Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

… jiné je tvé dít ě. Jiné ve svém duševním bohatství, jiné v rozvoji svých schopností, jiné ve vztazích ke sv ě tu, jiné ve svém jednání i po č ínání,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "… jiné je tvé dít ě. Jiné ve svém duševním bohatství, jiné v rozvoji svých schopností, jiné ve vztazích ke sv ě tu, jiné ve svém jednání i po č ínání,"— Transkript prezentace:

1

2

3 … jiné je tvé dít ě. Jiné ve svém duševním bohatství, jiné v rozvoji svých schopností, jiné ve vztazích ke sv ě tu, jiné ve svém jednání i po č ínání, jiné v b ěž ných reakcích, je jiné, ale není horší. Heinrich Behr

4 Bazální nomenklaturní stratifikace

5  Dle - MŠMT zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Osoba (dít ě, ž ák, student) se speciálními vzd ě lávacími pot ř ebami. Osoba (dít ě, ž ák, student) se zdravotním posti ž ením Osoba (dít ě, ž ák, student) se zdravotním znevýhodn ě ním Osoba (dít ě, ž ák, student) se sociálním znevýhodn ě ním

6 Osoba (dít ě, ž ák, student) se speciálními vzd ě lávacími pot ř ebami  Toto vymezení jedince se znevýhodn ě ním dává najevo specifikum, dle kterého se jedná o jedince, jeho ž znevýhodn ě ní jsou takového rázu, ž e p ř i edukaci bude zapot ř ebí jakékoli aditivní speciáln ě pedagogické podpory, aby byl facilitován jeho maximální mo ž ný rozvoj.

7 Osoba (dít ě, ž ák, student) se zdravotním posti ž ením  je vymezena jako jedinec s mentálním, t ě lesným, zrakovým nebo sluchovým posti ž ením (veškerá smyslová posti ž ení), vadami ř e č i, soub ěž ným posti ž ením více vadami, autismem (a jinými pervazivními vývojovými poruchami) a vývojovými poruchami u č ení a chování.

8 Osoba (dít ě, ž ák, student) se zdravotním znevýhodn ě ním  je vymezena jako osoba se „zdravotním oslabením, dlouhodobou nemocí nebo leh č ími poruchami vedoucími k poruchám u č ení a chování, které vy ž adují zohledn ě ní p ř i vzd ě lávání

9  Bazální nomenklaturní stratifikace  Dle - MPSV Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe č ení. 2004. § 86  Ob č an s lehkým zdravotním posti ž ením - TP  Ob č an s t ěž kým zdravotním posti ž ením - ZTP  Ob č an se zvláš ť t ěž kým zdravotním posti ž ením a pot ř ebou pr ů vodce – ZTP/P

10  Bazální nomenklaturní stratifikace dle soudobé literatury - Postižení - Narušení - Ohrožení

11 Posti ž ení  relativné trvalý, ireparabilní stav jedince v kognitivní, komunika č ní, motorické anebo emocionáln ě -volní oblasti, který se manifestuje signifikantními obtí ž emi p ř i u č ení a sociálním chování

12 Narušení  na rozdíl od posti ž ení jako „patogenní faktory charakter limitovaného p ů sobení; to znamená, ž e jsou reparabilní“.

13 Ohro ž ení chápeme jako,dlouhodobé nep ř íznivé p ů sobení r ů zných fyzikálních, biologických, chemických, psychických č i sociálních faktor ů, které v p ř ípad ě nep ř íznivých okolností mohou narušit integritu organismu a zp ů sobit „narušení“

14 Bazální nomenklaturní stratifikace dle soudobé literatury  Porucha  Handicap  Znevýhodn ě ní

15 Porucha  jakákoliv ztráta č i abnormalita v psychologické, anatomické nebo fyziologické funkci nebo struktu ř e

16 Handicap  nep ř íznivý stav nebo situace pro daného jedince, vyplývající z poruchy nebo defektu, který omezuje nebo znemo žň uje pln ě ní úloh, zt ěž uje mu pracovní uplatn ě ní v komparaci s majoritní populací a zt ěž uje dosahování aktuálních spole č enských cíl ů

17 Znevýhodn ě ní  tento pojem je prezentován jako toto ž ný s pojmem handicap. Poruchou č i defektem handicapovaný jedinec

18 (AAIDD - American Association of Intellectual and Developmental Disabilities) Stratifikace dle nutných podp ů rných opat ř ení  Podpora ob č asná  Podpora omezená  Podpora rozsáhlá  Podpora úplná

19 Podpora ob č asná  je epizodický charakter podpory, kdy jedinec pot ř ebuje podporu jen p ř echodného charakteru

20 Podpora omezená  je č asov ě omezená, ale není charakteru epizodického. Stále není personáln ě p ř íliš náro č ná. Dobrým p ř íkladem m ůž e být tranzitní pé č e.

21 Podpora rozsáhlá  je klasifikovaná jako č asov ě neomezená, pr ů b ěž ná a poskytuje se jedinci v ž dy v n ě kterém prost ř edí (nap ř íklad ve škole)

22 Podpora úplná  charakterizována jako vysoce intenzivní. Je celo ž ivotního charakteru a jedinec ji pot ř ebuje ve všech typech prost ř edí.

23  Vašek, Bajo, 1994 – x ekvivalent ů MR.  Duševn ě vadní, duševn ě úchylní, Duševn ě abnormální, duševn ě opo ž d ě ní, duševn ě defektní, rozumov ě vadní, d ě ti s vadným rozumovým vývojem, d ě ti se sní ž enými rozumovými schopnostmi, rozumov ě zaostalí, intelektov ě vadní,

24  intelektov ě úchylní, intelektov ě abnormální, slabomyslní, oligofrenní, mentáln ě vadní, mentáln ě defektní, mentáln ě deficientní, mentáln ě nenormální, mentáln ě abnormální, mentáln ě subnormní, mentáln ě nevyvinutí, mentáln ě opo ž d ě ní a mentáln ě retardování, kognitivn ě insuficientní

25  kognitivn ě insuficientní


Stáhnout ppt "… jiné je tvé dít ě. Jiné ve svém duševním bohatství, jiné v rozvoji svých schopností, jiné ve vztazích ke sv ě tu, jiné ve svém jednání i po č ínání,"

Podobné prezentace


Reklamy Google