Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trestní právo Trestní odpovědnost Trestný čin

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trestní právo Trestní odpovědnost Trestný čin"— Transkript prezentace:

1 Trestní právo Trestní odpovědnost Trestný čin
Mgr. Pavel PETR Katedra společenských věd VŠB - TUO

2 Trestní odpovědnost Základem trestní odpovědnosti je TRESTNÝ ČIN (PROVINĚNÍ) Povinnost strpět za spáchaný TČ sankce (nejenom tresty!) stanovené trestním zákonem v rámci trestně právního vztahu Trestně právní vztah vzniká spácháním TČ mezi pachatelem a státem Trestně procesní vztah vzniká mezi obviněným a orgány činnými v trestním řízení (policejní orgán, státní zástupce, soud)- v rámci těchto vztahů vzniká (např.právo na obhajobu)

3 Vysvětlení pojmů Trestný čin
je pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoně Čin, jehož stupeň nebezpečnosti pro společnost je nepatrný, není trestným činem, i když jinak vykazuje znaky trestného činu K trestnosti činu je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li tento zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti

4 Vysvětlení pojmů Stupeň nebezpečnosti činu pro společnost je určován zejména významem chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsobem provedení činu a jeho následky, okolnostmi, za kterých byl čin spáchán, osobou pachatele, mírou jeho zavinění jeho pohnutkou

5 Vysvětlení pojmů TČ se rozumí i příprava k trestnému činu,
pokus trestného činu, organizátorství, návod pomoc

6 Vysvětlení pojmů Provinění
Původně – se jednalo o méně závažné, zpravidla majetkové a občanskoprávní delikty – projednávaly je Místní lidové soudy, od r se projednávaly jako tzv. přečiny od r – přestupek, event. některé TČ Trestný čin spáchaný mladistvým se nazývá provinění Upravuje zákon o soudnictví ve věcech mládeže 218/2003 Sb.

7 Vysvětlení pojmů Zavinění – vnitřní (psychický) vztah člověka ke skutečnostem, které zakládají trestný čin I.) úmysl (dolus) A) úmysl přímý (chtěl způsobem v trestním zákoně uvedeným porušit nebo ohrozit zájem chráněný tímto zákonem) (např. bytová krádež) B) úmysl nepřímý /eventuální/ (věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn) (např. pachatel neplatil výživné, přičemž věděl, že tím může u vyživované osoby způsobit stav nouze)

8 Vysvětlení pojmů Zavinění II.) nedbalost (culpa)
A) nedbalost vědomá věděl, že může způsobem v trestním zákoně uvedeným porušit nebo ohrozit zájem chráněný tímto zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí (pachatel nedodržuje dopravní předpisy a spoléhá na to, že nedojde k nehodě a následnému zranění) B) nedbalost nevědomá nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl (na rozdíl od náhody) (např. lékař zvolil pro konkrétního pacienta způsob léčby, který vzhledem ke zdravotním problémům pacienta, o nichž lékař nevěděl, vedl k poškození zdraví pacienta, přičemž tento lékař měl možnost uvedené informace ještě před stanovením léčby zjistit)

9 Druhy trestů Účel trestu
Účelem trestu je chránit společnost před pachateli trestných činů, zabránit odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti a vychovat jej k tomu, aby vedl řádný život, a tím působit výchovně i na ostatní členy společnosti. Výkonem trestu nesmí být ponížena lidská důstojnost. Upuštění od potrestání Od potrestání pachatele, který spáchal trestný čin menší nebezpečnosti pro společnost, jeho spáchání lituje a projevuje účinnou snahu po nápravě, lze upustit, jestliže vzhledem k povaze spáchaného činu a k dosavadnímu životu pachatele lze důvodně očekávat, že již projednání věci před soudem postačí k jeho nápravě. Upustil-li soud od potrestání, hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen.

10 Druhy trestů odnětí svobody, obecně prospěšné práce,
ztrátu čestných titulů a vyznamenání, ztrátu vojenské hodnosti, zákaz činnosti, propadnutí majetku, peněžitý trest, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, vyhoštění, zákaz pobytu.

11 Druhy trestů } nelze současně odnětí svobody, obecně prospěšné práce,
ztrátu čestných titulů a vyznamenání, ztrátu vojenské hodnosti, zákaz činnosti, propadnutí majetku, peněžitý trest, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, vyhoštění, zákaz pobytu výjimečný trest: let nebo doživotí } nelze současně

12 Ochranná opatření ochranné léčení ochranná výchova – jen mladistvý
zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty (Nebyl-li uložen trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty)

13 Věk pachatele Kdo v době spáchání činu nedovršil patnáctý rok svého věku, není trestně odpovědný. (§11 TZ) Kde tento zákon spojuje s uplynutím určité doby nějaký účinek, nezapočítává se do ní den, kdy nastala událost určující její začátek.

14 Kdy tedy?

15 Příčetnost Kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu nemohl rozpoznat jeho nebezpečnost pro společnost nebo ovládat své jednání, není za tento čin trestně odpovědný A) Nemůže rozpoznat nebezpečnost B) Nemůže ovládat své jednání Stačí jedna ze složek, ale v době spáchání TČ Nejde o stav, kdy osoba trpí duševní poruchou ale může a i b

16 Systematika zvláštní části
Hlava I. § Trestné činy proti republice, cizímu státu nebo mezinárodní organizaci   Hlava II. § Trestné činy hospodářské   Hlava III. § aTrestné činy proti pořádku ve věcech veřejných   Hlava IV. § Trestné činy obecně nebezpečné   Hlava V. § aTrestné činy hrubě narušující občanské soužití   Hlava VI. § bTrestné činy proti rodině a mládeži   Hlava VII. § Trestné činy proti životu a zdraví   Hlava VIII. § Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti   Hlava IX. § Trestné činy proti majetku   Hlava X. § Trestné činy proti lidskosti   Hlava XI. § eTrestné činy proti brannosti   Hlava XII. § Trestné činy vojenské


Stáhnout ppt "Trestní právo Trestní odpovědnost Trestný čin"

Podobné prezentace


Reklamy Google