Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2012 / 2013 Trestní právo Trestn ě právní odpov ě dnost Metodica.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2012 / 2013 Trestní právo Trestn ě právní odpov ě dnost Metodica."— Transkript prezentace:

1 2012 / 2013 Trestní právo Trestn ě právní odpov ě dnost Metodica

2 2012 / 2013 Trestní právo Trestný č in  Protiprávní č in, který trestní zákon ozna č uje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákon ě (zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník)  Trestné č iny se d ě lí na p ř e č iny a zlo č iny  Pokus a p ř íprava trestného č inu  Ú č astenství (pomoc, navád ě ní, organizace) Ordo et Iustitita

3 2012 / 2013 Trestní právo Ordo et Iustitia Trestn ě právní odpov ě dnost  Fyzická osoba starší 15-ti let  P ř í č etnost  Napln ě ní skutkové podstaty trestného č inu (trestný č in, vývojová stádia tr. č., ú č astenství)  Zavin ě ní  Zánik trestní odpov ě dnosti

4 2012 / 2013 Trestní právo Ordo et Iustitia Okolnosti vylu č ující protiprávnost  Krajní nouze (§ 28 tr. zákoníku) p ř ímo hrozící nebezpe č í subsidiarita jeho pou ž ití následek pou ž ití kr. nouze nesmí být záva ž n ě jší č i stejn ě záva ž ný  Nutná obrana (§ 29 tr. zákoníku) p ř ímo hrozící nebo trvající útok p ř im ěř enost obrany  Svolení poškozeného, p ř ípustné riziko

5 2012 / 2013 Trestní právo Ordo et Iustitia Trestní ř ízení  Postup orgán ů č inných v trestním ř ízení sm ěř ující k odhalení, odsouzení a potrestání pachatel ů trestných č in ů  Orgány č inné v trestním ř ízení (policejní orgán, státní zástupce, soud)  Podez ř elý, obvin ě ný, ob ž alovaný, odsouzený  Poškozený (adhezní ř ízení)  P ř edvedení, zadr ž ení, zat č ení, vazba  Zajišt ě ní majetku

6 2012 / 2013 Trestní právo Ordo et Iustitia Trestní ř ízení - fáze  Trestní oznámení  Šet ř ení (vyrozum ě ní o ulo ž ení trestního oznámení)  Zahájení trestního ř ízení (záznam o zahájení úkon ů trestního ř ízení)  Prov ěř ování a objas ň ování (usnesení o odlo ž ení v ě ci, odevzdání v ě ci k ř ízení o p ř estupku)  Zahájení trestního stíhání (usnesení o zahájení trestního stíhání)  Vyšet ř ování (usnesení o zastavení tr. stíhání, usnesení o podmín ě ném zastavení tr. stíhání, p ř íp. o narovnání)  Ob ž aloba  Hlavní lí č ení (rozsudek, trestní p ř íkaz)  Ř ádné a mimo ř ádné opravné prost ř edky  Výkon trestu, zahlazení odsouzení  Zkrácené p ř ípravné ř ízení

7 2012 / 2013 Trestní právo Ordo et Iustitia Ř ízení ve v ě cech mladistvých  Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve v ě cech mláde ž e  Mladistvý, dít ě  Provin ě ní, opat ř ení  Soud pro mláde ž Trestn ě právní odpov ě dnost právnických osob  Zákon č. 418/2011 Sb., o o trestní odpov ě dnosti právnických osob a ř ízení o ní

8 2012 / 2013 Trestní právo Ordo et Iustitia Trestné č iny relevantní k oddílové č innosti §147 t ěž ké ublí ž ení na zdraví z nedbalosti, §148 ublí ž ení na zdraví z nedbalosti, §180 neoprávn ě né nakládání s osobními údaji, §187 pohlavní zneu ž ití, §195 opušt ě ní dít ě te nebo sv ěř ené osoby, §198 týrání sv ěř ené osoby, §201 ohro ž ování výchovy dít ě te, §202 svád ě ní k pohlavnímu styku, §204 podání alkoholu dít ě ti, § 206 zpronev ě ra, §212 dota č ní podvod, §220 porušení povinnosti p ř i správ ě cizího majetku, §221 porušení povinnosti p ř i správ ě cizího majetku z nedbalosti, §293-303 tr. č iny proti ž ivotnímu prost ř edí, §367 nep ř eka ž ení tr. č inu, §368 neoznámení tr. č inu


Stáhnout ppt "2012 / 2013 Trestní právo Trestn ě právní odpov ě dnost Metodica."

Podobné prezentace


Reklamy Google