Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PhDr. Jana Radová Centrum informací a statistik kultury NIPOS Státní statistická služba za oblast kultury.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PhDr. Jana Radová Centrum informací a statistik kultury NIPOS Státní statistická služba za oblast kultury."— Transkript prezentace:

1 PhDr. Jana Radová Centrum informací a statistik kultury NIPOS Státní statistická služba za oblast kultury

2 Legislativa, dohody  Zákon o státní statistické služb ě č ís. 89/1995 Sb.,ve zn ě ní pozd ě jších p ř edpis ů  P ř íkazní smlouva MK a NIPOS  Trojstranná dohoda MK, NIPOS, Č SÚ  Program statistických zjiš ť ování – vyhláška Č SÚ

3 Statistická zjišťování (roční)  č íselných položek cca 2 800  zpravodajských jednotek cca 11 000  forma sb ě ru  papírová  elektronická 85%

4 Statistické zjišťování 2010 12 statistických výkaz ů o:  divadle, mutace a, b  periodickém tisku  knihovn ě  muzeu a galerii (muzeu výtvarných um ě ní)  neperiodických publikacích  hv ě zdárn ě, planetáriu a astronomické pozorovateln ě  památkových objektech s kulturním využitím  vydavateli  výstavní č innosti v oblasti profesionálního výtvarného um ě ní a architektury  kulturn ě vzd ě lávací a zájmové č innosti – poprvé za rok 2007  divadelních, filmových, hudebních a tane č ních festivalech – poprvé za rok 2008  výkonech orgán ů ve ř ejné správy v p ř enesené p ů sobnosti týkajících se státní památkové pé č e – poprvé za rok 2010

5 Statistické zjišťování 2011-2012 2011 13 statistických výkaz ů  o hudebních t ě lesech, mutace a,b – aktualizovaný výkaz 2012 14 statistických výkaz ů  o kinu Návrhy na rok 2012 na Č SÚ – do 31. 5. 2011

6 Obsah statistických výkazů  Identifika č ní údaje: název ZJ, adresa, kontaktní údaje, www. stránky  Právní forma ZJ  Výkonové ukazatele: po č et ZJ, výstav, p ř edstavení, výp ů j č ek, návšt ě vník ů apod.  Zam ě stnanci: celkový po č et pracujících, zam ě stnanc ů, z toho odborných, dobrovolníci  P ř íjmy, resp. výnosy: tržby za vlastní výkony, p ř ísp ě vky, dotace a granty na provoz a na investice, dary, vlastní vklady  Výdaje, resp. náklady: spot ř eba materiálu, energie, zboží a služeb, osobní náklady, náklady na nákup knih, sbírkových p ř edm ě t ů aj.,investi č ní výdaje

7 Výstupy  Základní statistické údaje o kultu ř e v Č eské republice:  Díl I. Kulturní d ě dictví (muzea, galerie, památkové objekty)  Díl II. Um ě ní (divadla, hudební soubory, výstavní č innost, festivaly)  Díl III. Knihovny a vydavatelská č innost  Díl IV. Edukace a ve ř ejná osv ě ta (KD, hv ě zdárny aj.)  Statistics on Culture in the Czech Republic  Návšt ě vnost památek, muzeí a galerií  Kultura v č íslech  Výstupy pro Statistickou ro č enku Č SÚ (sumá ř e, tabulky)  Výstupy o vývoji jednotlivých úsek ů kultury v Č R poskytovaných do zahrani č í  Rešerše na požádání (pro instituce, studenty apod.)

8 Zahraniční spolupráce  UNESCO  EUROSTAT  EGMUS  další mez. programy  aj.

9 Projekty  Benchmarking knihoven a muzeí  Satelitní ú č et kultury

10 D ě kuji za pozornost


Stáhnout ppt "PhDr. Jana Radová Centrum informací a statistik kultury NIPOS Státní statistická služba za oblast kultury."

Podobné prezentace


Reklamy Google