNO“  tradice: - „Malé váno č ní radosti“ - „Velikono č ní výstavky“ - „Maminko, tatínku, pracuj s námi chvilinku“ - „Den matek“ - „Den ř emesel“ – 1.ro č ník - rehabilita č ní pobyty - školní č asopis - školní kalendá ř • na ul. 17.listopadu se budují speciální místnosti – muzikoterapie, VV dílny • druhý smutný okamžik - vzpomínka na Elišku

10 Školní rok 1999 - 2000  po č et žák ů : 52  založení sdružení BES

11 Školní rok 2000 - 2001  po č et žák ů : 56  od 1.4.2001 – z ř izovatel Moravskoslezský kraj  možnost podávání prvních žádostí o dotace u MMO  byla zahájena tradice rehabilita č ních pobyt ů (Cvilín Krnov)

12 Školní rok 2001 – 2002  po č et žák ů : 60  odchod prvních „devá ť ák ů “ na SŠ  ú č ast žák ů naší školy na Sportovní olympiád ě handicapovaných v Opav ě

13 Školní rok 2002 - 2003  po č et žák ů : 57  nové poznání - canisterapie

14 Školní rok 2003 - 2004  po č et žák ů : 60  oslavili jsme 10.výro č í školy  první mezinárodní projekt spolupráce škol- Comenius: N ě mecko, Itálie, Anglie, Rumunsko, Č eská republika  velká zm ě na nastává z ř ízením funkce AP – od 1.9.2004

15 Školní rok 2004 - 2005  po č et žák ů : 58  mimo jiné volno č asové aktivity – „Výroba adventních v ě nc ů “, „Malování velikono č ních vají č ek“ – v rámci akce „Maminko, tatínku, pracuj s námi chvilinku “  v rámci Comenia vycestovali žáci s pedagogy na týden do N ě mecka

16 Školní rok 2005 - 2006  po č et žák ů : 61  založení školských rad – k 1.9.2005  1.1.2006 – zm ě na názvu „ZŠ a MŠ, Ostrava – Poruba, Ukrajinská 19,p ř ísp ě vková organizace“  návšt ě va Anglie v rámci projektu Comenius – žáci i pedagogové  spolupráce s ZŠ Michálkovice (váno č ní koncert) a porubskými ZŠ – výtvarná dílna, Den ř emesel

17 Školní rok 2006 - 2007  po č et žák ů : 62  první ro č ník charitativní akce „Advent plný and ě l ů “  zahájení projektového vyu č ování na r ů zná témata  podání první žádosti o dotaci v rámci ESF

18 Školní rok 2007 - 2008  po č et žák ů : 60  implementace ŠVP ZV „Berli č ka“  zahájení APA aktivit – lezecké aktivity na um ě lé st ě n ě, v p ř írod ě

19 Školní rok 2008 - 2009  po č et žák ů : 62  získaný projekt z ESF na podporu APA aktivit  zahájení spolupráce s provozovatelem lyžování na Va ň kov ě kopci  škola se stává klinickým pracovišt ě m fakulty APA p ř i FTK UP Olomouc

20 Školní rok 2009 - 2010  po č et žák ů : 63  p ř evzetí klí čů od Ford Tranzit  první lyža ř ský výcvik v Jánských Lázních  uzav ř ení bazénu na ul. 17.listopadu  návšt ě vy aquaparku v Krava ř ích  další tradi č ní akce: „Divadelní p ř ehlídka ostravských škol“

21 Školní rok 2010 - 2011  po č et žák ů : 63  od 1.10.2010 zm ě na ve vedení školy – Ř Š i Z Ř  druhý mezinárodní projekt spolupráce škol – Comenius: Č eská republika, Anglie, Belgie, Rakousko

22 Školní rok 2011 - 2012  po č et žák ů : 76  plavecké aktivity na „Vítku“  navázání spolupráce noviná ř ského kroužku s Moravskoslezským deníkem

23 Školní rok 2012 - 2013  po č et žák ů : 87  pod ě kování za ú č ast na Vv sout ě žích v rámci b ě žných ZŠ  t ř etí mezinárodní projekt spolupráce škol – Comenius: N ě mecko, Švédsko, Norsko, Francie, Č eská republika

24 Školní rok 2013 - 2014  po č et žák ů : 95  oslava 20.výro č í založení školy  pod ě kování za uplynulá léta a p ř ání profesionálních i osobních úsp ě ch ů v dalších letech

25 Počty žáků 1993 – 2013

26 Poděkování  D ě kuji všem za pozornost a p ř eji krásný advent!  P ř íjemnou zábavu!


Stáhnout ppt "1993 - 2013 A je nám dvacet let. Školní rok 1993 - 1994  otev ř ení „Speciální základní školy p ř i MNOF“ 6.9.1993  úvodní projev p ř ednesl ř editel."

Podobné prezentace


Reklamy Google