Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TRESTNÍ PRÁVO Subjekt trestného činu Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TRESTNÍ PRÁVO Subjekt trestného činu Mgr. Petr Čechák, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 TRESTNÍ PRÁVO Subjekt trestného činu Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz

2 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz :: Subjekt trestné činu Pachatel (subjekt) trestného činu §22/1 TZ – naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu, pokusu nebo přípravy, je-li trestná Zásada individuální odpovědnosti fyzické osoby odmítnutí kolektivní viny (societas deliquere non potest) i odpovědnosti za cizí vinu Požadavek svobody vůle jako podmínky trestní odpovědnosti (koncepce determinismu vs. koncepce indeterminismu) Pachatelem může být jen osoba trestně odpovědná - v době spáchání činu dovršila 15. rok věku (§25 TZ) - osoba, která je příčetná mladistvý – i patřičná morální a rozumové vyspělosti (§5/1 ZSVM) tzv. trestné činy s omezeným okruhem pachatelů vyžadují ještě další vlastnost pachatele – fakultativní znaky subjektu tr. č.

3 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz :: Subjekt trestné činu Nepřímý pachatel - §22/2 TZ TZ jej rovněž označuje za pachatele, ač jinak by byla jen účastníkem Osoba trestněprávně odpovědná - ke spáchání trestného činu užije jinou osobu, jež v době činu byla jen „živým nástrojem“ Živý nástroj“ je osoba, nemůže být trestně odpovědná a) není trestně odpovědná pro nedostatek věku, nepříčetnost, omyl nebo pro existenci okolnosti vylučující protiprávnost b) sama nejednala či nejednala zaviněně (popř. není dána požadovaná forma zavinění – např. nedbalost místo úmyslu) c) nejednala ve zvláštním úmyslu nebo z pohnutky předpokládané zákonem (žádá-li se speciální či konkrétní subjekt – tyto vlastnosti musí mít i nepřímý pachatel) (nepřímé pachatelství vyloučeno u tzv. vlastnoručních trest. činů)

4 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz :: Subjekt trestné činu Příčetnost nepříčetnost (§26 TZ) – pro duševní poruchu, která byla v době spáchání nemůže buď rozpoznat, že jednání je protiprávní nebo nemůže své jednání ovládat Duševní porucha podle §26 TZ nemusí být vždy duševní nemoc, ale je širší; (je jím i odchylka od duševní rovnováhy vyvolaná užitím návykových látek, mikrospánek řidiče, epileptický záchvat apod.) Podmínkou trestní odpovědnosti je vždy (alternativně) a) způsobilosti rozpoznávací (rozumové kritérium) b) způsobilosti ovládací (volní kritérium)

5 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz :: Subjekt trestné činu §5/1 ZSVM – tzv. podmíněná či relativní příčetnost (dostatečná mravní a rozumovou vyspělost) představuje speciální důvod nepříčetnosti vztahující se na mladistvé; platí tak vedle nepříčetnosti podle §26 TZ

6 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz :: Subjekt trestné činu Jednání pod vlivem návykové látky Užití návykové látky může vyvolat nepříčetnost Definičním znakem návykové látky (definována v §130 TZ) je schopnost negativně ovlivnit schopnost rozpoznávací nebo ovládací ; (ty mohou v důsledku jejich požití dočasně i zcela vymizet) Z hlediska trestního práva lze rozlišovat 1) dolózní actio libera in causa – „napití na kuráž“ pachatel se úmyslně uvedl do stavu nepříčetnosti, aby v něm provedl trestný čin (aby měl „kuráž“ k loupeži, k vraždě apod.) Trestní odpovědnost se zde posuzuje podle doby, kdy byl pachatel ještě příčetný – odpovědnost za úmysl(§360/2 TZ)

7 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz :: Subjekt trestné činu 2) kulpózní actio libera in causa pachatel se z nedbalosti přivede do stavu nepříčetnosti, v němž spáchá trestný čin, ač ví či má a může vědět, že tím může způsobit škodlivý následek (řidič pije alkohol, ač ví, že bude řídit auto, srazí a usmrtí chodce) Trestní odpovědnost podle obecných zásad spáchání trestného činu z nedbalosti (§360/2 TZ)

8 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz :: Subjekt trestné činu 3) trestný čin opilství - §360/1 TZ pachatel se zaviněně – úmyslně nebo z nedbalosti přivedl do stavu nepříčetnosti, v němž spáchán čin jinak trestný (k němu chybí zavinění) ve vztahu k jednání ve stavu nepříčetnosti však není dáno zavinění – nelze dovozovat ani nedbalost – pachatel si nepředstavoval daný následek jako možný, nevěděl a neměl ani možnost a povinnost vědět, že by mohl nastat Zavinění ve vztahu k intoxikaci vedoucí k nepříčetnosti Zavinění ve vztahu k trestnému činu či činu jinak trestnému Actio libera in causa dolosa úmysl Actio libera in causa culposa úmysl nebo nedbalostnedbalost Tr. čin opilství podle §360 TZ) úmysl nebo nedbalostbez zavinění Nepříčetnost podle §26 TZ bez zavinění

9 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz :: Subjekt trestné činu Zmenšená příčetnost (§27 TZ) V důsledku duševní poruchy v době spáchání činu je podstatně snížena (oslabena) schopnost ovládací a rozpoznávací – nevymizely však (šlo by o nepříčetnost) Zmenšená příčetnost nevylučuje trestní odpovědnost, odůvodňuje jen zvláštní postup vůči pachateli

10 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz :: Subjekt trestné činu Důsledky snížené příčetnosti 1) obligatorní důsledky – přihlédne se k ní při stanovení výměry a druhu trestu (§40/1 TZ) 2) fakultativní důsledky – může odůvodnit upuštění od potrestání (§47) – snížení trestu odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby za současného uložení ochranného léčení Tyto důsledky však vyloučeny, způsobil-li si pachatel zmenšenou příčetnost zaviněně, a to byť i z nedbalosti

11 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz :: Subjekt trestné činu Věk pachatele §25 TZ – kdo nedovršil 15. rok věku, není trestně odpovědný (trestní odpovědnost začíná teprve dnem, který následuje po 15. narozeninách) Mladiství - dovršili 15. rok věku a nepřekročili 18. rok věku (jejich trestní odpovědnost upravena v zák. č. 218/2003 Sb.) (zletilost je pro trestní odpovědnost nerozhodná – i nabude-li jí před 18. rokem věku, podle trestního práva je stále mladistvým) Pachatel blízký věku mladistvých – termín, který používá TZ; zvýhodnění jako pachatel a zvláště chráněn jako předmět útoku

12 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz :: Subjekt trestné činu Konkrétní a speciální subjekt - §114 TZ TZ vyžaduje zvláštní vlastnost, způsobilost nebo postavení pachatele – tr. činy s omezeným okruhem pachatelů 1) konkrétní subjekt – žádá se zvláštní vlastnost (např. matka u vraždy novorozeného dítěte matkou - §142 TZ) 2) speciální subjekt – žádá se zvláštní způsobilost (např. voják u vojenských trestných činů) Jednání za jiného - je-li konkrétním nebo speciálním subjektem právnická osoba, postačí, je-li tato vlastnost dána u právnické osoby, jejímž jménem pachatel jedná (114/2 TZ)

13 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz :: Subjekt trestné činu Pojmy k zapamatování: Pachatel, nepřímý pachatel, živý nástroj Nepříčetnost a zmenšená příčetnost Způsobilost rozpoznávací a ovládací Věk pachatele Konkrétní a speciální subjekt


Stáhnout ppt "TRESTNÍ PRÁVO Subjekt trestného činu Mgr. Petr Čechák, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google