Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Rybá ř  U č itelka  Policista  Zedník  Bankovní ú ř edník  ICT technik  Uklíze č ka  …

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Rybá ř  U č itelka  Policista  Zedník  Bankovní ú ř edník  ICT technik  Uklíze č ka  …"— Transkript prezentace:

1  Rybá ř  U č itelka  Policista  Zedník  Bankovní ú ř edník  ICT technik  Uklíze č ka  …

2

3

4  U č itelka 2. stupe ň – gymnázium – VŠ  U č itelka 1. stupe ň – SŠ pedagogická – VŠ obor: Pedagogické lyceum  U č itelka MŠ – SŠ pedagogická – VŠ obor: P ř edškolní a mimoškolní pedagogika

5 http://www.infoabsolvent.cz/ http://www.stredniskoly.cz/ http://www.atlasskolstvi.cz/ http://www.jmskoly.cz/ Získám základní informace (otvírané obory, dny otev ř ených dve ř í, webovou adresu, …) Podrobné informace najdu na webových stránkách p ř íslušné SŠ (je nutné sledovat)

6  Sleduji informace a aktualizace na webových stránkách SŠ  Navštívím dny otev ř ených dve ř í  Hlídám si kritéria pro p ř ijetí ( ř editelé SŠ mají povinnost je uvést na webu do 31. 1. 2015)

7  Výsledky vzd ě lání ze ZŠ (známky na vysv ě d č ení)  Písemná p ř ijímací zkouška (zadání si chystá SŠ)  Hodnocení dalších skute č ností (ú č ast na olympiádách, mimoškolní č innost, …)  Výsledky pilotního testování (zadání chystá spole č nost CERMAT) http://www.szsmerh.cz/szs/dok/pz/kriteria/azt_krit. pdf

8  http://www.jmskoly.cz/ http://www.jmskoly.cz/  PILOT seznam p ř ihlášených škol v č etn ě obor ů JmK.xlsx PILOT seznam p ř ihlášených škol v č etn ě obor ů JmK.xlsx  Test z č eského jazyka a z matematiky  http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni- vzdelavani/standardy-pro-zakladni-vzdelavani- 1 http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni- vzdelavani/standardy-pro-zakladni-vzdelavani- 1  Vzory test ů budou zve ř ejn ě ny 31.1. 2015

9  Dv ě p ř ihlášky (dv ě školy nebo dva obory na jedné škole); p ř ihlášky jsou úpln ě identické  Vypln ě nou p ř ihlášku potvrzuje ř editel ZŠ  Potvrzenou p ř ihlášku dopl ň uje léka ř (pokud je to stanoveno v kritériích SŠ)  P ř ihlášku zákonní zástupci odnesou nebo pošlou na SŠ – do 15. 3. 2015 (ve skute č nosti do 13. 3. 2015)

10 Termíny p ř ijímacích zkoušek (zadání si chystá SŠ):  22. - 30. 4. 2015 (v 1. kole nejmén ě 2 termíny p ř ijímacích zkoušek) Pilotní ov ěř ování (zadává spole č nost CERMAT):  15. 4. 2015 – č ty ř leté studium  16. 4. 2015 – šestileté a osmileté studium

11

12

13 pilotní škola – jen test Č J + M termín se nevypl ň uje pilotní škola – test Č J, M + vlastní zkouška vypl ň uje se termín jen pro vlastní zkoušku (22. - 30. 4.2015) nepilotní škola – vlastní zkoušky vypl ň uje se termín pro vlastní zkoušky (22. - 30. 4.2015)

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23  vydává – základní škola  odevzdání zápisového lístku do 10 pracovních dn ů od oznámení (zve ř ejn ě ní nebo doru č ení) rozhodnutí  zápisový lístek lze uplatnit jen jednou (zp ě tvzetí je mo ž né pouze v p ř ípad ě p ř ijetí na základ ě odvolání)

24  ve lh ů t ě 3 pracovních dn ů od doru č ení rozhodnutí prost ř ednictvím ř editele st ř ední školy (je mo ž né zaslat poštou i poslední den lh ů ty)

25  po č et kol p ř ijímacího ř ízení není omezen  zcela v re ž ii st ř ední školy (stanovení po č tu volných míst, kritérií, termín ů )  neomezené mno ž ství p ř ihlášek – vyplní se jen jedna škola (jedna kolonka)  SŠ zve ř ejní ve škole + zp ů sobem umo žň ujícím dálkový p ř ístup (nej č ast ě ji web)

26  po 1. kole p ř ijímacího ř ízení bude p ř ehled volných míst na st ř edních školách všech z ř izovatel ů zve ř ejn ě n na www.jmskoly.cz  SŠ zve ř ejní volná místa:  ve škole + zp ů sobem umo žň ujícím dálkový p ř ístup (nej č ast ě ji web)


Stáhnout ppt " Rybá ř  U č itelka  Policista  Zedník  Bankovní ú ř edník  ICT technik  Uklíze č ka  …"

Podobné prezentace


Reklamy Google