Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdroj ů v nemocnicích Záme č ek V ě truše v Ústí nad Labem 15. – 16. února 2010 Projekt Univerzitní nemocnice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdroj ů v nemocnicích Záme č ek V ě truše v Ústí nad Labem 15. – 16. února 2010 Projekt Univerzitní nemocnice."— Transkript prezentace:

1 Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdroj ů v nemocnicích Záme č ek V ě truše v Ústí nad Labem 15. – 16. února 2010 Projekt Univerzitní nemocnice v Ústí nad Labem Martin Zeman, Ji ř í Madar, Tomáš Indra

2 Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdroj ů v nemocnicích V ě truše, Ústí nad Labem Cíle projektu p ř íprava a vytvo ř ení univerzitní nemocnice transformací z krajské Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem pevné zakotvení výuky, výchovy a vzd ě lávání v r ů zných podobách do corporate identity nemocnice a organiza č ní zast ř ešení aktivit spojených s budováním univerzitní nemocnice vybudování kompeten č ního centra- akademie v Masarykov ě nemocnici v Ústí nad Labem

3 Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdroj ů v nemocnicích V ě truše, Ústí nad Labem Smysl projektu Zvýšení celkové úrovn ě a dostupnosti zdravotní pé č e, vznik nových pracovních míst, dlouhodobé p ů sobení jako katalyzátor r ů stu vzd ě lanosti regionu. Realizací projektu se bezprost ř edn ě zvýší atraktivita regionu pro p ř íliv vysoce vzd ě laných pracovník ů a jejich rodin a pozvedne se úrove ň vysokoškolského vzd ě lávání.

4 Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdroj ů v nemocnicích V ě truše, Ústí nad Labem Díl č í cíle projektu 1.Dosáhnout prom ě ny krajské nemocnice v nemocnici univerzitní 2.Získat akreditace k celo ž ivotnímu vzd ě lávání pracovník ů ve zdravotnictví v nejširším mo ž ném rozsahu 3.Stát se školským za ř ízením 4.Realizovat postgraduální studia v oblasti zdravotnického managementu

5 Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdroj ů v nemocnicích V ě truše, Ústí nad Labem Postupné kroky (1/3) 1.Dosáhnout úzkého propojení s Univerzitou J.E.Purkyn ě v Ústí nad Labem, umíst ě ní budoucí zdravotnicky orientované fakulty do Masarykovy nemocnice 2.Dosáhnout úzkého partnerství s dalšími universitními pracovišti, zejména fakultami Č VUT zam ěř enými na oblast biomedicínského in ž enýrství a eHealth a s léka ř skými fakultami univerzit.

6 Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdroj ů v nemocnicích V ě truše, Ústí nad Labem Postupné kroky (2/3) 4.Z ř ídit resp. obnovit kliniky a ústavy v Masarykov ě nemocnici 5.Vytvo ř it, udr ž ovat a rozvíjet tým pedagogicky a v ě decky erudovaných zam ě stnanc ů MN – systematicky ř ídit a podporovat magisterská, doktorandská studia zam ě stnanc ů, v ě deckou a publika č ní č innost, docentské a profesorské habilitace. 6.V č as získat akreditace k celo ž ivotnímu vzd ě lávání pracovník ů ve zdravotnictví podle nové legislativy.

7 Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdroj ů v nemocnicích V ě truše, Ústí nad Labem Postupné kroky (3/3) 7.Samostatn ě procesn ě ř ídit oblast v ě dy a výuky v Masarykov ě nemocnici 8.Získat dodate č né zdroje na vybavení výukových a dalších prostor a na lidské zdroje podílející se na v ě d ě a výuce

8 Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdroj ů v nemocnicích V ě truše, Ústí nad Labem Popis projektu Projekt má za cíl vybudovat v regionálním, ale i národním a výhledov ě nadnárodním kontextu, platformu pro harmonizované č innosti v oblasti tvo ř ené pr ů se č íkem obor ů : – Medicína a zdravotnictví – Organizace & Ř ízení – ICT (primárn ě eHealth a administrativn ě -informa č ní systémy a slu ž by, v č etn ě slu ž eb mobilních)

9 Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdroj ů v nemocnicích V ě truše, Ústí nad Labem Popis projektu Č innost této instituce bude č len ě na do t ř í oblastí, vzájemn ě se podporujících:

10 Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdroj ů v nemocnicích V ě truše, Ústí nad Labem Harmonogram projektu Projekt byl intenzivn ě p ř ipravován v letech 2005 – 2006 s p ř edstavou dokon č ení první etapy v roce 2010. Po prob ě hlé transformaci nemocnic Ústeckého kraje aktualizujeme celý projekt i jeho harmonogram. Základní milníky však vidíme v horizontu 5 a ž 10 let. – Do 5 let zalo ž ení, rozjezd a stabilizace Akademie, – do 10 let vznik nemocnice univerzitního typu.

11 Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdroj ů v nemocnicích V ě truše, Ústí nad Labem O č ekávané p ř ínosy Pro zdravotnictví v kraji –Č innost Akademie podpo ř í urychlené zavád ě ní nových technologií, p ř isp ě je k procesu zefektivn ě ní zdravotnictví –Č innost Akademie napom ůž e ř ešení problematiky HR – zvyšováním úrovn ě znalostí u (zdravotnického) personálu a stabilizací personálu v regionu resp. jeho p ř ilákáním

12 Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdroj ů v nemocnicích V ě truše, Ústí nad Labem O č ekávané p ř ínosy Pro oblast znalostí a VaV – Akademie umo ž ní intenzivní a cílený tranfer know-how, p ř ípadn ě jeho financování prost ř ednitvím EU fond ů adalších zdroj ů – Akademie akceleruje rozvoj kontakt ů a vazeb na zahrani č ní i tuzemské partnery v oblasti VaVaI (bilaterální VaV resp. snazší vytvá ř ení konsorcií pro EU projekty)

13 Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdroj ů v nemocnicích V ě truše, Ústí nad Labem O č ekávané p ř ínosy Pro region – Akademie je platformou pro rozvoj vzd ě lávacích a VaV č inností v regionu a kontextu zdravotnictví, Krajské zdravotní a Masarykovy nemocnice – Akademie m ůž e vytvo ř it institualizovaného p ř íjemce dota č ních titul ů z oblasti VaVaI – Na bázi inova č ních aktivit p ř isp ě je Akademie k rozvoji podnikání v regionu v oborech své č innosti

14 Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdroj ů v nemocnicích V ě truše, Ústí nad Labem Pom ůž ete nám ?


Stáhnout ppt "Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdroj ů v nemocnicích Záme č ek V ě truše v Ústí nad Labem 15. – 16. února 2010 Projekt Univerzitní nemocnice."

Podobné prezentace


Reklamy Google