Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trestní zákoník, zákon č. 40/2009 Sb.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trestní zákoník, zákon č. 40/2009 Sb."— Transkript prezentace:

1 Trestní zákoník, zákon č. 40/2009 Sb.

2 Zákonná úprava Trestní zákoník, zákon č. 40/2009 Sb.
Zákon č. 41/2009, o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku Trestní řád, zákon č. 141/1961 Sb. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon č. 218/2003 Sb. Další zákony (Zákon o probační a mediační službě, zákon o výkonu trestu odnětí svobody atd.)

3 Co přináší nový trestní zákoník?
Koncepční změny Změny v některých právních institutech v obecné části Rozšíření a zpřesnění katalogu trestních sankcí Změny ve zvláštní části – nová vymezení některých skutkových podstat, změny v trestních sazbách

4 Koncepční změny Akcentace trestního práva jako prostředku „ultima ratio“ Nové alternativní tresty Změna řazení jednotlivých skupin skutkových podstat ve zvláštní části Vliv na praxi?

5 Změněné právní instituty obecné části
Definice trestného činu (úprava provinění) Dělení trestných činů na zločiny a přečiny Časová působnost Trestního zákoníku Okamžik spáchání trestného činu Skutkový a právní omyl

6 Časová působnost Trestního zákoníku
Jak se budou posuzovat trestné činy (provinění) spáchané před nabytím účinnosti nového trestního zákoníku? § 2 Trestnost činu a doba jeho spáchání Trestnost činu se posuzuje podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán; podle pozdějšího zákona se posuzuje jen tehdy, jestliže to je pro pachatele příznivější. Jestliže se zákon změní během páchání činu, užije se zákona, který je účinný při dokončení jednání, kterým je čin spáchán. Při pozdějších změnách zákona, který je účinný při dokončení jednání, jímž je čin spáchán, se užije zákona nejmírnějšího. Zákaz retroaktivity (§ 1), Přechodné ustanovení k trestům (§ 419)

7 Okamžik spáchání trestného činu
§ 2 Trestnost činu a doba jeho spáchání (4) Čin je spáchán v době, kdy pachatel nebo účastník konal nebo v případě opomenutí byl povinen konat. Není rozhodující, kdy následek nastane nebo kdy měl nastat. Dle trestního zákona trestný čin dokonán vznikem následku. Praktické dopady?

8 Definice trestného činu (úprava provinění)
§ 13 Trestný čin Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. § 12 Zásada zákonnosti a zásada subsidiarity trestní represe (2) Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu. Opuštění materiální stránky trestného činu (nebezpečnost činu pro společnost), nahrazení subsidiaritou trestní represe.

9 Dělení trestných činů na zločiny a přečiny
§ 14 Přečiny a zločiny Trestné činy se dělí na přečiny a zločiny. Přečiny jsou všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let. (3) Zločiny jsou všechny trestné činy, které nejsou podle trestního zákona přečiny; zvlášť závažnými zločiny jsou ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let. Praktický dopad – předpokládaná rekodifikace trestního řádu

10 Skutkový omyl § 18 Omyl skutkový (1) Kdo při spáchání činu nezná ani nepředpokládá jako možnou skutkovou okolnost, která je znakem trestného činu, nejedná úmyslně; tím není dotčena odpovědnost za trestný čin spáchaný z nedbalosti. (2) Kdo při spáchání činu mylně předpokládá skutkové okolnosti, které by naplňovaly znaky mírnějšího úmyslného trestného činu, bude potrestán jen za tento mírnější trestný čin, nejde-li o trestný čin spáchaný z nedbalosti. (3) Kdo při spáchání činu mylně předpokládá skutkové okolnosti, které by naplňovaly znaky přísnějšího úmyslného trestného činu, bude potrestán za pokus tohoto přísnějšího trestného činu. (4) Kdo při spáchání činu mylně předpokládá skutkovou okolnost, která vylučuje jeho protiprávnost, nejedná úmyslně; tím není dotčena odpovědnost za trestný čin spáchaný z nedbalosti.

11 Právní omyl § 19 Omyl právní
(1) Kdo při spáchání trestného činu neví, že jeho čin je protiprávní, nejedná zaviněně, nemohl-li se omylu vyvarovat. (2) Omylu bylo možno se vyvarovat, pokud povinnost seznámit se s příslušnou právní úpravou vyplývala pro pachatele ze zákona nebo jiného právního předpisu, úředního rozhodnutí nebo smlouvy, z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce, anebo mohl-li pachatel protiprávnost činu rozpoznat bez zřejmých obtíží.

12 Rozšíření a zpřesnění trestů
§ 52 Druhy trestů Za spáchané trestné činy může soud uložit tresty a) odnětí svobody, b) domácí vězení, c) obecně prospěšné práce, d) propadnutí majetku, e) peněžitý trest, f) propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, g) zákaz činnosti, h) zákaz pobytu, i) zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, j) ztrátu čestných titulů nebo vyznamenání, k) ztrátu vojenské hodnosti, l) vyhoštění.

13 Trestní odpovědnost stále od 15ti let
§ 25 Věk Kdo v době spáchání činu nedovršil čtrnáctý rok svého věku, není trestně odpovědný. § 2 Vymezení některých pojmů Podle tohoto zákona se rozumí: b) mládeží děti mladší patnácti let a mladiství, c) dítětem mladším patnácti let ten, kdo v době spáchání činu jinak trestného nedovršil patnáctý rok věku, d) mladistvým ten, kdo v době spáchání provinění dovršil patnáctý rok a nepřekročil osmnáctý rok svého věku

14 Domácí vězení Podmínky pro uložení: Přečin Povaha přečinu (objektivní)
Osoba pachatele (subjektivní) Slib pachatele až na 2 léta (1 rok u mladistvých), lze samostatně, nelze společně s trestem odnětí svobody nebo obecně prospěšnými pracemi

15 Domácí vězení 1) Povinnost pachatele zdržovat se v době volna celý den a v pracovní dny od 20:00 do 05:00 (nestanoví-li soud jinak) 2) Přiměřené povinnosti a opatření 3) Výchovná opatření (věk blízký mladistvému, mladiství) Porušení: trest odnětí svobody až na 1 rok

16 Obecně prospěšné práce
(1) Soud může uložit trest obecně prospěšných prací, odsuzuje-li pachatele za přečin; jako samostatný trest může být trest obecně prospěšných prací uložen, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba. (2) Soud trest obecně prospěšných prací zpravidla neuloží, jde-li o pachatele, kterému byl trest obecně prospěšných prací v době tří let předcházejících uložení tohoto druhu trestu přeměněn na trest odnětí svobody podle § 65 odst. 2 § 64 Stanovisko pachatele a jeho zdravotní způsobilost Při ukládání trestu obecně prospěšných prací přihlédne soud ke stanovisku pachatele, k jeho zdravotnímu stavu a k možnosti uložení tohoto trestu. Trest obecně prospěšných prací neuloží, je-li pachatel zdravotně nezpůsobilý k soustavnému výkonu práce.

17 Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce
(1) Soud může uložit trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce až na deset let, dopustil-li se pachatel úmyslného trestného činu v souvislosti s návštěvou takové akce. (2) Jako samostatný trest může být trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce uložen, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba. (3) Trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce spočívá v tom, že se odsouzenému po dobu výkonu tohoto trestu zakazuje účast na stanovených sportovních, kulturních a jiných společenských akcích.

18 Zabezpečovací detence
Nový typ ochranného opatření V případě, že nepostačuje ochranné léčení Specializované ústavy včetně ostrahy Po 1 roce (6 měsících u mladistvých) soud přezkoumává, zda jsou podmínky nadále dány

19 Změny ve zvláštní části
Zpřísnění sazeb za některé trestné činy (zejména násilné) Zmírnění sazeb za některé trestné činy (zejména drogové) Nové trestné činy (stalking, sexuální nátlak, zabití) Zrušení některých trestných činů Zvýšení horní hranice trestní sazby na 20 let, výjimečný trest 20 – 30 let

20 Zabití § 141 Zabití (1) Kdo jiného úmyslně usmrtí v silném rozrušení, strachu, úleku nebo zmatku anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného, bude potrestán trestem odnětí svobody na tři léta až osm let. (2) Odnětím svobody na pět až patnáct let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 a) na dvou nebo více osobách, b) na těhotné ženě, nebo c) na dítěti mladším čtrnácti let.

21 Sexuální nátlak § 186 Sexuální nátlak (1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo zákazem činnosti. (2) Stejně bude potrestán pachatel, který přiměje jiného k pohlavnímu styku, k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování zneužívaje jeho závislosti, jeho bezbrannosti nebo svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu. (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 a) na dítěti, nebo b) nejméně se dvěma osobami.

22 Prostituce ohrožující mravní vývoj dětí
§ 190 Prostituce ohrožující mravní vývoj dětí (1) Kdo provozuje prostituci v blízkosti školy, školského nebo jiného obdobného zařízení nebo místa, které je vyhrazeno nebo určeno pro pobyt nebo návštěvu dětí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. (2) Kdo organizuje, střeží nebo jiným způsobem zajišťuje provozování prostituce v blízkosti školy, školského nebo jiného obdobného zařízení nebo místa, které je vyhrazeno nebo určeno pro pobyt nebo návštěvu dětí, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. (3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 a) nejméně na dvou takových místech, nebo b) opětovně.

23 Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu
§ 284 Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu (1) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu přechovává v množství větším než malém omamnou látku konopí, pryskyřici z konopí nebo psychotropní látku obsahující jakýkoli tetrahydrokanabinol, izomer nebo jeho stereochemickou variantu (THC), bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. (2) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu přechovává jinou omamnou nebo psychotropní látku než uvedenou v odstavci 1 nebo jed v množství větším než malém, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. (3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve větším rozsahu. (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve značném rozsahu.

24 Pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku
§ 285 Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku (1) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než malém rostlinu konopí, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. (2) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než malém houbu nebo jinou rostlinu než uvedenou v odstavci 1 obsahující omamnou nebo psychotropní látku, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. (3) Odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve větším rozsahu. (4) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve značném rozsahu.


Stáhnout ppt "Trestní zákoník, zákon č. 40/2009 Sb."

Podobné prezentace


Reklamy Google