Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trestní právo Trestní odpovědnost Trestný čin Mgr. Pavel PETR Katedra společenských věd VŠB - TUO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trestní právo Trestní odpovědnost Trestný čin Mgr. Pavel PETR Katedra společenských věd VŠB - TUO."— Transkript prezentace:

1 Trestní právo Trestní odpovědnost Trestný čin Mgr. Pavel PETR Katedra společenských věd VŠB - TUO

2 Trestní odpovědnost Základem trestní odpovědnosti je TRESTNÝ ČIN (PROVINĚNÍ) Povinnost strpět za spáchaný TČ sankce (nejenom tresty!) stanovené trestním zákonem v rámci trestně právního vztahu Trestně právní vztah vzniká spácháním TČ mezi pachatelem a státem Trestně procesní vztah vzniká mezi obviněným a orgány činnými v trestním řízení (policejní orgán, státní zástupce, soud)- v rámci těchto vztahů vzniká (např.právo na obhajobu)

3 Vysvětlení pojmů Trestný čin je pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoně Čin, jehož stupeň nebezpečnosti pro společnost je nepatrný, není trestným činem, i když jinak vykazuje znaky trestného činu K trestnosti činu je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li tento zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti

4 Vysvětlení pojmů Stupeň nebezpečnosti činu pro společnost je určován zejména významem chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsobem provedení činu a jeho následky, okolnostmi, za kterých byl čin spáchán, osobou pachatele, mírou jeho zavinění jeho pohnutkou

5 Vysvětlení pojmů TČ se rozumí i příprava k trestnému činu, pokus trestného činu, organizátorství, návod pomoc

6 Vysvětlení pojmů Provinění Původně – se jednalo o méně závažné, zpravidla majetkové a občanskoprávní delikty – projednávaly je Místní lidové soudy, od r. 1970 se projednávaly jako tzv. přečiny od r. 1990 – přestupek, event. některé TČ Trestný čin spáchaný mladistvým se nazývá provinění Upravuje zákon o soudnictví ve věcech mládeže 218/2003 Sb.

7 Vysvětlení pojmů Zavinění – vnitřní (psychický) vztah člověka ke skutečnostem, které zakládají trestný čin I.) úmysl (dolus) A) úmysl přímý (chtěl způsobem v trestním zákoně uvedeným porušit nebo ohrozit zájem chráněný tímto zákonem) (např. bytová krádež) B) úmysl nepřímý /eventuální/ (věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn) (např. pachatel neplatil výživné, přičemž věděl, že tím může u vyživované osoby způsobit stav nouze)

8 Vysvětlení pojmů Zavinění II.) nedbalost (culpa) A) nedbalost vědomá věděl, že může způsobem v trestním zákoně uvedeným porušit nebo ohrozit zájem chráněný tímto zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí (pachatel nedodržuje dopravní předpisy a spoléhá na to, že nedojde k nehodě a následnému zranění) B) nedbalost nevědomá nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl (na rozdíl od náhody) (např. lékař zvolil pro konkrétního pacienta způsob léčby, který vzhledem ke zdravotním problémům pacienta, o nichž lékař nevěděl, vedl k poškození zdraví pacienta, přičemž tento lékař měl možnost uvedené informace ještě před stanovením léčby zjistit)

9 Druhy trestů Účel trestu Účelem trestu je chránit společnost před pachateli trestných činů, zabránit odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti a vychovat jej k tomu, aby vedl řádný život, a tím působit výchovně i na ostatní členy společnosti. Výkonem trestu nesmí být ponížena lidská důstojnost. Upuštění od potrestání Od potrestání pachatele, který spáchal trestný čin menší nebezpečnosti pro společnost, jeho spáchání lituje a projevuje účinnou snahu po nápravě, lze upustit, jestliže vzhledem k povaze spáchaného činu a k dosavadnímu životu pachatele lze důvodně očekávat, že již projednání věci před soudem postačí k jeho nápravě. Upustil-li soud od potrestání, hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen.

10 Druhy trestů 1. odnětí svobody, 2. obecně prospěšné práce, 3. ztrátu čestných titulů a vyznamenání, 4. ztrátu vojenské hodnosti, 5. zákaz činnosti, 6. propadnutí majetku, 7. peněžitý trest, 8. propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, 9. vyhoštění, 10. zákaz pobytu.

11 Druhy trestů 1. odnětí svobody, 2. obecně prospěšné práce, 3. ztrátu čestných titulů a vyznamenání, 4. ztrátu vojenské hodnosti, 5. zákaz činnosti, 6. propadnutí majetku, 7. peněžitý trest, 8. propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, 9. vyhoštění, 10. zákaz pobytu 11. výjimečný trest: 15-25 let nebo doživotí

12 Ochranná opatření ochranné léčení ochranná výchova – jen mladistvý zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty (Nebyl-li uložen trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty)

13 Věk pachatele Kdo v době spáchání činu nedovršil patnáctý rok svého věku, není trestně odpovědný. (§11 TZ) Kde tento zákon spojuje s uplynutím určité doby nějaký účinek, nezapočítává se do ní den, kdy nastala událost určující její začátek.

14 Kdy tedy?

15 Příčetnost Kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu nemohl rozpoznat jeho nebezpečnost pro společnost nebo ovládat své jednání, není za tento čin trestně odpovědný A) Nemůže rozpoznat nebezpečnost B) Nemůže ovládat své jednání Stačí jedna ze složek, ale v době spáchání TČ Nejde o stav, kdy osoba trpí duševní poruchou ale může a i b

16 Systematika zvláštní části Hlava I. § 91 - 115Trestné činy proti republice, cizímu státu nebo mezinárodní organizaci Hlava I. Hlava II. § 118 - 152Trestné činy hospodářské Hlava II. Hlava III. § 153 - 178aTrestné činy proti pořádku ve věcech veřejných Hlava III. Hlava IV. § 179 - 195Trestné činy obecně nebezpečné Hlava IV. Hlava V. § 196 - 209aTrestné činy hrubě narušující občanské soužití Hlava V. Hlava VI. § 210 - 218bTrestné činy proti rodině a mládeži Hlava VI. Hlava VII. § 219 - 230Trestné činy proti životu a zdraví Hlava VII. Hlava VIII. § 231 - 246Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti Hlava VIII. Hlava IX. § 247 - 258Trestné činy proti majetku Hlava IX. Hlava X. § 259 - 265Trestné činy proti lidskosti Hlava X. Hlava XI. § 266 - 272eTrestné činy proti brannosti Hlava XI. Hlava XII. § 273 - 295Trestné činy vojenské Hlava XII.


Stáhnout ppt "Trestní právo Trestní odpovědnost Trestný čin Mgr. Pavel PETR Katedra společenských věd VŠB - TUO."

Podobné prezentace


Reklamy Google