Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SPRÁVNÍ PRÁVO LS 2013 22. 03. 2013, Písek. Správní právo Bankovní institut vysoká škola, a. s. Vzdělávací středisko Písek Mgr. Ilona Kostadinovová Kontakt:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SPRÁVNÍ PRÁVO LS 2013 22. 03. 2013, Písek. Správní právo Bankovní institut vysoká škola, a. s. Vzdělávací středisko Písek Mgr. Ilona Kostadinovová Kontakt:"— Transkript prezentace:

1 SPRÁVNÍ PRÁVO LS 2013 22. 03. 2013, Písek

2 Správní právo Bankovní institut vysoká škola, a. s. Vzdělávací středisko Písek Mgr. Ilona Kostadinovová Kontakt: ilda@seznam.czilda@seznam.cz Web: http://akilda.cz/http://akilda.cz/

3 Správní trestání Rozhodování o vině a trestu za porušení práva se člení: 1.Soudní trestání – trestné činy 2.Správní trestání – správní delikty Podíl veřejné správy na nalézání trestního práva se liší v různých zemích v závislosti na historických podmínkách a právním vývoji. -Oddělen postih zaměstnanců veřejné správy za porušení zvláštních služebních povinností – správní disciplinární delikty -Oddělen postih osob za ztěžování postupu správního orgán ve správním řízení a za nedodržování procesních povinností – správní pořádkové delikty -Odděleno porušování finančních předpisů, předpisů na úseku pojistného atd. – relativně samostatná součást správního trestání „Ne bis in idem“ – nikdo nemůže být stíhán a potrestán za tentýž skutek vícekrát na základě téhož zákonného ustanovení nebo na základě více ustanovení, která chrání totožný veřejný zájem (objekt skutkové podstaty

4 Další obecné zásady správního trestání: Materiální právní moc rozhodnutí – nabytím vzniká překážka věci rozhodnuté = překážka rei iudicatae Zásada presumpce neviny – není-li vyslovena vina pravomocným rozhodnutím. Správní delikt = protiprávní jednání, jehož znaky jsou stanoveny zákonem, za které ukládá správní orgán trest stanovený normou správního práva. 1.Přestupky 2.Správní disciplinární delikty 3.Správní pořádkové delikty 4.Jiné správní delikty – fyzických osob, právnických osob, podnikatelů Zvláštní část PřestZ - §§ 21 – 49 Příklad: Fyzická osoba poškodí veřejně prospěšné zařízení, § 47 odst. 1 písm. g) PřestZ. Příklad: Fyzická osoba nesplní oznamovací povinnost matričnímu úřadu při narození, úmrtí nebo uzavření manželství stanovenou zákonem o matrikách, § 42c odst. 1 písm. b) PřestZ

5 ÚZ – Přestupky a další správní delikty, úplné znění Zákon o přestupcích, z. č. 200/1990 Sb., v platném znění, dále jen PřestZ Působnost zákona - § 7 PřestZ, odpovědnost za přestupek se posuzuje podle zákona účinného v době jeho spáchání, podle pozdějšího je-li to pro pachatele příznivější. Příslušnost k projednávání přestupků: § 1 PřestZ – správní orgány vedou občany k tomu, aby dodržovali zákony a jiné právní předpisy a respektovali práva spoluobčanů, § 52 obecní úřady nebo zvláštní orgány obcí a jiné správní orgány § 51 PřestZ – není-li stanoveno jinak, vztahují se na řízení o přestupcích obecné předpisy o správním řízení, z. č. 500/2004 Sb., v platném znění (Správní řád)

6 Lex specialis derogat lex generali! Dle zájmu, orientace a zaměření studentů doporučuji zvolit si vybranou podoblast a podívat se na vybraná ustanovení zákonů řešících otázku přestupků a správních deliktů – obrana, banky, cenné papíry, evidence obyvatel, pobyt cizinců (azyl), daně, cla, doprava, dovoz a vývoz, energetika, katastr nemovitostí, kultura, média, inspekce práce, sociální oblast, školství, zbraně a střelivo, zdravotnictví, zemědělství, lesnictví, myslivost, rybníkářství, vinohradnictví, rostliny, zvířata a živočichové, životní prostředí, vodovody, kanalizace, stavební předpisy..... Dop. lit. Též: Horzinková a kol. : Správní právo zvláštní část, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., Plzeň 2009, ISBN978-80-7380-105-2 Hendrych, D. a kol. : Správní právo, obecná část, 7. vydání, C. H. Beck, Praha 2009, ISBN 978 – 80 – 7400-049-2, str. 339-488

7 PřesZ, z. č. 200/1990 Sb. Přestupek - § 2 – zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno zákonem, nejde-li o jiný správní delikt anebo o trestný čin. Zánik odpovědnosti za přestupek - § 20 – nelze projednat, uplynula-li od jeho spáchání doba 1 rok Okolnosti vylučující protiprávnost - § 2 odst. 2 Zavinění - § 3, 4 Věk a nepříčetnost, § 5 + § 19 a 74 odst. 2 mladiství Sankce - § 11 – napomenutí, pokuta, zákaz činnosti, propadnutí věci Ochranná opatření - § 15 – omezující opatření, zabrání věci

8 Řízení o přestupcích - §§ 51 a násl. PřestZ Obviněný z přestupku, jakmile správní orgán učinil vůči němu první procesní úkon, § 73 Společné řízení - § 57 Součinnost- § 58 Odložení věci - § 66 Postoupení věci - § 71 Výrok rozhodnutí - § 77 Odvolání - § 81 Blokové řízení - § 84 Příkazní řízení - § 87 Zastavení řízení - § 76

9 Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz http://akilda.cz/ Děkuji za pozornost a přeji příjemný a pohodový zbytek dnešního dne


Stáhnout ppt "SPRÁVNÍ PRÁVO LS 2013 22. 03. 2013, Písek. Správní právo Bankovní institut vysoká škola, a. s. Vzdělávací středisko Písek Mgr. Ilona Kostadinovová Kontakt:"

Podobné prezentace


Reklamy Google