Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Posouzení nepříznivé sociální situace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Posouzení nepříznivé sociální situace"— Transkript prezentace:

1 Posouzení nepříznivé sociální situace

2 Nepříznivá sociální situace
Zákon definuje nepříznivou sociální situací jako oslabení nebo ztrátu schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením. Z výše uvedeného vyplývá, že důvody nepříznivé sociální situace mohou být u každého člověka rozdílné a nemůže tedy existovat univerzální šablona, podle které by se dalo usuzovat, zda je člověk v nepříznivé sociální situaci či nikoliv.

3 Zdravotní postižení a dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav
Zdravotní postižení je definováno jako: tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit člověka závislým na pomoci jiné osoby. Znamená to, že mohou nastat případy, kdy je člověk očividně zdravotně postižený, ale dopady tohoto postižení nejsou tak závažné, aby se neobešel bez pomoci někoho jiného. Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav je ten, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok a současně omezuje duševní, smyslové nebo fyzické schopnosti tak, že má vliv na schopnost pečovat o sebe a být soběstačným. Důležité je, že tento stav nemusí být hodnocen až po uplynutí jednoho roku. Současná lékařská věda dokáže ve většině případů velice přesně odhadnout trvání a vývoj zdravotního stavu.

4 Oblast sebeobsluhy příprava pokrmu a přijímání potravy (výživa, stravování) mytí, koupání, sprchování (celková hygiena) péče o ústa, vlasy, obličej, ruce (minimální hygiena) výkon fyziologické potřeby (použití toalety, osobní hygiena) chůze v obvyklém prostředí (mobilita) vstávání a uléhání, stání a sezení oblékání a svlékání, obouvání osobní péče (jednoduché ošetřovatelské úkony, podávání léků)

5 Péče o domácnost obstarávání si potravin a pořizování běžných předmětů potřebných k dennímu životu úklid bytu, zejména mytí nádobí a úklid povrchů péče o prádlo a přepírání drobného prádla péče o lůžko obsluha běžných domácích spotřebičů

6 Běžné sociální a volnočasové aktivity
volnočasové a pracovní aktivity, u dítěte schopnost zapojení do procesu vzdělávání vyřizování osobních a úředních věcí posouzení individuálních potřeb žadatele

7 Ekonomické podmínky příjmy z výdělečné činnosti výnosy z majetku
příjmy z titulu dávek nemocenského a důchodového zabezpečení, nebo jiných státních dávek ekonomická situace osob povinných výživou k posuzované osobě (při posouzení ekonomických poměrů se vychází z částek životního minima. zjištění vztahů žadatele k osobám, které jsou k němu povinny výživou.

8 Podmínky v přirozeném nebo náhradním prostředí
kvalita bydlení (bariéry) životní styl, návyky potřeba ošetřovatelské péče (home care) zdroje, rizika a možnosti existující sociální sítě, a to zejména s ohledem na možnost poskytnutí příspěvku na péči přímo osobě na základě žádosti dosavadní zkušenosti s poskytováním sociálních služeb názor žadatele na způsob řešení jeho nepříznivé sociální situace

9 Celkové posouzení situace klienta
duševní (mentální) pohyblivosti orientace komunikace příjmu potravy a zažívání vylučování a vyměšování jiných systémů (zejména z hlediska celkové výkonnosti) prokázání dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a funkčních omezení, stanovení předpokládané doby trvání nepříznivého zdravotního stavu.

10 Dávky pro osoby se zdravotním postižením
příspěvek na mobilitu příspěvek na zvláštní pomůcku výpůjčku zvláštní pomůcky průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají.

11 Oprávněné osoby osoba, která je na území ČR hlášena k trvalému pobytu nebo která má na území ČR trvalý pobyt osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany cizinec bez trvalého pobytu na území ČR, kterému tento nárok zaručuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu občan členského státu EU, pokud je hlášen na území ČR k pobytu po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu EU rodinný příslušník občana členského státu EU, pokud je hlášen na území ČR k pobytu po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu EU cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu EU, pokud je hlášen na území ČR k dlouhodobému pobytu, a to, pokud má bydliště na území ČR. Bydliště je vyjádřením spjatosti s ČR.

12 Příspěvek na mobility Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, která je určena osobě starší 1 roku: která není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace (nebo které byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně, a to po dobu platnosti průkazu ZTP nebo ZTP/P, nejdéle do 31. 12. 2015) která se opakovaně se v kalendářním měsíci dopravuje nebo je dopravována které nejsou poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče. Výše dávky: 400 Kč měsíčně.

13 Příspěvek na zvláštní pomůcku
Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má: těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí těžké sluchové postižení těžké zrakové postižení. Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku dále je, že: Osoba je starší 3 let (motorové vozidlo, úprava bytu), 15 let (vodicí pes), 1 roku (všechny ostatní pomůcky). Zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím.. Tam, kde je pomůckou motorové vozidlo, má nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci

14 Využití zvláštních pomůcek
Zvláštní pomůcka není zdravotnickým prostředkem, který je plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění anebo je osobě zapůjčen příslušnou zdravotní pojišťovnou. Také nesmí jít o zdravotnický prostředek, který nebyl osobě uhrazen z veřejného zdravotního pojištění nebo zapůjčen zdravotní pojišťovnou z důvodu nedostatečné zdravotní indikace. Pokud je pomůckou motorové vozidlo, je také podmínkou, že se osoba opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje a že je schopna řídit motorové vozidlo nebo je schopna být vozidlem převážena. Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na které je dávka určena, je obsažen ve vyhlášce. Příspěvek se poskytuje i na pomůcku, která ve vyhlášce uvedena není, a to za podmínky, že jí krajská pobočka ÚP považuje za srovnatelnou s některou z pomůcek, která ve vyhlášce uvedena je.

15 Výše příspěvku Rozdílný přístup podle toho, zda je o pomůcku v ceně do nebo přes 24 000 Kč Na pořízení zvláštní pomůcky v ceně nižší než 24 000 Kč se příspěvek na zvláštní pomůcku poskytne jen osobě, která má příjem (příjem s ní společně posuzovaných osob) nižší než 8násobek životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob. Výše příspěvku na zvláštní pomůcku se stanoví tak, že spoluúčast osoby činí 10 % z ceny zvláštní pomůcky, nejméně však 1 000 Kč. Výše příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je vyšší než 24 000 Kč, se stanoví tak, že spoluúčast osoby činí 10 % z ceny zvláštní pomůcky, minimálně však 1 000 Kč. Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350 000 Kč. Výše příspěvku na motorové vozidlo se stanoví s přihlédnutím k četnosti a důvodu dopravy, příjmu osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných a celkovým sociálním a majetkovým poměrům. Maximální výše příspěvku činí 200 000 Kč. Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč.

16 Výpůjčka zvláštní pomůcky
Příspěvek na zvláštní pomůcku se neposkytuje na pořízení: stropního zvedacího systému schodišťové plošiny schodolezu. Tyto zvláštní pomůcky se poskytují na základě smlouvy o výpůjčce, a to osobě starší 3 let, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí a to na její žádost. Smlouvu o výpůjčce uzavírá písemně s osobou jménem státu krajská pobočka ÚP (smlouva musí obsahovat povinnosti osoby zajistit řádnou instalaci a provoz zvláštní pomůcky a ujednání o povinnosti hradit náklady na údržbu, opravy a revize zvláštní pomůcky). Nemá-li osoba dostatek finančních prostředků k úhradě instalace zvláštní pomůcky, může jí krajská pobočka ÚP poskytnout příspěvek na instalaci. Spoluúčast osoby činí vždy minimálně 1 000 Kč.

17 Průkazy osob se zdravotním postižením
Průkaz osoby se zdravotním postižením nahrazuj průkaz mimořádných výhod osvědčujících stupeň zanikajícího institutu „mimořádné výhody“. Existující papírové kartičky TP, ZTP a ZTP/P budou nahrazeny průkazem osoby se zdravotním postižením, který zažité zkratky přebírá. Ačkoli je institut „mimořádných výhod“ rušen, benefity, které osobám se zdravotním postižením vyplývaly z držení průkazů TP, ZTP a ZTP/P, zůstávají v platnosti. Zákon umožňuje dva způsoby vydání průkazu osoby se zdravotním postižením, a to automatické v souvislosti s přiznáním příspěvku na péči či příspěvku na mobilitu a samostatné. Průkaz osoby se zdravotním postižením není samostatnou listinou, ale je součástí karty sociálních systémů. Jednou z funkcí karty je funkce průkazu osoby se zdravotním postižením.


Stáhnout ppt "Posouzení nepříznivé sociální situace"

Podobné prezentace


Reklamy Google