Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trestní právo I. (hmotné) – 6. seminář Pachatel trestného činu Igor Barilik Právnická fakulta UK v Praze Katedra trestního práva Prezentace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trestní právo I. (hmotné) – 6. seminář Pachatel trestného činu Igor Barilik Právnická fakulta UK v Praze Katedra trestního práva Prezentace."— Transkript prezentace:

1 Trestní právo I. (hmotné) – 6. seminář Pachatel trestného činu Igor Barilik Právnická fakulta UK v Praze Katedra trestního práva barilik@prf.cuni.cz Prezentace vytvořena kolektivem Igor Barilik, Katarína Danková a Kateřina Lukášová.

2 Subjekt Obligatorní znakFyzická osoba Právnická osoba Fakultativní znakKonkrétní subjekt (zvl. vlastnost) Speciální subjekt (zvl. postavení) 2

3 Pachatel  § 22 odst. 1 TZ Pachatelem TČ je, kdo svým jednáním naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu nebo jeho pokusu či přípravy, je-li trestná (obecné znaky TČ?) 3

4 Pachatel  Definuje právní doktrína Pachatelem TČ je 1)Trestně odpovědná osoba (FO, PO), která 2)Bezprostředně spáchala TČ (znaky skutkové podstaty + obecné znaky trestného činu) Pachatelem je pachatel dokonaného tr. činu, pachatel pokusu, pachatel přípravy k TČ (§ 22 odst. 1) Pachatelem je i osoba, která měla návodce, pomocníka…. 4

5 Pachatel  Do 31. 12. 2011 TP vycházelo ze zásady individuální odpovědnosti fyzických osob za trestný čin  1. 1. 2012 k zásadě individuální odpovědnosti přibyla zásada kolektivní odpovědnosti PO za trestný čin 5

6 Pachatel - FO  Fyzická osoba, která je v době činu Příčetná Dovršila 15-tý rok věku Jde-li o osobu mladistvou – je rozumově a mravné vyspělá Podle okolností – splňuje fakultativní znaky subjektu (konkrétní subjekt, zvláštní subjekt) 6

7 Příčetnost (§ 26 TZ)  Def.: Způsobilost být pachatelem TČ, pokud závisí na duševních schopnostech pachatele  Pachatel jednal v nepříčetnosti, jestliže Trpí duševní poruchou Je zbaven schopnosti rozpoznat protiprávnost činu nebo ovládnout své jednání Duševní porucha a ztráta rozpoznávací a ovládací schopnosti jsou dány v době činu Duševní porucha je příčinou ztráty r. a. o. schopnosti 7

8 Příčetnost (§ 26 TZ) Pachatel jednal v nepříčetnosti, jestliže v době spáchání činu jsou současně dány 2 kritéria: 1)Duševní porucha (biologické kritérium nepříčetnosti) § 123 TZ: Duševní poruchou se rozumí mimo duševní poruchu vyplývající z duševní nemoci i hluboká porucha vědomí, mentální retardace, těžká sociální porucha osobnosti nebo jiné těžká duševní nebo sexuální odchylka 2)Nedostatek schopnosti rozumové (rozpoznávací) Pachatel není schopen rozpoznat protiprávnost svého jednání nebo Nedostatek ovládací schopnosti (psycholog. kritérium) Neschopnost ovládnout své vlastní jednání 8

9 Příčetnost (§ 26 TZ)  Existence duševní poruchy a absence rozpoznávací nebo ovládací schopnosti je významná v dobé činu Nastala-li duševní porucha po dobé spáchání TČ – důvod pro přerušení tr. stíhání, přerušení nebo odklad výkonu trestu  Nedostatek rozpoznávací a ovládací schopnosti je třeba posuzovat se zřetelem k povaze TČ Pachatel je schopen rozpoznat protiprávnost znásilnění, ne však protiprávnost TČ zneužívaní informací v obch. styku (tzv. parciální příčetnost) 9

10 Zmenšená příčetnost (§ 27 TZ)  V důsledku duševní poruchy byla výrazněji zeslabena rozpoznávací nebo ovládací schopnost pachatele (§ 27)  Na rozdíl od nepříčetnosti zmenšená příčetnost nevylučuje tr. odpovědnost pachatele  Důvod pro zvláštní postup vůči pachateli § 40 odst. 1, odst. 2 TZ, § 47 odst. 1, odst. 2 § 12 písm. a), §25 odst. 2 ZSVM 10

11 Odpovědnost za TČ spáchané pod vlivem návykové látky  Návyková látka : § 130 TZ Návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné, psychotropní a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnost nebo sociální chování. Pachatel si aplikoval návykovou látku a pod její vlivem spáchal TČ  v době činu byl příčetný je tr. odpovědný  v době činu byl v stavu zmenšené příčetnosti je tr. odpovědný  v době činu byl nepříčetný ? 11

12 Odpovědnost za TČ spáchané pod vlivem návykové látky Je uvedení se do stavu nepříčetnosti kryto zaviněním? ANO NE nepříčetnost Lze zavinění vztáhnout na TČ?  Pachatel se úmyslně uvedl do stavu nepříčetnosti, aby v něm spáchal TČ odpovědnost za úmyslný TČ  Pachatel se zaviněně uvedl do stavu nepříčetnosti a věděl/mohl/měl vědět, že se může dopustit konkrétního TČ odpovědnost za nedbalostní TČ  Pachatel se zaviněně uvedl do stavu nepříčetnosti, ale nevěděl ani vědět nemohl a neměl, že se dopustí TČ TČ opilství § 360 TZ 12

13 Věk  § 25 TZ: Trestně odpovědný není ten, kdo v době spáchání TČ nedovršil 15. rok věku  Trestně odpovědné nejsou osoby mladší 15. let  Trestní odpovědnost začíná dnem následujícím po dni 15. narozenin (§ 139 TZ) tzv. relativní tr. odpovědnost  Plně trestné odpovědným se FO stává dnem následujícím po dni 18. narozenin tzv. absolutní tr. odpovědnost 13

14 Pachatel – mladistvý  Def.: Kdo dovršil 15. rok a nepřekročil 18. rok věku  Bez ohledu na jeho zletilost/nezletilost podle obč. práva 14

15 Pachatel – mladistvý V době spáchání TČ  Dovršil 15. rok věku  Je příčetný  Je rozumově a mravně vyspělý (podmíněna příčetnost) Jelínek: samostatný obligatorní znak subjektu provinění, který stojí vedle příčetnosti a věku Novotný: speciální důvod nepříčetnosti, nikoli samostatný znak subjektu 15

16 Pachatel – mladistvý  Mladistvý, který v době spáchání TČ nedosáhl takové rozumové a mravní vyspělosti, aby mohl rozpoznat protiprávnost svého jednání nebo své jednání ovládnout, není za TČ odpovědný  Nedostatek rozumové a mravní vyspělosti ≠ nepříčetnost  je projevem opožděného dospívání (x způsobeno duševní poruchou) 16

17 Nepřímý pachatel Nepřímý pachatel (§ 22 odst. 2)  Ten, kdo úmyslně užije ke spáchání svého trestného činu jinou osobu jako „živý nástroj“  „živým nástrojem“ může být osoba, kt. není trestně odpovědná  pro nedostatek věku, nepříčetnost  pro omyl  proto, že jednala za okolnosti vylučující protiprávnost  proto, že nejednala  nejednala zaviněně  „živý nástroj“ není odpovědný vůbec nebo jen omezeně 17

18 Dělení TČ dle okruhu subjektů  Obecné trestné činy Může spáchat kdokoli („kdo…“)  Zvláštní trestné činy Vyžadují zvláštní vlastnost, postavení nebo způsobilost pachatele A) pravé zvláštní TČ – zvl. znaky potřebné k naplnění zákl. skutkové podstaty B) nepravé zvláštní TČ – zvl. znaky jsou znakem kvalifikované skutkové podstaty  Vlastnoruční trestné činy Vyžadují, aby pachatel jednal „vlastnoručně“ Např. soulož mezi příbuznými (§188), opilství (§360) 18

19 Znaky SPTČ charakterizující pachatele  Konkrétní subjekt Subjekt charakterizovaný zvláštní vlastností Např. matka (§ 142TZ), dlužník (§ 222 TZ)  Speciální subjekt Subjekt charakterizovaný zvláštním postavením např. voják (hlava XII TZ), znalec (§ 346 TZ) 19

20 Pachatel - PO z. č. 418/2011 Sb., o tr. odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim  Subjekt § 6 všechny právnické osoby s výjimkou ČR a její org. složky. Cizí státy a mezinárodní organizace veřejného práva Územně samosprávní celky (obce, kraje) Majetková účast těchto subjektů na jiné PO nemá vliv na její tr. odpovědnost  Tr. odpovědnost FO a PO: souběžné a na sobě nezávislé odpovědnosti 20

21 Trestní odpovědnost právnických osob Konstrukce odpovědnosti 21 KDO? Právnická osoba (x § 6) ZA CO? tax. výčet TČ (§ 7) KONSTRUKCE TOPO Spáchání TČ v § 7 Jménem, v zájmu nebo v rámci činnosti PO jednáním a)statut. orgánu b)osobou vykonávající řídící nebo kontrolní činnost c)faktického vedoucího d)zaměstnancem Čin je PO přičitatelný PŘIČITATELNOST TČ PO Bez dalšíhoTČ spáchán a), b), c) Rozhodnutí, schválení, pokyn, zanedbání povinností PO TČ spáchán zaměstnancem

22 Použitá literatura  Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné.1. vydání.Praha: Leges, 2009, str. 180 – 206, str. 288- 292.  Novotný, O. a kol.: Trestní právo hmotné – I. Obecná část. Praha : ASPI, str. 186 - 213 22


Stáhnout ppt "Trestní právo I. (hmotné) – 6. seminář Pachatel trestného činu Igor Barilik Právnická fakulta UK v Praze Katedra trestního práva Prezentace."

Podobné prezentace


Reklamy Google