Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obecně Lucia Madleňáková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obecně Lucia Madleňáková"— Transkript prezentace:

1 Obecně Lucia Madleňáková
Přestupkové právo Obecně Lucia Madleňáková

2 Prameny Přestupkový zákon - základní pramen - částečná kodifikace
Správní řád – princip subsidiarity Zvláštní zákony – princip speciality

3 Přestupkový zákon Systematika: Část první – obecná část
Část druhá – zvláštní část Část třetí – řízení o přestupcích Část čtvrtá – společná, přechodná a závěrečná ustanovení

4 Definice přestupku § 2 odst. 1 PřesZ – pozitivní vymezení
„zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů, nebo o trestný čin“ (materiálně-formální ponětí)

5 „zaviněné jednání…“ Subjektivní stránka přestupku
Objektivní stránka přestupku (Subjekt přestupku není v definici přímo specifikován)

6 „…porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti…“
Materiální stránka přestupku Objekt přestupku

7 „…je za přestupek výslovně označeno…“
Pokud není výslovně stanoveno, že jde o přestupek, jednání nelze za přestupek považovat

8 „…v tomto nebo jiném zákoně…“
Přestupkový zákon - lex generalis - princip subsidiarity Jiné zvláštní zákony - legis specialis - princip speciality

9 „…pokud nejde o jiný správní delikt…nebo o trestný čin.“
Právní úprava přestupků – princip subsidiarity Právní úprava jiných správních deliktů a trestných činů – princip speciality (souběh přestupku s trestným činem, souběh přestupku s jiným správním deliktem je vyloučen)

10 Pojem přestupku Formální stránka Materiální stránka protiprávnost

11 Formální stránka Obecné znaky Individuální znaky Věk příčetnost Objekt
Subjekt Objektivní stránka Subjektivní stránka

12 Skutková podstata přestupku
= souhrn typových znaků přestupků určitého druhu, jimiž se od sebe jednotlivé přestupky odlišují Individuální znaky Obligatorní: O, OS, S, SS Fakultativní: místo, čas spáchání, hmotný předmět útoku, pohnutka, motiv…

13 Objekt = zájmy, vztahy, hodnoty společnosti, které jsou chráněné zákonem a vůči nimž směřuje pachatelovo jednání Obecný Druhový Individuální X hmotný předmět útoku

14 Objektivní stránka = příčina, jednání a kauzální nexus
Jednání: vůle, projev vůle Následek: porušení/ohrožení objektu Příčinná souvislost: Zásada umělé izolace jevů Zásada gradace

15 Subjekt Deliktní způsobilost Věk příčetnost Speciální subjekt

16 Subjektivní stránka Úmysl Nedbalost
Přímý nepřímý Nedbalost Vědomá nevědomá Fakultativní znaky: motiv, pohnutka, cíl, záměr

17 Negativní vymezení přestupku
(§ 2 odst. 2 PřesZ) Okolnosti vylučující protiprávnost - nutná obrana - krajní nouze - jednání na příkaz

18 Nutná obrana § 2 odst. 2 písm. a)
= takové jednání, jímž někdo odvrací přiměřeným způsobem přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný zákonem.

19 Krajní nouze § 2 odst. 2 písm. b)
= jednání, jímž někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému zákonem, nebyl-li tímto jednáním způsoben zjevně stejně závažný následek, než ten, který hrozil, a toto nebezpečí nebylo možno v dané situaci odvrátit jinak.

20 Jednání na příkaz § 6 Za porušení povinností podle PřesZ uložených právnické osobě odpovídá ten, kdo za ni jedná, nebo měl jednat, a v případě, že jde o jednání na příkaz, osoba, která k němu dala příkaz.

21 Další okolnosti vylučující protiprávnost
Oprávněné použití zbraně Svolení poškozeného Výkon práv a povinností Dovolené riziko Svépomoc

22 Působnost přestupkového zákona
Časová Územní (místní) Osobní (personální)

23 Časová působnost Zásadně v době dokonání přestupku Výjimky
Určování druhu sankce Ukládání ochranného opatření

24 Územní (místní) působnost
Zásada teritoriality Zásada personality (§ 49 odst. 1 písm. b) a c), § 50 PřesZ)

25 Osobní působnost Negativní vymezení Úplná exempce:
Exempce hmotněprávní = beztrestnost Exempce procesněprávní = nestíhatelnost Úplná exempce: - prezident republiky (Ústava) - soudci Ústavního soudu - diplomatičtí zástupci a členové jejich rodin - konzulární zástupci a zaměstnanci

26 Osobní působnost - pokračování
Částečná exempce - poslanci a senátoři - soudci - osoby podléhající vojenské kázeňské pravomoci, příslušníci bezpečnostních sborů, osoby během výkonu terstu odnětí svobody

27 Děkuji za pozornost a přeji hezký den!
Mgr. Lucia Rentková


Stáhnout ppt "Obecně Lucia Madleňáková"

Podobné prezentace


Reklamy Google