Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název projektu:Učení pro život Reg. číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0645 Číslo šablony:V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název projektu:Učení pro život Reg. číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0645 Číslo šablony:V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí."— Transkript prezentace:

1 Název projektu:Učení pro život Reg. číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0645 Číslo šablony:V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Název sady:VY_52_INOVACE_O2HOSB14 Autor:JUDr. Lenka Zemanová Lindová Obor vzdělání:Veřejnosprávní činnost Předmět:Veřejná správa Ročník:1. Učivo:Veřejná správa - obecná část, cíle a metody působení VS Druh vzdělávacího materiálu:Prezentace PowerPoint Anotace: Prezentace prohlubuje znalosti žáka v oblasti cílů veřejné správy. Přibližuje úkoly, které veřejná správa ve společnosti plní.gány státní správy. Součástí prezentace je také vysvětlení ekonomické, administrativní a organizační metody působení VS. V závěru jsou vložené kontrolní otázky k probrané látce. Prezentace je využitelná nejen pro výuku veřejné správy, ale také pro výuku v předmětu právo nebo správní právo. Vytvořeno v lednu 2014. Zdroje:  Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a fotografií je JUDr. Lenka Zemanová Lindová  Klipart pro program PowerPoint  KÁ Ň A, Pavel. Základy ve ř ejné správy. Praha: Montanex, 2010, ISBN 9788072253197  MASA Ř ÍK, Ji ř í; KRICNER, Václav. Správní právo. Obecná č ást. Praha: ARMEX PUBLISHING s.r.o., 2008, ISBN 978-80-86795-65-2  HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo. Obecná č ást. Praha: C.H.Beck, 1998, ISBN 80-7179-184-9.

2

3 Pokuste se charakterizovat cíle ve ř ejné správy

4 Realizace funkcí státu: Vnit ř ní - je zam ěř ena dovnit ř státu - hospodá ř ská funkce - sociální funkce - kulturní funkce - ochrana ve ř ejného po ř ádku - ochrana práv č lov ě ka Vn ě jší - je zam ěř ena vn ě státu - obrana - mezinárodní spolupráce

5  Mocenská  Ochranná  Organiza č ní  Regula č ní  Slu ž by ve ř ejnosti

6 Úkol: Pokuste se vymyslet zp ů sob, jak zajistit klidný pr ů b ě h shromá ž d ě ní na ve ř ejném míst ě !

7  Metodami p ů sobení jsou prost ř edky, které realizují obsah správní č innosti

8 Rozmanitost úkol ů VS Velké mno ž ství metod p ů sobení - Vzájemn ě spjaté - Výb ě r metody je závislý na charakteru úkolu VS

9  Obecné metody p ů sobení  Konkrétní metody p ů sobení

10  P ř esv ě d č ování Motivace k dobrovolného pln ě ní a dodr ž ování právních p ř edpis ů  Donucování Hrozba a ukládání sankcí

11  Administrativní metody  Ekonomické metody  Organiza č ní metody

12  Projevují se v podob ě zavazujících rozhodnutí orgán ů ve ř ejné správy v ůč i ř ízeným objekt ů m  Vyzna č uje se jasným a srozumitelným stanovením p ř íkazu, zákazu, sankce  Pat ř í sem správní akty  Rozhodnutí o odstran ě ní stavby

13  Vytvá ř í mo ž nost volby ekonomicky nejvýhodn ě jších konkrétních cest a prost ř edk ů, za jejich ž pou ž ití lze daných cíl ů dosáhnout  Dopl ň ují administrativní metody p ů sobení  Dan ě, poplatky

14  Jejich posláním je organiza č n ě zabezpe č it fungování ve ř ejné správy uvnit ř i navenek  Slou ž í k p ř íprav ě a realizaci rozhodnutí VS

15  Cíle ve ř ejné správy  Cíle státu  Metoda p ů sobení ve ř ejné správy  D ě lení metod p ů sobení ve ř ejné správy  P ř esv ě d č ování  Donucování  Konkrétní metody p ů sobení

16  Vlastní práce autorky  Klipart pro program PowerPoint  KÁ Ň A, Pavel. Základy ve ř ejné správy. Praha: Montanex, 2010, ISBN 9788072253197  MASA Ř ÍK, Ji ř í; KRICNER, Václav. Správní právo. Obecná č ást. Praha: ARMEX PUBLISHING s.r.o., 2008, ISBN 978-80-86795- 65-2  HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo. Obecná č ást. Praha: C.H.Beck, 1998, ISBN 80- 7179-184-9.


Stáhnout ppt "Název projektu:Učení pro život Reg. číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0645 Číslo šablony:V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí."

Podobné prezentace


Reklamy Google