Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název šablony: Inovace v p ř írodopisu 52/P18/15.3.2013, Vrtišková Vzd ě lávací oblast: Č lov ě k a p ř íroda Název výukového materiálu: Geologické d ě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název šablony: Inovace v p ř írodopisu 52/P18/15.3.2013, Vrtišková Vzd ě lávací oblast: Č lov ě k a p ř íroda Název výukového materiálu: Geologické d ě."— Transkript prezentace:

1 Název šablony: Inovace v p ř írodopisu 52/P18/15.3.2013, Vrtišková Vzd ě lávací oblast: Č lov ě k a p ř íroda Název výukového materiálu: Geologické d ě je Autor: Mgr. Eva Vrtišková P ř edm ě t: P ř írodopis T ř ída: IX. Tematický okruh: Geologické d ě je Téma: Geologické d ě je - opakování Druh výukového materiálu: prezentace - opakování Použití ICT: interaktivní tabule, prezentace v.ppt, interaktivita Didaktické, metodické poznámky (popis použití výukového materiálu ve výuce): pracovní list – pomocí jednoduchých otázek prov ěř uje u č ivo o geologických d ě jích a horninách Použité zdroje: - P ř írodopis, u č ebnice pro devátý ro č ník ZŠ a víceletá gymnázia. FRAUS 2007, Plze ň. - Poznámky autora k u č ebnicím p ř írodopisu.

2 opakování Geologické děje

3 Geologické děje: spoj co k sobě patří Vn ě jší geologické d ě je Vnit ř ní geologické d ě je Sope č ná č innost Zv ě trávání Č innost vody Zem ě t ř esení Pohyby č ástí zemské k ů ry Č innost ledu Č innost v ě tru Č innost organism ů

4 Geologické děje 4. Rušivá č innost vody se nejvíce projevuje: a) ve st ř ední č ásti toku b) v horní č ásti toku c) v dolní č ásti toku 5. Které z uvedených útvar ů vznikly č inností v ě tru: a) kary d) bludné balvany b) duny e) morény c) spraše 6. Z geologických d ě j ů se na zarovnání zemského povrchu podílejí a) vn ě jší geologické d ě je b) vnit ř ní geologické d ě je

5 Geologické děje 1. P ř i mechanickém zv ě trávání dochází k: a) rozpadu nerost ů a hornin b) rozkladu nerost ů a hornin 2.Mechanické zv ě trávání je výsledkem. a) látkových zm ě n v horninách a nerostech b) nestejnom ě rného zah ř ívání hornin 3. Chemické zv ě trávání p ř evládá v oblastech: a) s vlhkým podnebím b) se suchým podnebím a velkými teplotními rozdíly

6 Chemické horniny 1. Chemické horniny vznikají: a) krystalizací ve vod ě rozpušt ě ných látek b) krystalizací z magmatu c) usazováním úlomk ů nerost ů a hornin 2. Znázorni rovnicí rozpoušt ě ní vápence …………………………………………………………… Zaškrtni horniny chemického p ů vodu: a) č edi č d) s ů l kamenná b) jíle) žula c) travertind) sádrovec 3. Které z uvedených nerost ů a hornin jsou železné rudy: a) č edi č d) chalkopyrit b) hematite) fluorit c) travertinf) limonit

7 Organogenní usazeniny 1. Rostliny ovliv ň ují zv ě trávání: a) látkami, které vylu č ují svými ko ř eny b) kv ě ty c) plody d) tlakem ko ř en ů do podkladu e) listy 2. Spoj co k sob ě pat ř í: 1.Slepenec 2. vápenec 3.spraša) organogenní usazeniny 4.hlína 5. uhlí 6. ropa 7. jílovitá b ř idliceb) úlomkovité usazeniny 8.zemní plyn

8 Úlomkovité usazeniny 1. Úlomkovité horniny vytvá ř ejí č o č kovitá nebo deskovitá t ě lesa zvaná …………………. 2. Pojmenuj jednotlivé č ásti 3. Po ř adí usazování sediment ů se nazývá …………………… 4. Stmelováním a) št ě rku vzniká ………………………… b) písku …………………………………….. c) jílu ……………………………………

9 Použité zdroje http://www.lysackova.borec.cz/zapisypr9_soubory/image0 63.jpg http://www.lysackova.borec.cz/zapisypr9_soubory/image0 63.jpg


Stáhnout ppt "Název šablony: Inovace v p ř írodopisu 52/P18/15.3.2013, Vrtišková Vzd ě lávací oblast: Č lov ě k a p ř íroda Název výukového materiálu: Geologické d ě."

Podobné prezentace


Reklamy Google