Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Správní právo trestní Ve veřejné správě se rozlišuje: 1.soudní trestání 2.správní trestání Správní právo trestní: ta část správního práva, která se zabývá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Správní právo trestní Ve veřejné správě se rozlišuje: 1.soudní trestání 2.správní trestání Správní právo trestní: ta část správního práva, která se zabývá."— Transkript prezentace:

1 1 Správní právo trestní Ve veřejné správě se rozlišuje: 1.soudní trestání 2.správní trestání Správní právo trestní: ta část správního práva, která se zabývá deliktním (protiprávním) jednáním v oblasti veřejné správy.

2 2 Správní právo trestní Historický exkurz: cca polovina 18.století - objevují se správní delikty jako speciální protiprávní jednání cca konec 18. století – objevuje se disciplinární odpovědnost a postih zaměstnanců veřejné správy ještě později – objevuje se správní pořádkový delikt jako sankční opatření ve správních procesech

3 3 Správní právo trestní Protiprávní jednání ve veřejné správě se dělí: 1.přestupky 2.správní disciplinární delikty 3.správní pořádkové delikty 4.jiné správní delikty 4.1 fyzických osob 4.2 právnických osob 4.3 smíšené

4 4 Správní právo trestní Základní definiční kritéria správního deliktu (1/2): 1.objektem správního deliktu je řádný výkon VS (výjimky: přestupky proti majetku, obč.soužití… nebo naopak: TČ pytláctví, útok na státní orgán, maření výkonu úředního rozhodnutí

5 5 Správní právo trestní Základní definiční kritéria správního deliktu (2/2): 2.u TČ – intenzivnější zásah do chráněného zájmu 3.s tím související citelnější následky deliktů soudně trestných 4.obecnější formulace skutkových podstat ve správní oblasti 5.trestní odpovědnost pouze fyzických osob (pouze)

6 6 Správní delikty Správní delikt není v žádném právním předpisu definován. Jurisprudence: SD je protiprávní jednání FO nebo PO, jehož znaky jsou uvedeny v zákoně a které je postižitelné sankcí uloženou orgánem veřejné správy na základě zákona.

7 7 Správní delikty Pojmové znaky SD: 1.jednání (aktivní nebo pasivní) 2.protiprávnost 3.způsobilost delikventa 4.trestnost 5.zavinění (úmysl nebo nedbalost) 6.stanovení skutkové podstaty a procesního postupu v zákoně

8 8 Správní delikty -v celém veřejném právu se uplatňuje zásada zákonnosti (legality): nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege; -nejčastěji ukládanou sankcí zpravidla pokuta; -uplatňuje se i zásada oportunity -aplikuje se zásada subsidiarity sankčního postihu

9 9 Správní delikty Výbor ministrů Rady Evropy (1991) – doporučení k principům: -nullum crimen sine lege; -zákaz retroaktivity; -ne bis in idem; -řízení v přiměřené době; -každé sankční řízení ukončeno rozhodnutím; -odůvodnění řízení a informace o důkazech; -právo na obhajobu; -odůvodnění rozhodnutí; -důkazní břemeno na správním úřadu (zásada vyšetřovací) -přezkoumatelnost sankčního rozhodnutí soudem

10 10 Přestupky -nejrozsáhlejší a nejvýznamnější skupina správních deliktů -při posuzování konkrétního jednání musí být naplněny dva základní znaky: 1.materiální 2.formální

11 11 Přestupky 1.materiální = společenská škodlivost jednání 2.formální = naplnění individuálních i obecných znaků skutkové podstaty stanovené zákonem Definice: zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti (veřejný zájem) a je za přestupek výslovně stanoveno v přestupkovém nebo jiném zákoně, nejde-li o trestný čin nebo správní delikt postižitelný podle zvláštních předpisů.

12 12 Přestupky Základní pramen: zák. č. 200/1990 Sb. Další prameny: stavební zákon, vodní zákon… Okolnosti vylučující protiprávnost: krajní nouze 1.nutná obrana 2.jednání na příkaz

13 13 Přestupky Čtyři složky: 1.objekt 2.subjekt 3.objektivní stránka 4.subjektivní stránka Sankce: 1.napomenutí 2.pokuta 3.zákaz činnosti 4.propadnutí věci

14 14 Přestupky Ukládání sankcí podléhá správnímu uvážení. Kromě sankcí ještě: ochranné opatření 1. zabrání věci 2. omezující opatření

15 15 Přestupky Formy přestupkového řízení: 1.řádné řízení 2.zkrácené řízení 2.1 blokové 2.2 příkazní (mandátní) Rozhodnutí o přestupku je přezkoumatelné – odvolání, správní žaloba.

16 16 Správní disciplinární delikty Definice obecně: jednání, které narušuje disciplínu (kázeň nebo pořádek) uvnitř nějaké společenské instituce. Jedná se o zaviněné porušení pracovních (služebních) povinností. Delikventem pouze osoba s určitým (právním) vztahem k dané organizační struktuře. Spáchání disciplinárního deliktu může mít za následek uložení disciplinární sankce.

17 17 Správní disciplinární delikty Disciplinární delikt má vnitroorganizační charakter = jeho důsledky se projevují rovněž interně. Správní disciplinární delikt – delikventem je zaměstnanec veřejné správy (vojáci, policie, vězeňská služba, justiční stráž, hasiči…)

18 18 Správní disciplinární delikty Správní disciplinární delikt dle služebního zákona (zák. č. 218/2002 Sb.) – (také „kárné provinění“) zaviněné porušení služební kázně. Služební kázeň – řádné plnění všech povinností vyplývajících ze služebního zákona, ze služebních právních předpisů včetně dodržování služebního slibu.

19 19 Správní disciplinární delikty Možný výsledek kárného řízení – kárné opatření (sankce): 1.písemná důtka; 2.snížení platu až o 15 % na dobu až 3 měsíců; 3.odvolání ze služebního místa představeného (vedoucí místo); 4.propuštění ze služebního poměru; Drobné nedostatky – výtka.

20 20 Správní pořádkové delikty Správní pořádkový delikt – protiprávní jednání, kdy odpovědný subjekt (zpravidla účastník řízení) nesplnil procesní povinnost uloženou mu právním předpisem a správní úřad ho uložením pořádkového trestu nutí k jejímu řádnému splnění.

21 21 Správní pořádkové delikty Uplatnění: -v rámci správního rozhodovacího procesu -v procedurách kontrolních (výkon správního dozoru) jako obrana proti narušení, maření a ztěžování postupů správního úřadu.

22 22 Správní pořádkové delikty Obecná úprava správních pořádkových deliktů neexistuje. Trestem je zpravidla pořádková pokuta. Uložení pokuty je právem, nikoli povinností (zásada oportunity). Ukládat lze i opakovaně (někdy stanovena horní součtová hranice).

23 23 Ostatní správní delikty Správní delikty fyzických osob – zaviněné protiprávní jednání fyzické osoby, jehož znaky jsou uvedeny ve zvláštních zákonech, za které správní úřad ukládá zákonem stanovenou sankci, nejedná-li se o trestný čin.

24 24 Ostatní správní delikty Vztah přestupek x správní delikt fyzické osoby: vztah obecné x speciální. -kodifikace (ani částečná) neexistuje. -úprava v desítkách předpisů -značná terminologická a konstrukční variabilita -řízení dle správního řádu

25 25 Ostatní správní delikty Správní delikty právnických osob – protiprávní jednání právnické osoby, jehož znaky jsou uvedeny ve zvláštních zákonech, za které správní úřad ukládá zákonem stanovenou sankci. Správní delikty smíšené povahy – protiprávní jednání fyzické nebo právnické osoby oprávněné k výkonu určitých činností jehož znaky jsou uvedeny ve zvláštních zákonech, za které správní úřad ukládá zákonem stanovenou sankci.


Stáhnout ppt "1 Správní právo trestní Ve veřejné správě se rozlišuje: 1.soudní trestání 2.správní trestání Správní právo trestní: ta část správního práva, která se zabývá."

Podobné prezentace


Reklamy Google