Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Zákon definuje nep ř íznivou sociální situací jako oslabení nebo ztrátu schopnosti • z d ů vodu v ě ku, • nep ř íznivého zdravotního stavu, • pro krizovou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Zákon definuje nep ř íznivou sociální situací jako oslabení nebo ztrátu schopnosti • z d ů vodu v ě ku, • nep ř íznivého zdravotního stavu, • pro krizovou."— Transkript prezentace:

1

2  Zákon definuje nep ř íznivou sociální situací jako oslabení nebo ztrátu schopnosti • z d ů vodu v ě ku, • nep ř íznivého zdravotního stavu, • pro krizovou sociální situaci, ž ivotní návyky a zp ů sob ž ivota vedoucí ke konfliktu se spole č ností, • sociáln ě znevýhod ň ující prost ř edí, • ohro ž ení práv a zájm ů trestnou č inností jiné fyzické osoby • nebo z jiných záva ž ných d ů vod ů ř ešit vzniklou situaci tak, aby toto ř ešení podporovalo sociální za č len ě ní a ochranu p ř ed sociálním vylou č ením.  Z výše uvedeného vyplývá, ž e d ů vody nep ř íznivé sociální situace mohou být u ka ž dého č lov ě ka rozdílné a nem ůž e tedy existovat univerzální šablona, podle které by se dalo usuzovat, zda je č lov ě k v nep ř íznivé sociální situaci č i nikoliv.

3  Zdravotní posti ž ení je definováno jako: t ě lesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované posti ž ení, jeho ž dopady č iní nebo mohou č init č lov ě ka závislým na pomoci jiné osoby.  Znamená to, ž e mohou nastat p ř ípady, kdy je č lov ě k o č ividn ě zdravotn ě posti ž ený, ale dopady tohoto posti ž ení nejsou tak záva ž né, aby se neobešel bez pomoci n ě koho jiného.  Dlouhodob ě nep ř íznivý zdravotní stav je ten, který podle poznatk ů léka ř ské v ě dy má trvat déle ne ž jeden rok a sou č asn ě omezuje duševní, smyslové nebo fyzické schopnosti tak, ž e má vliv na schopnost pe č ovat o sebe a být sob ě sta č ným.  D ů le ž ité je, ž e tento stav nemusí být hodnocen a ž po uplynutí jednoho roku. Sou č asná léka ř ská v ě da doká ž e ve v ě tšin ě p ř ípad ů velice p ř esn ě odhadnout trvání a vývoj zdravotního stavu.

4  p ř íprava pokrmu a p ř ijímání potravy (vý ž iva, stravování)  mytí, koupání, sprchování (celková hygiena)  pé č e o ústa, vlasy, obli č ej, ruce (minimální hygiena)  výkon fyziologické pot ř eby (pou ž ití toalety, osobní hygiena)  ch ů ze v obvyklém prost ř edí (mobilita)  vstávání a uléhání, stání a sezení  oblékání a svlékání, obouvání  osobní pé č e (jednoduché ošet ř ovatelské úkony, podávání lék ů )

5  obstarávání si potravin a po ř izování b ěž ných p ř edm ě t ů pot ř ebných k dennímu ž ivotu  úklid bytu, zejména mytí nádobí a úklid povrch ů  pé č e o prádlo a p ř epírání drobného prádla  pé č e o l ůž ko  obsluha b ěž ných domácích spot ř ebi čů

6  volno č asové a pracovní aktivity, u dít ě te schopnost zapojení do procesu vzd ě lávání  vy ř izování osobních a ú ř edních v ě cí  posouzení individuálních pot ř eb ž adatele

7  p ř íjmy z výd ě le č né č innosti  výnosy z majetku  p ř íjmy z titulu dávek nemocenského a d ů chodového zabezpe č ení, nebo jiných státních dávek  ekonomická situace osob povinných vý ž ivou k posuzované osob ě (p ř i posouzení ekonomických pom ě r ů se vychází z č ástek ž ivotního minima.  zjišt ě ní vztah ů ž adatele k osobám, které jsou k n ě mu povinny vý ž ivou.

8  kvalita bydlení (bariéry)  ž ivotní styl, návyky  pot ř eba ošet ř ovatelské pé č e (home care)  zdroje, rizika a mo ž nosti existující sociální sít ě, a to zejména s ohledem na mo ž nost poskytnutí p ř ísp ě vku na pé č i p ř ímo osob ě na základ ě ž ádosti  dosavadní zkušenosti s poskytováním sociálních slu ž eb  názor ž adatele na zp ů sob ř ešení jeho nep ř íznivé sociální situace

9  duševní (mentální)  pohyblivosti  orientace  komunikace  p ř íjmu potravy a za ž ívání  vylu č ování a vym ě šování  jiných systém ů (zejména z hlediska celkové výkonnosti)  prokázání dlouhodob ě nep ř íznivého zdravotního stavu a funk č ních omezení,  stanovení p ř edpokládané doby trvání nep ř íznivého zdravotního stavu.

10  p ř ísp ě vek na mobilitu  p ř ísp ě vek na zvláštní pom ů cku  výp ů j č ku zvláštní pom ů cky  pr ů kaz osoby se zdravotním posti ž ením a n ě které benefity, které z n ě j vyplývají.

11  osoba, která je na území Č R hlášena k trvalému pobytu nebo která má na území Č R trvalý pobyt  osoba, které byla ud ě lena mezinárodní ochrana formou azylu nebo dopl ň kové ochrany  cizinec bez trvalého pobytu na území Č R, kterému tento nárok zaru č uje mezinárodní smlouva, která je sou č ástí právního ř ádu  ob č an č lenského státu EU, pokud je hlášen na území Č R k pobytu po dobu delší ne ž 3 m ě síce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z p ř ímo pou ž itelného p ř edpisu EU  rodinný p ř íslušník ob č ana č lenského státu EU, pokud je hlášen na území Č R k pobytu po dobu delší ne ž 3 m ě síce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z p ř ímo pou ž itelného p ř edpisu EU  cizinec, který je dr ž itelem povolení k trvalému pobytu s p ř iznaným právním postavením dlouhodob ě pobývajícího rezidenta v Evropském spole č enství na území jiného č lenského státu EU, pokud je hlášen na území Č R k dlouhodobému pobytu, a to, pokud má bydlišt ě na území Č R. Bydlišt ě je vyjád ř ením spjatosti s Č R.

12  P ř ísp ě vek na mobilitu je opakující se nároková dávka, která je ur č ena osob ě starší 1 roku:  která není schopna zvládat základní ž ivotní pot ř eby v oblasti mobility nebo orientace (nebo které byly p ř iznány mimo ř ádné výhody II. nebo III. stupn ě, a to po dobu platnosti pr ů kazu ZTP nebo ZTP/P, nejdéle do 31. 12. 2015)  která se opakovan ě se v kalendá ř ním m ě síci dopravuje nebo je dopravována  které nejsou poskytovány pobytové sociální slu ž by podle zákona o sociálních slu ž bách v domov ě pro osoby se zdravotním posti ž ením, v domov ě pro seniory, v domov ě se zvláštním re ž imem nebo ve zdravotnickém za ř ízení ústavní pé č e.  Výše dávky: 400 K č m ě sí č n ě.

13  Nárok na p ř ísp ě vek na zvláštní pom ů cku má osoba, která má: • t ěž kou vadu nosného nebo pohybového ústrojí • t ěž ké sluchové posti ž ení • t ěž ké zrakové posti ž ení.  Podmínkou pro poskytnutí p ř ísp ě vku na zvláštní pom ů cku dále je, ž e:  Osoba je starší 3 let (motorové vozidlo, úprava bytu), 15 let (vodicí pes), 1 roku (všechny ostatní pom ů cky).  Zvláštní pom ů cka umo ž ní osob ě sebeobsluhu nebo ji pot ř ebuje k realizaci pracovního uplatn ě ní, k p ř íprav ě na budoucí povolání, k získávání informací, vzd ě lávání anebo ke styku s okolím.. Tam, kde je pom ů ckou motorové vozidlo, má nárok na p ř ísp ě vek na zvláštní pom ů cku osoba, která má t ěž kou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo t ěž kou nebo hlubokou mentální retardaci

14  Zvláštní pom ů cka není zdravotnickým prost ř edkem, který je pln ě hrazen z ve ř ejného zdravotního pojišt ě ní anebo je osob ě zap ů j č en p ř íslušnou zdravotní pojiš ť ovnou. Také nesmí jít o zdravotnický prost ř edek, který nebyl osob ě uhrazen z ve ř ejného zdravotního pojišt ě ní nebo zap ů j č en zdravotní pojiš ť ovnou z d ů vodu nedostate č né zdravotní indikace.  Pokud je pom ů ckou motorové vozidlo, je také podmínkou, ž e se osoba opakovan ě v kalendá ř ním m ě síci dopravuje a ž e je schopna ř ídit motorové vozidlo nebo je schopna být vozidlem p ř evá ž ena.  Seznam druh ů a typ ů zvláštních pom ů cek, na které je dávka ur č ena, je obsa ž en ve vyhlášce. P ř ísp ě vek se poskytuje i na pom ů cku, která ve vyhlášce uvedena není, a to za podmínky, ž e jí krajská pobo č ka ÚP pova ž uje za srovnatelnou s n ě kterou z pom ů cek, která ve vyhlášce uvedena je.

15  Rozdílný p ř ístup podle toho, zda je o pom ů cku v cen ě do nebo p ř es 24 000 K č  Na po ř ízení zvláštní pom ů cky v cen ě ni ž ší ne ž 24 000 K č se p ř ísp ě vek na zvláštní pom ů cku poskytne jen osob ě, která má p ř íjem (p ř íjem s ní spole č n ě posuzovaných osob) ni ž ší ne ž 8násobek ž ivotního minima jednotlivce nebo ž ivotního minima spole č n ě posuzovaných osob. Výše p ř ísp ě vku na zvláštní pom ů cku se stanoví tak, ž e spoluú č ast osoby č iní 10 % z ceny zvláštní pom ů cky, nejmén ě však 1 000 K č.  Výše p ř ísp ě vku na po ř ízení zvláštní pom ů cky, její ž cena je vyšší ne ž 24 000 K č, se stanoví tak, ž e spoluú č ast osoby č iní 10 % z ceny zvláštní pom ů cky, minimáln ě však 1 000 K č. Maximální výše p ř ísp ě vku na zvláštní pom ů cku č iní 350 000 K č.  Výše p ř ísp ě vku na motorové vozidlo se stanoví s p ř ihlédnutím k č etnosti a d ů vodu dopravy, p ř íjmu osoby a p ř íjmu osob s ní spole č n ě posuzovaných a celkovým sociálním a majetkovým pom ě r ů m. Maximální výše p ř ísp ě vku č iní 200 000 K č.  Sou č et vyplacených p ř ísp ě vk ů na zvláštní pom ů cku nesmí v 60 kalendá ř ních m ě sících po sob ě jdoucích p ř esáhnout č ástku 800 000 K č.

16  P ř ísp ě vek na zvláštní pom ů cku se neposkytuje na po ř ízení: • stropního zvedacího systému • schodiš ť ové plošiny • schodolezu.  Tyto zvláštní pom ů cky se poskytují na základ ě smlouvy o výp ů j č ce, a to osob ě starší 3 let, která má t ěž kou vadu nosného nebo pohybového ústrojí a to na její ž ádost.  Smlouvu o výp ů j č ce uzavírá písemn ě s osobou jménem státu krajská pobo č ka ÚP (smlouva musí obsahovat povinnosti osoby zajistit ř ádnou instalaci a provoz zvláštní pom ů cky a ujednání o povinnosti hradit náklady na údr ž bu, opravy a revize zvláštní pom ů cky).  Nemá-li osoba dostatek finan č ních prost ř edk ů k úhrad ě instalace zvláštní pom ů cky, m ůž e jí krajská pobo č ka ÚP poskytnout p ř ísp ě vek na instalaci. Spoluú č ast osoby č iní v ž dy minimáln ě 1 000 K č.

17  Pr ů kaz osoby se zdravotním posti ž ením nahrazuj pr ů kaz mimo ř ádných výhod osv ě d č ujících stupe ň zanikajícího institutu „mimo ř ádné výhody“. Existující papírové karti č ky TP, ZTP a ZTP/P budou nahrazeny pr ů kazem osoby se zdravotním posti ž ením, který za ž ité zkratky p ř ebírá.  A č koli je institut „mimo ř ádných výhod“ rušen, benefity, které osobám se zdravotním posti ž ením vyplývaly z dr ž ení pr ů kaz ů TP, ZTP a ZTP/P, z ů stávají v platnosti.  Zákon umo žň uje dva zp ů soby vydání pr ů kazu osoby se zdravotním posti ž ením, a to automatické v souvislosti s p ř iznáním p ř ísp ě vku na pé č i č i p ř ísp ě vku na mobilitu a samostatné.  Pr ů kaz osoby se zdravotním posti ž ením není samostatnou listinou, ale je sou č ástí karty sociálních systém ů. Jednou z funkcí karty je funkce pr ů kazu osoby se zdravotním posti ž ením.


Stáhnout ppt " Zákon definuje nep ř íznivou sociální situací jako oslabení nebo ztrátu schopnosti • z d ů vodu v ě ku, • nep ř íznivého zdravotního stavu, • pro krizovou."

Podobné prezentace


Reklamy Google