Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Michal TICHÝ, Martin ZEMAN Krajská zdravotní, a.s.; Č R UJEP Ústí nad Labem; Č R FZaSP TU Trnava; SR PILOTNÍ PROJEKT ADAPTACE BRITSKÉ METODIKY „MUST“ DO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Michal TICHÝ, Martin ZEMAN Krajská zdravotní, a.s.; Č R UJEP Ústí nad Labem; Č R FZaSP TU Trnava; SR PILOTNÍ PROJEKT ADAPTACE BRITSKÉ METODIKY „MUST“ DO."— Transkript prezentace:

1 Michal TICHÝ, Martin ZEMAN Krajská zdravotní, a.s.; Č R UJEP Ústí nad Labem; Č R FZaSP TU Trnava; SR PILOTNÍ PROJEKT ADAPTACE BRITSKÉ METODIKY „MUST“ DO ČESKÝCH NEMOCNIC AKUTNÍ PÉČE Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdroj ů v nemocnicích, 23.05.2013, Ústí nad Labem

2 ADAPTAČNÍ PROCES  AGREE  ADAPTE  GRADE  Spole č n ě slouží k výb ě ru vhodného odborného doporu č ení vzniklého na základ ě EBM do rutinní klinické praxe spolu s úpravou pro konkrétní místní podmínky

3 MALNUTRICE  Závažný problém v nemocnicích akutní pé č e na celém sv ě t ě  Ekonomické aspekty  Kvalita pé č e, akredita č ní standardy  Forenzní souvislosti  Všeobecn ě se o problému ví, mnohdy je však považován za vy ř ešený, resp. marginální, což je v rozporu s opakovan ě publikovanými daty EBM.  Malnutrici t ř eba v č as detekovat, aby mohla být ř ešena.

4 Výběr guidelines  NRS 2002  MUST  další  MUST pomocí AGREE metodiky vyhodnocen jako nejlépe použitelný v podmínkách MN, resp. KZ  Kombinace antropometrických a anamnestických údaj ů  Zahrnuje alternativní metody odvození BMI

5 ADAPTACE MUST V CZ PRO KZ  Publikován v rámci ESPEN, garant BAPEN  Autorská práva NHS  P ř eklad  Vyvin ě ní držitele autorských práv z chyb vzniklých v d ů sledku p ř ekladu  Dodržení požadavk ů na grafickou úpravu shodnou s originálem

6 IMPLEMENTACE  Využití ADAPTE metodiky  Získání grantu AVKV 2012 k realizaci  Proškolení NT  Proškolení SZP  Informovanost léka ř ského personálu  Integrace do NIZ  Vývoj mobilní aplikace  Volné ší ř ení do dalších ZZ využívajících shodný NIS  NÁVOD K DALŠÍMU POSTUPU UVNIT Ř ZZ

7 KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP  Stanovení opera č ního rizika p ř ed plánovaným výkonem, detekce malnutrice jeho sou č ástí = v č asná nutri č ní intervence p ř ed hospitalizací  Plošný nutri č ní screening pomocí MUST u hospitalizovaných = záchyt malnutrice p ř ed vznikem komplikací  Fast track na chirurgických odd ě leních, hydrata č ní režim p ř ed výkony v CA  D ě tská problematika podvýživy ř ešena samostatn ě  Dostupnost klinického nutri č ního terapeuta a nutricionisty  Č innost Nutri č ního týmu MN a Nutri č ní komise KZ  Ambulantní návazná pé č e – Nutri č ní ambulance, v č etn ě zajišt ě ní HEN a HPN

8 ZÁVĚR  V č asná identifikace malnutrice a následná intervence je nedílnou sou č ástí zdravotní pé č e poskytované v souladu se soudobými poznatky založenými na EBM  Implementace MUST do prost ř edí MN, resp. KZ p ř ispívá k nastavení prost ř edí toto umož ň ující na úrovni odpovídající jiným zdravotnickým za ř ízení ve státech považovaných za místa fungujících vysp ě lých ekonomických a zdravotnických systém ů  Je t ř eba v tomto trendu vytrvat a p ř ekonat po č áte č ní ned ů v ě ru, problémy a nepodlehnout pesimistickým vizím

9 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Michal TICHÝ, Martin ZEMAN Krajská zdravotní, a.s.; Č R UJEP Ústí nad Labem; Č R FZaSP TU Trnava; SR PILOTNÍ PROJEKT ADAPTACE BRITSKÉ METODIKY „MUST“ DO."

Podobné prezentace


Reklamy Google