Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Legislativa České republiky – současný stav ochrany dětí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Legislativa České republiky – současný stav ochrany dětí"— Transkript prezentace:

1 Legislativa České republiky – současný stav ochrany dětí
JUDr. Šárka Špeciánová Dětské krizové centrum

2 Přehled platné právní úpravy
zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

3 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
předním hlediskem SPO je zájem a blaho dítěte SPO se zaměřuje na děti, na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj, nebo je podezření ze spáchání takového činu

4 Právo dítěte požádat o pomoc
dítě má právo požádat orgány o pomoc při ochraně svého života a dalších svých práv tyto orgány jsou povinny poskytnout dítěti odpovídající pomoc dítě má právo požádat o pomoc i bez vědomí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte zaměření informačních kampaní

5 Právo vyjadřovat názory
dítě, které je schopno formulovat své vlastní názory, má právo pro účely sociálně-právní ochrany tyto názory svobodně vyjadřovat při projednávání všech záležitostí, které se ho dotýkají a to i bez přítomnosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte.

6 Vyjádření dítěte Přání a pocity dítěte
vyjádření dítěte se při projednávání všech záležitostí týkajících se jeho osoby věnuje náležitá pozornost odpovídající jeho věku a rozumové vyspělosti při své činnosti bere orgán SPO v úvahu přání a pocity dítěte s přihlédnutím k jeho věku a vývoji tak, aby nedošlo k ohrožení nebo narušení jeho citového a psychického vývoje další podklady pro zpracování spisové dokumentace – nevydávají se; pouze soudu, st. zastupitelství pro potřeby trestního stíhání

7 Právo na informace od orgánu SPO
dítě, které je schopno s ohledem na svůj věk a rozumovou vyspělost posoudit dosah a význam rozhodnutí vyplývajících ze soudního nebo správního řízení, kterého je účastníkem, jde-li o jiné rozhodnutí vztahující se k jeho osobě, obdrží od orgánu SPO informace o všech závažných věcech jeho osoby se týkajících. informování dítěte o průběhu výslechu sociálním pracovníkem

8 Oznamovací povinnost podle zákona o SPO
státní orgány, pověřené osoby, školy, školská zařízení a zdravotnická zařízení, jsou povinny oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti, na které se SPO zaměřuje oznámení bez zbytečného odkladu po tom, kdy se o takové skutečnosti dozví při plnění této povinnosti se nelze dovolávat povinné mlčenlivosti – zejména zdravotníků

9 Povinnost sdělit údaje pro poskytnutí spo
na výzvu orgánů sociálně-právní ochrany jsou subjekty povinny sdělit bezplatně údaje potřebné pro poskytnutí SPO povinnosti zachovávat mlčenlivost se nelze dovolávat, jestliže mají být sděleny údaje o podezření z týrání, zneužívání dítěte nebo ze zanedbávání péče o něj. nesplnění povinnosti je sankcionováno poskytnutí odlišných informací telefonicky a v písemné formě

10 Trestní zákoník - skutkové podstaty - výňatky - znásilnění
Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let. odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin souloží nebo jiným pohlavním stykem provedeným způsobem srovnatelným se souloží, na dítěti

11 Sexuální nátlak § 186 - Sexuální nátlak
Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování, nebo kdo k takovému chování přiměje jiného zneužívaje jeho bezbrannosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo zákazem činnosti. stejně bude potrestán pachatel, který přiměje jiného k pohlavnímu styku, k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování zneužívaje jeho závislosti, nebo svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu.

12 Pohlavní zneužití § 187 - Pohlavní zneužití
Kdo vykoná soulož s dítětem mladším patnácti let nebo kdo je jiným způsobem pohlavně zneužije, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až osm let. odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let svěřeném jeho dozoru, zneužívaje jeho závislosti nebo svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu.

13 Ochrana dětí před ohrožením mravního vývoje
§ Prostituce ohrožující mravní vývoj dětí Kdo provozuje prostituci v blízkosti školy, školského nebo jiného obdobného zařízení nebo místa, které je vyhrazeno nebo určeno pro pobyt nebo návštěvu dětí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. Kdo organizuje, střeží nebo jiným způsobem zajišťuje provozování prostituce v blízkosti výše uvedených lokalit, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

14 Šíření pornografie § 191 - Šíření pornografie
Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří pornografické dílo, v němž se projevuje násilí či neúcta k člověku, nebo které zobrazuje nebo jinak znázorňuje pohlavní styk se zvířetem, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. Kdo pornografické dílo nabízí, přenechává nebo zpřístupňuje dítěti, nebo na místě, které je dětem přístupné, vystavuje nebo jinak zpřístupňuje, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

15 Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií
Kdo přechovává pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě, bude potrestán odnětím svobody až na dva roky. Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě, anebo kdo kořistí z takového pornografického díla, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

16 Zneužití dítěte k výrobě pornografie
Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede nebo zneužije dítě k výrobě pornografického díla nebo kořistí z účasti dítěte na takovém pornografickém díle, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

17 Svádění k pohlavnímu styku
Kdo nabídne, slíbí nebo poskytne dítěti nebo jinému za pohlavní styk s dítětem, pohlavní sebeukájení dítěte, jeho obnažování nebo jiné srovnatelné chování za účelem pohlavního uspokojení úplatu, výhodu nebo prospěch, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem. odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let

18 Nepřekažení trestného činu
(1) Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin: znásilnění (§ 185), pohlavního zneužití (§ 187), zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 193) a spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta; stanoví-li tento zákon na některý z těchto trestných činů trest mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším. Kdo spáchá čin není trestný, nemohl-li trestný čin překazit bez značných nesnází nebo aniž by sebe nebo osobu blízkou uvedl v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy nebo trestního stíhání. Překazit trestný čin lze i jeho včasným oznámením státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu.

19 Neoznámení trestného činu
Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný spáchal trestný čin, zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 193), týrání svěřené osoby (§ 198) a trestný čin neoznámí bez odkladu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu bude potrestán odnětím svobody až na tři léta oznamovací povinnost nemá advokát, duchovní v souvislosti s výkonem advokacie a při zachování zpovědního tajemství

20 Dítě mladší 15 let vyslýchané jako svědek – úprava trestního řádu
Je-li jako svědek vyslýchána osoba mladší než patnáct let o okolnostech, jejichž oživování v paměti by vzhledem k věku mohlo nepříznivě ovlivňovat její duševní a mravní vývoj výslech provádět zvlášť šetrně po obsahové stránce aby nebylo zpravidla třeba opakovat dále v řízení k výslechu se přibere pedagog nebo jiná osoba, aby přispěla k správnému vedení výslechu lze přibrat rodiče

21 Dítě mladší 15 let vyslýchané jako svědek – úprava trestního řádu
přibrané osoby mohou navrhnout: odložení úkonu na pozdější dobu, přerušení výslechu, pokud by provedení úkonu nebo pokračování v něm mělo nepříznivý vliv na psychický stav vyslýchané osoby. nehrozí-li nebezpečí z prodlení, orgán činný v trestním řízení takovému návrhu vyhoví v dalším řízení má být nezl. dítě vyslechnuto znovu jen v nutných případech.

22 Závěr – pozitiva současné situace
dostatečný právní rámec nové skutkové podstaty (sexuální nátlak, prostituce ohrožující mravní vývoj dětí) zpřesnění definic uvedených v právních předpisech, které dříve uváděla judikatura

23 Závěr – negativa současné situace
počet případů ohrožených dětí v kompetenci jednoho sociálního pracovíka orgánu SPO není zákonná povinnost rodiče registrovat dítě po narození do péče praktického lékaře pro děti a dorost délka promlčecí doby trestných činů problematické poučení dětských svědků každého věku není v praxi dostatečně využíváno právo dítěte poškozeného trestným činem na náhradu nemajetkové újmy v penězích z titulu ochrany osobnosti

24 Závěr – negativa současné situace
vzdělávání odborníků působících v oblasti ochrany dětí psychologická podpora při oznámení trestných činů nezl. dětmi – ze strany sociálních pracovníků, pracovníků neziskových organizací

25 Děkuji Vám za Vaši pozornost


Stáhnout ppt "Legislativa České republiky – současný stav ochrany dětí"

Podobné prezentace


Reklamy Google