Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Celorepublikové sdružení uživatel ů psychiatrické pé č e.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Celorepublikové sdružení uživatel ů psychiatrické pé č e."— Transkript prezentace:

1 Celorepublikové sdružení uživatel ů psychiatrické pé č e

2 Proč KOLUMBUS?

3 Cíle sdružení Zvýšeni kvality pé č e v psychiatrických lé č ebnách a postupná deinstitucionalizace psychiatrické pe č e. Rozvoj komunitnÍ pé č e a služeb pro osoby s duševní poruchou. Vytvo ř eni a p ř ijetí komplexního zákona o duševním zdraví. Zajišt ě ni efektivní právní pomoci lidem s duševní poruchou, a to zejména v ř ízení o detenci a v ř ízení o úprav ě zp ů sobilosti k právním úkon ů m. Boj proti stigma, p ř edsudk ů m a nev ě domosti týkající se psychických poruch skrze výstavy a aukce výtvarných d ě l uživatel ů psychiatrické pé č e.

4 Sdružení KOLUMBUS usiluje o: Zlepšení pé č e v psychiatrických lé č ebnách Rozvoj komunitní pé č e a služeb pro duševn ě nemocné P ř ijetí komplexního zákona o duševním zdraví Ochranu a zajišt ě ní právní pomoci duševn ě nemocným zejména právního zastoupení p ř ed soudy v ř ízení o nedobrovolném umíst ě ní do lé č ebny a zp ů sobilosti k právním úkon ů m Zlepšení kvality života ob č an ů s duševním onemocn ě ním

5 Aktivity o.s. KOLUMBUS  Pacientští d ů v ě rníci (advokáti) – informa č ní a právní podpora uživatel ů psychiatrické pé č e.  Pacient pomáhá pacientovi – rozvoj pacientských dobrovolnických aktivit v psychiatrických lé č ebnách.  Edukace pacient ů hospitalizovaných v psychiatrických lé č ebnách.  Konference v Senátu Parlamentu Č R na téma: Pé č e o osoby s duševní poruchou v Č R vzhledem k Úmluv ě OSN o právech osob se zdravotním postižením  MISE pro duševní zdraví – prosazování zájm ů a práv osob duševním onemocn ě ním v navrhovaných zákonech a vyhláškách prost ř ednictví poslanc ů a senátor ů parlamentu Č R.  Psychiatrická bu ň ka - doprovody hospitalizovaných pacient ů a em o č ní podpora uživatel ů psychiatrické pé č e (PL Bohnice a PL Brno- Č ernovice).

6 Aktivity o.s. KOLUMBUS Jak ( ne) komunikovat s psychiatrickým pacientem – p ř íklady dobré praxe. „Sv ě t um ě ní za okny“ – výstavy výtvarných d ě l duševn ě nemocných (Praha, Ústí nad Labem, Pardubice, Olomouc, Brno, Litom ěř ice, Janovice nad Úhlavou). Rehabilita č ní pobyty pro osoby s duševní poruchou organizované samotnými uživateli psychiatrické pé č e (Štítary u Vranovské p ř ehrady). Eduka č ní p ř ednášky o duševním zdraví pro studenty st ř edních a vysokých škol. Kurzy práce na PC pro zdravotn ě postižené osoby (Praha).

7 Aktivity o.s. KOLUMBUS Komunitní plánování – zapojení uživatel ů psychiatrické pé č e do procesu komunitních plán ů obcí a kraj ů. Biblio-kurýr – dobrovolníci navšt ě vují pravideln ě uzav ř ená jednotlivá odd ě lení psychiatrické lé č ebny v PL Brno – Č ernovice, kde zprost ř edovávají a donáší knihy a č asopisy z centrální ústavní knihovny a nakupují nové tituly. „Napni plachty, popluj s námi „ - doprovod pacient ů p ř ed a po ukon č ení hospitalizace do svého místa bydlišt ě, na ú ř ady a instituce, dále k ambulantním léka řů m, do prvního zam ě stnání po hospitalizaci apod. Zapojení dobrovolník ů z osob s duševním onemocn ě ním, p ř íbuzných a student ů

8 P ř edání ceny za inovaci víde ň ské nadace Unruhe Socialmarie 2011

9 GOOD PRACTICE AWARDS 2014 P ř íklady dobré praxe GAMIAN - Europe

10 ODOS Bratislava

11 Aktivní ú č ast na konferencích a seminá ř ích týkajících se psychiatrie a pé č e o duševní zdraví v Č R i zahrani č í.

12 Gamian 2008 Izrael

13 Kurzy práce na PC pro uživatele psychiatrické pé č e

14 Po ř ádání výstav výtvarných d ě l

15 Terapeutická komunita Mýto u Rokycan

16 Realizace svépomocných volno č asových aktivit pro uživatele psychiatrické pé č e

17 Rehabilita č ní a školících pobyt ů pro uživatele psychiatrické pé č e

18 Záv ě r prezentace D ě kuji za pozornost Jan Jaroš o.s.KOLUMBUS

19 Kontakty Ob č anské sdružení Kolumbus Na Moráni 7 128 00 Praha 2 – Nové M ě sto Telefon: 222 932 718, 774 279 350 E-mail: jan.f.jaros@seznam.cz www.os-kolumbus.org


Stáhnout ppt "Celorepublikové sdružení uživatel ů psychiatrické pé č e."

Podobné prezentace


Reklamy Google