Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přestupkové právo Obecně Lucia Madleňáková. Prameny Přestupkový zákon - základní pramen - částečná kodifikace Správní řád – princip subsidiarity Zvláštní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přestupkové právo Obecně Lucia Madleňáková. Prameny Přestupkový zákon - základní pramen - částečná kodifikace Správní řád – princip subsidiarity Zvláštní."— Transkript prezentace:

1 Přestupkové právo Obecně Lucia Madleňáková

2 Prameny Přestupkový zákon - základní pramen - částečná kodifikace Správní řád – princip subsidiarity Zvláštní zákony – princip speciality

3 Přestupkový zákon Systematika: Část první – obecná část Část druhá – zvláštní část Část třetí – řízení o přestupcích Část čtvrtá – společná, přechodná a závěrečná ustanovení

4 Definice přestupku § 2 odst. 1 PřesZ – pozitivní vymezení „zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů, nebo o trestný čin“ (materiálně-formální ponětí)

5 „zaviněné jednání…“ Subjektivní stránka přestupku Objektivní stránka přestupku (Subjekt přestupku není v definici přímo specifikován)

6 „…porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti…“ Materiální stránka přestupku Objekt přestupku

7 „…je za přestupek výslovně označeno…“ Pokud není výslovně stanoveno, že jde o přestupek, jednání nelze za přestupek považovat

8 „…v tomto nebo jiném zákoně…“ Přestupkový zákon - lex generalis - princip subsidiarity Jiné zvláštní zákony - legis specialis - princip speciality

9 „…pokud nejde o jiný správní delikt…nebo o trestný čin.“ Právní úprava přestupků – princip subsidiarity Právní úprava jiných správních deliktů a trestných činů – princip speciality (souběh přestupku s trestným činem, souběh přestupku s jiným správním deliktem je vyloučen)

10 Pojem přestupku Formální stránka Materiální stránka protiprávnost

11 Formální stránka Obecné znaky  Věk  příčetnost Individuální znaky  Objekt  Subjekt  Objektivní stránka  Subjektivní stránka

12 Skutková podstata přestupku = souhrn typových znaků přestupků určitého druhu, jimiž se od sebe jednotlivé přestupky odlišují Individuální znaky  Obligatorní: O, OS, S, SS  Fakultativní: místo, čas spáchání, hmotný předmět útoku, pohnutka, motiv…

13 Objekt = zájmy, vztahy, hodnoty společnosti, které jsou chráněné zákonem a vůči nimž směřuje pachatelovo jednání Obecný Druhový Individuální X hmotný předmět útoku

14 Objektivní stránka = příčina, jednání a kauzální nexus Jednání: vůle, projev vůle Následek: porušení/ohrožení objektu Příčinná souvislost:  Zásada umělé izolace jevů  Zásada gradace

15 Subjekt Deliktní způsobilost  Věk  příčetnost Speciální subjekt

16 Subjektivní stránka Úmysl  Přímý  nepřímý Nedbalost  Vědomá  nevědomá Fakultativní znaky: motiv, pohnutka, cíl, záměr

17 Negativní vymezení přestupku (§ 2 odst. 2 PřesZ) Okolnosti vylučující protiprávnost - nutná obrana - krajní nouze - jednání na příkaz

18 Nutná obrana § 2 odst. 2 písm. a) =takové jednání, jímž někdo odvrací přiměřeným způsobem přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný zákonem.

19 Krajní nouze § 2 odst. 2 písm. b) = jednání, jímž někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému zákonem, nebyl-li tímto jednáním způsoben zjevně stejně závažný následek, než ten, který hrozil, a toto nebezpečí nebylo možno v dané situaci odvrátit jinak.

20 Jednání na příkaz § 6 Za porušení povinností podle PřesZ uložených právnické osobě odpovídá ten, kdo za ni jedná, nebo měl jednat, a v případě, že jde o jednání na příkaz, osoba, která k němu dala příkaz.

21 Další okolnosti vylučující protiprávnost Oprávněné použití zbraně Svolení poškozeného Výkon práv a povinností Dovolené riziko Svépomoc

22 Působnost přestupkového zákona Časová Územní (místní) Osobní (personální)

23 Časová působnost Zásadně v době dokonání přestupku Výjimky Určování druhu sankce Ukládání ochranného opatření

24 Územní (místní) působnost Zásada teritoriality Zásada personality (§ 49 odst. 1 písm. b) a c), § 50 PřesZ)

25 Osobní působnost Negativní vymezení  Exempce hmotněprávní = beztrestnost  Exempce procesněprávní = nestíhatelnost Úplná exempce: - prezident republiky (Ústava) - soudci Ústavního soudu - diplomatičtí zástupci a členové jejich rodin - konzulární zástupci a zaměstnanci

26 Osobní působnost - pokračování Částečná exempce - poslanci a senátoři - soudci - osoby podléhající vojenské kázeňské pravomoci, příslušníci bezpečnostních sborů, osoby během výkonu terstu odnětí svobody

27 Děkuji za pozornost a přeji hezký den! Mgr. Lucia Rentková


Stáhnout ppt "Přestupkové právo Obecně Lucia Madleňáková. Prameny Přestupkový zákon - základní pramen - částečná kodifikace Správní řád – princip subsidiarity Zvláštní."

Podobné prezentace


Reklamy Google