Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trestní právo I. (hmotné) – 7. seminář Subjektivní stránka trestného činu Igor Barilik Právnická fakulta UK v Praze Katedra trestního práva

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trestní právo I. (hmotné) – 7. seminář Subjektivní stránka trestného činu Igor Barilik Právnická fakulta UK v Praze Katedra trestního práva"— Transkript prezentace:

1 Trestní právo I. (hmotné) – 7. seminář Subjektivní stránka trestného činu Igor Barilik Právnická fakulta UK v Praze Katedra trestního práva bariliik@prf.cuni.cz Prezentace vytvořena kolektivem Igor Barilik, Katarína Danková a Kateřina Lukášová.

2 Subjektivní stránka trestného činu Zavinění = vnitřní vztah pachatele ke skutečnostem zakládajícím trestný čin (ke všem skutečnostem) 2 Obligatorní znakZavinění Fakultativní znaky (nejčastější) Pohnutka Cíl

3 Fakultativní znaky subj. str.  Pohnutka Kvalifikovaná SPTČ povaha a závažnost TČ přitěžující/polehčující okolnost „zvlášť zavrženíhodná pohnutka“  Cíl Možný jen přímý úmysl „obmysl“ 3

4 Složky zavinění  Vždy v době činu  Úmysl: obě složky  Nedbalost: pouze intelektuální složka 4 Složky zaviněníintelektuálnívnímánípředstavy Volní (jen u úmyslného zavinění) vůle vyvolat svým jednáním rozhodnou skutečnost

5 Úmysl (§ 15 TZ)  Následek pokládá za nutný → úmysl přímý  Úmysl + srozumění → jako celek srozumění 5 úmysl přímý chtěl způsobem uvedeným v T zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem nepřímý věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn

6 Úmysl nepřímý  Srozumění: Pachatel nepočítal se žádnou konkrétní okolností způsobilé zabránit následku  Srozumění je i smíření se (vč. lhostejnosti) Nepravá lhostejnost (kladný vztah k oběma možnostem) → nepřímý úmysl Pravá lhostejnost (mlčky se smíří s následkem):  Novotný: vědomá nedbalost (s ohledem na dosavadní praxi)  Jelínek: nepřímý úmysl (s ohledem na znění zákona)  Šámal (Beck): dosud obvykle vědomá nedbalost, ale není důvod zvýhodňovat lhostejného pachatele → nepřímý úmysl 6

7 Nedbalost (§ 16 TZ)  Hrubá nedbalost: vyšší intenzita, zřejmá bezohlednost k zájmům chráněným TZ 7 nedbalostvědomá věděl, že může způsobem uvedeným v T zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí nevědomá nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl

8 Nedbalost  Kritériem je zachování potřebné míry opatrnosti  Objektivní kritérium: obecně stejná míra + vyšší u někt. povolání právní předpisy (účelem musí být zabránit takovému následku) technické normy uznávaná pravidla opatrnost přiměřená situaci vyvolané pachatelem a okolnostem  Subjektivní kritérium: osobní vlastnosti a zdravotní stav pachatele + okolnosti případu  Možnost i povinnost předvídat musí být dána v době činu zároveň 8

9 Konstrukce SPTČ z hlediska zavinění  Základní: nutný úmysl, nestanoví-li TZ výslovně, že postačí nedbalost - § 13 odst. 2 TZ  Kvalifikovaná: nedbalost, pokud TZ nevyžaduje úmysl (jako člen, s cílem atp.) - § 17 TZ Těžší následek X jiná skutečnost: jde o skutečnosti, které existují v době činu a nejsou způsobeny až jednáním pachatele 9

10 Omyl  = nesoulad intelektuální složky se skutečností  Znaky TČ → rámec pro případný nesoulad představy pachatele se skutečností 10 Omylpozitivnínegativní Omylskutkovýprávní

11 Omyl skutkový negativní (§ 18 odst. 1)  Nezná/nepředpokládá jako možnou skutkovou okolnost, která je znakem TČ  Vylučuje tr. odpovědnost za úmyslný TČ  Možný TČ spáchaný z nevědomé nedbalosti Nevěděl, ač mohl a měl vědět  Skutkový negativní omyl o okolnostech vylučujících protiprávnost: jako pozitivní skutkový omyl o znacích TČ – tedy pokus TČ (zvažte škodlivost) 11

12 Omyl skutkový pozitivní (§ 18 odst. 2, 3)  Mylně předpokládá skutkovou okolnost, která je znakem TČ  Skutečnost naplňující znak přísnějšího TČ → příprava/pokus tohoto TČ  Skutečnost naplňující znak mírnějšího TČ → mírnější TČ X TČ z nedbalosti  Skutkový pozitivní omyl o okolnostech vylučujících protiprávnost: jako negativní skutkový omyl o znacích TČ – možno posoudit jen jako nedbalostní TČ 12

13 Omyl skutkový – zvláštní případy  omyl v předmětu útoku (identita, vlastnosti): jde-li o skutečnost stejně právně významnou → omyl bez právního významu  Omyl v kauzálním průběhu (aberatio ictus) → obvykle pokus dolózního TČ + dokonaný kulpózní TČ  zvláštní případ aberatio ictus (podstatně jiné postižení, jiným způsobem) → dolus generalis (všeobecný úmysl) X více skutků 13

14 Omyl právní  Pachatel neví o protiprávnosti činu (právní omyl negativní) X mylně se domnívá, že jedná protiprávně (právní omyl pozitivní)  Pozitivní právní omyl → tzv. putativní delikt Nullum crimen sine lege → není TO 14

15 Omyl právní negativní (§ 19)  Omluvitelný: nemohl se vyvarovat → není TO U mladistvého: omluvitelný vzhledem k věku, rozumové vyspělosti, prostředí → nevylučuje TO, ale možné upuštění od uložení T opatření (§ 11 ZSVM)  Neomluvitelný: mohl se vyvarovat → polehčující okolnost Povinnost seznámit se s právní úpravou vyplývá z:  právního předpisu, úředního rozhodnutí, smlouvy, zaměstnání, povolání, postavení, funkce, nebo  mohl-li rozpoznat protiprávnost bez zřejmých obtíží 15

16 16 Literatura  Novotný, O., Vanduchová, M., Vokoun, R., Šámal, P. a kol.. Trestní právo hmotné. I. 6.vydání. Wolters Kluwer ČR, Praha. 2010  Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Leges, Praha. 2010  Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D., Vanduchová, M. Systém českého trestního práva. 1.vydání. Novatrix, Praha. 2009

17 17 Literatura  Šámal, P. Trestní zákoník: komentář. 2.vydání. C.H. Beck, Praha. 2012  zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník  zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim  zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (o soudnictví ve věcech mládeže)


Stáhnout ppt "Trestní právo I. (hmotné) – 7. seminář Subjektivní stránka trestného činu Igor Barilik Právnická fakulta UK v Praze Katedra trestního práva"

Podobné prezentace


Reklamy Google