Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Životní zkušenosti se stigmatem a diskriminací. Dagmar Zomerská a Jaroslav Hodbo ď Stigma a diskriminace osob s duševním onemocněním.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Životní zkušenosti se stigmatem a diskriminací. Dagmar Zomerská a Jaroslav Hodbo ď Stigma a diskriminace osob s duševním onemocněním."— Transkript prezentace:

1 Životní zkušenosti se stigmatem a diskriminací. Dagmar Zomerská a Jaroslav Hodbo ď Stigma a diskriminace osob s duševním onemocněním.

2 Stigma a diskriminace Stigma: brání nemocnému vrátit se do spole č nosti jako svébytný jedinec, snižuje jeho p ř íležitost pracovat, zhoršuje jeho nad ě ji na dobrou domluvu s ostatními lidmi, snižuje pravd ě podobnost uspokojení chorobou navozených pot ř eb. Snižuje mnohdy jeho víru v sebe a v úzdravu, jeho motivaci k lé č b ě. Zvyšuje situa č ní zát ě ž, která je v psychiatrii č asto spoušt ě cím momentem relapsu. (Prof. MUDr. Jan Libinger DrSc. ) Zdroji stigmatu jsou vzájemn ě propojené faktory: skute č ná odlišnost duševn ě nemocných p ř edsudek nároky a hodnoty prost ř edí „ Stigma duševního onemocn ě ní vede k diskriminaci. To má zcela konkrétní podobu: nižší zam ě stnanost, sociální izolaci, zhoršení kvality života v d ů sledku poklesu sebev ě domí a také indukci pocit ů viny v nejbližším okolí nemocného. Vede k nep ř íznivému pr ů b ě hu onemocn ě ní, což znamená dissimulaci (zatajování p ř íznak ů nemoci), vyšší riziko relapsu, delší a závažn ě jší funk č ní omezení a také vyšší mortalitu.“ ( Prof. MUDr. Jan Libinger DrSc. )

3 Diskriminace a stigma v mém životě Rodinné stigma Mýtus: Schizofrenie je č ist ě d ě di č ná nemoc. nebo Za schizofrenii m ů že rodina. Fakta: Genetické dispozice p ř edstavují riziko onemocn ě ní 13 % v p ř ípad ě jednoho schizofrenního rodi č e, 24 % u obou rodi čů, pod 3 % u vzdálen ě jších p ř íbuzných. Nicmén ě kolem 80 % pacient ů schizofrenní poruchu v rodinné anamnéze nemá. Tento mýtus využil i nacistický režim pod názvem Eutanázie a do roku 1941 tak bylo zavražd ě no 70-90 tis. osob s mentální retardací, schizofrenií, epilepsií a další.

4 Diskriminace a stigma v mém životě První hospitalizace – o m ě beze m ě Nej č ast ě ji porušovaná práva psychiatrických pacient ů : právo na informovaný souhlas (nedobrovolná hospitalizace a lé č ba) právo na styk s nezávislým orgánem pro podávání stížností (na uzav ř eném odd ě lení to č asto není možné) právo na soukromí a lidskou d ů stojnost právo na ú č ast v soudním ř ízení a soudní ochranu (sem spadá nap ř. i problematika posuzování zp ů sobilosti k právním úkon ů m č i výkonu opatrovnictví)

5 Diskriminace a stigma v mém životě Diskriminace v práci MÝTUS: „Lidé se schizofrenií se nejsou schopni zapojit do b ě žného života.„ PRAVDA: "65% nemocných schizofrenií je schopno se p ř i vhodné lé č b ě a sociální pomoci zapojit do b ě žného života.„

6 Diskriminace a stigma v mém životě Diskriminace ve vzd ě lání Mýtus: Lidé nemocní schizofrenií jsou mentáln ě retardovaní. Skute č nost: Schizofrenie a mentální retardace jsou naprosto odlišné stavy. Schizofrenie se objevuje u lidí všech úrovní inteligence, č asto u talentovaných a tv ů r č ích osob. Schizofrenie opravdu zp ů sobuje n ě které problémy v oblasti rozpoznávání, jako nap ř íklad špatné soust ř ed ě ní a potíže s abstraktním myšlením. Neovliv ň uje však celkovou inteligenci.

7 Další informace www.stopstigma.cz

8 Děkujeme vám za pozornost Dagmar Zomerská a Jaroslav Hodboď


Stáhnout ppt "Životní zkušenosti se stigmatem a diskriminací. Dagmar Zomerská a Jaroslav Hodbo ď Stigma a diskriminace osob s duševním onemocněním."

Podobné prezentace


Reklamy Google