Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

P ř íle ž itosti a rizika procesu transformace Ostrava 12.10.2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "P ř íle ž itosti a rizika procesu transformace Ostrava 12.10.2011."— Transkript prezentace:

1 P ř íle ž itosti a rizika procesu transformace Ostrava 12.10.2011

2 Vidíš v ě ci a ř íkáš:,Pro č ?'. Ale já sním o nevídaných v ě cech a ř íkám:,Pro č ne?' George Bernard Shaw

3 Transformace pobytových slu ž eb  Je to p ř íle ž itost “narovnat” nep ř irozené.  Dát lidem se zdravotním posti ž ením p ř íle ž itost uplatnit své právo ž ít v rámci spole č enství, s mo ž nostmi volby na rovnoprávném základ ě s ostatními. Č lánek 19 Úmluvy o právech osob se zdravotním posti ž ením dává stát ů m jasn ě na v ě domí, ž e praxe izolování a segregace osob s posti ž ením v ústavech dlouhodobého pobytu je porušováním lidských práv osob s posti ž ením.

4 P ř íle ž itosti procesu transformace P ř íle ž itostí pro partnerství na r ů zných úrovních:  mezi resorty (MPSV,MZ,kraje) a osobami se zdravotním postu ž ením  partnerství osob se zdravotním posti ž ením s poskytovateli sociálních slu ž eb, s jednotlivci I organizacemi, s rodinnými p ř íslušníky, školami a zam ě stnavateli “Transformace je p ř íle ž itostí testovat partnerství ve všech výše uvedených podobách v praxi”

5 P ř íle ž itosti procesu transformace P ř íle ž itost “u č it se”  “nové v ě ci” na p ř íkladech dobré praxe a zkušeností – cílené vzd ě lávání pracovník ů  p ř ekonávat obavy, p ř eká ž ky i sám sebe  mít práva i povinnosti z práv vyplývající  chápat druhé, vnímat jejich pot ř eby  být tolerantní

6 P ř íle ž itosti procesu transformace P ř íle ž itosti vyplývající z procesu transformace pobytových slu ž eb: pro obyvatele za ř ízení v transformaci, jejich rodinné p ř íslušníky, p ř átele … pro poskytovatele - pracovníky pobytových za ř ízní v transformaci pro neziskové organizace – realizace doprovodných slu ž eb k bydlení a návazných forem bydlení pro obce, m ě sta, místní komunity (prostor pro solidaritu s pot ř ebnými, pracovní p ř íle ž itosti, …)

7 Rizika procesu transformace  Realizace je pro všechny zú č astn ě né strany “nová v ě c” u č íme se i z chyb  Formálnost procesu  Ztráta jistot (pracovníci, opatrovníci)  č asová záte ž procesu -  vyho řž ení č len ů transforma č ních tým ů  P ř íliš mnoho,,vzd ě lávání” – n ě kdy málo je mnoho


Stáhnout ppt "P ř íle ž itosti a rizika procesu transformace Ostrava 12.10.2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google